Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.-4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.-1.4.2017.

Äänioikeus vuoden 2017 kuntavaaleissa on

  1. Suomen tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan; sekä
  2. muun maan kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan ja jolla on väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu
(Ervastin entinen koulu)
Puolangantie 1148
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017.

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 29.11.2016 § 373 perusteellaennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Kaupungintalo, Varsitie 7, Pudasjärvi
29.3.2017 – 31.3.2017    klo 10:00 - 18:00
1.4.2017 – 2.4.2017    klo 10:00 - 14:00
3.4.2017 – 4.4.2017    klo 10:00 - 19:00

Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
29.3.2017 – 29.3.2017    klo 10:00 - 13:00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
30.3.2017 – 30.3.2017    klo 9:30 - 11:30

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
30.3.2017 – 30.3.2017    klo 13:00 - 15:00

Syötekeskus Oy Kurssikeskus Syöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
31.3.2017 – 31.3.2017    klo 9:30 - 12:00

Puhoskylän  kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
3.4.2017 – 3.4.2017    klo 10:00 - 12:30

Laitos- ja kotiäänestys

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Koivukoti, Rimmin palvelukoti, Lakkari, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 29.3. – 4.4.2017 sattuvana päivänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00.
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voi-daan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palvelusihteeri Mirja Moilanen, puh. 040-740 2550.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Mainonta

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 22.3.2017.

Pudasjärvi 26.1.2017
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

OuluOn Only In Lapland