Kuntavaalien ehdokasasettelu

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Pudasjärven kaupunginvaltuustoon 27 valtuutettua ja heidän varavaltuutettunsa.

Yhteislistan, vaaliliiton tai vaaliliittoon kuulumattoman puolueen ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli Pudasjärvellä 40.

Ehdokkaiden asettamista koskevia ja muita vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnalle annettavia asiakirjoja ottaa vastaan helmikuun 28. päivänä 2017 klo 8.00-16.00 sekä tätä ennen muulloinkin keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi (puh. 040-545 5831) tai hänen estyneenä ollessa palvelusihteeri Mirja Moilanen (puh. 040-740 2550), molemmat Pudasjärven kaupungintalolla (Varsitie 7).

Vaalilain mukaisesti puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina helmikuun 28. päivänä 2017 ennen klo 16.00.  Vaaliliittoon yhtyneen puoleen vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus vaaliliittoon yhtymisestä samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen kanssa ja yhteislistan asiamiehen annettava ilmoitus yhteislistasta ja siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä samanaikaisesti valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa edellä sanottuun määräaikaan mennessä.

Valitsijayhdistysten ja yhteislistojen asiamiesten sekä puolueiden vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä ja oikaistava keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakirjat viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen klo 16.00.
Vaaliasiamiehen on viimeistään torstaina 9.3.2017 ennen klo 12.00 tehtävä ehdokashakemuksen peruutus sellaisen puolueen tai valitsijayhdistyksen osalta, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty.
Asiakirjat voi lähettää myös postitse, osoitteella Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 10,  93101  Pudasjärvi, jolloin niiden tulee olla perillä edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Äänioikeusrekisterin nähtävillä olo ja ilmoituskortti

Vaaleja varten perustettu äänioikeusrekisteri on 27.2.2017 alkaen tarkastusta varten nähtävänä maistraateissa.

Ennen vaaleja, viimeistään torstaina 16.3.2017 lähetetään kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortti, johon liitetään luettelo äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen keskusvaalilautakunnalle päättyy 28.3.2017 klo 16.00.

Pudasjärvi 26.1.2017
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

OuluOn Only In Lapland