EN | RU | FI

Kotiseutuarkisto

Vuodesta 1994 alkaen on Pudasjärven kaupungin keskusarkiston yhteyteen kartutettu Pudasjärven kotiseutuarkistoa. Keskusarkisto huolehtii kotiseutuarkiston tehtävistä, vaikka hallinnollisesti kotiseutuperinteen tallennus kuuluu kulttuurilautakunnan vastuualueeseen.

Kotiseutuarkiston yhteistyöelimenä toimii työryhmä, johon kuuluvat kulttuurisuunnittelija Birgit Tolonen, kirjastonjohtaja Outi Nivakoski ja arkistosihteeri Helvi Tuovila. Työryhmän tehtävänä on kehittää kotiseutuarkistotoimintaa ja toimia yhdyssiteenä kansalaisjärjestöjen ja kotiseutuarkiston välillä.

Tehtävät ja toiminta

Kotiseutuarkisto tallentaa ja säilyttää paikallishistoriallista valokuva- ja lehtileikekokoelmia, äänitteitä sekä muuta aineistoa tutkimuksen ja kuntalaisten käyttöön. Pudasjärven kaupunki ylläpitää kotiseutuarkistoa, joka sisältää pudasjärvisten seurojen, yhdistysten, osuuskuntien, pienehköjen liikelaitosten ja yritysten, yksityishenkilöiden ja sukujen arkistoja, sekä talo- ja kartanoarkistoja.

Kotiseutuarkistoon ei oteta uutta aineistoa kaupungin arkistotiloihin kohdistuvien toimenpiteiden vuoksi v. 2018 aikana. Opastus- ja tietopalvelu toimivat normaalisti.

Pudasjärven kaupungin kotiseutuarkistoa hoidetaan annettujen yleisten ohjeiden mukaisesti. Kotiseutuarkistoon toimitettava aineisto luovutetaan kaupungin ja luovuttajan keskinäisellä sopimuksella seulottuna, järjesteltynä sekä arkistokelpoisiin suojamateriaaleihin toimitettuna kuntalaisten/tutkijoiden käytettäväksi.

Pudasjärven kaupungin arkistotoimi antaa opastusta aineiston järjestelyyn ja kuvaukseen sekä pitää yhteyttä

  • Pudasjärvellä toimiviin henkilöihin ja yhteisöihin perinteen tallentamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä antaa ohjeita ja neuvoja asiakirja- ja muun tietoaineiston käsittelyssä ja hoidossa.
  • alan alueellisiin ja valtakunnallisiin yhteisöihin

Asiakirjojen käyttöoikeus

Kotiseutuarkistossa säilytettäviä asiakirjoja on jokaisella oikeus tutkia, elleivät ne asiakirjajulkisuuslain säännösten nojalla ole salassa pidettäviä tai ellei asiakirjojen luovuttaja ole asettanut erityisehtoja (esim. tutkitaan hänen erikseen antaman luvan perusteella).

Miten menetellä, kun haluaa luovuttaa aineistoja

Luovuttaja voi ottaa yhteyttä kotiseutuarkistoon joko puhelimitse arkistosihteeri Helvi Tuovila (040 826 6401) ja kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen (040 585 6229) tai kirjeitse osoitteella: Kotiseutuarkisto, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Seurojen ja yhdistysten arkistoista vastaava

Älä turhaan täytä kaappejasi arkistomateriaalilla, vaan luovuta ne kotiseutuarkistoon. Kotioloissa saattaa olla vaikeaa turvata aineiston säilyminen kaikissa tilanteissa. Tarpeen vaatiessa teetä luovutuspäätös kokouksessa. Pudasjärvellä on paljon toimintansa päättäneitä seuroja ja yhdistyksiä, joiden arkistot ovat vailla hoitajaa. Jos hallussasi on sellaisia, luovuta ne kotiseutuarkistoon.

Yksityishenkilö

Yksityishenkilöillä on paljon mm. paikallisen historiantutkimuksen kannalta arvokasta aineistoa, jota täytyisi saada säilymään. Aineisto kertoo alueen asukkaista, toimintatavoista jne., tuleville polville. Osa aineistosta, esim. päiväkirjat ja henkilökohtainen kirjeenvaihto voivat olla sellaisia, joita luovuttaja ei välttämättä halua heti tutkimuksen käyttöön. Arkaluontoisen kirjeenvaihdon, päiväkirjat yms. voi sulkea määräajaksi kaikelta tutkimukselta tai voi asettaa ehdon, että aineiston käyttölupa on pyydettävä määrätyltä henkilöltä tai hallintoyksiköltä. Arkiston on noudatettava annettuja ehtoja.

Osuuskunnat, pienehköt liikelaitokset ja yritykset

Voitte turvata arvokkaiden aineistojen säilymisen luovuttamalla niitä kotiseutuarkistoon. Liikesalaisuuden säilymiseksi luovuttaja voi asettaa vastaavia käyttölupaehtoja kuin edellä yksityishenkilön kohdalla on mainittu.

Mikkelissä sijaitseva Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA säilyttää myös em. arkistoja. Niiden myöhempi käyttö saattaa olla hankalaa varsinkin silloin, kun toiminnassa tarvitaan luovutettuja asiakirjoja, on helpompi hakea ne Pudasjärveltä kuin Mikkelistä. Lisäksi Pudasjärven kannalta on parempi, mitä enemmän pudasjärvistä aineistoa säilytetään omalla paikkakunnalla.

Sukujen, talojen ja kartanoiden (sekä yksityishenkilöiden) arkistojen saaminen kotiseutuarkistoon olisi erittäin toivottavaa.

Katso keskusarkiston yleisluettelo Pudasjärven kaupungin kotiseutuarkistossa olevista arkistoista.

Veteraaniperinne

Ohjeet, sukututkimus

KOTISEUTUARKISTO SÄILYTTÄÄ ARKISTOT MAKSUTTA

Asukkaille

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland