EN | RU | FI

Laaja-alainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Pudasjärvellä on viisi erityisopettajaa, jotka antavat päätoimisesti ns. osa-aikaista erityisopetusta: kolme heistä toimii peruskoulun alaluokkien kouluissa ja kaksi yläkoulussa.

Alakoulut, luokat 1-6

Kiertäviä erityisopettajia on kaksi. Heistä toinen hoitaa myös keskustan toiseksi suurimman alakoulun Lakarin koulun erityisopetuksen. Suurimmassa, eli Kurenalan koulussa, on kolmas erityisopettajan virka, ja siellä on saatavissa jonkin verran ohjausta myös erityisluokanopettajalta.

Laaja-alainen erityisopettaja antaa luki- ja puheopetusta yksilö- tai ryhmäopetuksena  sekä tukee myös matematiikan ja vieraan kielen oppimisvaikeuksissa.  Oppilaat, joilla oppimisessa on syystä tai toisesta ongelmia,  pyritään löytämään joukosta ja aloittamaan tukitoimet mahdollisimman varhain. Erityisopettaja osallistuu luokan- ja mahdollisen aineenopettajan kanssa yhteistyössä oppimissuunnitelmien laatimiseen oppilaille, joiden katsotaan tarvitsevan tehostettua tukea opinnoissa edistymiseen.

Oppilaille, joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma yhdessä tai useammassa oppiaineessa, annetaan erityisopetusta mahdollisuuksien mukaan ja osallistutaan tarvittaessa HOJKS:ien suunnitteluun ja palavereihin.
Erityisopettaja arvioi luku- ja kirjoitusvalmiuksia sekä puhetta esikoulun tai ensimmäisen luokan alussa. Esikoululaisille voidaan antaa erityistä tukea kouluvalmiuksien parantamiseksi.

Pudasjärven kaupungissa etäisyydet ovat pitkät koulujen välillä ja kouluilta keskustaan. Jokaiselle ala-asteelle on perustettu oppilashuoltoryhmä jossa erityisopettaja toimii mukana.

Yläkoulu, luokat 7-9

Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaille, joilla on haasteita äidinkielessä, vieraissa kielissä tai matematiikan opiskelussa. Osa-aikainen erityisopetus sopii myös niille, joilla on yksi tai useampi yksilöllistetty oppiaine. Oppilasta voidaan tukea lisäksi oppimisen ja koulunkäynnin perustaitojen harjoittelemisessa.

Erityisopettaja ja aineenopettaja kartoittavat oppilaan tarvitseman tuen yhteistyössä huoltajan kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelua oppilaan oman luokan mukana. Tavoitteet ja sisällöt nivelletään luokka-asteen tavoitteiden pohjalta. Opetus- ja toimintamuotoina voivat olla samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetus ja niitä käytetään vaihtelevasti oppilaan tai luokan tarpeista riippuen.

Tarvittaessa osa-aikaisen erityisopetuksen piirissä oleville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Niissä otetaan huomioon nuoren oppimisedellytykset sekä elämäntilanne ja asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet opiskelulle.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland