EN | RU | FI

Hirsikampuksen oppilashuoltoryhmän muistio 22.9.2016

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmän muistio

Kommentit ja palautteet oppilashuoltoon liittyen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aika: 22.9.2016 kello 15.00–16.30
Paikka: Hirsikampksen iso neuvotteluhuone

Kokoonpano:

Mikko Lumme, rehtori  ( poistui 15.30)
Eeva Harju, puheenjohtaja, apulaisrehtori
Sari Poropudas, sihteeri (esityslistat + muistiot), eo- koordinaattori, Oppilashuoltotiimin vetäjä
Irja Luokkanen, terveydenhoitaja (yläluokat)
Sari Nieminen, terveydenhoitaja (alaluokat)
Anna Kummala, kuraattori (yläluokat)
Jonna Puhakka, kuraattori (alaluokat)
Eeva Toivanen, Tapahtuma – ja toimintakulttuurin tiimin vetäjä, pois
Sirkka Riepula, Hyvinvointi- ja turvallisuustiimin vetäjä
Liisa Kytölä, erityisopettaja alaluokat
Tuula Niskakangas, opinto-ohjaaja

Asiat:

1. Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisen aikataulu ja tiedottamissuunnitelma

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma pitää laatia marraskuun alkuun mennessä. Kokouksessa nimetään eri osioiden vastuuhenkilöt sekä täydennetään suunnitelma niiltä osin, jotka voidaan jo tehdä.

Keskustelu ja päätökset:

Kokouksessa nimettiin vastuuhenkilöt huolehtimaan oppilashuoltosuunnitelman eri osioiden laadinnasta. Turvallisuus – ja hyvinvointi tiimi ja oppilashuoltotiimi vastaavat oman sektorin suunnitelmista. Suunnitelmat tulee olla valmiita marraskuun alkuun mennessä, jolloin koulun työsuunnitelma myös valmistuu.

Ryhmät voivat käyttää suunnitelmissa pohjana aikaisemmin laadittuja toimintamalleja (Rimmi ja Kurenalan koulu) sekä liittää Lemminkäisen pelastussuunnitelman osaksi kokonaisuutta.

Kuntakohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan, jota parhaillaan valmistellaan, laaditaan myös kaikkia kouluja koskevia toimintamalleja, jotka voidaan suoraan ottaa Hirsikampuksen oppilashuoltosuunnitelmaan.

Hirsikampuksen koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan laaditaan oma malli, jonka avulla pyritään käynnistämään Kiva koulu kaikilla luokka-asteilla.  Tämän suunnitelman laatimiseen perustetaan oma Kiva- tiimi, joka huolehtii tämän osuuden. Liisa Kytölä on vastuuhenkilö suunnitelman laadinnassa.

2. Huoltajien ja oppilasedustajien nimeäminen ryhmään

Miten huoltajien ja oppilaiden edustuksen nimeäminen koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän jäseneksi toteutetaan?

Keskustelu ja päätökset:

Oppilaskunnasta valitaan yksi jäsen koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään. Asia annetaan toimeksiannoksi oppilaskunnan vetäjälle Suvi Lehtoselle, joka ilmoittaa valitun oppilasjäsenen apulaisrehtori Eeva Harjulle.

Vanhempien edustus oppilashuoltoryhmään tulee Hirsikampuksen vanhempaintoimikunnan kautta. Toimikuntaa ollaan käynnistämässä apulaisrehtori Eeva Harjun toimesta. Kun ryhmä aloittaa toiminnan, he päättävät keskuudestaan henkilön, joka tulee edustamaan vanhempia koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään.

3. Luokkien hyvinvoinnin seuraaminen Hirsikampuksella

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä seuraa ja tukee luokkien hyvinvointia. Miten tämä toiminta linjataan Hirsikampuksella. Oppilashuoltotiimi esittää, että luokille laitetaan muistutus ennen syyslomaa, joululomaa, talvilomaa ja toukokuun alussa, tarkistaa oman luokan tilanne. Kuka ilmoittaa? Mihin ilmoittaa?

Keskustelu ja päätökset:

Luokkien hyvinvoinnin seuraamiseksi laaditaan oppilashuoltotiimissä lomake, jonka opinto-ohjaaja Tuula Niskakangas lähettää luokanvalvojille ja luokanopettajille. Tiedot luokkien hyvinvoinnista kerätään syyslukukaudella ennen syyslomaa ja ennen joululomaa. Kevätlukukaudella kyselyt tehdään ennen talvilomaa ja toukokuun alussa.

Tiedot käsitellään oppilashuoltotiimissä ja tarvittaessa luokan tilanteisiin annetaan tukea. Koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään tuodaan yhteenvedot luokkien tilanteista yleisellä tasolla. Tiedot säilytetään ja niiden pohjalta voidaan kartoittaa yhteisöllisen oppilashuollon tulevia painopistealueita.  

4. Oppilashuollosta (yksilökohtaisesta ja koulukohtaisesta) tiedottamien eri luokka-asteille lukuvuonna 2016–2017

Keskustelu ja päätökset:

Oppilashuollosta tiedotetaan esikoululaisten, ensimmäisen luokan oppilaiden ja tulevien 7. luokan oppilaiden vanhempainilloissa.

Muuten oppilashuollosta tiedotetaan Hirsikampuksen kotisivuilla, jonne valmistuu oppilashuollon tietoisku asiasta kiinnostuneille.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän muistiot laitetaan Hirsikampuksen kotisivuille. Uudesta muistiosta tiedotetaan aluksi huoltajia myös Wilman kautta. Tiedotteeseen tulee linkki, jonka kautta huoltajat ohjataan Hirsikampuksen sivuille.

5. Kiva koulu

Hirsikampus on Kiva koulu ja tavoitteena on saada toiminta käynnistettyä koko yhtenäiskoulussa. Koululle tilataan kirjalliset materiaalit.

Keskustelu ja päätökset:

Kuraattori Anna Kummala on tehnyt Hirsikampuksella materiaalikartoituksen liittyen Kiva kouluun. Materiaali tilataan kaikille ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokanopettajille, erityisluokanopettajille ja luokanvalvojille. Kuraattori Anna Kummala huolehtii tilauksen.

Kiva koulu- materiaalia voidaan käyttää kaikilla luokka-asteilla ja erityisopettaja Liisa Kytölä lupautui informoimaan asiasta opettajia yt-palaverissa. Liisa sopii ajankohdan apulaisrehtori Aro Rissan kanssa.

6. Wilma-oikeudet

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä huolehtii vuosittain Wilma-oikeudet opettajille.  Ryhmän tulisi linjata, kenelle annetaan oikeudet lukea oppilaiden pedagogisia asiakirjoja ja kuka huolehtii oikeudet opettajille vuosittain?

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiat kirjataan perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä tavalla eri asiakirjoihin. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä, ja niihin sisältyviä tietoja voivat saada vain kyseistä oppilasta opettavat opettajat ja muut tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt. He voivat saada tietoja siinä laajuudessa kuin he työtehtävissään tarvitsevat. Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa laajemmin huoltajan suostumuksella.

Opetuksen järjestäjän on annettavaopetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot oppilaan kanssa työskenteleville, jotta oppilaan perusopetuslain 30 §:n mukainen oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen toteutuisi. Jos oppilaalla on esimerkiksi lukemisen pulmia, on kaikkien niiden opettajien, joiden oppiaineessa tarvitaan vähänkin lukemista saatava tieto oppilaan vaikeudesta. Lisäksi he tarvitsevat omaa työtään varten tietoa siitä, kuinka oppilaan yksilölliset tarpeet tulee ottaa huomioon ja kuinka oppilasta tulee tukea. Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen luovuttaminen ei edellytä huoltajan suostumusta. Huoltajalta tulee kuitenkin pyytää yksilöity lupa tietojen siirtoon silloin, kun halutaan luovuttaa muutakin kuin välttämätöntä tietoa.

 (Opetushallituksen ohje)

Wilma oikeudet on yleensä annettu seuraavasti:

  • Asiakirjat näkyvät huoltajan lisäksi oppilaan luokanvalvojalla, rehtorilla sekä niillä opettajilla, jotka opettavat oppilasta asiakirjaan liittyvässä aineessa tai ovat olleet mukana asiakirjan laatimisessa.
  • Lisäksi luku- tai muokkausoikeus on voitu antaa esim. opinto-ohjaajalle, erityisopettajalle tai koulupsykologille.

Keskustelu ja päätökset:

Wilma- oikeudet annetaan kaikille oppilaita opettaville henkilöille. Oikeudet annetaan opettajille aina syksyllä ja oikeudet poistetaan niiltä opettajilta, jotka eivät enää opeta ko. oppilasta.  Erityisopetuksen koordinaattori Sari Poropudas huolehtii vuosittain Wilma-oikeudet opettajille, kuraattoreille ja terveydenhoitajille. Kuraattoreille ja terveydenhoitajille annetaan Wilma- oikeudet sekä alaluokkien että yläluokkien oppilaille.

Huoltajat näkevät Wilmasta opettajat, jotka saavat lukea oppilaan asiakirjoja. Pedagogisiin asiakirjoihin ei kirjata muita kuin oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Oppilashuoltoon liittyvät asiat kirjataan oppilashuoltokertomuksiin ja lupa niiden sisältöjen tiedottamisesta pyydetään kirjallisena huoltajalta.

7. Koulukohtaisen oppilashuoltotyön tavoitteet lukuvuodelle 2016–2017

Keskustelu ja päätökset:

Koulukohtaisen oppilashuoltotyön tavoitteet määritellään oppilashuoltotiimin seuraavassa kokouksessa 5.10.2016.

8. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän muistioiden säilyttäminen ja kokouksesta informoiminen

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän muistiot ovat julkisia ja sen toiminnasta tiedottaminen on yksi oppilashuoltoryhmän tavoite. Miten tämä toteutetaan Hirsikampuksella?

Keskustelu ja päätökset:

Muistiot laitetaan Hirsikampuksen kotisivuille, josta ne kaikilla luettavissa.

9. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoontumisaikataulu lukuvuodelle 2016–2017

Oppilashuoltotiimi ehdottaa, että koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa.

Keskustelu ja päätökset:

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu syyslukukaudella 22.9. ja 1.12. ja kevätlukukaudella 23.2. ja 4.5.

Vastuualueet: valmiina lokakuun loppuun mennessä

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.34

Pudasjärvellä 22.9.2016
Sari Poropudas
Eo / koordinaattori
Muistion laatija

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland