EN | RU | FI

Hirsikampuksen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmän muistio 1.10.2018

Aika: 1.10. 2018 kello 15.00- 16.30
Paikka: Iso neuvotteluhuone
Kokoonpano:
Juha Pätsi, puheenjohtaja, apulaisrehtori
Sari Poropudas, sihteeri (esityslistat + muistiot), Oppilashuoltotiimin vetäjä
Irja Luokkanen, terveydenhoitaja (yläluokat)
Sari Nieminen, terveydenhoitaja (alaluokat),
Jonna Puhakka, kuraattori (alaluokat)
Suvi Kipinä, kuraattori (yläluokat ja lukio), pois
Marita Hankila, nuorisotyöntekijä
Heidi Timonen, ruokahuollon päällikkö, pois
Harri Kujala, vahtimestari, pois
Mikko Raappana, liikuntatiimi
Kaisa Liikanen
Natalia Saraste
Minna Tyni, Kiva-tiimi
Jenny Turpeinen, AP/IP – toiminnasta vastaava koulunkäynninohjaaja, pois
Tuula Niskakangas, opinto-ohjaaja
Markku Rajala, opinto-ohjaaja, lukio, pois
Johanna Hemmilä, vanhempaintoimikunta
oppilaskunnan edustaja Jesse Pyykkönen
lukion oppilaskunnan edustaja Arttu Isomursu, pois
Leni Alatalo, opiskelija

1.Edellisen kokouksen muistio

Kokouksessa käytiin läpi 15.5.2018 koulukohtaisen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmän muistio.

2.Hirsikampuksen koulukohtaisen oppilas – ja opiskeluhuoltohuoltosuunnitelman päivittäminen ja vastuualueet, Sari Poropudas

Hirsikampuksen koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanoa on päivitetty Terveyden – ja hyvinvointilaitoksen uusimpien ohjeiden mukaan. Kokouksessa käydään läpi oppilashuoltosuunnitelma ja tehdään tarvittavat tarkennukset ja päivitykset. Oppilashuoltosuunnitelma on käsitelty jo Hirsikampuksen oppilashuoltotiimissä.

Keskustelua asiasta:

Todettiin, että Hirsikampuksen koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan on linjattu Hirsikampuksen yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilas- ja opiskeluhuoltoon liittyvät toimintamallit ja vastuualueet. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanoa on päivitetty uusien THL:n ohjeiden mukaan niin, että ryhmän kokoonpanoon on lisätty koulun muita ammattilaisia ja ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Hirsikampukselta mukaan on kutsuttu ruokapalvelupäällikkö Heidi Timonen, vahtimestari Harri Kujala ja AP/IP – toiminnasta vastaava koulunkäynninohjaaja Jenny Turpeinen. Koulun ulkopuolisista yhteistyökumppaneista on mukana nuorisotyöntekijä Marita Hankila.

Hirsikampuksen koulukohtainen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma on luettavissa Hirsikampuksen kotisivuilta. Huoltajille ja oppilaille laitetaan myös Wilmaan linkki, jonka kautta pääsee lukemaan suunnitelman.

3. Koulunhyvinvointiprofiili

Hirsikampuksen yksi kehittämiskohde lukuvuonna 2018-2019 on koulun hyvinvoinnin edistäminen. Aikaisempina vuosina luokkien hyvinvointikyselyitä on tehty Wilman kautta. Kysely on suunnattu luokanopettajille ja luokanvalvojille. Tuloksia on käyty läpi koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä.

Tänä syksynä Hirsikampus on liitetty Koulunhyvinvointiprofiili - ohjelmaan, joka mahdollistaa modernin, reaaliaikaiseen tietoon perustuvan hyvinvoinnin seurannan koululla. Tieteellisesti päteviin ja kattavasti testattuihin kysymyksiin vastataan verkkopalvelun kautta. Vastausten tarkastelu onnistuu reaaliaikaisesti ja sen kautta voi myös verrata oman koulun hyvinvointiprofiilia myös muihin Suomen kouluihin.

Oheisesta linkistä, voi tutustua Koulunhyvinvointiprofiili.fi – ohjelmaan. https://koulunhyvinvointiprofiili.fi/tietoa-palvelusta

Oppilashuoltoryhmä päättää, kuinka monta kertaa kysely toteutetaan koululla ja miten kyselyn tuloksia käsitellään.

Sari Poropudas on Hirsikampuksen hyvinvointiprofiilin ylläpitäjä.

Keskustelua asiasta:

Todettiin, että sekä oppilaiden että henkilökunnan hyvinvoinnin seuraaminen ja arviointi ovat erittäin tärkeitä asioita. Kyselyjen perusteella voidaan puuttua epäkohtiin ja suunnata resursseja sinne, mihin niitä eniten tarvitaan. Kyselyä voidaan myös käyttää kohdennettuna tietyille luokille, joilla on haasteita esimerkiksi työrauhassa tai sosiaalisissa suhteissa.

Keskusteliin myös siitä, mitä kyselyitä Hirsikampuksella tehdään oppilaiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyen vuosittain. Alla yhteenveto kyselyistä:

  • Vuosittaiset terveydenhoitajien tekemät tarkastukset. Tarkastuksiin liittyy oppilaille annettava ennakkokysely, jonka käydään tarkastuksessa läpi.
  • Ensimmäisen, viidenennen ja kahdeksannen luokan oppilaille tehtävät laajat terveystarkastukset, joissa on mukana oppilaan lisäksi myös huoltaja. Tarkastuksiin liittyy myös kysely, jonka täyttävät sekä luokanvalvoja/ luokanopettaja, oppilas ja huoltaja.
  • KiVa – kouluun sisältyvät kyselyt tehdään kaikille alaluokkien oppilaille huhtikuussa 2019

Päätettiin, että hyvinvointikysely suunnataan 6.- 9. luokan oppilaille kaksi kertaa lukuvuodessa. Oppilashuoltotiimi päättää kyselyn ajankohdan ja kyselyyn otettavat aihekokonaisuudet. Henkilökunnan hyvinvointiprofiili tehdään niin ikään kaksi kertaa lukuvuodessa Hirsikampuspalaverien yhteydessä. Esitettiin myös, että kyselyä voitaisiin käyttää myös lukioissa. Lukiotiimi päättää kyselyn käytöstä lukio-opiskelijoille. Tulokset käsitellään koulukohtaisessa oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmässä. Henkilökunnan kyselyiden tuloksia voidaan käsitellä myös Hirsikampus - palaverissa.

4. MOVE!

Liikunnan opettaja Mikko Raappana kertoo Move – testeistä ja niiden tuloksista.

Keskustelua asiasta:

Move! – mittaukset ovat saaneet paljon negatiivista huomiota viime aikoina lehdistössä Move – mittausten aikana tapahtuneen kuolemantapauksen vuoksi. Liikunnan opettajat haluavat korostaa, että mittaukset ovat vain hyvin pieni osa liikunnanopetusta ja varsinkin koko koulun käyntiä. Liikunnan opettaja Jari Outila lähetti koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tiedotteen aiheeseen liittyen:

Miksi Move!-mittauksia tehdään?

Move!-mittausten tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria liikuntaan ja kerätä tietoa heidän fyysisestä toimintakyvystään opettajien ja kouluterveydenhuollon työn tueksi.

Move! on pedagoginen työkalu, jolla edistetään lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja heidän selviämistään arkipäivän fyysisistä haasteista. Esimerkiksi hyvä kestävyyskunto on tutkitusti yhteydessä oppimiseen, työkykyyn ja alentuneeseen kroonisten sairauksien riskiin. Move! on moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parhaaksi.

Mittaukset ovat turvallisia

Opetushallitus selvitti mittausten turvallisuutta yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa. Opetushallitus pyysi lisäksi niistä puolueetonta arviointia UKK-instituutilta, joka ei ole ollut mukana Move!- järjestelmän valmistamisessa.

Kodin ja koulun välinen tiedonkulku edistää oppilasturvallisuutta

Koulu vastaa turvallisesta oppimisympäristöstä. Opetuksen järjestäjien tulee huolehtia, että mittauksia tekevät opettajat tuntevat Move!-ohjeet ja noudattavat niitä. Liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.

Koulun tulee pyytää huoltajia ilmoittamaan sellaisista oppilaan terveyteen liittyvistä seikoista, joilla voi olla vaikutusta mittausten turvalliseen suorittamiseen.

Liikunnan lehtori Mikko Raappana esitteli tämän syksyn 8. luokan oppilaiden Move!- testien tulokset.   Mikko toi esille tuloksiin vaikuttavana tekijänä motivaation puutteen osalla oppilaista. Hän totesi myös, että Move! – mittaukset eivät ole vielä saaneet oppilaiden keskuudessa sitä merkitystä, mikä testien tavoite on. Ensi vuonna saadaan ensimmäisen kerran Move!- mittauksista valtakunnallista tietoa, jonka pohjalta voidaan tarkastella Hirsikampuksen oppilaiden tuloksia myös tarkemmin.

Mikko toi esille muutamia yksittäistä huomiota testituloksista. Viivajuoksun tulokset olivat heikentyneet viime vuodesta varsinkin heikoimman kolmanneksen osalta sekä tytöillä että pojilla. Huolestuttavaa oli, että erityisesti pojista melkein puolet jäi heikoimpaan kolmannekseen. Tämä osio mittaa oppilaan fyysistä kestävyyttä.

Tytöillä ylävartalon voima ja varsinkin ylävartalon liikkuvuus ovat hyvässä kunnossa. Tytöistä 75% ylettyi ylävartalon liikkuvuuden tuloksissa parhaimmalle tasolle. Tulokset ovat parantuneet tytöillä viime vuoteen verrattuna. Pojilla oli heitto- kiinniotto – osio parantunut viime vuodesta.

Yleinen trendi on että, kestävyyskyky heikkenee koko ajan. Tämä on huolestuttavaa myös kansanterveyden näkökulmasta.

Mikko kertoi, että mittausten tulokset ovat mennyt sekä huoltajille että terveydenhoitajille. Ne käydään läpi huoltajien luvalla 8. luokkalaisen laajojen terveystarkastusten yhteydessä. Mikko totesi, että Move! – mittausten tulosten käsittely myös koululääkärin kanssa voi herätellä oppilaita seuraaman oman kunnon kehittymistä.

Viidennen luokan MOVE-tulokset käsitellään seuraavassa koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä samalla kun viidensien luokkien laajojen tarkastusten tulokset esitellään.

Move!- mittaukset on saatu kokonaisuudessa Pudasjärvellä hyvin toimimaan, koska terveydenhuolto on lähtenyt mukaan alusta lähtien ja tuloksia käytetään osana laajoja terveystarkastuksia. Oppilaan turvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että oppilaat ja huoltajat välittävät oppilaan tarpeellisen terveystiedon ainakin kouluterveydenhuollolle. Koulun sisällä perusopetuslain mukaan tietoa voi ja pitää välittää opetuksen turvallisen onnistumisen kannalta tarpeen mukaan.

5. Terveydenhoitajien terveiset, Irja Luokkanen ja Sari Nieminen

Terveydenhoitajille on tullut viestiä oppilaiden vapaa-ajalla tapahtuvasta alkoholin käytöstä entisen Kurenalan koulu alueella. Asiasta enemmän kokouksessa.

Keskustelua asiasta:

Terveydenhoitaja on saanut huoltajilta yhteenottoja alaikäisten lasten alkoholinkäytöstä vapaa-aikana. Paikka, josta nuoret saavat alkoholia on tiedossa. Tieto asiasta on mennyt myös eteenpäin. Vanhempien huolena on myös ollut tieto siitä, että jotkut nuorista on jäänyt ko. paikkaan yöksi, jos he eivät ole uskaltaneet mennä kotiin humalatilan vuoksi.

Oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmä piti asiaa erittäin huolestuttavana. Kokous päätti, että kuraattorit ja terveydenhoitajat tekevät Wilmaan- tiedotteen asiasta, vaikka toimita liittyy nuorten vapaa-aikaan. Tiedotteessa kerrotaan huoltajille ja oppilaille selkeästi, miten pitää toimia, jos saa tietoa yllä kuvatusta asiasta. Alaikäisten alkoholin käytöstä pitää aina tehdä pyyntö lastensuojelutarpeen kartoittamiseksi.

Kokouksessa tuotiin myös esille, että Wilma tiedote ei välttämättä saavuta kaikkia huoltajia. Tällä hetkellä tämä on kuitenkin ainoa mahdollisuus koulun puolelta vaikuttaa asiaan.

Kouluilla myös pyritään kiinnittämään erityistä huomiota luvattomiin poistumisiin koulualueelta sekä merkitään oppilaiden poissaolot tarkasti ja seurataan erityisesti luvattomia poissaoloja. Huoltajilla on myös vastuu selvittää luvattomat poissaolot heti, kun niistä tulee tieto.

Nuorisotyöntekijä Marita Hankila informoi asiasta myös etsivänuorisotyöntekijöitä.

6. Nuorisotyö, Marita Hankila

Marita Hankila kertoi, että päihteettömät nuorisokahvilat alkavat toimia nuorisotiloissa lauantaisin.

7. Huoltajien edustajien terveiset, Johanna Hemmilä

Kokouksisessa keskusteltiin, miten vanhempaintoimikunnan ja koulun välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä. Johanna pyysi koulua kertomaan, millaisia toiveita koululla on vanhempaintoimikunnan toiminnan kehittämiseen. Ehdotettiin, että huoltajia voitaisiin osallistaan lauantain työpäivään, ammattimessuille, mahdollisesti järjestettävään kodin ja koulun päivään tai osallistumalla avoimien ovien päivään. Johanna vie terveiset vanhempaintoimikuntaan, jossa myös voidaan lähteä kehittämään ideoita näiden pohjalta.

8. Oppilaskunta, Jesse Pyykkönen

Jesse kertoi, että oppilaskunnan kokoonpano on selvinnyt viime kokouksessa. Jesse vie oppilashuoltokokouksen terveiset oppilaskunnan hallitukselle. Ensimmäisenä tehtävänä oppilaskunta voi suunnitella, mikä voisi olla tulevan lauantai koulupäivän ohjelma.

Keskusteltiin, että tämän vuoden tavoitteena on saada oppilaskunta aktivoitua osallistumaan Hirsikampuksen toimintaan. Todettiin, että oppilaskunnan edustajalla on todella hyvä asenne ja valmius kehittää oppilaskunnan toimintaa koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman tavoitteiden mukaan.

9. Tiedoksi

Kiva-selvitysten määrä yläluokilla 6 ja alaluokilla selvityksiä ei ole ollut ollenkaan.

Yksilökohtaisten oppilashuoltopalavereiden määrä alaluokilla ja yläluokilla 21

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous on 13.12. 2018 kello 15.00

Kokous päättyi kello 16.58

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland