EN | RU | FI

Oppilashuolto

 

KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Oppilashuoltosuunnitelma pohjautuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013:13§), jota velvoittavana noudatetaan kaikissa Pudasjärven kaupungin esiopetusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa. Samalla sovitaan menettelytavoista, joilla eri osapuolet perehdytetään suunnitelman sisältöön, käytännön toteutustapaan ja asiaan sisältyvään tiedottamiseen. Suunnitelma tarkistetaan lukuvuosittain oppilashuoltoryhmän koordinoimana.

KOULU

LUKUVUOSI

Lakari

2019-2020

A. OPPILASHUOLLON TOTEUTTAMINEN

1. Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen

Lakarin KOHR huolehtii oppilashuollon suunnittelusta ja tiedottamisesta. Suunnitelma löytyy koulun

verkkosivuilta.

2. Koulun oppilashuollon kokonaistarve

Tehostetussa tuessa olevien oppilaiden määrä

26

Erityisessä tuessa olevien oppilaiden määrä

9

Muu oppilashuollollinen tuen tarve

181 oppilasta

3. Käytössä olevat oppilashuoltopalvelut (henkilö, yhteystiedot, saatavuus)

Terveydenhoitaja:

Kristiina Tolonen puh. 0858756250/ 0407313602 Lakarin koululla paikalla ma ja pe

Lääkäri:

xxxxxx, yhteys th:n kautta

Kuraattori:

Jonna Puhakka 0405647998 Lakarin koululla paikalla ma ja ti

Psykologi:

Ostopalveluna koulukuraattorin kautta: Kari Matilainen ja Marika Rossinen:

oppimiseen/käytöspulmiin/tunne-elämän vaikeuksiin liittyvät tutkimukset; Virva Siira Keskusteluajat, 1pv/vk

Hirsikampuksella, tarvittaessa tulee myös Lakarille

Psykologille ohjataan oppilas pedagogisin perustein koulun ja huoltajan yhteistyöllä tai yksilökohtaisen

oppilashuollon kautta tai kuraattorin/ terveydenhoitajan suoralla lähetteellä.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä:

Teija Pohjolainen 0407382946, soittoaika ti-to 12-13

Perheneuvolaan voi ohjata huoltajia ottamaan yhteyttä myös suoraan ilman lähetettä.

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä:

Meri Malmberg 0858756218

Lastensuojeluun liittyvistä asioista voi tarvittaessa olla yhteydessä sosiaalityöntekijä Seija Tihiseen

0858756219.

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus:

08 5875 5010 arkisin 9-15

Koulupoliisi Tuomo Stenroth

B. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden

kehittäminen, ohjaus ja arviointi.

Kokoonpano:

rehtori Jussi Kolu, KOHR vetäjä / vararehtori Hely Forsberg-Moilanen, erityisopettaja Anne Niskasaari,

terveydenhoitaja Kristiina Tolonen ja kuraattori Jonna Puhakka, oppilaskunnan hallituksen vetäjä Mari

Laakkonen, AP/IP-vastaava Kati Poijula, nuorisotoimi, koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio, kaksi

oppilaiden edustajaa oppilaskunnan hallituksesta, vanhempien edustaja

Vastuualueet:

ks. edeltä

Oppilasrekisterin ylläpitäjä

Erityisopettaja Anne Niskasaari

Oppilasrekisterin ylläpitäjän nimi ilmoitetaan opetuksen järjestäjälle.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoontuminen ja käytännöt

Kokoontumisajankohta:

KOHR kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa ja tarvittaessa.

Koulukohtaisen oppilashuollon toiminnasta tiedottaminen (muistiot ovat julkisia)

KOHR tiedottaa oppilashuollosta koulun henkilökunnalle (henkilökunnan maanantaipalaveri/

opettajainkokous), oppilaille ja heidän huoltajilleen (syystiedote, vanhempainilta), wilma, koulun nettisivut,

sisäiset tiedotteet, sähköposti

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tavoitteet:

Oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden

lisääminen, kolmiportaisen tuen toteutumisen seuraaminen

Yhteistyö oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa:

Oppilaskunta, vanhempaintoimikunta, vanhempainillat, Kodin ja koulun –päivä, vanhempainvartit,

arviointikeskustelut, nivellyskeskustelut esikouluoppilailla ja 6.luokan oppilailla, wilmakeskustelut,

puhelinkeskustelut, yksilökohtaiset ohr- palaverit, terveydenhoitajan ja kuraattorin toiminta

KOHR huolehtii vuosittain seuraavien asioiden päivittämisestä ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä Seuraavien asioiden päivittäminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen · tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen Jussi Kolu · tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus EA-vastaavat: Mari Ritola, Laila Raiskio, Lea Holappa, Viena Liehu · koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet Jussi Kolu · koulun järjestyssäännöt Jussi Kolu · suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014) Suunnitteluryhmä · toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014) Jussi Kolu ja Hely Forsberg-Moilanen Muita koulukohtaisia tehtäviä tai toimintamalleja: · Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli (KiVa) · Liikkuva koulu · Välkkis-toiminta: Mari Laakkonen ja Veera Ivola · Lions Quest · Kummiluokkatoiminta · Move (5. luokka) · Hyvis-päivä (6. luokka) · Koulun kerhotoiminta · Oppilaskuntatoiminta · Vanhempaintoimikunta · AP/IP-kerho · Seurakunta · Nuorisotyö · Koulunuorisotyöntekijä · Liikuntatoimi

Yhteistyö oppilaan siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Nivellykset ja siirtymävaiheiden toimintamallit on kuvattu opetussuunnitelmassa, joiden mukaan toimitaan.

C. YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO

Asiantuntijaryhmän kokoonpano (periaatteet muodostamiseen)

Asiantuntijaryhmän koollekutsuja voi olla opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, psykologi, kuraattori,

terveydenhoitaja, koulunkäynninohjaaja tai oppilaan huoltaja. Ryhmän monialainen kokoonpano

perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan

vastuuhenkilön. Rehtori ei kuulu suoraan asemansa perusteella ko. asiantuntijaryhmään.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelyn tueksi koottava asiantuntijaryhmäryhmän kokoonpano perustuu

oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella

suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan

läheisiä.

Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan

asiantuntijoilta.

Kokouksessa otetaan huomioon oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet häntä koskevissa

toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä

mukaisesti.

Yksilökohtaisesta oppilashuollosta vastaa yleensä luokanopettaja tai luokanvalvoja. Erityisopettaja on

mukana tarvittaessa.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyvät asiakirjat löytyvät Pudasjärven kaupungin sivuilta.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaminen ja salassapito

Asiantuntijaryhmät käsittelevät oppilaan hyvin- ja pahoinvointiin liittyviä asioita. Ryhmän vastuuhenkilö

kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot

oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Jos

kasvatuskeskusteluissa tai vanhempainvarttien keskusteluissa nousee esille oppilaan hyvin- ja

pahoinvointiin liittyviä asioita, niitä voidaan käsitellä moniammatillisesti asiantuntijaryhmissä. Nämä asiat

velvoitetaan kirjaamaan oppilashuoltokertomukseen.

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaja on pääsääntöisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja. Kirjaaja ilmoittaa

pidetyn asiantuntijaryhmän palaverin ajan ja kokoonpanon koululla sovitulle rekisterinpitäjälle.

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta

koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen

käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat

yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.

Oppilaan oppilashuollollinen tuki kirjataan Wilman tukilehdelle. Tieto kirjataan vain kirjauksena

oppilashuollollinen tuki. Tämä kirjataan myös, jos huoltaja/ oppilas kieltäytyy oppilashuollollisesta

tuesta.

Oppilaiden asioita ei saa käsitellä muissa tilanteissa kuin asiantuntijaryhmän kokouksissa.

Oppilashuoltokertomukset eivät siirry toiseen kouluun vaan jäävät koulun arkistoon. Jos oppilaalla tulee

uudessa koulussa haasteita, niin asioiden käsittely jatkuu uudessa asiantuntijaryhmässä ja sen

yhteydessä saadaan tarvittavat tiedot.

Koulun käytäntö oppilashuoltokertomusten säilyttämiseen Kansliassa paperiversiot oppilaskohtaisissa kansioissa lukollisessa kaapissa. Lv. 2018-2019 otettiin käyttöön sähköinen oppilashuoltokertomus Wilmassa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteet:

Oppilaan hyvinvointi ja sen edistäminen. Tavoitteena tarjota oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki ja

palvelut.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tehtävät:

Tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä tarjota tarvittava tuki.

Tehostetun ja erityisen tuen käsittelyt ja selvitysten laadinnat eivät 1.8.2014 alkaen ole oppilashuoltoa.

Näin ollen pedagogisten asiakirjojen käsittelyihin ei tarvita huoltajan tai oppilaan suostumusta.

Seuraavat asiat pitää kuitenkin huomioida:

Moniammatillisuuden toteutumiseksi pedagogisen arvion tai selvityksen laatimiseen osallistuu aina

muitakin tuen ammattihenkilöitä kuin opettajia ja rehtori. Moniammatillisuuden kriteeri toteutuu silloin, kun

asian käsittelyyn osallistuu opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa tai psykologi- ja

kuraattoripalveluja edustavia jäseniä. Monialaisuus voidaan toteuttaa myös konsultoimalla, joka kirjataan

asiakirjaan.

Psykologin konsultaatio on tarpeellista silloin, jos oppilaan haasteet koulutyössä liittyvät

tarkkaavaisuuteen, toiminnanohjaamiseen, johonkin selittämättömään ongelmaan tai oppilaalla on todettu

tai epäillään laajempaa heikkoa kognitiivista suoritustasoa.

Oppilaan lähete psykologin testeihin on yksilökohtaista oppilashuoltoa, jolloin toimitaan oppilashuollon

edellyttämällä tavalla.

Oppilashuoltokertomuksiin liittyviä asioita ei kirjata pedagogisiin asiakirjoihin. Niihin voidaan laittaa viittaus,

että oppilashuollolliset asiat on kirjattu oppilashuoltokertomukseen.

Pienryhmään siirtyminen on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

· Sairaalakoulun yhteydessä

Oppilas siirtyy sairaalakouluun lääkärin lähetteen perusteella. Oppilas siirtyy ensin osastolle, josta menee

tieto sairaalakouluun. Tämän jälkeen opetus järjestetään oppilaan opiskeluedellytysten mukaan.

Yleensä kaikki posti koulujen ja sairaalakoulun välillä tapahtuu ilman välikäsiä. Koulun yhteysopettaja tai

luokanvalvoja tai opettajat ovat suoraan yhteydessä oppilasta opettavaan opettajaan sairaalakoulussa.

Yhteystiedot ja luvat saadaan vanhemmilta.

Wilman oppimissuunnitelma kaavakkeita voidaan käyttää oppilaan kokonaistilanteen kartoittamiseen ja

tehtävien antamiseen sairaalakouluun.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

· Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa

Oppilaan sairauden hoitamiseen nimetään vastuuhenkilö.

Erityisruokavaliot hoidetaan terveydenhoitajan kautta.

Terveydenhoitaja vastaa koulun ensiapukaappien päivittämisestä. Ensiapukaappi päivitetään syys- ja

kevätlukukauden alussa. Muutoin ensiapuvastaavat pyytävät täydennystä.

· Oppilashuollon tuki kurinpito tai opetuksen osallistumisen epäämisen yhteydessä

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee

muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan

ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään

kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa

koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan

kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa

käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata Wilmaan ja

siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua

kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan

tarpeelliseksi.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

Työrauhan ylläpitäminen kasvatuskeskustelun aiheena.

Kurinpitorangaistukset

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan

määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta

ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle

varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan

huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon

kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta

tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen

vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan

perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan.

Suunnitelman laatimisesta vastaa luokanvalvoja.

Kurinpitorangaistukset kirjataan Wilman tukilehdelle.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

· Koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa

D. SEURANTA JA ARVIOINTI

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi:

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland