EN | RU | FI

Oppilashuolto

 

PÖYTÄKIRJA

LAKARIN KOULUKOHTAINEN OPH-RYHMÄN KOKOUS

Aika: 5.11.2019 KLO 15.00

Paikka: 2A-luokka

Läsnä: Jussi Kolu, Anne Niskasaari, Simo Kaarre, Hely Forsberg-Moilanen, Kristiina Tolonen, Jonna Puhakka, Kati Poijula, Marita Hankila, Eveliina Jaakkola, Miika Raiskio, vanhempain toimikunnan edustaja Anni-Inkeri Törmänen ja oppilaskunnan hallituksen edustajat

1. Avaus

Jussi Kolu avasi kokouksen

2. Esittelykierros ja ajatuksia omasta toiminnasta lv. 19-20

3. Oppilaiden ajatuksia oppilasedustajilta

Oppilasedustajat eivät päässeet paikalle

4. Koulun hyvinvointiprofiili-kyselyn tulokset

Käytiin läpi kyselyn tulokset

Päätettiin tulostaa kyselyt tulokset nähtäville Pimiät Pihapilleet tapahtumaan.

5. Hyvinvointikertomus

Jussi esitteli koulun hyvinvointikertomusta

Keskusteltiin kouluruokailusta ja välipalasta

6. Koulun terveydellisten olojen tarkastus

· Ke 13.11. klo 9 – 13 Oppilaiden edustaja ja vanhempien edustaja, kuraattori

· Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta. Tehtävää toteutetaan tarkastamalla oppilaitokset kolmen vuoden välein (terveydenhuoltolaki 1326/2010). Muilla viranomaisilla on velvollisuus osallistua tarkastuksen yhteistyöhön.

· Anni-Inkeri pääsee paikalle

· Simo kysyy kaksi oppilasedustajaa

8. Muita asioita

9. Seuraava KOHR- kokous

Seuraava kokous ti 14.1.2020 klo 15 – 16 Lakarin koululla

Aiheita:

Oppilaskunnan kuulumiset, kouluruokadiplomi

Ruokailu, toiveruokapäivä

KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuoltosuunnitelma pohjautuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013:13§), jota velvoittavana noudatetaan kaikissa Pudasjärven kaupungin esiopetusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa. Samalla sovitaan menettelytavoista, joilla eri osapuolet perehdytetään suunnitelman sisältöön, käytännön toteutustapaan ja asiaan sisältyvään tiedottamiseen. Suunnitelma tarkistetaan lukuvuosittain oppilashuoltoryhmän koordinoimana.

KOULU

LUKUVUOSI

Lakari

2019-2020

A. OPPILASHUOLLON TOTEUTTAMINEN

1. Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen

Lakarin KOHR huolehtii oppilashuollon suunnittelusta ja tiedottamisesta. Suunnitelma löytyy koulun

verkkosivuilta.

2. Koulun oppilashuollon kokonaistarve

Tehostetussa tuessa olevien oppilaiden määrä

25

Erityisessä tuessa olevien oppilaiden määrä

8

Muu oppilashuollollinen tuen tarve

181 oppilasta

3. Käytössä olevat oppilashuoltopalvelut (henkilö, yhteystiedot, saatavuus)

Terveydenhoitaja:

Kristiina Tolonen puh. 0858756250/ 0407313602 Lakarin koululla paikalla ma ja pe

Lääkäri:

yhteys th:n kautta

Kuraattori:

Jonna Puhakka 0405647998 Lakarin koululla paikalla ma ja ti

Psykologi:

Ostopalveluna koulukuraattorin kautta

Psykologille ohjataan oppilas pedagogisin perustein koulun ja huoltajan yhteistyöllä tai yksilökohtaisen

oppilashuollon kautta tai kuraattorin/ terveydenhoitajan suoralla lähetteellä.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä:

Teija Pohjolainen 0407382946, soittoaika 12-13

Perheneuvolaan voi ohjata huoltajia ottamaan yhteyttä myös suoraan ilman lähetettä.

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä:

Meri Malmberg 0858756218

Lastensuojeluun liittyvistä asioista voi tarvittaessa olla yhteydessä sosiaalityöntekijä Seija Tihiseen

0858756219.

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus:

08 5875 5010 arkisin 9-15

Koulupoliisi Tuomo Stenroth

B. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden

kehittäminen, ohjaus ja arviointi.

Kokoonpano:

rehtori Jussi Kolu, KOHR vetäjä / vararehtori Hely Forsberg-Moilanen, erityisopettaja Anne Niskasaari,

terveydenhoitaja Kristiina Tolonen ja kuraattori Jonna Puhakka, oppilaskunnan hallituksen vetäjä Mari

Laakkonen, AP/IP-vastaava Kati Poijula, nuorisotoimi, koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio, kaksi

oppilaiden edustajaa oppilaskunnan hallituksesta, vanhempien edustaja

Vastuualueet:

ks. edeltä

Oppilasrekisterin ylläpitäjä

Erityisopettaja Anne Niskasaari

Oppilasrekisterin ylläpitäjän nimi ilmoitetaan opetuksen järjestäjälle.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoontuminen ja käytännöt

Kokoontumisajankohta:

KOHR kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa ja tarvittaessa.

Koulukohtaisen oppilashuollon toiminnasta tiedottaminen (muistiot ovat julkisia)

KOHR tiedottaa oppilashuollosta koulun henkilökunnalle (henkilökunnan maanantaipalaveri/

opettajainkokous), oppilaille ja heidän huoltajilleen (syystiedote, vanhempainilta), Wilma, sisäiset tiedotteet

ja sähköposti

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tavoitteet:

Oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden

lisääminen, kolmiportaisen tuen toteutuminen

Yhteistyö oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa:

Oppilaskunta, vanhempaintoimikunta, vanhempainillat, Kodin ja koulun –päivä, vanhempainvartit,

arviointikeskustelut, Wilma-keskustelut, puhelinkeskustelut, yksilökohtaiset oppilashuoltopalaverit,

terveydenhoitajan ja kuraattorin toiminta

KOHR huolehtii vuosittain seuraavien asioiden päivittämisestä ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä Seuraavien asioiden päivittäminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen · tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen Jussi Kolu · tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus EA-vastaavat: Mari Ritola, Laila Raiskio, Lea Holappa, Viena Liehu · koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet Jussi Kolu ja Hely Forsberg-Moilanen · koulun järjestyssäännöt Jussi Kolu · suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014) Suunnitteluryhmä · toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014) Jussi Kolu ja Hely Forsberg-Moilanen Muita koulukohtaisia tehtäviä tai toimintamalleja: · Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli (KiVa) · Liikkuva koulu · Välkkis-toiminta: Veera Ivola · Lions Quest · Kummiluokkatoiminta · Move (5. luokka) · Hyvis-päivä (6. luokka) · Koulun kerhotoiminta · Oppilaskuntatoiminta · Vanhempaintoimikunta

Yhteistyö oppilaan siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Nivellykset ja siirtymävaiheiden toimintamallit on kuvattu opetussuunnitelmassa, joiden mukaan toimitaan.

C. YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO

Asiantuntijaryhmän kokoonpano (periaatteet muodostamiseen)

Asiantuntijaryhmän koollekutsujana voi olla opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, psykologi, kuraattori,

terveydenhoitaja, koulunkäynninohjaaja tai oppilaan huoltaja. Ryhmän monialainen kokoonpano

perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Rehtori ei kuulu suoraan asemansa perusteella ko. asiantuntijaryhmään. Yksittäisen oppilaan asian käsittelyn tueksi koottava asiantuntijaryhmäryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Kokouksessa otetaan huomioon oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Yksilökohtaisesta oppilashuollosta vastaa yleensä luokanopettaja tai luokanvalvoja. Erityisopettaja on mukana tarvittaessa. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyvät asiakirjat löytyvät Pudasjärven kaupungin sivuilta. Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaminen ja salassapito

Asiantuntijaryhmät käsittelevät oppilaan hyvin- ja pahoinvointiin liittyviä asioita. Ryhmän vastuuhenkilö

kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot

oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Jos

kasvatuskeskusteluissa tai vanhempainvarttien keskusteluissa nousee esille oppilaan hyvin- ja

pahoinvointiin liittyviä asioita, niitä voidaan käsitellä moniammatillisesti asiantuntijaryhmissä. Nämä asiat

velvoitetaan kirjaamaan oppilashuoltokertomukseen.

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaja on pääsääntöisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja. Kirjaaja ilmoittaa

pidetyn asiantuntijaryhmän palaverin ajan ja kokoonpanon koululla sovitulle rekisterinpitäjälle.

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta

koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen

käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat

yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.

Oppilaan oppilashuollollinen tuki kirjataan Wilman tukilehdelle. Tieto kirjataan vain kirjauksena

oppilashuollollinen tuki. Tämä kirjataan myös, jos huoltaja/ oppilas kieltäytyy oppilashuollollisesta

tuesta.

Oppilaiden asioita ei saa käsitellä muissa tilanteissa kuin asiantuntijaryhmän kokouksissa.

Oppilashuoltokertomukset eivät siirry toiseen kouluun vaan jäävät koulun arkistoon. Jos oppilaalla tulee

uudessa koulussa haasteita, niin asioiden käsittely jatkuu uudessa asiantuntijaryhmässä ja sen

yhteydessä saadaan tarvittavat tiedot.

Koulun käytäntö oppilashuoltokertomusten säilyttämiseen

Kansliassa paperiversiot oppilaskohtaisissa kansioissa lukollisessa kaapissa. Lv. 2018-2019 otettiin

käyttöön sähköinen oppilashuoltokertomus Wilmassa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteet:

Oppilaan hyvinvointi ja sen edistäminen. Tavoitteena tarjota oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki ja

palvelut.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tehtävät:

Tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä tarjota tarvittava tuki.

Tehostetun ja erityisen tuen käsittelyt ja selvitysten laadinnat eivät 1.8.2014 alkaen ole oppilashuoltoa.

Näin ollen pedagogisten asiakirjojen käsittelyihin ei tarvita huoltajan tai oppilaan suostumusta.

Seuraavat asiat pitää kuitenkin huomioida:

Moniammatillisuuden toteutumiseksi pedagogisen arvion tai selvityksen laatimiseen osallistuu aina

muitakin tuen ammattihenkilöitä kuin opettajia ja rehtori. Moniammatillisuuden kriteeri toteutuu silloin, kun

asian käsittelyyn osallistuu opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa tai psykologi- ja

kuraattoripalveluja edustavia jäseniä. Monialaisuus voidaan toteuttaa myös konsultoimalla, joka kirjataan

asiakirjaan.

Psykologin konsultaatio on tarpeellista silloin, jos oppilaan haasteet koulutyössä liittyvät

tarkkaavaisuuteen, toiminnanohjaamiseen, johonkin selittämättömään ongelmaan tai oppilaalla on todettu

tai epäillään laajempaa heikkoa kognitiivista suoritustasoa.

Oppilaan lähete psykologin testeihin on yksilökohtaista oppilashuoltoa, jolloin toimitaan oppilashuollon

edellyttämällä tavalla.

Oppilashuoltokertomuksiin liittyviä asioita ei kirjata pedagogisiin asiakirjoihin. Niihin voidaan laittaa viittaus,

että oppilashuollolliset asiat on kirjattu oppilashuoltokertomukseen.

Pienryhmään siirtyminen on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

· Sairaalakoulun yhteydessä

Oppilas siirtyy sairaalakouluun lääkärin lähetteen perusteella. Oppilas siirtyy ensin osastolle, josta menee

tieto sairaalakouluun. Tämän jälkeen opetus järjestetään oppilaan opiskeluedellytysten mukaan.

Yleensä kaikki posti koulujen ja sairaalakoulun välillä tapahtuu ilman välikäsiä. Koulun yhteysopettaja tai

luokanvalvoja tai opettajat ovat suoraan yhteydessä oppilasta opettavaan opettajaan sairaalakoulussa.

Yhteystiedot ja luvat saadaan vanhemmilta.

Wilman oppimissuunnitelma kaavakkeita voidaan käyttää oppilaan kokonaistilanteen kartoittamiseen ja

tehtävien antamiseen sairaalakouluun.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

· Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa

Oppilaan sairauden hoitamiseen nimetään vastuuhenkilö.

Erityisruokavaliot hoidetaan terveydenhoitajan kautta.

Terveydenhoitaja vastaa koulun lääkekaappien päivittämisestä. Lääkekaappi päivitetään syys- ja

kevätlukukauden alussa. Muutoin ensiapuvastaavat pyytävät täydennystä.

· Oppilashuollon tuki kurinpito tai opetuksen osallistumisen epäämisen yhteydessä

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee

muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan

ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata Wilmaan ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi. Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa: Työrauhan ylläpitäminen kasvatuskeskustelun aiheena. Kurinpitorangaistukset Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Suunnitelman laatimisesta vastaa luokanvalvoja. Kurinpitorangaistukset kirjataan Wilman tukilehdelle. Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

· Koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa

 

D. SEURANTA JA ARVIOINTI

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi:

 

KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA                                                                                                
Oppilashuoltosuunnitelma pohjautuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013:13§), jota velvoittavana noudatetaan kaikissa Pudasjärven kaupungin esiopetusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa. Samalla sovitaan menettelytavoista, joilla eri osapuolet perehdytetään suunnitelman sisältöön, käytännön toteutustapaan ja asiaan sisältyvään tiedottamiseen. Suunnitelma tarkistetaan lukuvuosittain oppilashuoltoryhmän koordinoimana.

KOULU

LUKUVUOSI

Lakari

2018-2019
 1. OPPILASHUOLLON TOTEUTTAMINEN
 1. Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen

Lakarin KOHR huolehtii oppilashuollon suunnittelusta ja tiedottamisesta. Suunnitelma löytyy koulun verkkosivuilta.

 1. Koulun oppilashuollon kokonaistarve

Tehostetussa tuessa olevien oppilaiden määrä

22

Erityisessä tuessa olevien oppilaiden määrä

7

Muu oppilashuollollinen tuen tarve

175 oppilasta

 1. Käytössä olevat oppilashuoltopalvelut (henkilö, yhteystiedot, saatavuus)

Terveydenhoitaja:

Kristiina Tolonen puh. 0858756250/ 0407313602 Lakarin koululla paikalla ma ja pe

Lääkäri:

xxxxxx, yhteys th:n kautta

Kuraattori:

Jonna Puhakka 0405647998 Lakarin koululla paikalla ma ja ti

Psykologi:

Jenni Matinlauri 0503738504, soittoaika 12-13

Psykologille ohjataan oppilas pedagogisin perustein koulun ja huoltajan yhteistyöllä tai yksilökohtaisen oppilashuollon kautta tai kuraattorin/ terveydenhoitajan suoralla lähetteellä.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä:

Teija Pohjolainen 0407382946, soittoaika 12-13

Perheneuvolaan voi ohjata huoltajia ottamaan yhteyttä myös suoraan ilman lähetettä.

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä:

Meri Malmberg 0858756218

Lastensuojeluun liittyvistä asioista voi tarvittaessa olla yhteydessä sosiaalityöntekijä Seija Tihiseen 0858756219.

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus:

08 5875 5010 arkisin 9-15

Koulupoliisi Tuomo Stenroth

 1. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittäminen, ohjaus ja arviointi.

Kokoonpano:

rehtori Hely Forsberg-Moilanen, erityisopettaja Anne Niskasaari, KOHR vetäjä / vararehtori  Kirsi Alahäivälä, terveydenhoitaja Kristiina Tolonen ja kuraattori Jonna Puhakka, oppilaskunnan hallituksen vetäjä Simo Kaarre, kaksi oppilaiden edustajaa oppilaskunnan hallituksesta, vanhempien edustaja

Vastuualueet:

     ks. edeltä

Oppilasrekisterin ylläpitäjä

Erityisopettaja Anne Niskasaari

Oppilasrekisterin ylläpitäjän nimi ilmoitetaan opetuksen järjestäjälle.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoontuminen ja käytännöt

Kokoontumisajankohta:

KOHR kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa.

Koulukohtaisen oppilashuollon toiminnasta tiedottaminen (muistiot ovat julkisia)

KOHR tiedottaa oppilashuollosta koulun henkilökunnalle (henkilökunnan maanantaipalaveri/ opettajainkokous), oppilaille ja heidän huoltajilleen (syystiedote, vanhempainilta), wilma, sisäiset tiedotteet ja sähköposti

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tavoitteet:

Oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen, kolmiportaisen tuen toteutuminen

Yhteistyö oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa:

Oppilaskunta, vanhempaintoimikunta, vanhempainillat, Kodin ja koulun –päivä, vanhempainvartit, arviointikeskustelut, wilmakeskustelut, puhelinkeskustelut, yksilökohtaiset ohr- palaverit, terveydenhoitajan ja kuraattorin toiminta

KOHR huolehtii vuosittain seuraavien asioiden päivittämisestä ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä

Seuraavien asioiden päivittäminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen

 • tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

Hely Forsberg-Moilanen

 • tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

EA-vastaavat: Mari Ritola, Laila Raiskio, Lea Holappa, Viena Liehu

 • koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet

      Hely Forsberg-Moilanen

 • koulun järjestyssäännöt

Hely Forsberg-Moilanen

 • suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014)

Hely Forsberg-Moilanen, Kirsi Alahäivälä, Simo Kaarre

 • toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014)

Hely Forsberg-Moilanen, Kirsi Alahäivälä, Simo Kaarre

Muita koulukohtaisia tehtäviä tai toimintamalleja:

 • Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli (KiVa)

 • Liikkuva koulu

 • Välkkis-toiminta: Mari Laakkonen ja Veera Ivola

 • Lions Quest

 • Kummiluokkatoiminta

 • Move (5. luokka)

 • Hyvis-päivä (6. luokka)

 • Koulun kerhotoiminta

 • Oppilaskuntatoiminta

 • Vanhempaintoimikunta

Yhteistyö oppilaan siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Nivellykset ja siirtymävaiheiden toimintamallit on kuvattu opetussuunnitelmassa, joiden mukaan toimitaan.

 1. YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO

Asiantuntijaryhmän kokoonpano (periaatteet muodostamiseen)

Asiantuntijaryhmän koollekutsuja voi olla opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, koulunkäynninohjaaja tai oppilaan huoltaja. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Rehtori ei kuulu suoraan asemansa perusteella ko. asiantuntijaryhmään.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelyn tueksi koottava asiantuntijaryhmäryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä.

Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Kokouksessa otetaan huomioon oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

Yksilökohtaisesta oppilashuollosta vastaa yleensä luokanopettaja tai luokanvalvoja. Erityisopettaja on mukana tarvittaessa.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyvät asiakirjat löytyvät Pudasjärven kaupungin sivuilta.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaminen ja salassapito

Asiantuntijaryhmät käsittelevät oppilaan hyvin- ja pahoinvointiin liittyviä asioita. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Jos kasvatuskeskusteluissa tai vanhempainvarttien keskusteluissa nousee esille oppilaan hyvin- ja pahoinvointiin liittyviä asioita, niitä voidaan käsitellä moniammatillisesti asiantuntijaryhmissä. Nämä asiat velvoitetaan kirjaamaan oppilashuoltokertomukseen.

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaja on pääsääntöisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja. Kirjaaja ilmoittaa pidetyn asiantuntijaryhmän palaverin ajan ja kokoonpanon koululla sovitulle rekisterinpitäjälle.


Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.

Oppilaan oppilashuollollinen tuki kirjataan Wilman tukilehdelle. Tieto kirjataan vain kirjauksena oppilashuollollinen tuki. Tämä kirjataan myös, jos huoltaja/ oppilas kieltäytyy oppilashuollollisesta tuesta.

Oppilaiden asioita ei saa käsitellä muissa tilanteissa kuin asiantuntijaryhmän kokouksissa.

Oppilashuoltokertomukset eivät siirry toiseen kouluun vaan jäävät koulun arkistoon. Jos oppilaalla tulee uudessa koulussa haasteita, niin asioiden käsittely jatkuu uudessa asiantuntijaryhmässä ja sen yhteydessä saadaan tarvittavat tiedot.

Koulun käytäntö oppilashuoltokertomusten säilyttämiseen

Kansliassa paperiversiot oppilaskohtaisissa kansioissa lukollisessa kaapissa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteet:

Oppilaan hyvinvointi ja sen edistäminen. Tavoitteena tarjota oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki ja palvelut.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tehtävät:

Tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä tarjota tarvittava tuki.

Tehostetun ja erityisen tuen käsittelyt ja selvitysten laadinnat eivät 1.8.2014 alkaen ole oppilashuoltoa. Näin ollen pedagogisten asiakirjojen käsittelyihin ei tarvita huoltajan tai oppilaan suostumusta.

Seuraavat asiat pitää kuitenkin huomioida:

Moniammatillisuuden toteutumiseksi pedagogisen arvion tai selvityksen laatimiseen osallistuu aina muitakin tuen ammattihenkilöitä kuin opettajia ja rehtori. Moniammatillisuuden kriteeri toteutuu silloin, kun asian käsittelyyn osallistuu opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa tai psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä. Monialaisuus voidaan toteuttaa myös konsultoimalla, joka kirjataan asiakirjaan.

Psykologin konsultaatio on tarpeellista silloin, jos oppilaan haasteet koulutyössä liittyvät tarkkaavaisuuteen, toiminnanohjaamiseen, johonkin selittämättömään ongelmaan tai oppilaalla on todettu tai epäillään laajempaa heikkoa kognitiivista suoritustasoa.

Oppilaan lähete psykologin testeihin on yksilökohtaista oppilashuoltoa, jolloin toimitaan oppilashuollon edellyttämällä tavalla.

Oppilashuoltokertomuksiin liittyviä asioita ei kirjata pedagogisiin asiakirjoihin. Niihin voidaan laittaa viittaus, että oppilashuollolliset asiat on kirjattu oppilashuoltokertomukseen.

Pienryhmään siirtyminen on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

 • Sairaalakoulun yhteydessä

Oppilas siirtyy sairaalakouluun lääkärin lähetteen perusteella. Oppilas siirtyy ensin osastolle, josta menee tieto sairaalakouluun. Tämän jälkeen opetus järjestetään oppilaan opiskeluedellytysten mukaan.

Yleensä kaikki posti koulujen ja sairaalakoulun välillä tapahtuu ilman välikäsiä. Koulun yhteysopettaja tai luokanvalvoja tai opettajat ovat suoraan yhteydessä oppilasta opettavaan opettajaan sairaalakoulussa. Yhteystiedot ja luvat saadaan vanhemmilta.

Wilman oppimissuunnitelma kaavakkeita voidaan käyttää oppilaan kokonaistilanteen kartoittamiseen ja tehtävien antamiseen sairaalakouluun.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

 • Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa

Oppilaan sairauden hoitamiseen nimetään vastuuhenkilö.

Erityisruokavaliot hoidetaan terveydenhoitajan kautta.

Terveydenhoitaja vastaa koulun lääkekaappien päivittämisestä. Lääkekaappi päivitetään syys- ja kevätlukukauden alussa. Muutoin ensiapuvastaavat pyytävät täydennystä.

 • Oppilashuollon tuki kurinpito tai opetuksen osallistumisen epäämisen yhteydessä

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata Wilmaan ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

Työrauhan ylläpitäminen kasvatuskeskustelun aiheena.

Kurinpitorangaistukset

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Suunnitelman laatimisesta vastaa luokanvalvoja.

Kurinpitorangaistukset kirjataan Wilman tukilehdelle.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

 • Koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa

     

 1. SEURANTA JA ARVIOINTI
Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi:

     ,

LAKARIN KOULUN KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ

18.5.2018 KLO 12.15

Osallistujat: Hely Forsberg-Moilanen, Anu Keskitalo, Kristiina Tolonen, Jonna Puhakka, Anni-Inkeri Törmänen ja Emilia Niskasaari

MUISTIO

1. KOULUKOHTAISEN OPPILASHUOLLON TOIMINNAN ARVIOINTI LV. 2017-2018

Arvioitiin koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteutuminen:

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä on kokoontunut viisi kertaa lukuvuoden aikana ja se on koettu riittäväksi. Kokouksissa on käsitelty kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita, mm. oppilaiden hyvinvoinnin lisäämistä, THL- kyselyiden tuloksia, laajojen terveystarkastusten yhteenvetoa ja turvallisuuteen liittyviä asioita, Kiva-koulun toimintaa ja kiusaamisen vähentämistä. Yksittäisiä oppilashuollon asiantuntijapalavereita on pidetty 47-50kpl.

Kiva-koulu toiminta lisääntynyt ja löytänyt paikkansa koululla. Kiva-tiimi selvitellyt viittä tapausta lukuvuoden aikana. Tapauksissa kiusaaminen saatu loppumaan. Kiva-keskustelut on koettu hyödyllisiksi ja toimivaksi tavaksi puuttua kiusaamiseen. Kiva-koulun toimintaa haluttaisiin entistä näkyvämmäksi mm. yhteisen tapahtumapäivän kautta, jossa mukana oppilaat, vanhemmat ja koulun henkilökunta.

Uuden oppilashuoltolain myötä uudistumista on tapahtunut paljon. Kuluneen vuoden aikana toimintatavat ja -mallit on saatu vakiinnutettua, mutta kehitettävää riittää.

Terveydenhoitajan ja koululääkärinpalveluja on ollut riittävästi. Kuraattorin ja psykologin palveluita kaivattaisiin reilusti lisää. Oppilaiden oppimisvaikeuksien, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmiin on ollut mahdollista saada perheneuvolan psykologin palveluita, mutta oppilaiden tunne ja käytöspuolen haasteisiin ei ole resursseja psykologipalveluiden puolelta. Toiveena olisi riittävät koulupsykologipalvelut sekä muut tarvittavat peruspalvelut erityisesti lasten mielen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Erityisopettajan resurssi on ollut koulullamme riittävä, mutta luokanopettajan työhön toivotaan lisää tukea erityisopettajan avulla. Tuen tarvitsijat (tehostettu tuki/erityinen tuki) ovat lisääntyneet, joten avustajaresurssia tulevalle vuodelle tarvitaan. Koululla olisi tarvetta resurssiopettajalle.

Oppilaiden edustajan (oppilaskunnan hallituksen edustaja) mukaan koulussa on paljon erilaista tekemistä ja valinnan varaa. Välituntitoiminta on mukavaa ja pitkä välitunti on positiivinen asia ja pidetty lisä. Piha-alue on parantunut entisestään remontin myötä. Oppilaita kuunnellaan ja koulussa viihdytään. Kaikki tuntevat toisensa ja aikuisia on helppo lähestyä. Kiusaaminen ei ole näkyvää. Kummitoimintaa toivottaisiin lisää.

Koulun ja vanhempien välinen yhteistyö on tiivistynyt lukuvuoden aikana. Toiminta jatkuu ja sitä kehitetään edelleen mm. uusien tapahtumien muodossa, sillä toiminta on koettu mielekkääksi. Vanhempaintoimikunnan jäseniksi toivotaan lisää vanhempia.

2. HENKILÖKOHTAISEN KOSKEMATTOMUUDEN SUUNNITELMA

Suunnitelma on tehty ja se lisätään kuntakohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan ja sen jälkeen liitetään koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan.

3. MUUT ASIAT

Piharemontti jatkuu kesän aikana ja myös liikuntasaliin lattia uudistetaan.

Koulurakennuksen kunnossapidosta huolehtiminen aiheutti keskustelua.

4. SEURAAVA KOKOONTUMINEN

Perjantaina 31.8.2018

 

 

 

 

 

KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA                                                                                                
Oppilashuoltosuunnitelma pohjautuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013:13§), jota velvoittavana noudatetaan kaikissa Pudasjärven kaupungin esiopetusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa. Samalla sovitaan menettelytavoista, joilla eri osapuolet perehdytetään suunnitelman sisältöön, käytännön toteutustapaan ja asiaan sisältyvään tiedottamiseen. Suunnitelma tarkistetaan lukuvuosittain oppilashuoltoryhmän koordinoimana.

KOULU

LUKUVUOSI

Lakari

2017-2018
 1. OPPILASHUOLLON TOTEUTTAMINEN
 1. Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen

Lakarin KOHR huolehtii oppilashuollon suunnittelusta ja tiedottamisesta.

 1. Koulun oppilashuollon kokonaistarve

Tehostetussa tuessa olevien oppilaiden määrä

22

Erityisessä tuessa olevien oppilaiden määrä

5

Muu oppilashuollollinen tuen tarve

170 oppilasta

 1. Käytössä olevat oppilashuoltopalvelut (henkilö, yhteystiedot, saatavuus)

Terveydenhoitaja:

Kristiina Tolonen puh. 0858756250 Lakarin koululla paikalla ma ja pe

Lääkäri:

xxxxxx, yhteys th:n kautta

Kuraattori:

Jonna Puhakka 0405647998 Lakarin koululla paikalla ma ja pe

Psykologi:

Jenni Matinlauri 0503738504, soittoaika 12-13

Psykologille ohjataan oppilas joko yksilökohtaisen oppilashuollon kautta tai kuraattorin/ terveydenhoitajan suoralla lähetteellä.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä:

Teija Pohjolainen 0407382946, soittoaika 12-13

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä myös suoralla lähetteellä.

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä:

xxxx 0858756218 ohjautuu Seija Tihiselle

Lastensuojeluun liittyvistä asioista voi tarvittaessa olla yhteydessä sosiaalityöntekijä Seija Tihiseen 0858756219.

 1. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittäminen, ohjaus ja arviointi.

Kokoonpano:

vs. rehtori Hely Forsberg-Moilanen, erityisopettaja Antti Mainio, vs. vararehtori Kirsi Alahäivälä, KOHR vetäjä Kirsi Alahäivälä, terveydenhoitaja Kristiina Tolonen ja kuraattori Jonna Puhakka

Vastuualueet:

     ks. edeltä

Oppilasrekisterin ylläpitäjä

Erityisopettaja Antti Mainio

Oppilasrekisterin ylläpitäjän nimi ilmoitetaan opetuksen järjestäjälle.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoontuminen ja käytännöt

Kokoontumisajankohta:

KOHR kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa ja tarvittaessa useammin.

Koulukohtaisen oppilashuollon toiminnasta tiedottaminen (muistiot ovat julkisia)

KOHR tiedottaa oppilashuollosta koulun henkilökunnalle (henkilökunnan maanantaipalaveri/opettajankokous), oppilaille ja heidän huoltajilleen (syystiedote, vanhempainilta), wilma, sisäiset tiedotteet ja sähköposti

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tavoitteet:

Kolmiportaisen tuen toteutuminen, oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen

Yhteistyö oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa:

Oppilaskunta, vanhempaintoimikunta, vanhempainillat, vanhempainvartit, arviointikeskustelut, wilmakeskustelut, puhelinkeskustelut, yksilökohtaiset ohr- palaverit

KOHR huolehtii vuosittain seuraavien asioiden päivittämisestä ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä

Seuraavien asioiden päivittäminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen

 • tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

Hely Forsberg-Moilanen

 • tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

EA-vastaavat: Mari Ritola, Laila Raiskio, Lea Holappa, Viena Liehu

 • koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet

      Hely Forsberg-Moilanen

 • koulun järjestyssäännöt

Hely Forsberg-Moilanen

 • suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014)

Hely Forsberg-Moilanen, Kirsi Alahäivälä, Mari Ritola

 • toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa (kuvattu yksityiskohtaisesti ops:n perusteiden oph:n määräyksessä 4/011/2014)

Hely Forsberg-Moilanen, Kirsi Alahäivälä, Mari Ritola

Muita koulukohtaisia tehtäviä tai toimintamalleja:

 • Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli (KiVa)

 • Liikkuva koulu

 • Lions Quest

 • Kummiluokkatoiminta

 • Move (5. luokka)

 • Hyvis-päivä (6. luokka)

 • Koulun kerhotoiminta

Yhteystyö oppilaan siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Nivellykset ja siirtymävaiheiden toimintamallit on kuvattu opetussuunnitelmassa, joiden mukaan toimitaan.

 1. YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO

Asiantuntijaryhmän kokoonpano (periaatteet muodostamiseen)

Asiantuntijaryhmän koollekutsuja voi olla opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, koulunkäynninohjaaja tai oppilaan huoltaja. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Rehtori ei kuulu suoraan asemansa perusteella ko. asiantuntijaryhmään.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelyn tueksi koottava asiantuntijaryhmä ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä.

Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Kokouksessa otetaan huomioon oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

Yksilökohtaisesta oppilashuollosta vastaa yleensä luokanopettaja tai luokanvalvoja. Erityisopettaja on mukana tarvittaessa.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyvät asiakirjat löytyvät Pudasjärven kaupungin sivuilta.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaminen ja salassapito

Asiantuntijaryhmät käsittelevät oppilaan hyvin- ja pahoinvointiin liittyviä asioita. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Jos kasvatuskeskusteluissa tai vanhempainvarttien keskusteluissa nousee esille oppilaan hyvin- ja pahoinvointiin liittyviä asioita, niitä voidaan käsitellä moniammatillisesti asiantuntijaryhmissä. Nämä asiat velvoitetaan kirjaamaan oppilashuoltokertomukseen.

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaja on pääsääntöisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja. Kirjaaja ilmoittaa pidetyn asiantuntijaryhmän palaverin ajan ja kokoonpanon koululla sovitulle rekisterinpitäjälle.


Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.

Oppilaan oppilashuollollinen tuki kirjataan Wilman tukilehdelle. Tieto kirjataan vain kirjauksena oppilashuollollinen tuki. Tämä kirjataan myös, jos huoltaja/ oppilas kieltäytyy oppilashuollollisesta tuesta.

Oppilaiden asioita ei saa käsitellä muissa tilanteissa kuin asiantuntijaryhmän kokouksissa.

Oppilashuoltokertomukset eivät siirry toiseen kouluun vaan jäävät koulun arkistoon. Jos oppilaalla tulee uudessa koulussa haasteita, niin asioiden käsittely jatkuu uudessa asiantuntijaryhmässä ja sen yhteydessä saadaan tarvittavat tiedot.

Koulun käytäntö oppilashuoltokertomusten säilyttämiseen

Kansliassa paperiversiot oppilaskohtaisissa kansioissa lukollisessa kaapissa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteet:

Oppilaan hyvinvointi ja sen edistäminen. Tavoitteena tarjota oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki ja palvelut.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tehtävät:

Tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä tarjota tarvittava tuki.

Tehostetun ja erityisen tuen käsittelyt ja selvitysten laadinnat eivät 1.8.2014 alkaen ole oppilashuoltoa. Näin ollen pedagogisten asiakirjojen käsittelyihin ei tarvita huoltajan tai oppilaan suostumusta.

Seuraavat asiat pitää kuitenkin huomioida:

Moniammatillisuuden toteutumiseksi pedagogisen arvion tai selvityksen laatimiseen osallistuu aina muitakin tuen ammattihenkilöitä kuin opettajia ja rehtori. Moniammatillisuuden kriteeri toteutuu silloin, kun asian käsittelyyn osallistuu opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa tai psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä. Monialaisuus voidaan toteuttaa myös konsultoimalla, joka kirjataan asiakirjaan.

Psykologin konsultaatio on tarpeellista silloin, jos oppilaan haasteet koulutyössä liittyvät tarkkaavaisuuteen, toiminnanohjaamiseen, johonkin selittämättömään ongelmaan tai oppilaalla on todettu tai epäillään laajempaa heikkoa kognitiivista suoritustasoa.

Oppilaan lähete psykologin testeihin on yksilökohtaista oppilashuoltoa, jolloin toimitaan oppilashuollon edellyttämällä tavalla.

Oppilashuoltokertomuksiin liittyviä asioita ei kirjata pedagogisiin asiakirjoihin. Niihin voidaan laittaa viittaus, että oppilashuollolliset asiat on kirjattu oppilashuoltokertomukseen.

Pienryhmään siirtyminen on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

 • Sairaalakoulun yhteydessä

Oppilas siirtyy sairaalakouluun lääkärin lähetteen perusteella. Oppilas siirtyy ensin osastolle, josta menee tieto sairaalakouluun. Tämän jälkeen opetus järjestetään oppilaan opiskeluedellytysten mukaan.

Yleensä kaikki posti koulujen ja sairaalakoulun välillä tapahtuu ilman välikäsiä. Koulun yhteysopettaja tai luokanvalvoja tai opettajat ovat suoraan yhteydessä oppilasta opettavaan opettajaan sairaalakoulussa. Yhteystiedot ja luvat saadaan vanhemmilta.

Wilman oppimissuunnitelma kaavakkeita voidaan käyttää oppilaan kokonaistilanteen kartoittamiseen ja tehtävien antamiseen sairaalakouluun.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

 • Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa

Oppilaan sairauden hoitamiseen nimetään vastuuhenkilö.

Erityisruokavaliot hoidetaan terveydenhoitajan kautta.

Terveydenhoitaja vastaa koulun lääkekaappien päivittämisestä. Lääkekaappi päivitetään syys- ja kevätlukukauden alussa. Muutoin ensiapuvastaavat pyytävät täydennystä.

 • Oppilashuollon tuki kurinpito tai opetuksen osallistumisen epäämisen yhteydessä

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata Wilmaan ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

Kurinpitorangaistukset

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Suunnitelman laatimisesta vastaa luokanvalvoja.

Kurinpitorangaistukset kirjataan Wilman tukilehdelle.

Koulukohtainen tarkennus tarvittaessa:

 • Koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa

     

 1. SEURANTA JA ARVIOINTI
Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi:

     ,

Lv 17-18

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä on kokoontunut viisi kertaa lukuvuoden aikana ja se on koettu riittäväksi. Kokouksissa on käsitelty kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita, mm. oppilaiden hyvinvoinnin lisäämistä, THL- kyselyiden tuloksia, laajojen terveystarkastusten yhteenvetoa ja turvallisuuteen liittyviä asioita, Kiva-koulun toimintaa ja kiusaamisen vähentämistä. Yksittäisiä oppilashuollon asiantuntijapalavereita on pidetty 47-50kpl.

Kiva-koulu toiminta lisääntynyt ja löytänyt paikkansa koululla. Kiva-tiimi selvitellyt viittä tapausta lukuvuoden aikana. Tapauksissa kiusaaminen saatu loppumaan. Kiva-keskustelut on koettu hyödyllisiksi ja toimivaksi tavaksi puuttua kiusaamiseen. Kiva-koulun toimintaa haluttaisiin entistä näkyvämmäksi mm. yhteisen tapahtumapäivän kautta, jossa mukana oppilaat, vanhemmat ja koulun henkilökunta.

Uuden oppilashuoltolain myötä uudistumista on tapahtunut paljon. Kuluneen vuoden aikana toimintatavat ja -mallit on saatu vakiinnutettua, mutta kehitettävää riittää.

Terveydenhoitajan ja koululääkärinpalveluja on ollut riittävästi. Kuraattorin ja psykologin palveluita kaivattaisiin reilusti lisää. Oppilaiden oppimisvaikeuksien, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmiin on ollut mahdollista saada perheneuvolan psykologin palveluita, mutta oppilaiden tunne- ja käytöspuolen haasteisiin ei ole resursseja psykologipalveluiden puolelta. Toiveena olisi riittävät koulupsykologipalvelut sekä muut tarvittavat peruspalvelut erityisesti lasten mielen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Erityisopettajan resurssi on ollut koulullamme riittävä, mutta luokanopettajan työhön toivotaan lisää tukea erityisopettajan avulla. Tuen tarvitsijat (tehostettu tuki/erityinen tuki) ovat lisääntyneet, joten avustajaresurssia tulevalle vuodelle tarvitaan. Koululla olisi tarvetta resurssiopettajalle.

Oppilaiden edustajan (oppilaskunnan hallituksen edustaja) mukaan koulussa on paljon erilaista tekemistä ja valinnan varaa. Välituntitoiminta on mukavaa ja pitkä välitunti on positiivinen asia ja pidetty lisä. Piha-alue on parantunut entisestään remontin myötä. Oppilaita kuunnellaan ja koulussa viihdytään. Kaikki tuntevat toisensa ja aikuisia on helppo lähestyä. Kiusaaminen ei ole näkyvää. Kummitoimintaa toivottaisiin lisää.

Koulun ja vanhempien välinen yhteistyö on tiivistynyt lukuvuoden aikana. Toiminta jatkuu ja sitä kehitetään edelleen mm. uusien tapahtumien muodossa, sillä toiminta on koettu mielekkääksi. Vanhempaintoimikunnan jäseniksi toivotaan lisää vanhempia.

 

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland