EN | RU | FI

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja maksuperusteet

Päivähoitomaksu määritellään hoitosuhteen alussa ja vuosittain aina toimintavuoden alussa (1.8 alkaen).

Kokopäivämaksu on enintään 289 euroa kuukaudessa nuorimmasta ja 50 % toiseksi nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta, enintään 145€. Seuraavien lasten maksuna peritään 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokopäivähoitomaksusta. Kolmannen lapsen maksu on enintään 58 €/kk. Alin perittävä kokopäivämaksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittäminen

Huoltajien tulee antaa selvitys tuloistaan tuloselvityslomakkeella, sekä toimittaa liitteet tuloistaan, kuukauden sisällä varhaiskasvatuksen alkamisesta. Yrittäjät toimittavat yrittäjän tuloselvityskaavakkeen liitteineen. Lomakkeita saa päivähoitotoimistosta, kaupungin neuvonnasta ja internet-sivuilta.

 • Tuloselvityslomake liitteineen. Lomakkeen voit tulostaa tästä: xls / pdf
 • Palkansaajilta viimeisin/tai viimeisimmät tilinauhat.
 • Yksityisyrittäjiltä tilitoimiston hyväksymä tuloslaskelma ja tase sekä viimeisin vahvistettu verotuspäätös. Yrittäjän tuloselvityslomakkeen voit tulostaa tästä: xls / pdf
 • Opiskelijalta opiskelutodistus ja päätös opintotuesta tai muista opintoetuudesta.
 • Työttömät ja eläkeläiset toimittavat selvityksen jatkuvaluonteisista tuloista, kuten työttömyyspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha tai eläkkeet.
 • Muut mahdolliset liitteet, kts. tuloselvityslomake.

Tuloselvitys toimitetaan osoitteella: Pikku-Paavalin päiväkoti / Varhaiskasvatuslaskutus, PL 10, 93101 Pudasjärvi. Käyntiosoite: Pikku-Paavalin päiväkoti, Puistotie 1.

Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu. Asiakasmaksua ei korjata takautuvasti, jos tulotiedot toimitetaan myöhässä. Korjaus tehdään sen kuukauden alusta, jolloin tuloselvitys liitteineen on toimitettu varhaiskasvatuksen laskuttajalle.

Maksun määräytyminen hoitoajan mukaan

Mikäli varhaiskasvatusta on jatkuvasti ja säännöllisesti enintään 40 tuntia / 2vkoa tai 5 hoitopäivää kahdessa viikossa, on hoitomaksu 50 % täydestä maksusta.

Ilmoitetut ajat lasketaan hoitoajaksi, vaikka lapsi olisi pois hoidosta. Mikäli jaksolle sattuu arkipyhä, vähentää se ko. Jakson tunteja 4 h / arkipyhä.

Mikäli varhaiskasvatusta on jatkuvasti ja säännöllisesti enintään 50 tuntia / 2vkoa tai 10 pv /kk, hoitomaksu on 60% täydestä maksusta. Ilmoitetut ajat lasketaan hoitoajaksi, vaikka lapsi olisi pois hoidosta. Mikäli jaksolle sattuu arkipyhä, vähentää se ko. Jakson tunteja 5 h / arkipyhä.

Mikäli varhaiskasvatusta on jatkuvasti ja säännöllisesti enintään 75 tuntia / 2vkoa tai 16 pv / kk hoitomaksu on 80% täydestä maksusta. Ilmoitetut ajat lasketaan hoitoaikaan, vaikka lapsi olisi pois hoidosta. Mikäli kahden viikon jaksolle sattuu arkipyhä, vähentää se ko. Jakson tunteja 7,5 h / arkipyhä.

Muutoin peritään kokopäivämaksu. Hoitotarpeesta tehdään sopimus ennen varhaiskasvatuksen alkua. Mikäli hoidon tarve muuttuu, ilmoitus (lomake palvelutarpeen muutos)tulee tehdä päivähoitotoimistoon muutosta edeltävän kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Hoitotarve tulee jatkua vähintään 3 kk samanmuotoisena, ja sitä voi muuttaa vain perustellusta syystä, esim. työn luonteen muuttuminen.

Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

 1. Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden, peritään 50% maksusta.
 2. Jos lapsi on poissa sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
 3. Jos lapsi on poissa sairauden vuoksi vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksua peritään puolet. Sairaudesta toimitetaan todistus päivähoitotoimistoon.

Esiopetus ja varhaiskasvatus

Esiopetuksessa olevilta ei peritä maksua esi- opetusajasta,4 tuntia päivässä, koulujen toimintapäivinä.

Koulujen loma-aikoina, peritään kokopäivämaksu, mikäli lapsi on hoidossa, esim. syys-, hiihto- ja kesäloma-ajalta.

Tilapäisen hoidon maksut

Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan järjestää satunnaiseen hoitotarpeeseen, ei säännölliseen (enintään 5 pvää toimintakaudessa mahdollisuuksien mukaan). Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään yli 5 tunnin hoidosta 20,00 euroa ensimmäiseltä lapsesta ja 10,00 euroa toisista lapsista.

Osapäiväisestä varhaiskasvatuksesta (enintään 5 tuntia päivässä) peritään 10,00 euroa ensimmäisestä ja 6,00 euroa toisista lapsesta /pvä.

Maksu peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta

Asiakaslain mukainen ns. sakkomaksu on käytössä eli maksu peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta (10§). Tämä voidaan peria asiakasmaksun lisäksi. Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa, eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen

Vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, eivätkä peruuta sitä (3 vkoa ennen lomaa ilmoitus), voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua (kk-maksu 0 €), voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

Koulujen loma-ajat: koulujen loma-aikoihin sijoittuvat lomat ilmoitetaan (sitova ilmoitus)lomakyselyn yhteydessä, joka palautetaan varhaiskasvatuspaikkaan pyydettynä ajankohtana.

Perhekoko

Perhekokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.1.2018 alkaen

Perhekoko Vähimmäisbruttotulo €/kk Maksuprosentti Korkein maksu, jos tulot yli €/kk
2 2102 10,7 4803
3 2713 10,7 5414
4 3080 10,7 5781
5 3447 10,7 6148
6 3813 10,7 6514

 Jos perhekoko on suurempi kuin 6, lisätään maksun perusteena olevaan tulorajaan 142 euroa jokaisesta seuraavasta alaikäisestä samassa taloudessa asuvasta lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos maksu on vähemmän kuin 27 euroa lasta kohden, maksua ei peritä.

Perheen kokopäivähoidon maksu lasketaan seuraavan mallin mukaan:

 • Taulukosta perhekoon mukainen varhaiskasvatuksen vähimmäisbruttoraja/kk, joka vähennetään (keskimääräisistä) kuukausibruttotuloista.
 • Jäljelle jäävästä luvusta otetaan 10,7% mukainen osuus= nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksu.

Tulot

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, lapsen vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai tämän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.

Tuloina ei oteta huomioon kotihoidon tukea(mutta joustava ja osittainen hoitoraha otetaan huomioon), lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain(570/2007) mukaista lapsikorotusta alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea sekä ruokavaliokorvausta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito – ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukea, työmarkkinatuen tai koulutustuen ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannuksen korvauksia.

Mukaista ylläpitokorvausta, julkisista työvoimapalveluista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset ja syytinki.

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toimintavuoden ajan. Maksut tarkistetaan kauden alkaessa 1.8 kaikilta asiakkailta. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti tulotiedot sekä toimittaa tarvittavat liitteet, jos perheen tulot muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Kuukausimaksu

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu.

Edellytyksenä maksuttomalle kuukaudelle on, että varhaiskasvatus on alkanut viimeistään elokuusta ja kestänyt koko toimintavuoden niin, että lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa peräkkäisinä 12 kuukautena heinäkuun loppuun mennessä.

Jos lapsi on hoidossa kaikkina toimintavuoden kuukausina, eikä ilmoitettuja poissaoloja ole vähintään ¾ kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, maksu voidaan periä 12 kuukaudelta.

Poissaolosta tulee ilmoittaa 3 vkoa ennen poissaoloa hoitopaikkaan, jolloin se huomioidaan maksutonta kuukautta määritettäessä. Koulujen loma-aikoihin sijoittuvat lomat tulee ilmoittaa lomakyselyn yhteydessä, joka annetaan varhaiskasvatuspaikasta ja palautetaan pyydettyyn ajankohtaan mennessä.

Hoitosuhteen päättyminen

Hoitosuhde tulee irtisanoa kirjallisesti ennen hoidon päättymistä. Hoitosuhteen päättyminen pyydetään ilmoittamaan kahta viikkoa ennen päättymistä.

Laskutus päättyy kirjalliseen irtisanomiseen. Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.

Laskutus

Päivähoitomaksu peritään kuukausittain takautuvasti. Tuloselvityslomakkeet liitteineen voi toimittaa postise osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, Päivähoitolaskutus, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai suoraan Pikku-Paavalin päiväkotiin, os. Puistotie 1. 

Päivähoitolaskutukseen ja maksupäätöksiin liittyvissä kysymyksissä auttaa Irene Illikainen, puh. 046 923 7214, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland