EN | RU | FI

Kaupunginjohtajan katsaus tilinpäätökseen vuodelta 2015


Talouden tilanne

Talouskehitys Suomessa osoitti vuoden 2015 aikana jo hienoista piristymistä ja bruttokansantuote kasvoi kolmen vuoden laskun jälkeen ensimmäistä kertaa 0,5 prosenttia. Silti vientikysynnän heikko kehitys, kotimaisen kysynnän paikallaan polkeminen ja yksityisten investointien vähäisyys merkitsivät edelleen sitä, että Suomen talouden kehitys viime vuonna oli yksi Euroalueen heikoimmista.

Venäjä-pakotteet ja edelleen jatkunut teollinen rakennemuutos omalta osaltaan pahensivat tilannetta. Suomen talouden ja kilpailukyvyn rakenteelliset tekijät, tarvittavien uudistuksien viiveellä tulevat vaikutukset sekä kansainvälisten investoijien varovaisuus eivät lupaa tulevinakaan vuosina nopeaa elpymistä. Julkisen talouden edelleen jatkuva alijäämä ja valtiontalouden velkaantuminen yli 60 % BKT:sta uhkaavat omalta osaltaan julkisen sektorin talousnäkymiä ja tarkoittavat leikkauslinjan jatkumista tulevinakin vuosina.

Kuntien tilinpäätöksien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos (n. 0,27 miljardia euroa) palautui viime vuonna jokseenkin edellisvuosien tasolle, kun taas vuoden 2014 liki 2 miljardin tulosta selitti kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen. Kuntien tilinpäätöksien tunnusluvut olivat aiemmin ennakoitua parempia, velkaantumisvauhti hidastui ja kunnat korottivat maltillisesti veroprosenttejaan. Tämä siitä huolimatta, että kuntien talous on jo vuosia kärsinyt hitaasta talous- ja verotulojen kasvusta, työttömyyden noususta, työttömyysvastuiden kasvusta sekä poikkeuksellisen suurista valtionosuusleikkauksista. Kunnat ovat tiukassa tilanteessa osanneet hoitaa talouttaan vastuullisesti. Tästä esimerkkinä vielä se, että kuntien henkilöstömenot tippuivat viime vuonna 300 miljoonalla eurolla.

Pudasjärven kaupungin vuoden 2015 tilikauden tulos (2,45 miljoonaa euroa) oli kuudetta vuotta peräkkäin positiivinen ja poisto- sekä varauserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,63 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja ylijäämä ylittyivät talousarviossa asetetusta tasosta noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaupungin toiminnan taloudellinen tulos oli näin ollen varsin hyvä ja vuosikatekin oli parempi kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Vuosikate 722 euroa/asukas on yli kaksinkertainen suhteessa kuntien keskiarvoon. Oulunkaaren kuntayhtymän budjetti alittui 0,8 miljoonaa euroa ja kaupungin oman toiminnan henkilöstökulut jäivät 0,3 miljoonaa euroa alle budjetoidun, jossa oli laskua edellisvuoteen 0,2 miljoonaa euroa. Verotulot ylittyivät lähes 0,9 miljoonaa euroa suhteessa talousarvioon ja kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Myös valtionosuudet ylittyivät 0,7 miljoonaa euroa suhteessa talousarvioon. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä on tilikauden ja aiempien tilikausien kertynyttä ylijäämää yhteensä nyt 10,2 miljoonaa euroa.

Pudasjärven kaupungin toiminta

Kaupungin toiminnan ja talouden sopeuttaminen vallitsevaan rahoitustilanteeseen on viime vuosina onnistunut edelleen hyvin. Tästä on tuloksena taseeseen kertynyttä ylijäämää aiemmilta ja viime tilikaudelta, jota on siis yli 10 miljoonaa euroa. Kaupungilla on parantuneen taloustilanteen myötä mahdollisuus tehdä aktiivisesti kehittämis- ja korjausinvestointeja ja näin panostaa tulevaisuuteen. Toisaalta meillä on edelleen tarpeisiimme nähden ylisuuri ja osittain huonokuntoinen rakennuskanta, jonka poistamiseen ja alaskirjauksiin valtuuston hyväksymän kiinteistöohjelman mukaisesti on varauduttava myös taloudellisesti. Muutenkin on perusteltua jatkaa tiukkaa taloudenpitoa. Rajalliset taloudelliset resurssit on saatava entistä tehokkaampaan käyttöön. Monia palveluja tulee arvioida uusiksi ja monet palvelut tulevat kehittymään suuntaan, jossa yhteistyössä eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa kehitämme entistä vaikuttavampia ja ennaltaehkäisevämpiä palvelukokonaisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2015 toiminnan kehittämisohjelman vuosille 2015-2017. Ohjelmassa kehitetään palvelujen rakenteita ja tehostaan toimintaa ja sitä kautta saadaan sekä kustannussäästöjä että henkilöstö-, tila- ja laiteresurssit vielä nykyistäkin tehokkaampaan käyttöön. Valiokuntamalli on ollut käytössä uutena luottamushenkilöiden toimenkuvaa ja kaupunkimme päätöksentekojärjestelmää muokkaavana toimintona nyt jo reilun kolme vuotta. Valiokuntien vuoden lopussa tekemä itsearviointi, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen vuoropuhelu sekä tarkastuslautakunnan viimeisin arviointikertomus osoittavat, että mallin kehittämisessä on menty oikeaan suuntaan koko ajan. Oleellista on ymmärtää valiokuntien toiminnan rooli osana päätöksentekojärjestelmäämme: valiokuntien työskentely tukee ennen kaikkea kaupungin päätöksenteon valmistelua. Isojen, monimutkaisten ja prosessinomaisten kunta-asioiden valmisteluun tarvitaan merkittävästi aiempaa enemmän luottamushenkilöiden perehtymistä ja isoista asioista käytävää monipuolista keskustelua. Valiokuntatyö on merkittävällä tavalla tukemassa virkamiesvalmistelua ja varmistaa osaltaan sen, että kaikki tärkeät päätöksentekoon tulevat asiat on jo etukäteen hyvissä ajoin tarkoin harkittu ja punnittu.

Pudasjärven hirsikampuksen valmistuminen ja koulutyön käynnistyminen ajallaan elokuussa 2016 maailman suurimmassa hirsirakenteisessa koulurakennuksessa on merkki Pudasjärven aktiivisesta toimimisesta puu- ja erityisesti hirsimateriaalien käytön edistäjänä julkisessa rakentamisessa. Olemme ainakin epävirallisesti julistautuneet Suomen hirsipääkaupungiksi. Toiminnan kehittämisohjelman hyväksymisen yhteydessä viime vuonna, kaupunginvaltuusto päätti osana ohjelmaa, että kaikessa julkisessa rakentamisessa Pudasjärvellä selvitetään ensimmäisenä hirsirakentamisen mahdollisuus, vasta tämän jälkeen on mahdollista harkita muita vaihtoehtoja. Pikku-Paavalin päiväkoti on otettu käyttöön jo syksyllä 2013. Käyttökokemukset ovat olleet sekä lapsien että työntekijöiden mukaan erittäin myönteisiä. Erityisryhmien käyttöön tulevien kolmen hirsirakenteisen rivitalon rakentamisen sisäosien osalta saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2015 aikana. Toimisto- ja liikerakennuksista Hirsikunnaalla on kertynyt jo pidempään myönteisiä käyttökokemuksia. Iijoen rantaan ryhdyttiin rakentamaan syksyllä elinkaarimallilla Suomen ensimmäistä ja suurinta hirsirakenteista ikäihmisten tuetun palveluasumisen 54 paikkaista yksikköä. Nämä kaikki ja monet muut käytännön esimerkit osoittavat, että Pudasjärvi toimii julkisessa hirsirakentamisessa edellä kävijänä ja suunnan näyttäjänä.

Kaupungin toiminnassa noudatettiin vuonna 2015 kuntasuunnitelmamme mukaisesti uutta, elinvoimaista ja ennakkoluulotonta sekä myönteistä kehittämisotetta. Tästä on hyvä jatkaa tulevien vuosien haasteisiin.

Kiitokset henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille, yrittäjille ja yhteistyökumppaneille arvokkaasta työstänne kaupungin eteen!

timonen tomiTomi Timonen, kaupunginjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland