EN | RU | FI

Pieniä ja vähän isompia pohdintoja

Rei­lu vuo­si on ku­lu­nut vii­mei­sis­tä kun­ta­vaa­leis­ta ja ai­ka on men­nyt to­del­la no­pe­as­ti. Syk­syl­lä ai­oin sään­nöl­li­ses­ti kir­joi­tel­la ja ker­toa kuu­lu­mi­sia, mut­ta niin vain on jää­nyt.

To­ki­han pal­jon on pi­tä­nyt pe­reh­tyä kau­pun­gin asi­oi­hin ja olen ol­lut yl­lät­ty­nyt sii­tä, kuin­ka pal­jon eri­lai­sia ko­kouk­sia ja pa­la­ve­rei­ta on­kaan. En yh­tään va­li­ta. Ai­ka on ol­lut erit­täin mie­len­kiin­tois­ta ja olen edel­leen kii­tol­li­nen saa­mas­ta­ni luot­ta­muk­ses­ta. 

Syk­syl­lä saim­me tie­toom­me ter­vey­sa­se­man si­säil­ma­on­gel­mien laa­juu­den ja ai­ka pian tuli sel­väk­si, et­tä nyt pi­tää saa­da työn­te­ki­jöil­le ja asi­ak­kail­le ter­veel­li­set ti­lat ja lait­taa stop­pi kor­jauk­sil­le, jois­ta ei to­den­nä­köi­ses­ti tule hyö­tyä ole­maan.

Sa­man­lais­ta vies­tiä tuli muu­al­ta­kin, jo­ten poh­din­taan tuli jo ni­me­nä­kin po­si­tii­vi­suut­ta vies­ti­vä Hy­vä­no­lon­kes­kus, jo­hon tu­li­si mo­nen­lai­sia pal­ve­lui­ta sa­man ka­ton al­le. Tun­tuu mu­ka­val­ta aja­tel­la, et­tä lää­kä­riä odo­tel­les­sa voi pii­pah­taa kir­jas­tos­sa tai poi­ke­ta nuo­ri­so­ti­lois­sa ter­veh­ti­mäs­sä nuo­ri­soa.  

Jää­hal­lia on lu­pail­tu usei­ta vuo­sia ja vih­doin se­kin on otet­tu mu­kaan suun­nit­te­luun. Nämä hank­keet kul­ke­vat ai­ka lail­la rin­ta­rin­nan eteen­päin ja ta­voit­tee­na on saa­da ne pi­kai­sel­la tah­dil­la pää­tök­sen­te­koon. 

Syöt­teen in­ves­toin­nit ovat mer­kit­tä­vä harp­paus mat­kai­lun ke­hit­ty­mi­sek­si Pu­das­jär­vel­lä.  Kun­tast­ra­te­gi­an ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si mei­dän on ol­ta­va avoi­mia kai­kil­le uu­sil­le ide­oil­le ja avauk­sil­le. 

Kau­pun­gin oman ke­hi­ty­syh­ti­ön Pu­das­jär­ven Ke­hi­tys Oy:n kaut­ta ha­lu­am­me li­sä­tä yrit­tä­jil­le tar­jot­ta­via pal­ve­lu­ja sekä ket­te­ryyt­tä vaik­ka­pa elin­kei­noon liit­ty­vien yri­tys- ja in­ves­toin­ti­tu­kien ha­ke­mi­sek­si. Yh­teis­työ yrit­tä­jien kans­sa on erit­täin tär­ke­ää, he luo­vat ki­pe­äs­ti tar­vit­se­mi­am­me työ­paik­ko­ja.

Unel­ma­teh­taan koh­dal­la voim­me pää­tyä sa­man­lai­seen tul­kin­taan kuin ter­vey­sa­se­man suh­teen – ti­lo­ja ei kor­jauk­sil­la saa­da sel­lai­seen kun­toon, et­tä siel­lä voi­tai­siin täy­si­pai­noi­ses­ti työs­ken­nel­lä. Ei ole työ­yh­tei­sön edun mu­kais­ta, et­tä osa työs­ken­te­lee siel­lä ja toi­set tääl­lä. 

Tu­le­via ra­ken­nus­hank­kei­ta esi­tel­lään val­tuu­te­tuil­le val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa juu­ri tä­nään, eli 15.5. Hank­kei­ta käy­dään läpi pe­rus­teel­li­ses­ti, jot­ta val­tuu­te­tut saa­vat tar­peek­si tie­toa en­nen pää­tök­sen­te­koa. 

Edel­li­sen val­tuus­ton päät­tä­mä kun­tast­ra­te­gia on elin­voi­maan pai­not­tu­va kas­vust­ra­te­gia, jota me olem­me si­tou­tu­neet vie­mään eteen­päin.

Mi­kä­li oi­ke­as­ti ha­lu­am­me pääs­tä ta­voit­tei­siin, mei­dän on luo­ta­va pal­ve­lu­ja niin, et­tä ih­mi­set voi­vat aja­tel­la asu­van­sa ja työs­ken­te­le­vän­sä Pu­das­jär­vel­lä nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa. Sik­si esi­mer­kik­si jää­hal­li ei ole min­kään muun asi­an vas­ta­koh­ta, vaan in­ves­toin­ti läh­tee tar­pees­ta ja on yk­si lisä kat­ta­vas­sa lii­kun­ta­paik­ka­pa­le­tis­sa.  

Tä­män vuo­den puo­lel­la me pu­heen­joh­ta­jat ha­vah­duim­me sii­hen, et­tä val­tuu­tet­tum­me ko­ke­vat tie­don­saan­nis­sa sel­viä puut­tei­ta. It­se olen ai­na pai­not­ta­nut sitä, et­tä pää­tök­sen­te­on tu­lee ol­la mah­dol­li­sim­man avoin­ta niin kun­ta­la­siin, kuin val­tuu­tet­tui­hin päin.

Täs­sä hel­pos­ti so­keu­tuu, kun val­mis­te­lu­vai­hees­sa poh­dim­me asi­oi­ta kui­ten­kin suh­teel­li­sen pie­nel­lä po­ru­kal­la. Tie­don­ku­lun li­sää­mi­sek­si tar­kas­tel­laan ny­kyi­siä toi­min­to­ja ja muu­te­taan nii­tä vas­taa­maan tar­vet­ta. 

Sote-uu­dis­tuk­sen jäl­keen tu­le­vai­suu­den kun­nan yk­si tär­keim­mis­tä roo­leis­ta on asuk­kai­den hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen. En­nal­ta­eh­käi­se­vää toi­min­taa tu­lee täs­tä syys­tä voi­mak­kaas­ti ke­hit­tää ja re­sur­soi­da. Ei rii­tä, et­tä ra­ken­nam­me sei­niä hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si, vaan toi­min­ta­ta­po­ja on muu­tet­ta­va ja ke­hi­tet­tä­vä. 

Si­vis­tys­pal­ve­lui­den mer­ki­tys ko­ros­tuu kun­nis­sa sote-uu­dis­tuk­sen jäl­keen. Riit­tää­kö ny­kyi­nen va­li­o­kun­ta­sys­tee­mi vas­taa­maan tar­pee­seen?

Mei­dän ei kan­na­ta hai­kail­la lau­ta­kun­tien pe­rään, omaa toi­min­taa kun ei enää pal­jon ole, mut­ta si­vis­tys­puo­len koh­dal­la tu­lee miet­tiä, tu­li­si­ko hy­vin­voin­ti­va­li­o­kun­nal­le an­taa kaik­ki ne pää­tök­sen­te­ko- ja vi­ra­no­mais­teh­tä­vät, jois­ta kun­ta­lain puit­teis­sa ai­kai­sem­min huo­leh­ti lau­ta­kun­ta. 

Eri po­ru­kois­sa olem­me poh­ti­neet, mi­ten kun­nis­sa ja kun­ta­yh­ty­mis­sä asi­at tu­li­si­vat ny­kyis­tä pa­rem­min koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa hoi­de­tuk­si. Häm­mäs­tys­tä on ai­heut­ta­nut esi­mer­kik­si kou­lup­sy­ko­lo­gi-pal­ve­lu­jen heik­ko saa­ta­vuus, vaik­ka tar­vet­ta on.

Ei­kö lap­sen etu ja avun pi­kai­nen saan­ti pidä ol­la yk­kösp­ri­o­ri­teet­ti? Kuin­ka pal­jon avun vii­väs­ty­mi­nen vai­kut­taa lap­sen ja nuo­ren elä­mään ti­lan­teen ol­les­sa ns. pääl­lä? 

Toi­von­kin, et­tä va­li­o­kun­nat ot­ta­vat vah­van roo­lin en­nal­ta­eh­käi­se­vän toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si ja miet­ti­vät si­säl­töä työ­ka­lu­pak­kei­hin yh­des­sä vir­ka­mies­ten ja eri ta­ho­jen työn­te­ki­jöi­den kans­sa.

Va­li­o­kun­tien työs­ken­te­lyä tul­laan ke­hit­tä­mään tu­le­vi­na vuo­si­na ja muu­ta­ma uu­si ke­hi­tys­kel­poi­nen idea on syn­ty­nyt­kin. Va­li­o­kun­tien ajan­koh­tais­kat­saus val­tuus­ton ko­kouk­sis­sa on tar­peel­li­nen. Kaik­ki val­tuu­te­tut ja kun­ta­lai­set saa­vat tie­tää val­mis­te­lus­sa ole­vis­ta asi­ois­ta ja mi­ten ne ete­ne­vät eri pro­ses­seis­sa.

Va­li­o­kun­nat voi­vat hyö­dyn­tää vie­lä enem­män kun­ta­lais­ta­paa­mi­sia ja se­mi­naa­re­ja. Näin an­ne­taan asuk­kail­le mah­dol­li­suus vai­vat­to­mas­ti tuo­da ide­oi­ta ja aloit­tei­ta va­li­o­kun­nan val­mis­te­luun. 

Il­ma­pii­rin suh­teen Pu­das­jär­vel­lä on mie­les­tä­ni ta­pah­tu­nut myön­teis­tä ke­hi­tys­tä.

Työl­li­syys on ko­hen­tu­nut, kou­lut ja päi­vä­ko­dit pur­su­a­vat op­pi­lais­ta ja lap­su­kai­sis­ta. Uut­ta yri­tys­toi­min­taa on syn­ty­nyt ja uu­sia yrit­tä­jiä on löy­ty­nyt ole­mas­sa ole­vien yri­tys­ten jat­ka­jik­si. Kun­ta­lai­set vai­kut­ta­vat hy­vän­tuu­li­sil­ta, jo­ten hy­vil­lä mie­lin olen tu­le­vai­suu­den suh­teen. 

Meil­lä päät­tä­jil­lä on vie­lä pal­jon teh­tä­vää mo­nel­la sa­ral­la. Mei­hin saa, ja tu­lee ol­la yh­tey­des­sä niin pie­nis­sä, kuin isom­mis­sa­kin asi­ois­sa! 

Pu­das­jär­vi on vii­me ai­koi­na pal­kit­tu mo­nis­ta eri saa­vu­tuk­sis­ta, vii­mei­sim­pä­nä Laa­vu-hank­kees­sa ke­hi­tet­ty ”Ryh­mä­työl­lis­tä­mi­sen avul­la elin­voi­maa ky­liin”-toi­min­ta­mal­li sai Vuo­den 2018 TER­VE-SOS-pal­kin­non.

On­nea Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le ja vah­voil­le toi­mi­joil­le eri ta­hoil­la! Hy­vää ke­sää kai­kil­le!

Mari Käl­kä­jä 
Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland