EN | RU | FI

Kollaja-hankkeessa katse eteenpäin

Nykyisestä Kollaja-hankkeesta keskusteltaessa on mainittu useaan otteeseen kunnan 1980-luvulla tekemät sopimukset vesivoima- ja turvevoimatuotannon rakentamiseksi Pudasjärvelle. Nykyhanketta on verrattu tuon ajan tilanteeseen ja sanottu, että 80-luvulla sopimuksien mukaan kunnan saamat hyödyt olisivat olleet nyt esillä oleviin verrattuna huomattavasti suuremmat. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös haitat olisivat tuolloin olleet nykyistä suurempia ja Pudasjärven kunnan taloudelliset vastuut hankkeisiin osallistumisesta myös merkittäviä.

Vuoden 1981 sopimuksessa sovittiin, että perustetaan Iijoki –niminen osakeyhtiö, joka rakentaa Iijoen vesistöön 10 uutta voimalaitosta säännöstely- ja patorakennelmineen. Sopimusosapuolina olivat tuolloin jokivarren kunnat (Ii, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Yli-Ii) ja omistajapohjaksi sovittiin 50 % Pohjolan Voima Oy ja 50 % kunnat ja Koillis-Pohjan Sähkö Oy. Perustettavalle yhtiölle sovittiin luovutettavaksi alueen vesivoiman pysyvä käyttöoikeus. Lisäksi kunnat sitoutuivat toimimaan niin, että muiden hallussa olevat maa-alueet ja vesivoiman käyttöoikeudet hankittaisiin kunnille ja luovutettaisiin perustettavalle yhtiölle. Samalla kunnat sitoutuisivat yhtiön lainojen takaajaksi. Iijoki Oy tulisi toimittamaan kunnille sähköä omakustannushintaan. Erillishankkeena toteutettaisiin Kollajan altaan ja vesivoimalaitoksen rakentaminen, johon Pudasjärven kunta osallistuisi 5 %:n osuudella. Myöhemmin vuonna 1986 tehtiin Pohjolan Voima Oy:n ja Pudasjärven kunnan välillä sopimus, jossa vesivoimayhtiö rakentaisi Pudasjärvelle noin 150 MW kokoisen turvevoimalaitoksen sekä Kollajan altaan ja voimalaitoksen. Kunta hankkisi turvevoimalaitokselle tontin, rakentaisi tieyhteyden ja kunnallistekniikan ja luovuttaisi käypään hintaan yhtiölle polttoturpeen tuotantoon tarvittavat suot. Kunta saisi 23 % osuuden Kollajan vesivoimalaitoksen kulloinkin tuottamasta energiasta alkaen 20 vuoden kuluttua laitoksen käyttöönotosta. Tästä käyttöoikeuden alkamisesta lukien kunta osallistuisi myös samalla prosenttiosuudella voimalaitoksen käyttö- ja säännöstelykustannuksiin. Kunta luovuttaisi myös yhtiön pysyvään käyttöön omistamansa Kollajan hankkeen vaikutusalueella olevat maa- ja vesialueet. Tuolloin hankkeen vaikutuksesta Iijoen minimivirtaamiksi sovittiin kesäaikaan 15 m3/s ja talviaikaan 1,5 m3/s. Molemmat sopimukset ovat tämän jälkeen rauenneet, koska edellytykset hankkeiden toteuttamiselle eivät täyttyneet.

Mitä sitten tarkoittaisi, jos Pudasjärven kaupunki haluaisi saada osuutensa nykyisen hankkeen tulevista sähköntuotannon tuotoista? Kollaja-hanketta valmisteleva PVO-Vesivoima Oy on Pohjolan Voima Oy:n kokonaan omistama yhtiö. Pohjolan Voima Oy tuottaa omistajilleen omakustannusperiaatteella sähköä ja omistusosuuksiensa mukaan omistajat vastaavat myös sähköntuotantoon liittyvistä kustannuksista. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa omistajilleen voittoa, vaan taloudellinen hyöty tulee edullisesta omakustannushintaisesta sähköstä, jota omistajat voivat myydä edelleen. Suurimpina omistajina Pohjolan Voima Oy:ssä ovat metsäteollisuus ja energiateollisuus. Muutamien kaupunkien omistusosuus on yhteensä reilun kuusi prosenttia. Teoriassa Pudasjärven kaupunki voisi päästä omistajaksi sijoittamalla yhtiöön merkittävän summan rahaa, jolla saisi pienehkön omistusosuuden ja sitä kautta mahdollisuuden päästä hyötymään sähkönmyynnin voitoista. Edelleen teoriassa kaupunki voisi maksaa osan nyt suunnitellun Kollaja-hankkeen investointikustannuksista, joka voitaisiin katsoa yhtiöön sijoitetuksi pääomaksi, jolla kaupunki voisi saada omistusosuuden yhtiöstä. En kuitenkaan usko, että kaupungin päättäjillä tai veronmaksajilla olisi valmiutta maksaa omistusosuutta tai investointikustannusta edellä mainitulla tavalla. En myöskään usko, että Pohjolan Voima Oy:n nykyisillä omistajilla olisi halukkuutta lahjoittaa osuuksiaan ilmaiseksi kaupungille, vaikka omistajilla olisikin voimakas yhteinen tahtotila lisätä vesivoiman tuotantoa maassamme.

Mielestäni nyt kannattaa lopettaa Kollaja-hankkeen osalta peräpeiliin tuijottaminen, heittää vanhat kellastuneet ja rauenneet sopimuspaperit roskiin ja rohkeasti eteenpäin katsoen punnita hankkeen hyötyjä ja haittoja.

timonen tomi

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland