EN | RU | FI

Kaupunginjohtajan katsaus tilinpäätökseen vuodelta 2014

Talouskehitys Suomessa jatkui edelleen heikkona ja bruttokansantuote laski vuonna 2014 ennakkotietojen mukaan 0,1 prosenttia, jo kolmatta vuotta peräkkäin. Vientikysynnän heikko kehitys, kotimaisen kysynnän paikallaan polkeminen ja yksityisten investointien vähäisyys johtivat tilanteeseen, jossa Suomen talouden kehitys viime vuonna oli yksi Euroalueen heikoimmista. Venäjä-pakotteet ja edelleen jatkunut teollinen rakennemuutos omalta osaltaan pahensivat tilannetta. Suomen talouden ja kilpailukyvyn rakenteelliset tekijät, tarvittavien uudistuksien viiveellä tulevat vaikutukset sekä kansainvälisten investoijien varovaisuus eivät lupaa tulevinakaan vuosina nopeaa elpymistä. Talouden heikon kantokyvyn vuoksi julkisen talouden sopeutustoimia tultaneen jatkamaan myös kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen.

Kuntien tilinpäätöksien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos (n. 1,8 miljardia euroa) oli vuonna 2014 selkeästi edellisvuotta parempi. Tästä suurimman osan selitti kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen, joka paransi tilikauden tulosta kertaluonteisesti arviolta 1,4 miljardia euroa. Maltillisen palkkaratkaisun, kuntien toimintojen tehostamisen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisen vaikutuksesta kuntien toimintamenot kasvoivat maltillisesti, vain alle puoli prosenttia. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan (+ 7 %), kun valtionosuusleikkauksista ja heikosta verokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja.

Pudasjärven kaupungin vuoden 2014 tilikauden tulos (1,5 miljoonaa euroa) oli viidettä vuotta peräkkäin positiivinen ja poisto- sekä varauserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,75 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja ylijäämä ylittyivät talousarviossa asetetusta tasosta noin 0,5 miljoonaa euroa. Kaupungin toiminnasta aiheutuneet menot ylittyivät suhteessa talousarvioon 1,3 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta positiiviseen tulokseen päästiin, sillä myös tulopohjan kehitys oli ennakoitua myönteisempää. Verotulot toteutuivat noin miljoona euroa ja valtionosuudetkin noin 0,6 miljoonaa euroa ennakoitua suurempina. Kaupungin lainakanta lyheni tilikauden aikana 2,6 miljoonaa euroa, jo toista tilikautta peräkkäin. Investointiohjelmassa vuodelle 2014 varauduttiin 4,5 miljoonan euron investointeihin, mutta uuden koulukeskuksen liikenne- ja alikulkujärjestelyihin liittyvät hankkeet siirtyivät pääosin seuraavalle vuodelle. Tästä syystä investointien toteuma jäi poikkeuksellisen alhaiseksi eli 1,6 miljoonaan euroon.

Pudasjärven kaupungin toiminta

Kaupungin toiminnan ja talouden sopeuttaminen vallitsevaan rahoitustilanteeseen on viime vuosina onnistunut hyvin. Tästä on tuloksena taseeseen kertynyt ylijäämää aiemmilta ja viime tilikaudelta, jota on yhteensä 8 miljoonaa euroa. Tämä on edellyttänyt tiukkaa talouskuria ja myös vaikeita päätöksiä. Tiukkaa talouden pitoa on tarpeen jatkaa myös lähivuosina. Olemme tyypillinen harvaanasutun alueen ja pitkien etäisyyksien valtionosuuksista riippuvainen kunta, kun tulopohjastamme valtionosuudet muodostavat yli 50 prosenttia. Julkinen talous on Suomessa edelleen pahasti alijäämäinen ja hitaan talouskasvun lähivuodet lisäävät painetta julkisen sektorin menokehityksen kurissa pitämiseen. Rakenteelliset uudistukset mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoon ovat välttämättömiä, eikä lähivuosina vältytä kuntien palvelujen rahoittamiseen kohdistuvilta leikkauksilta. Mahdolliset lisäleikkaukset valtionosuuksiin, jo päätettyjen lisäksi, tarkoittavat Pudasjärven kohdalla sitä, että supistuvat resurssit on saatava entistä tehokkaampaan käyttöön. Monia palveluja tulee arvioida uusiksi ja monet palvelut tulevat kehittymään suuntaan, jossa yhteistyössä eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa kehitämme entistä vaikuttavampia ja ennaltaehkäisevämpiä palvelukokonaisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Syksyllä valmisteltiin talouden tasapainottamisohjelman päivittämistä ja tuossa yhteydessä päätettiin, että tuodaan kesäkuussa 2015 valtuuston päätettäväksi toiminnan kehittämisohjelma. Ohjelmassa on tarkoitus puuttua palvelujen rakenteisiin ja tehostaa toimintaa ja sitä kautta löytää niin kustannussäästöjä kuin saada henkilöstö-, tila- ja laiteresurssit vielä nykyistäkin tehokkaampaan käyttöön. Erityisesti kiinteistöjen osalta meillä on välttämätöntä laatia toimenpideohjelma, jossa aikataulutetaan konkreettiset toimenpiteet kiinteistöjen omistuksesta luopumiselle, kirjanpidollisille alaskirjauksille ja mahdollisille purkutöille. Osa palvelurakenteeseen kohdistuvista tehostamistoimenpiteistä voivat edellyttää myös lisäresursointia nykyiseen verrattuna.

Valiokuntamalli on ollut käytössä uutena luottamushenkilöiden toimenkuvaa ja kaupunkimme päätöksentekojärjestelmää muokkaavana toimintona nyt hieman reilun kaksi vuotta. Syksyn aikana valmistelimme yhteistyössä valtuutettujen kanssa muutoksia malliin ja tätä kehittämistyötä on tarpeen jatkaa tulevinakin vuosina. Jatkossa valiokunnille tuodaan enemmän aiempaa konkreettisempia asioita valmisteltavaksi siten, että kuntasuunnitelmasta tulevien linjauksien ja hyvinvointikertomuksen painopistealueiden lisäksi valmisteltavat asiat liittyvät selvästi talousarvion ja toiminnan suunnitteluun vuosikelloajattelun mukaisesti.

Pudasjärven hirsikoulukampuksen maatyöt käynnistyivät alkukesästä ja varsinainen rakentaminen pääsi vauhtiin alkusyksystä. Tätä kirjoittaessani hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja koulutyö uusissa hienoissa tiloissa pääsee käynnistymään syyslukukauden alussa 2016. Pikku-Paavalin päiväkoti on otettu käyttöön jo syksyllä 2013 ja vihkiäisiä vietettiin vuoden 2014 puolella. Käyttökokemukset ovat olleet sekä lapsien että työntekijöiden mukaan erittäin myönteisiä. Erityisryhmien käyttöön tulevien kolmen hirsirakenteisen rivitalon rakentamisen suunnittelu- ja valmistelutyöt käynnistettiin tilikauden lopulla. Toimisto- ja liikerakennuksista Hirsikunnaalla on kertynyt jo pidempään myönteisiä käyttökokemuksia. Hirsi- ja puurakentamisen osalta kaupungin tulevienkin vuosien näkymän tulee olla kirkas: Pudasjärvi toimii asiassa edellä kävijänä ja suunnan näyttäjänä.

Laajakaistarakentaminen etenee kaupunkimme alueella suunnitellusti. Vuoden 2014 aikana kaivettiin lähes 1000 kilometriä kuitua maahan. Nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen omalta osaltaan helpottaa kaupungin työtä elinvoiman, elinkeinojen ja sähköisten kuntapalvelujen kehittämisessä. Kuntalaisen kannalta laajakaistayhteys on jo yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla kuntalaiset voivat olla yhteydessä ympäröivään maailmaan ja käyttää monipuolistuvia sähköisiä palveluja.

Kaupungin toiminta vuonna 2014 oli edellisvuosien tapaan aktiivista, eteenpäin katsovaa ja mahdollisuuksia hyödyntävää. Kehittämismyönteisessä ja kansainvälistyvässä ilmapiirissä pystymme käymään tuloksekkaasti kohti tulevien vuosien haasteita!

Kiitokset henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja yhteistyökumppaneille arvokkaasta työstänne kaupungin eteen!

timonen tomiTomi Timonen, kaupunginjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland