EN | RU | FI

Kaupunginjohtajan katsaus Pudasjärven vuoden 2016 toimintaan

Ensi vuoden talousarvioiden valmistelua on kunnissa tehty edelleen varsin epävar­moissa tunnelmissa . Vaikka talouskehitys muissa euromaissa on jo lähtenyt nou­suun, ovat Suomen talouskehityksen valopilkut jääneet vähiin ja optimistisimmatkin ennusteet uskaltavat luvata kansantaloudellemme lähivuosina vain vähäistä kasvua. Julkisen sektorin mittava sopeutustarve rakenneuudistuksineen, ostovoiman negatii­vinen kehitys sekä vientiteollisuutemme rankka rakennemuutos ovat kaikki tekijöitä, jotka vain lisäävät epävarmuutta tulevaisuudesta. Tästä huolimatta, ainakin veropää­töksien valossa, kunnat suhtautuvat tulevaisuuteen luottavaisin mielin, kun merkittä­vää veronkorotuspiikkiä ei ole ollut näkyvissä, eikä lainakantakaan kasva ennakoitua kiivaammin.

Aiemmin keväällä linjattiin hallitusohjelmassa ja syksyllä määriteltiin tarkemmin val­tion talousarviokäsittelyn yhteydessä julkisen sektorin tasapainotavoitteista, jotka oh­jaavat koko julkista sektoria, kuntatalous mukaan lukien. Näitä tavoitteita tukemaan asetettiin myös kuntatalouden menorajoite, joka laittaa ylärajan valtion kunnille aiheuttamille menonlisäyksille. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kuluvalla hallitus­ kaudella kuntatalouden tulojen ja menojen erotus eli toimintakate ei heikon talouskas­vun tilanteessa saa kasvaa juuri lainkaan. Mikäli talouskasvu lähtee vauhtiin, niin hie­man suurempi toimintakatteen kasvu koko kuntakentällä on mahdollista. Edelleen, mikäli valtio osoittaa kunnille lisää tehtäviä, tulee niihin valtion osoittaa täysimääräi­nen rahoitus. Nämä ovat kunnianhimoisia tavoitteita ja aika tulee näyttämään, miten ne pystytään toteuttamaan.

Pudasjärven kaupungin verotulojen kehitys näyttää lähivuosina vakaalta. Ennemmin on nähtävissä verotuloissa pientä laskua, kuin merkittävää kasvua. Valtionosuuksien ennakoidaan hieman kasvavan, mutta kasvu on vähäistä. Vaikka Pudasjärven ikära­kenteella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve on vuodesta toiseen kasvava, on ollut myönteistä huomata kuluvan vuoden aikana, että Oulunkaaren talousarvio näyt­tää pitävän ja jopa alittuvan. Tästä on hyvä jatkaa tulevalle vuodelle, tavoitteena edel­leen ylijäämäinen toimintavuosi myös vuonna 2016.

Toiminnan painopisteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toiminnan kehittämisohjelman vuosille 2015-2017 ko­kouksessaan kesäkuussa 2015. Ohjelman tavoitteena on kustannusten hallittu ku­rissa pitäminen valtionosuusleikkaukset ja verotulot huomioon ottaen sekä toimintakatteen jäädytys vuoden 2015 tasolle. Samalla kehitetään palvelujen rakenteita ja saadaan henkilöstö-, tila- ja laiteresurssit nykyistäkin tehokkaampaan käyttöön. Koko kaupunkia koskevat päälinjat toiminnan kehittämisohjelmassa ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen; erityisesti ennaltaehkäisyn näkökulmasta, konsernijohtami­sen kehittäminen, kiinteistöjen hallittu alas kirjaaminen ja hirsirakentamisen kehittämi­nen. Ohjelman toteutumista seurataan raportoimalla kaupunginhallitusta ja valtuus­tolle puolivuosittain, ensimmäisen kerran ennen talousarvion 2016 hyväksymistä.

Laajan hyvinvointikertomuksen hyväksymisen yhteydessä, niin ikään kesäkuussa 2015, päätettiin Pudasjärven kaupungin toiminnan kehittämisen painopistealueiksi tärkeysjärjestyksessä seuraavat painopisteet ja kehittämiskohteet: perheille annettava tuki, työpaikkojen ja työmahdollisuuksien lisääminen, asuntotuotanto - vuokra­ asunnot sekä neljäntenä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja turvalli­suus.

Sekä toiminnan kehittämisohjelmaan että laajaan hyvinvointikertomukseen liittyviä konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan osaltaan joulukuussa valtuuston päätettäväksi tulevassa talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa. Osa toimenpiteistä on laitettu ja­lalle jo kuluvan talousarviovuoden aikana. Joulukuussa käynnistyy myös kuntasuun­nitelman päivitystyö, jota on tarkoitus jatkaa vuoden 2016 aikana. Muuttuva kunta- ja palvelurakennekenttä tarjoaa haastetta strategiatyölle, mutta Pudasjärvellä myöntei­nen kehittämisen ilmapiiri, lukuisat investoinnit ja vakaa kuntatalous helpottavat omalta osaltaan tulevaisuuden linjauksien tekemistä.

Oulunkaaren kuntayhtymässä panostetaan kehittämällä ennaltaehkäiseviä ja hyvin­vointia tukevia palveluja osatavoitteina myös palveluketjujen sujuvuus ja henkilöstön hyvinvointi. Sähköisten palvelujen osuutta vahvistetaan motivoimalla henkilöstöä ja asiakkaita ottamaan käyttöön Omahoito-palvelua, jossa tavoitteena on vuoden 2016 loppuun mennessä 7000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Kaupunki rakentaa uutta hirsistä hoivakotiyksikköä, jossa on käytettävissä vuoden lopusta 2016 alkaen 54 uutta tehos­tetun palveluasumisen asiakaspaikkaa, joilla tehostetaan ikäihmisten palveluja ja omalta osaltaan toteutetaan vanhuspalvelujen tiekarttaa.

Uusi hirsinen koulukampus valmistuu ajallaan koulun alkuun vuoden 2016 elokuuhun mennessä. Hirsisen hoivakodin pohjatyöt ovat kovassa vauhdissa ja ensimmäisiä hir­sikertoja päästään nostamaan alkuvuodesta. Pikku-Paavalin päiväkoti on otettu käyt­töön syksyllä 2013 ja Hirsikunnaan liike- ja majoitusrakennukset aiempina vuosina.

Erityisryhmien käyttöön tulevien kolmen hirsirakenteisen rivitalon rakennustyöt ovat jo pitkällä. Kaupunki on päättänyt lähteä mukaan Oulun yliopiston hallinnoimaan Mo­derni Hirsikaupunki - hankkeeseen, jossa tutkitaan kaupunkimaiseen ympäristöön sopivan hirsirakentamisen uutta arkkitehtuuria, massakustomoinnin hyödyntämistä hirsirakennusten suunnittelussa ja hirsirakennusten elinkaaritaloutta . Tarkastelussa ovat mukana niin pienet hirsirakennukset loma-asunnoista omakotitaloihin kuin suuret hirsirakennukset kerrostaloista julkisiin rakennuksiin.

Kiitokset henkilöstölle

Kaupungin toiminta ja talous on saatu vakiinnutettua kestävälle tasolle toteutettujen rakennemuutosten ja tehostamistoimenpiteiden avulla. Iso kiitos tästä kuuluu henki­löstölle! Jatkossa toimintaa on edelleen kehitettävä ja tehostettava, mutta myös mal­tilliset investoinnit palvelujen kehittämiseen ovat mahdollisia. Sote-uudistus ja sitä kautta voimakkaasti muuttuva kuntien rooli, tulee lähivuosina edellyttämään henkilös­töltä jälleen kerran muutosvalmiutta ja venymistä. Täytyy muistaa, että palveluraken­teeseen, työskentelytapoihin ja työtiloihin tehtävien muutoksien yhteydessä, myös kaikki kuntalaisille suunnatut palvelut on yleensä samaan aikaan pystyttävä tuotta­maan. Tähän työhön lähdemme kuitenkin Pudasjärvellä hyvin motivoituneina ja tie­täen, että tästäkin haasteesta me selviämme.

Kiitokset henkilöstölle arvokkaasta työpanoksestanne ja työskentelyn iloa!

timonen tomiTomi Timonen, kaupunginjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland