EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta kuunteli yrittäjiä ja vieraili yrityksissä

Pudasjärven yrittäjien puheenjohtaja/yrittäjä Marko Rautio ja Perhemarket Oy:n toimitusjohtaja/yrittäjä Pertti Heikkinen painottivat keskustan alueen viihtyvyyden lisäämistä yhteisvoimin. Eläköityvien yrittäjien toiminnan jatkajat, yrittäjien tukiasiat ja niiden hakemisen ohjaaminen, Ijoen siltaremontista aiheutuvat haitat yritysten myyntituloihin, palveluseteleiden käytön kehittäminen, OSAO:n toiminnan jatkumisen tärkeä merkitys, asukasmaäärän väheneminen, sivukylien tiestön kunnossapitäminen ja elinvoiman säilyttäminen, kasvava työttömyys ja suunnittelilla olevan kauppa-/hyvinvointikeskuksen toimintamallin järkevä suunnittelu olivat keskustelussa vahvasti esillä.

Yrittäjien mielestä Pudasjärvellä on yrittäjyyden suhteen hyvä ilmapiiri, joskin he toivoivat  kaupungin virkailijoiden käyvän enemmän paikkakunnan yrityksissä kyselemässä kuulumisia ja  pohtimassa kehittämismahdollisuuksia. Yrittäjät käyvät säännöllisesti tutustumassa toistensa yrityksiin ja näin paikkakunnan yrittäjät ltunnistavat toistensa palvelut. Erityisen tärkeä yhteistyötä lisäävä tekijä on kyky  ohjata asiakkaita muihin yrityksiin, jos itsellä ei ole annettavana haluttua palvelua.

Valiokunta pohti mökkiläisten palvelujen kehittämistä, sillä he muodostavat 16% ostovoimasta Pudasjärvellä. Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen kertoi pääkohdat  Corefor-hankkeen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Pudasjärvellä – selvityksestä sekä aiemmin tehdystä kauppapaikkaselvityksestä.  Pudasjärvellä kokonaismatkailutulo on 28,3 milj.  ja kokonaismatkailutyöllisyys (htv.) on 144 milj.. Kokonaismatkailutulo on noin 13% kaikesta liiketoiminnasta. Selvityksissä ei ollut mukana rakentaminen, joten sen tuleee olla jatkossa tiiviimmin keskusteluissa mukana. Metsähallituksen maavuokrien nosto vaikuttaa matkailuyrityksiin voimakkaasti, joten pienyrittäjien on pian ylivoimaista saada liikevaihto riittävän korkealle. 

Kehittämis- ja toimintatukihakemusten yhdeksi painopisteeksi on harkittava kesämatkailun nostaminen. Kaavoitus ei saa olla esteenä rakentamiselle, jos tämä lisää kyllien elinvoimaisuutta. Matkailun tueksi tarvitaan tuotteistusta olemassa olevista tuotteista ja palveluista sekä Pudasjärven yhteisen brändin luomista, joka sisältää nämä asiat. 

Valiokunnan mielestä loma-asuntojen muuttaminen pysyvään asumiseen on yksi kulmakivi kaupungin päätöksenteossa.Teknisen toimen huoli kustannusten noususta ei saa olla esteenä, vaan asiaan tulee ottaa laajempi elinvoimaa lisäävä näkökulma. Kaikki millä estetään vakituisen rakentamisen mahdollisuuksia tulee poistaa. Elinvoimavaliokunta esittää Kaupunginhallitukselle periaatepäätöstä, jossa Pudasjärven kaupunki hyväksyy kaikki vapaa-ajan asuntojen muutokset vaikituiseen asumiseen.

Palvelusuunnittelija Ritva Kinnula esitteli työryhmän tekemän esityksen kehittämis- ja toimintatukien  jakamiseksi vuonna 2016. Pudasjärven kaupungin Kehittämistoimen budjettiin on varattu 107 420 € jaettavaksi. Hakemuksia tuli 108 kpl.Pudasjärven kylät näyttäytyvät erittäin elinvoimaisina kehittämis- ja toimintatukihakemusten perustella. Hakemuksien sisältöjen pohjalta elinvoimavaliokunta  totesi vuoden 2017 budjettiin kehittämis- ja toimintatukien määrärahan nostotarpeen. Tämä toimintamalli on yksi osa osallistavasta budjetoinnista. 

Elinvoimavaliokunta haluaa tukea kylien elinvoimaa kaikilla mahdollisilla keinoilla. Talousarvioon on budjetoitu kehittämis- ja toimintatukia jaettavaksi yhteensä 107 420 €. Elinvoimavaliokunta esittää jaettavaksi 132 450 €. Erotus -25 030 € katettaisiin tänä vuonna kehittämisrahastosta. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kaupungin hallitusta varaamaan vuoden 2017 kehittämis- ja toimintatukiin 150 000 €.  

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen totesi pitkäaikaistyöttömien määrän nousevan ja toimenpiteitä tehdään koko ajan tilanteen ratkaisemiseksi.Unelmatehtaan osalta selvittelyt ovat jatkuneet. Tämän hetkinen tilanne on se, että Unelmatehtaan toiminta-alueena on kesäkuussa vapautuvalta Rimmin alueelta 3-rakennus ja 4-rakennuksen keittiö ja ruokala. Tarkoituksena on keskittää alueelle eri toimijoita. Kaupunki ei toimi yrittäjänä, vaan on alkuunpanevana toimijana ja luo puitteet eri toimijoille.

Elinvoimavaliokunta vieraili kahdessa eri yrityksessä. Kohteina olivat Apteekin talossa toimiva neljän naisyrittäjän yhteinen liiketila. Liiketilassa toimii kampaamo Saletti, Kaunistamo  ja Jalkahoito Sirina. Lisäksi vierailtiin Pudaskoneessa, joka on siirtänyt liiketoimintansa Kuusamontien varteen. Tarkoitus on jatkaa yritysvierailuja myöhemmin tänä vuonna.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland