Elinvoimavaliokunta Unelmatehtaalla

Elinvoimavaliokunnan mielestä yhteisten arvojen kirjaaminen selvästi kuntastrategiaan helpottaa ja ohjaa luottamushenkilöitä ja virkamiehiä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Asukasluvun saaminen kasvuun on yksi kulmakivi kehittämisen ja hyvinvoinnin keskiössä. Hirsikampus on hyvä suunnan näyttäjä kaupungin positiivisesta kehityksen suunnasta. Ympäristön viihtyisyyteen tulee panostaa entistä voimakkaammin.

Kipinä-Panuman alueen kaavoitus saattaisi helpottaa ihmisten muuttointoa paikkakunnalle. Elinvoimavaliokunta totesi, että elinkaarimallilla voitaisiin rakentaa edullisia ensiasuntoja nuorille. Mikäli kaupunki tekee positiivista taloustulosta, osa tuloksesta tulisi ohjata nuoriin ja heidän asuntojen saantimahdollisuuteen. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta tekemään selvityksen vuokra- ja omakustanteisten asuntojen ja asumisen tason lisäämisestä sekä selvittämään  kaupungin vuokrakiinteistöjen vuokrien ja asuntojen kunnon vastaavuuden.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen esitteli heinäkuun työllisyyskatsauksen. Yhteensä työttömiä oli 568 ja alle 30-vuotiaita 119 henkilöä. Työttömyysprosentti oli 17,7 ja kuntaosuusmaksu 24 000 euroa. Unelmatehtaan suunnittelu ja kustannusarvion tekeminen on työn alla ja tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn syyskuun aikana. Unelmatehtaasta on tarkoitus tulla yrityshautomo, jossa pienillä yrityksillä on mahdollisuus käynnistää toimintansa. Unelmatehtaan markkinointiin palkataan ammattihenkilö. Elinvoimavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle harkittavaksi, voidaanko yrityksille tarjota toimitilat omakustannushinnalla, jotta aloittavilla yrityksillä olisi mahdollisimman matala kynnys yritystoiminnan kokeilemiseen.

MTK-Pudasjärven esittämien maatalouselinkeinojen kehittämistukien myöntämisperusteiden muutosehdotusten tiimoilta kehitysjohtaja neuvottelee ELY:n kanssa, koska osa muutosehdotuksista saattaa vaikuttaa ELY:ltä saataviin tukiin.

Elinvoimavaliokunta keskusteli valiokuntatyöskentelyn kehittämisestä, sillä nykyisten valiokuntien työskentelyaikaa on jäljellä 8 kk ennen seuraavia kunnallisvaaleja. Valiokuntien tulee miettiä selkeät  tavoitteet työskentelylleen, määritellä vastuutahot, jotka vievät asioita eteenpäin virkamieskoneistosssa. Valiokuntien tehtävänä ei ole yksittäisten toimenpiteiden antaminen, vaan isojen asiakokonaisuuksien pohtiminen, käsittely ja toimenpiteisiin ohjeistaminen. Virkamiesten tehtävänä on miettiä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Todettiin, että kaupunginhallituksessa valiokuntien esittämät asiat ovat jääneet isompien asioiden jalkoihin ja osa asioista on jäänyt vain johtoryhmän käsittelyn tasolle.

Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta varaamaan vuoden 2017 talousarvioon määrärahat kyläasiamiehen palkkaamiseen. Kyläasiamies toimii tukiresurssina kylien kehittämisessä sekä työskentelee vuorotellen eri kylien avustajana, siirtää hyviä käytänteitä kylästä toiseen, tukee hankerahoituksen hakuprosessissa ja käynnistää kylien välisiä hankkeita. Kyläasiamiesasia on kirjattu Pudasjärven kaupungin toiminnan kehittämisohjelmaan 2015-2017, jonka valtuusto on  hyväksynyt 16.6.2015  § 41.

Positiivisen ja innostavan vuorovaikutuksen valtuustoseminaari järjestetään Pohjantähdessä 13.10.2016 klo 12-16. 

Sointu Veivo, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja