EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta Jongun kylätalolla

Elinvoimavaliokunnan yksi pääteemoista on osallistava budjetointi. Tähän liittyen kokous pidettiin Jongun kylätalolla. Onerva Ronkainen ja rahastonhoitaja Elina Viljamaa esittelivät kyläyhdistyksen toimintaa ja Laavu- hankkeen avulla esimerkillisesti toteutettua osallistavan budjetoinnin mallia työttömien ryhmätyöllistämisessä. Kyläyhdistyksen ammattitaito on kasvanut prosessin aikana, mutta Laavu-hankkeen päättymisen jälkeenkin tukea tarvitaan, sillä yhdistyksellä ei ole varaa tehdä vastaavia palveluja ostopalveluina. Kyläyhdistysten toiminta ei ole mahdollista pelkällä talkootyöllä.

Kehittämisjohtaja kertoi kyläyhdistysten huolen olevan tiedossa. Kyläyhdistysten mahdollisuuteen jatkaa ryhmätyöllistämistä Laavu-hankkeessa valmistellaan yhteistyössä virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa edelleen osallistavan budjetoinnin mallia. Valmistelussa oleva Unelmatehas liittyy tiiviisti osaksi työllistämisen kokonaisuutta. TyöTakomo-hanke on uusi työllistämisen edistämiseen suunnattu hanke, johon on tulossa verstaspäällikkö. Valmistella on iso työllisyyshanke rahoittajalle helmikuun 2017 hakuun. Valmisteluun halutaan mukaan kyläyhdistysten toimijoiden näkemykset.

Kehittämisjohtaja esitteli kehittämistoimen talousarvion 2017 valmistelutilanteen. Haasteellisesta työllisyystilanteesta johtuen kehittämsitoimen määrärahan tarve on työllistettävien palkkamäärärahoihin 190 000€, Unelmatehtaan käynnistämiseen 200 000€, viestintään 30 000€, sekä kyläasiamiehen palkkaamiseen 46 000€. Ammattitaitoisen asumisneuvojan palkkaaminen tuo kaupungille säästöjä asuntojen kunnon parempana säilymisessä, häätöjen vähenemisenä ja tästä johtuvan sosiaalitoimen työn vähenemisenä. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämistoimea, hallintotoimea ja kaupunginhallitusta valmistelemaan talousarvion realistisesti. Tämä helpottaisi myös luottamusmiesten päätösten tekoa.

Elokuun työllisyyskatsauksesta todettiin, että luvut ovat positiivisia, mutta kuntaosuusmaksu, reilut 30 000 €, on suurempi kuin aiemmin. Kehittämistoimi tulee tutkimaan mistä Kelan laskutuksen epäsäännöllisyys johtuu. Elokuun työttömyysaste oli 16%.
Unelmatehtaalla on aloittanut myyntikoordinaattori Vesa Illikainen, jonka työtehtäviin kuuluu mm. lakkautettujen koulujen kalustoinvestointi, tavaroiden jakamisen ja myymisen valmistelu, yrityskontaktien luominen ja saaminen, Unelmatehtaan työmahdollisuuksien kartoittaminen ja ns. rempparyhmän töiden koordinointi. Koettu hyvinvointi on laaja ja tärkeä osa kaupunkilaisten mielikuvasta omaa kotikuntaa kohtaan. Kehittämistoimi halusi elinvoimavaliokunnan jäseniltä näkemykset koetusta hyvinvoinnista. etukäteiskysymyksillä, jotka käytiin läpi kokouksessa. Koettun hyvinvointiin liittyvät seuraavat asiat nousevat jatkuvasti esille: rakentamisen rajoitteet, yksityisteiden hoito, ympäristön viihtyvyys, kivijalkakauppojen säilyvyys ja Kollaja-asia. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta viemään Kollaja-asiaa uudelleen käsittelyyn valtuustolle muuttuneesta tilanteesta johtuen. Asia vaikuttaa koettuun hyvinvointiin ratkaisevasti.

Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämistoimea valmistelemaan maatalouden kehittämistukiasiat kaupunginhallitukselle. Käytiin keskustelua elinvoimavaliokunnan koosta todeten sen jäsenmäärän pienenevän vuonna 2017. Keskusteltiin elinvoimavaliokunnan näkökulmasta elivoima-käsitteestä ja sen sisältämästä laajasta asiakokonaisuudesta.Käytiin keskustelua Hirsikampuksen tuomasta Pudasjärven positiivisesta julkisuuskuvasta ja vierailjoiden suuresta määrästä. Puheenjohtaja kertoi Oulun mallista, jossa kouluvierailuja on tuotteistettu. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta selvittämään Hirsikampus-vierailujen tuotteistamisen. Positiivinen ja innostava vuorovaikutus -valtuustoseminaari pidetään 13.10.2016 klo 12-16 Pohjantähdessä. Seminaariin on kutsuttu valtuuston lisäksi elinvoimavaliokunta ja kehittämistoiminta. Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia.

Sointu Veivo, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland