Elinvoimavaliokunnassa käsiteltiin tärkeitä asioita

Tekninen johtaja Eero Talala esitteli investointiohjelman 2016 ja seuraavien vuosien suunnitelmat asiaan. Investointiohjelmassa on varauduttu seuraaviin toimintoihin: maanosto, koulukeskuksen valvonta, Kirjastotalon saneeraus, Liikuntakeskuksen laitehankinnat, taajaman latu- ja kuntoreitistön suunnittelu ja kunnostaminen/laajentaminen, haja-asutusalueen koulujen korjaukset, tekonurmikenttä nykyisen kansalaisopiston/Suojalinnan väliin/alueelle, urheilu-ja koululiikuntapaikkojen sekä puistojen kehittäminen, uuden koulukeskuksen kalusteet, ympäristönhoitosuunnitelma, uuden koulun liikennejärjestelyt, Jussinahon alikulkusilta, Kurenalan kaavateiden rakentaminen ja valaistus, taajama-alueen kuivatus, yksityisteiden ja kaavateiden osoiteviitoitus, rantareitin kunnostus, moottorikelkka- ja ulkoilureittien kunnostus, siirrettäviä varavoimakontteja kaksi kappaletta, uusi hirsihoivakoti, Syötteen jätevesipuhdistamon saneeraus, Syötteen alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen. Kokonaissumma on noin 5 miljoonaa euroa.

Sivukylien latujen ylläpito hoidetaan kaupungin jakaman toimintatuen kautta. Kunnostus tapahtuu kyläläisten talkootöinä. Kaupunki on ostanut kaupungintalon vierestä kaksi kiinteistöä tämän vuoden aikana. Paavalin puistoa ollaan kehitetty, jotta ilkivalta Pikku-Paavalin päiväkodin pihalla saataisiin loppumaan. Jussinahon alikulkusilta otetaan käyttöön marraskuun aikana. Pietarilan alueen katujen maankäytön suunnitelmasta tehdyt muistutukset saattavat vaikuttaa alueen teiden kunnostusaikatauluun hidastavasti.

Sivukylien yksityisteiden kunnostamiseen kaupunki antaa vuosittain avustusta.Tähän toimintamalliin on pohdittava uusia keinoja. Elinvoimavaliokunta kehoittaa teknistä toimea ohjeistamaan tienhoitokuntia yhdistymään, jotta tiestöt tulevat jatkossakin hoidettua.

Kurenalan ja Rimmin koulujen jatkokäyttö on suunniteltava. Lämpöhuollon suunnitelmaa päivitetään. Valiokunta pohti elinkaarimallin käyttöä teiden rakentamisessa etelä-Suomen moottoriteiden rakentamismallin tapaan. Näin saataisiin Kurenalan alueen tiestöt kuntoon lyhyellä aikavälillä. Elinvoimavaliokunta esittää johtoryhmälle, että se kehoittaa teknistä toimea selvittämään asiaa. Lisäksi elinvoimavaliokunta ohjeistaa johtoryhmää selvittämään Kurenalan keskustaan aiemmin laadittujen kehittämissuunnitelmien käyttöönottoa jatkosuunnitelmia tehtäessä.

Kehittämisjohtaja esitteli elokuun 2015 työllisyyskatsauksen. Luvuissa näkyy opiskelijoiden kouluun lähtö ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Työttömyysprosentti on 16,6. Velvoitetyöllistettyjen (60 v. täyttäneet) määrä kasvaa. Nuorten työttömyyttä ei saisi olla ollenkaan. Työttöminä työnhakijoina on henkilöitä, jotka eivät kuuluisi työttömyystilastoon, vaan heidän tulisi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle tms. Todettiin, että saatua etuisuutta vastaan pitäisi tehdä jotain. Kehittämistoimessa meneillään oleva välityömarkkinoiden kehittäminen on yksi ratkaisu tähän. Elinvoimavaliokunta esittää johtoryhmälle selvitettäväksi voidaano Pudasjärven aluetta käyttää kansalaispalkan kokeilualueena.

Tekninen johtaja esitteli vesihuollon kehittämissuunnitelman todeten, ettei laki velvoita tekemään suunnitelmaa, mutta ennakoinnin ja turvallisuuden takia se on tärkeä tehdä. Valiokunta esitti vesilaitosten ja yksityisteiden isännöintien yhdistämistä molempien kehittämisen edistämiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Vielä tänä vuonna ELY-keskuksesta on saatavissa avustusrahaa vesiosuuskunnille, ei enää ensi vuonna.

Valiokunta kehoitti kehittämistoimea selvittämään hankerahoituksen mahdollisuuden puuttuvien rakennuslupien selvityshankkeeseen. Asiaa tulee selvittää koko kaupungin taloudenhoidon kannalta.

Paula Mannisen tekemänä aloitteena elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämistoimea, kaupungin maahanmuuttotyöntekijöitä ja Laavu-hanketta kartoittamaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamisen taidot. Tavoitteena on kehittää toimintamalli heidän taitojensa kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Toimintamallissa hyödynnetään osallistava budjetointi- ja Harva-ajatusmalleja. Kehitetyillä toimintamalleilla edistettään kotoutumista ja eri kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä työllistymistä.

veivo sointuSointu Veivo, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja