Elivoimavaliokunta painottaa osallistavaa budjetointia ja konkreettista toimintaa

Laavu-hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen ja projektikoordinaattori Aili Jussila kertoivat,että Laavu-hankkeessa on lähdetty tekemään osallistavaan budjettiin kuuluvaa sopimuksellistaostopalvelua. Tällä hetkellä osallistavaan budjetointiin liittyvät sopimukset on tehty Livon, Paukkerinharjun ja Korpisen kyläyhdistyksille. Valmistelussa ovaaat Kipinä-Hetekylä- ja Kurenalan alueet. Syötekylä, Siurua ja Sarakylä ovat tulossa suunnitteluun.

Esimerkkilaskelmassa 6 kuukauden työllistämisen vaikutus toi kaupungille kolmen vuoden aikana yli 40 000 euron säästön. Kuntaosuuslistalla on tällä hetkellä noin 70 henkilöä. Työttömien määrä lisääntyy koko ajan. Vaikka henkilöitä saadaan työllistettyä, niin toisesta päästä lista täyttyy uudestaan. Ilman toimenpiteitä kuntaosuusmaksut olisivat kestämättömät.Vs työllistämiskoordinaattori Ulla- Maija Paukkeri kertoi, että alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä on ollut 55 henkilöä. Tämä ryhmä on erittäin vaikeasti saavutettavissa, koska he ovat ympäri maakuntaa eri viranomaisten listoilla. Paikallisilla viranomaisilla ei tällä hetkellä ole keinoja tarjota työttömille nuorille ratkaisuja, koska heihin ei saada yhteyttä. Osa syy yli 55-vuotiaiden miesten työttömyyden kasvuun johtuu siitä, että miehet ovat naisia paikkakuntasidonnaisempia. Karhupajalle on alettu ottaa nuorten lisäksi muita ikäluokkia työtoimintaan. Tämä saattaa vaikuttaa nuorten työpajan valtionosuuksien vähenemiseen, mutta koko työllistämisen kannalta tämä ratkaisu on välttämätön.

Vuonna 2015 kehittämistoimessa alettin valmistella yhteiskunnallista yritystä, jonka kautta kaikille työllistettäville rakennetaan työllistymispolku. Tavoitteena on, että he perustaisivat osuuskuntia ja mukaan tulisi sosiaalisesta yrittämisestä kiinnostuneita yrityksiä. Sijoituspaikkana on vanhan meijerin kiinteistö. Kehittämistoimeen olaan rekrytoitu/rekrytoimassa kehittämisasiantuntija Tuomi-Tuulia Ervasti hankevalmisteluun ym. kehittämiseen, monikulttuurisen työn koordinaattori maahanmuuttotyön kehittämiseen ja verkoston johtamiseen, työhönvalmentaja kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämiskoordinaattorin työpariksi kentällä tehtävään työhön sekä tuotesuunnittelija yhteiskunnallisen yrityksen kehittämiseen. Myönteiset hankerahoituspäätökset on saatu Moderni hirsikaupunki-, FINNS-valmisteluhanke-, Hyvän mielen paika- ja Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla-hankkeisiin.

Nuoriso-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja työpajatoiminnan kehittämiseen liittyvään lausuntopyyntöön elimvoimavaliokunta lähettää koosteensa talous- ja hallintopäällikkö Mervi Niemelle. Valiokunnan itsearvioinnissa esille nousivat elinkeinopolitiikkaan suuntautuvat rohkeat avaukset, elinvoiman kehittämiseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet, maatalousyrittäjien ja pienyrittäjien elinvoiman varmistaminen sekä kehittämisjohtajan johdolla tapahtuva paikkakunnan kehittämishaluisten yritysten toiminnassa tapahtuva elinvoiman kehittämien. Kokonaisuudessaan valiokunta oli tyytyväinen työhönsä. Asioiden valmistelu- ja lausuntotehtäviin hallituksen ohjestanmana valiokunta on halukas. Valiokunta vahvisti vuoden 2016 vuosikelloon suunnitellut asiat ja laati käyttösuunnitelman tekstiosuuden.

Lasten ja nuorten valtuustojen vierailuja valiokunta suosittelee toteutettavaksi valtuustovierailuina eikä kaikissa valiokunnissa erikseen. Mikäli tulee asioita, jotka koskevat erityisesti lapsia ja nuoria, heidät voidaan kutsua asiantuntijoina elinvoimavaliokunnan kokouksiin. Kuntastrategian valmistelussa valiokunta tulee ottamaan kantaa oman toiminta-alueensa asioihin. Näihin haetaan näkökulmaa lisäksi ulkopuolisen silmin katsottuna, ei ainoastaan Pudasjärven näkökulmasta. Positiivinen ja innostava vuorovaikutus-valtuustoseminaari tullaan järjestämään toukokuussa. Valiokunta keskusteli OSAO:n opintolinjoista ja niiden kehittämistarpeista. Yrittäjä-/yrittäjyyskoulutukselle on tarvetta kaikissa ikäryhmissä. Koulutusten tulee olla innostavia ja eritavalla toteutettuja kuin aikaisemmin. Asiaan palataan maaliskuun kokouksessa.

Sointu Veivo
Elivoimavaliokunnan puheenjohtaja