EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta

 • Pudasjärven kaupungin elinvoimavaliokunta pitää tärkeänä, että elinvoimavaliokunnan esityksesta viime kesäkuussa kaupunginhallituksessa vahvistetut kylien kehittämisen periaatteet huomioidaan meneillään olevissa kehittämistoimen yhteistoimintaneuvotteluissa. Näistä yksi tärkeimmistä on kylien ja yhdistysten kehittämiseen liittyvien palveluiden tarjoaminen yhden luukun periaatteella ja kyläasioista vastaavan henkilön nimeäminen kehittämistoimen organisaatioon.

  Elinvoimavaliokunta paneutui perjantaina 21.9. pitämässään kokouksessa myös työllistämisen ongelmiin ja kuuli urakoordinaattori Irina Hallikaisen näkemyksiä asiaan. Valiokunta piti perusteltuna työllistämiseen liittyvän 205 000 euron lisämäärärahan myöntämistä. Valiokunta korostaa, että ilman kaupungin työllistämistoimia kaupunki joutuisi maksamaan valtiolle nykyistä huomattavasti suurempaa sakkomaksua.

  Kehittämisasiantuntija Tuomi-Tuulia Ervasti esitteli valiokunnalle erilaisten hankkeiden ja projektien vuodelta 2016 peräisin olevan käsittelykaavan ja antoi samassa yhteydessä katsauksen meneillään olevista ja suunnitteilla olevista hankkeista.

  Lisätiedustelut: kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen, puh. 050 455 2915.

 • Pudasjärven kaupungin elinvoimavaliokunta paneutui 4. 9.2018 pitämässään kokouksessa työllistämiseen liittyvään ongelmakenttään. Pudasjärvellä on korkea työttömyysaste, mutta samaan aikaan monilla toimialoilla on pula osaavasta työvoimasta.

  Pudasjärven kaupunki aikoo edelleen kehittää työllistämisen mallia. Kolmannen sektorin mukaan saaminen työllistämiseen on edennyt hyvin ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Yhteistyön avulla on voitu työllistää tuplamäärä henkilöitä siihen verrattuna, mihin kaupunki olisi yksin pystynyt. Sivukylien työllistäminen on hyvällä mallilla osallistavan budjetoinnin ansiosta.

  Vilkastuva elinkeinoelämä on luonut myös Pudasjärvelle työvoimapulan. Työnantajien puolelta isoksi hasteeksi koetaan se, ettei alueelta tahdo löytyä osaavaa työvoimaa avoinna oleviin työpaikkoihin. Elinvoimavalokunta toteaa Pudasjärven hoitaneen työllistämiseen liittyvät tehtävänsä varsin hyvin. Verrokkikuntiin nähden valtiolle maksettavien kuntaosuusmaksujen määrä on Pudasjärvellä muita pienempi. Pudasjärven kuntaosuusmaksut olivat vuonna 2017 noin 220 000 €. Kuhmossa vastaava summa oli yli 600 000 €.  

  Elinvoimavaliokunta esittää, että kohtaanto-haasteen ratkaisemiseksi kaupungin työllistämisen pääkehittämiskohdaksi tullaan ottamaan kuntamaksuosuuslistalaisten aktivoinnin lisäksi työvoimapulaa helpottavien asioiden selvittäminen. Myös piilotyöpaikkojen aktiiviseen markkinointiin sekä etsimiseen tullaan hakemaan yhdessä yrittäjien kanssa uusia keinoja.

  Elinvoimavaliokunta peräänkuuluttaa toimia, joilla rakennuttajia ja sijoittajia saataisiin kiinnostumaan Pudasjärvestä ja rakentamaan alueelle lisää vuokra-asuntoja sekä toimitiloja.

  Lisätiedustelut kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen, puh. 050 455 2915.

  Elinvoimavaliokunta

  Liitteet:

  Kuva kunnan osarahoittama työmarkkinatuki: kuntien valinen vertailu 2013-2017 Pudasjärvi, Ii, Suomussalmi, Kuhmo.

  tyomarkkinatuki

 • Pudasjärven vahvuus ovat aktiiviset kylät sekä yhdistykset. Elinvoimavaliokunta esittää, että kehittämistoimeen nimetään kylävastaava, joka vastaa kyläinvestointeihin ja kylien toimintaan liittyvistä asioista. Tavoitteena on yhden luukun periaate.

  Kaupunki tukee omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä rakentamis- ja investointihankkeita, jotka toteutetaan pääosin talkoovoimin. Elinvoimavaliokunnan mukaan investointitukien myöntöperusteita halutaan nyt kehittää. Valiokunnan ohjeistuksen mukaan hakijan tulee olla yhteydessä kehittämistoimeen jo suunnitteluvaiheen alussa ja selvittää, onko hankkeelle mahdollista saada muuta rahoitusta. Samalla kylällä toimivia yhdistyksiä kannustetaan hakemaan yhdessä avustuksia esimerkiksi yhteiskäyttöön tuleviin rakennuksiin.

  Lisäksi elinvoimavaliokunta edellyttää, että kohteiden tulee olla kaupungin varhaiskasvatuksen, koulu- ja nuorisotoimen käytettävissä omakustannushintaan. Tiloihin liittyvänä tavoitteena tulee myös olla niiden mahdollisimman runsas markkinaehtoinen käyttö. Alueella on runsaasti esimerkiksi kyläyhdistysten, metsästysseurojen ja nuorisoseurojen ym. yhdistysten toimitiloja, jotka ovat vähällä käytöllä. Niiden tunnettuutta on syytä lisätä, sekä etsiä tiloille lisää käyttömahdollisuuksia kylien elinvoiman, yhdistysten toiminnan ja omavaraisuuden kehittämiseksi. Lisäksi valiokunta esittää, että Pudasjärven kaupungin sivuille kootaan tieto näistä eri tiloista sekä niiden käyttömahdollisuuksista, hinnoittelusta ja yhteyshenkilöistä.

  Kaupungin yhdistyksille myöntämän investointituen yläraja on 10 000 euroa.

  Pudasjärven kaupungilla on kehitetty muuallakin huomiota herättäneitä malleja muun muassa työllistämisen, hyvinvoinnin ja maahanmuuton saroilla. Tuoreimpana hyvinvointikoordinaattori Ulla-Maija Paukkerin kehittämä hyvinvoinnin edistämisen verkostomainen malli, joka on nyt esimerkkinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla*. Siinä hyvinvointia kehitetään kuntalaisia kuunnellen, osallistamalla ja kumppanuuksia hyödyntäen. Mallin menetelmiä ovat kaikille kuntalaisille jaettava hyvinvointiseteli, yhdistysten kehittämis- ja toimintatuet, kokeiluilla kehittäminen ja osallistava budjetointi. Lisäksi hyvin merkittävänä ja uutta hyvinvointia tuottavana vaihtoehtona julkisilla hankinnoilla kehittäminen. Tämä hyvinvoinnin malli esitellään myös EU-seminaarissa Brysselissä.

  Lisäksi Pudasjärvellä on kehitetty Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi etäneuvonnan malli. Projektipäällikkö Marguerite Guibert kertoi, että tällä hetkellä neuvontaa tarjotaan 13 eri kielellä, joista suosituin on kiinan kieli. Omakielisen neuvontapalvelun tärkeys on havaittu kansallisestikin ja hankkeen kehittämän palvelun tarjoamista halutaan jatkaa. Elinvoimavaliokunta päätti kokouksessaan, että kaupunki hakee työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukea kahden kuukauden siirtymäajalle vuoden 2019 alkuun. Maaliskuun alusta palvelun tarjoaa Moniheli ry, joka hakee rahoitusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).

  Elinvoimavaliokunta kuuli kokouksessaan myös Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla –hankkeen projektipäällikkö Sonja Kinnusta. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa ammattimaisen keruun edellytyksiä Pudasjärvellä ja siten keruutuotteiden saatavuutta, varastointia ja jäljitettävyyttä. Hanke on viiden kuukauden Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama hanke, jota Pudasjärven kaupunki toteuttaa yhdessä Naturpoliksen kanssa. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –rahoituksella toteutetaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä.

  Lisätietoja

  Jorma Pietiläinen
  kehittämisjohtaja
  050 455 2915, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Pudasjärven elinvoimavaliokunta käynnisti toimenpideohjelman valmistelun, jolla varmennetaan puhtaiden luonnon keräilytuotteiden entistä paremman hyödyntämisen alueellamme. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla kannustetaan pudasjärveläisiä hankkimaan itselleen lisätuloja luonnontuotteiden keräämisestä, jalostuksesta ja markkinoinnista.

  Kaupungin kehittämistoimi valmistelee asiaa yhdessä alan toimijoiden kanssa, ja sitä käsitellään tarkemmin elinvoimavaliokunnan helmikuun kokouksessa. Toimenpideohjelma on valmis hyvissä ajoin ennen luonnontuotteiden tulevaa keräilykauden alkamista.

  Valiokunta korostaa, että luonnon keräilytyotteista puhuttaessa pitää nähdä niiden koko laaja kirjo. Marjojen ja sienien lisäksi siihen kuuluvat muun muassa Pudasjärven luonnon tarjoamat monipuoliset puhtaat yrttikasvi- ja kalavarannot.

  Elinvoimavaliokunta toteaa, että Pudasjärvellä on erittäin vahva ja nykyisinkin toiminnassa oleva luonnontuotteiden keräämisen perinne. Hyvä esimerkki tästä oli viimesyksyinen keskuskeittiön toteuttama omaan käyttöön tarvittavan puolukan osto, jolloin kiintiö tuli hetkessä täyteen.

  Pudasjärven elinvoimavaliokunta käsitteli 10. tammikuuta pidetyssä kokouksessa myös kaupunginvaluuston vahvistaman uuden kuntasuunnitelman toteuttamista ja siihen liittyvän vasta perustetun kehittämisyhtiön mahdollisuuksia. Yksimielisesti hyväksytyssä kuntasuunnitelmassa tavoitellaan 10 000 asukkaan ja 500 uuden työpaikan saavuttamista vuoteen 2027 mennessä. Valiokunta hyväksyi itselleen asiapainotteisen vuosikellon ja vahvisti kokousaikataulun koko vuodeksi. Aktiivisesti keskustelleessa kokouksessa olivat läsnä kaikki valiokunnan jäsenet.

 • Asukasmäärän kasvattaminen Pudasjärvellä on ensiarvoisen tärkeää, jotta uusia yrityksiä ja työpaikkoja sekä muita vetovoimaa parantavia tekijöitä pääsee syntymään kaupunkiin. Kaupungilla on tavoitteena saavuttaa 10 000 asukkaan rajapyykki vuoteen 2027 mennessä. Elinkeinoelämän vilkastumisen tavoitteeksi on määritetty 100 uutta yritystä ja 500 uutta työpaikkaa. Kaikkien kaupungin toimenpiteiden täytyy vastata näihin tulevaisuuden positiivisiin tavoitteisiin. On myös tärkeää tunnistaa kasvunesteet ja pyrkiä pääsemään niistä mahdollisimman nopeasti yli. Strategiaan ja kasvutavoitteisiin palataan säännöllisesti, jotta ne pysyvät keskeisesti toiminnan ohjenuorina.

  Keskeinen osa kuntastrategiaa on valmisteilla oleva elinkeino-ohjelma. Matkailun puitesopimukseen syksyn aikana kootut merkittävät investoinnit ovat ensi askel matkailun nostamiseksi seuraavalle tasolle Pudasjärvellä. Samalla puitesopimus vie kohti kaupungin 2027-tavoitteita. Seuraavaksi kootaan puitesopimus kaupungin muuhun elinkeinotoimintaan, yrityksiin ja toimialoihin liittyen. Lisäksi kootaan kehittämisohjelmaa muun muassa potentiaalisten liike- ja asuinrakennuspaikkojen osalta Pudasjärvellä. Laajempi puitesopimus tuo esiin ne tavoitteet ja kehittämissuunnat joihin Pudasjärvellä on sitouduttu.

  Muista elinvoiman kasvattamisen teemoista lähiruoan kehittäminen on myös tärkeä kokonaisuus Pudasjärvellä. Jalostusasteen nostamiseen on luotu edellytyksiä kehittämällä tuotekehityskeittiö Kööki, joka on avoin kaikille elintarvikkeiden kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Lähiruokaan liittyvän tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin edellytyksiä kehitetään edelleen.

  Kaupungin strategian 2017-2027 jalkautumisen edistymistä kuntalaisten, matkailijoiden sekä muiden Pudasjärven kaupungin tulevaisuudesta kiinnostuneiden keskuudessa parannetaan. Strategiaa ruvetaan jakamaan kauppojen, huoltoasemien yhteydessä ja muilla julkisilla paikoilla.

  Lisätietoja

  Jorma Pietiläinen
  kehittämisjohtaja
  Pudasjärven kaupunki
  050 455 2915

 • Elinvoimavaliokunta kävi arvokeskustelua, jonka pohjana oli valtuustoseminaarissa esille nousseita ajatuksia ja kehittämisideoita. Kaupunginjohtaja Tomi Timonen osallistui keskusteluun. Yhteisesti todettiin, että Pudasjärveä koskevissa keskusteluissa kannattaa nostaa esille se, miten hyvin meillä menee ja että parempaan vielä pyritään. Pudasjärvelle on tulossa Hyvän mielen paikat -hankkeen myötä hyvinvointikoordinaattori. Paluumuuttajia olisi enemmän, jos molemmille osapuolille löytyisi työpaikka. Koetussa hyvinvoinnissa ja rakennetussa ympäristössä viihtyminen on keskeisiä asioita, joita kehitetään vahvasti.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland