EN | RU | FI

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

 • Pudasjärven kaupunki on vuodesta 2011 lähtien kannustanut lukion ja ammattioppilaitoksen opiskelijoita myöntämällä jokaiselle opintonsa aloittaneelle avustuksen. Avustuksen määrä on 379 euroa, josta puolet maksetaan ensimmäisen lukuvuoden syksyllä ja toinen puoli toisen lukuvuoden keväällä.

  Stipendit jaettiin opintonsa Pudasjärvellä tänä syksynä aloittaneelle 112:lle toisen asteen opiskelijalle Pudasjärven Hirsikampuksella 13.11.2018 ruusujen ja kakkukahvien kera.

  Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjäkannusti puheessaan opiskelijoita pitkäjänteiseen opiskeluun, sillä se on avain jatko-opintoihin ja työelämään, ja siihen stipendikin kannustaa. Hän nosti esiin elinikäisen oppimisen merkityksen nopeasti muuttuvassa työelämässä, jossa on jatkuvasti opittava uusia asioita. Kälkäjä muistutti opiskelijoita pitämään huolta myös omasta jaksamisestaan. Ystävien ja perheen tuki sekä harrastukset ovat tärkeitä ja oppilaitosten tukipalveluita kannattaa käyttää aina, kun siltä tuntuu.

  Lukiolaisten puolesta Hirsikampuksen rehtori Mikko Lumme kiitti Pudasjärven kaupunkia opiskelijoiden tukemisesta. Lehtori Keijo Ruonala OSAO:lta kiitti kaupunkia ammattiin opiskelevien kannustamisesta ja muistutti, että myös ammatillisista opinnoista on mahdollista jatkaa opintopolkua aina korkeakouluopintoihin saakka.

 • Pudasjärven lukion 1. vsk:n opiskelijoiden joukko osallistui EuropeMatters-konferenssiin 20. - 21.3.2018 Brysselissä. Yhdeksän Euroopan maan nuorten ääntä haluttiin kuulla ajankohtaisista, yhteiseurooppalaisista aiheista, kuten kyberturvallisuudesta sekä nuorten työllistymisestä ja koulutuksesta.

  Suomea edustaneet Miro Junna, Sakari Jokikokko, Juho Lumme, Aapo Ekdahl ja Jere Räisänen pohtivat ryhmätöissä toisten nuorten kanssa ratkaisukeinoja eri ongelmiin ja esittelivät ne lopuksi Eu-komission konferenssisalissa arvovaltaiselle jurylle, joka koostui lähinnä eri maiden mepeistä ja yritysjohtajista. He ja muu salintäyteinen yleisö kuuntelivat nuorten esityksiä kiinnostuneina, kommentoivat asiantuntevasti ja tekivät tarkentavia kysymyksiä. Tarkoituksena oli hyödyntää esitysten näkökulmia ja konkreettisia ratkaisumalleja myös nuorten elämänpiiriin liittyvien asioiden käsittelyssä ja jopa päätöksenteossa. Kukaan ei voinut välttyä myöskään englannin kielitaidon kohentumiselta!

  Matka huipentui lukion opiskelijajoukon vierailuun Eu-komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinetissa. Kiireinen Katainen ehti antaa aikaansa tapaamiseen ja evästi nuoria rohkeasti hankkiutumaan vaihto-opiskelijaksi jossain opintojensa vaiheessa, hankkimaan ja hyödyntämään kielitaitoa sekä verkostoitumaan myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Rohkaisuksi kielitaidon käyttämisestä hän totesi, että ”Eu-parlamentissakin yleisin puhuttu kieli on huono englanti, jolla virkamiehet hyvin pärjäävät ja tulevat ymmärretyksi”.

  Vierailuun kuului myös kabinetin jäsenen Antti Timosen kattava selostus mm. Eu-organisaation toiminnasta ja tavoitteista, maidenvälisestä yhteistyöstä, eri virkamiesten toimenkuvista, Jyrki Kataisen vastuualueista ja hänen omasta urapolustaan Kempeleestä Ranskan kautta Brysseliin. Nuoret saivat häneltä rautaisannoksen kiinnostavaa Eu-tietoa sekä innostavaa asennetta myös omaa opiskelu- ja työelämää varten. Hänen esityksensä oli mitä parhain yhteiskuntaopin ja opinto-ohjauksen oppitunti!

  Tapahtumasta lisää oheisessa linkissä: http://www.whyeuropematters.eu/

  Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Sorry, the Flickr API service is not currently available."

 • Henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuritoimi sekä kotiseutumuseo. Koordinaattori Outi Nivakosken mukaan kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin voidaan jakaa kohdistumaan yksilöön tai yhteisöön.

  Yksilön kannalta hyvinvointivaikutuksia ovat kokemisen ja tekemisen mahdollistaminen, osallisuuden lisääntyminen, elämykset ja voimaantuminen. Yhteisön eli kaupungin kannalta katsottuna kulttuurin tuomia hyvinvointivaikutuksia ovat kaupungin elävöityminen, toiminnan monipuolisuus ja rohkeus kohdata uusia asioita. Kirjaston käyntien ja lainausten määrä on ollut usean vuoden ajan laskeva. Kirjastokäyntejä ja aineistojen lainauksia on ollut vuonna 2017 kuitenkin hieman enemmän kuin vuonna 2016. Kirjastolla järjestetään yleisötapahtumia kaikille ikäryhmille. Kirjaston tiloissa voi lainaamisen lisäksi lukea, leikkiä, opiskella, tehdä töitä tai pitää kokouksia. Näyttelyitä järjestetään jatkuvasti kirjaston tiloissa.

  Kulttuuritoimessa järjestettiin erilaisia tapahtumia viime vuoden aikana noin 70 kpl. Näitä ovat taidenäyttelyt, konsertit, näytelmät, elokuvanäytökset jne. Hakeutuvat kulttuuripalvelut tarkoittavat palveluiden tarjoamista siellä, missä asiakkaita ovat. Kulttuuriohjaajan tehtäviin kuuluu tärkeänä osana kolmannen sektorin tapahtumien toteutuksessa avustaminen. Vuonna 2017 kotiseutumuseolla kävi noin 1100 asiakasta. Kotiseutuviikon tapahtumat painottuvat museon alueelle. Tapahtuman kehittäminen ja nuorten osallistujien saaminen toimintaan mukaan on tulevaisuuden vahva tavoite.

  Kansalaisopiston koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen selvitti valiokunnalle kattavasti kansalaisopiston toimintaa. Vuosi 2017 oli Pudasjärven kansalaisopiston 50. toimintavuosi. Opetusta tarjottiin peräti 440 kurssilla, joista muodostui 11 011 opetustuntia. Opiskelijoita oli 2 066 eli noin 25% kunnan asukkaista. Kansalaisopisto järjestää kursseja ja toimintaa myös sivukylillä. Näin ollen kansalaisopisto on yksi tärkeä toimija kylien elävöittämisessä. Kansalaisopiston nykyiset, pääasialliset tilat sijaitsevat entisen lukion tiloissa. Lähivuosien aikana nykysten tilojen käyttö lakkautuu ja toimintaa siirretään mm. Hirsikampukselle. ”Kansalaisopistoon panostettu euro tuottaa opiskelijoille ja yhteiskunnalle n. 3-5 euron hyödyn”.

  Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa HYTE-työryhmää sisällyttämään hyvinvointikertomukseen kulttuurin positiiviset vaikukset hyvinvointiin.

  Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kiteytti kunnan tehtäviä tulevan sote-muutoksen myötä hyvinvoinnin edistämisessä. Näitä ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuraaminen väestöryhmittäin, raportointi hyvinvoinnista, terveydestä ja toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain, paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittäminen koulutuspalveluissa, varhaiskasvatuksessa, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa, työllisyydenhoidossa, kaavoituksessa ja liikennejärjestelyissä, hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ennakkoarviointi ja huomioonottaminen, kunnan palveluissa toteutettujen toimenpiteide seuraaminen, hyvinvoinnnin ja terveyden edistämisen vastuutahojen nimeäminen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät toimenpiteet.

  Koulupsykologipalvelujen tarkoituksena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Puheenjohtaja Sointu Veivo kertoi huoltajilta, opettajilta, terveydenhoitajilta, kuraattoreilta ja mielenterveystoimiston psykiatriselta sairaanhoitajalta saamastaan palautetteesta koulupsykologipalveluiden heikkoudesta. Rehtoreilta on saatu saman kaltaista palautetta kyseisestä palvelusta. Oppilaat, jotka ovat selkeästi psykologin palvelun tarpeessa, eivät saa palvelua riittävän nopeasti. Perhepalvelujohtaja Mirva Salmelan mukaan Pudasjärvellä on yksi koulupsykologi ja toisen koulupsykologin tarve on ilmeinen. Väliaikaisesti koulupsykologin palvelua voidaan Pudasjärvellä tuottaa osittain ostopalveluna.

  Hyvinvointivaliokunta totesi kouluikäisten mielenteveysongelmien olevan kasvava ongelma ja siihen on kiinnitettävä ennaltaehkäisevästi ja vakavasti huomiota. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Oulunkaarta antamaan selvityksen oppilashuollon palvelujen järjestämisestä myös koulupsykologipalvelujen osalta.

  Talous- ja hallintopäällikkö Mervi Niemi kertoi hyvinvointivaliokunnan toimeksiantamasta toisen asteen opiskelijoille tehtävästä opiskelijoiden asumiseen ja opiskelun tukemiseen liittyvästä kyselystä. Lukiolaisten kysely on toteutettu helmikuun aikana ja maaliskuussa toteutetaan kysely ammattiopiston opiskelijoille.

 • Kokouksen alussa puheenjohtaja kertoi 20.2.2018 Oulunkaaaren kuntien valtuutetuille järjestämästä sote-asioiden kyselytunnin annista. Tilaisuuksia tullaan järjestämään jatkossa ja ne koettiin tarpeelliseksi hyvinvointivaliokunnan jäsenten lisäksi kaikille muillekin valtuutetuille.

  Koulukuraattorit Jonna Puhakka ja Suvi Kipinä sekä kouluterveydenhoitajat Irja Luokkanen, Sari Nieminen ja Kristiina Tolonen kertoivat näkemyksiään koulukiusaamisesta Pudasjärvellä.      

  Asiantuntijoiden kokemusten ja terveyskyselyjen tilastojen perusteella todettiin, että Pudasjärvellä koulukiusaamista esiintyy valtakunnallista keskiarvoa vähemmän, mutta vastaavasti osa kiusaamistapauksista on todella vakavia ja pitkäkestoisia. Tyttöjen kiusaaminen alakoulussa on yleisempää kuin poikien ja liittyy useimmiten kaverisuhteisiin. KiVa-koulu -toimintamalli on käytössä eriasteisesti eri kouluilla. KiVa-tiimin tapaan toimivat kuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Yläkoulussa on käytössä sovittelu, joka vastaa pitkälti KiVa-koulun neuvottelumenetelmää. Huoltajien on tärkeä saada tietoa koulukiusaamisen ennaltaehkäisystä sekä koulukiusaamiseen liittyvistä toimintatavoista. Huoltajien rooli ja asenteet ovat tärkeitä kannustamisessa kertomaan kiusaamisesta kouluilla, jotta kiusaamiseen voidaan puuttua. Huoltajien on tärkeää osallistua tilaisuuksiin (vanhempainillat), joissa koulukiusaamisesta kerrotaan. Opettajille on hyvä tarjota työkaluja, keinoja ja mahdollisuuksia kiusaamiseen puuttumiseen ja selvittelyyn esimerkiksi koulutuksen, ajankäyttöjärjestelyn tai taloudellisen korvauksen avulla. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa opetus- ja sivistysjohtajaa selvittämään miten opettajia voidaan motivoida KiVa-koulu -toimintamallin pitkäjänteiseen käyttöönottoon ja KiVa-tiimin jäseniksi. Opetus- ja sivistysjohtajaa ohjeistettiin selvittämään opettajien näkemyksiä siitä, minkälainen koulutus tai muu tuki nähdään tarpeelliseksi koulukiusaamiseen puuttumisen, selvittelyn ja ennalta ehkäisyn näkökulmasta.             

  Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi vanhempien vetoomuksesta liittyen Hirsikampuksen oppilaiden siirtämiseen koulun sisällä eri tiloihin. Vanhemmat ovat huolissaan siitä, että pieniä oppilaitasiirretään isojen oppilaiden tiloihin. Vanhempien keskuudessa on aiheuttanut hämmennystä, kun asiasta on tiedotettu vanhempainillassa sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät ole olleet täysin selvillä siitä, mistä asiassa on kyse.Osa opettajista on tehnyt aloitteen, jossa ehdotetaan lukion siirtämistä alakoulun siipeen ja vastaavasti 5. ja 6. luokkien siirtämistä lukion tiloihin, yläkoulun siipeen. Esityksen taustalla on tavoite lukion profiloitumisesta erilliseksi oppilaitokseksi yläkoulusta. Asian valmistelu ja kuulemiset ovat kesken, eikä asiasta ole tehty päätöksiä. Koulujen luokkajärjestelyt ovat koulun sisäisesti päätettäviä asioita. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Hirsikampuksen rehtoritiimiä toteuttamaan tilamuutosta osallistamalla laajasti työntekijöitä, oppilaita ja huoltajia.          

  Hyvinvointivaliokunnassa käsiteltiin 19.10.2017 aloitetta Puikkarin kehittämisestä. Talous- ja hallintopäällikkö kertoi, että käsisuihkuja on mahdollista asentaa miesten puolelle kaksi ja naisten puolelle kolme kappaletta. Tilastojen ja työntekijäpalautteen mukaan Puikkarissa ei ole ruuhkaa. Hyvinvointivaliokuntaa on pyydetty selvittämään koirien ulkoiluttamisen mahdollisuuksia Kurenalan alueen laduilla. Talous- ja hallintopäällikkön selvitystyön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt päätökset 2.5.2005 ja 31.1.2006, joissa hiihtoharrastus koirien kanssa mahdollistetaan Pudasjärven taajaman ja Jyrkkäkosken kunnostetuilla laduilla ja kuntopoluilla edellyttäen, että koirat pidetään kytkettyinä ja asiasta tiedotetaan kyltillä.

  Talous- ja hallintopäällikkö on selvittänyt hyvinvointivaliokunnan pyynnöstä perhepäivähoitajien palkkausta tapauksissa, joissa osa tai kaikki hoidettavissa olevista lapsista on sairauslomalla. Selvityksen mukaan perhepäivähoitaja saa lasten sairausloman ajalta normaalipalkan. Mikäli poissaolo kestää pidempään työntekijä on mahdollista siirtää muihin työpisteisiin. Työntekijällä on mahdollisuus käyttää tällaisissa tilanteissa vuosilomia. Lomautusket ovat äärimmäisiä keinoja ja erittäin harvinaisia.

  Hyvinvointivaliokunnassa käsiteltiin kysymystä kodinhoitajien työautojen käyttöönotosta työajojen suorittamiseksi. Oulunkaaren hallituksessa asian on ollut usein esillä ja työautojen käytöön ottoon liittyvistä järjestelyistä on kerrottu Oulunkaaren kyselytunnilla. Selvityksen mukaan enää ei ole olemassa kodinhoitajien vakioreittejä, esimerkiksi Sarakylä tai Hirvaskosken reitit. Kodinhoitajan kierros voi alkaa periaatteesta mistä tahansa kaupungin alueelta ja voi joka kerta olla erilainen. Reitti optimoidaan käytössä olevalla tietokoneohjelmalla.

  Talous- ja hallintopäällikkö kertoi hyvinvointivaliokunnan ohjeistaman lukiolaisten asumisen ja opiskelun tukemiseen liittyvän kyselyn olevan kyselyn kohteilla vastattavana.

  Pentti Kortesalmi ehdotti paikallislehtien edustajien pyytämistä hyvinvointivaliokunnan kokoukseen. Tavoitteena tiedon jakaminen valiokunnan työskentelystä, käsittelyssä olevista, käsitellyistä ja käsittelyyn tulevista asioista.

 • Perjantai 13. päivä ei muodostunut huonon onnen päiväksi ainakaan Hirsikampuksen, Lakarin ja Kipinän kouluille, joiden oppilaiden käyttöön hankittiin Liikkuva koulu -hankkeen avustumana peräti 60 Helkama Jopo -polkupyörää.

 • Suomen 100-vuotisjuhlavuosi otettiin Pudasjärvellä vastaan juhlallisin menoin. Liikuntahallin ja kirjaston pysäköintipaikalle kerääntyi lähes 1000 juhlijaa, joita hemmoteltiin patsi monenmoisin tarjoiluin myös monenlaisin aktiviteetein.

 • Pudasjärven kaupungin opetus- ja sivistystoimen budjetissa on suunnattu syksylle 2016 ja 2017 keväälle 7 500 euron määräraha sivukylien kerhotoimintaan. Rahalla on tarkoitus ostaa kouluille kerhotoimintaa palveluna yhdistyksiltä tai yrityksiltä. 

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland