EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta

 • Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 17.6. esiteltiin paikalla olleet uudet valiokunnan
  jäsenet ja kerrattiin valiokunnan tehtävät ja työskentelytavat. Pudasjärven kaupungin
  uusi henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki esittäytyi ja kertoi omista työtehtävistään, joita
  ovat mm. kuntamarkkinointi, viestintä, maahanmuuttotyö ja hankkeet.

  OSAO Pudasjärven yksikön johtaja Keijo Kaukko päivitti hyvinvointivaliokunnalleyksikön tilannetta. Kevään yhteishaussa Pudasjärvelle oli haussa sähkö- ja puualan tut­kin­toon johtava koulutus sekä lähihoitajakoulutus. Myöhemmin al­ka­via tutkintoja ovat mat­kai­lu­pal­ve­lun sekä kasvatus – ja ohjausalan ammattitutkinto. VALMA- am­ma­til­li­seen koulutukseen valmentavaan koulutukseen voi ha­keu­tua heinäkuun puoleen väliin saakka. Toisen asteen yhteishaussa Pu­das­jär­ven OSAOn yksikköön haki ensisijaisesti 11 opiskelijaa. Tällä hetkellä Pudasjärven OSAOn yksikössä opiskelee 155 opis­ke­li­jaa ja syksyllä aloittavien tutkintojen myötä oppilasmäärä nou­see noin 185.Taloudellisesti vuosi on tappiollinen hevospuolen lakkauttamisen ta­kia. Keijo Kaukko toi esille yhteistyön li­sää­mi­sen lukion ja kan­sa­lais­opis­ton kanssa. Kaukko kannusti pohtimaan mahdollisuutta hyödyntää ammattiopiston asun­to­la­ti­lo­jen hyödyntämistä lukio- opiskelijoiden käyttöön. Näin helpotettaisiin opiskelijoille järjestettävää vapaa-ajantoimintaa.

  Oppivelvollisuusiän nostamista koskemaan kaikkia alle 18-vuo­ti­ai­ta pidetään OSAON kannalta positiivisena ajatuksena. Toteutuessaan muutos lisää resurssitarvetta oppilaan oh­jauk­seen ja tukeen. Ongelmana tällä hetkellä on se, että vaik­ka 95 prosenttia nuorista siirtyy toisen asteen kou­lu­tuk­seen, silti joka neljäs oppilas ei valmistu. Ammattiopistojen ra­hoi­tus määräytyy suoritettujen tutkintojen mukaan. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kansalaisopistoa selvittämään mah­dol­lis­ta yhteistyötä OSAOn yksikön kanssa sekä liikuntasuunnittelijaa sel­vit­tä­mään mahdollisuutta järjestää koulupäivän jälkeistä toimintaa ammattiopiston sekä lu­kion opiskelijoille.                  

  Pudasjärven kaupunginhallitus on antanut hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­nal­le tehtäväksi selvittää miten varhaiskasvatuksessa on mahdollista toteuttaa laadunarviointia. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaakin varhaiskasvatusta selvittämään ny­kyi­sin käytössä olevan laadunarvioinnin sopivuutta nykyisiin sää­dök­siin, työntekijöiden itsearviointiin sekä asiakkailta saatuun pa­laut­teeseen peilaten. 

  Vs. talous - ja hallintopäällikkö esitteli valiokunnalle vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä kertoi vuoden 2020 talousarvion val­mis­te­lus­ta.

  Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen on kutsunut eri tahoja Pudasjärvi-markkinoille Penkkikahvilaan keskustelemaan kuntalaisten kanssa Pudasjärven kehittämisestä. Puheenjohtaja kannusti hyvinvointivaliokunnan jäseniä osallistumaan Penkkikahvilaan.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli kylille/kyläseuroille hankittavista defibrilaattoreista. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kyliä/ kyläseuroja selvittämään on­ko esim. kaupungin maksamaa toimintatukea mahdollista käyttää lait­teen hankintaan. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kau­pun­gin johtoryhmää selvittämään laitteen hankintaa kaupungin jul­ki­siin kiinteistöihin.

  Hyvinvointivaliokunnan jäsenille saatettiin tiedoksi huoltajien yh­tey­den­ot­to, jonka aiheena oli päiväkodin lasten suojaaminen lii­al­ta uv- säteilyltä ulkoiluaikoina. Hyvinvointivaliokunta totesi päivähoidon ohjeistaneen van­hem­pia asianmukaisesti asiassa.

   

 • Kokouksessaan 8.5. hyvinvointivaliokunta sai tekninen johtaja Eero Talalalta tilannekatsauksen
  Pudasjärven kaupungin rakennushankkeista. Kaupungissa on tällä hetkellä menossa suuria
  rakennus- ja tiehankkeita, jotka tulevat vaikuttamaan suuresti Pudasjärven keskustan näkymään, viihtyvyyteen sekä VT20 liikenteen sujuvuuteen. Iso- Syötteen kehityshankkeet esiteltiin kokouksessa. Hyvinvointivaliokunta keskusteli suurten hankkeiden merkityksestä hyvinvoinnin, elinvoiman ja kuntastrategian tavoitteiden näkökulmasta. Hankkeiden kustannusten laajuus ja niiden hoitaminen huolestutti hyvinvointivaliokuntaa suuresti. Osan hankkeiden aikatauluttamista on tarpeellista tarkastella lisää.

  Hyvinvointivaliokunta käsitteli Pudasjärven sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitetta mak­sut­to­mis­ta opiskeluvälineistä toisen asteen opiskelijoille Pu­das­jär­vel­lä. 

  Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä sel­vit­tä­nyt valtakunnallisesti lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta ai­heu­tu­via kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen. Osana selvitystä on laadittu myös arvio niistä opis­ke­li­jois­ta, joille koulutuskustannukset ovat muodostuneet tai voivat muo­dos­tua kouluttautumisen esteeksi. Selvityksessä arvioitiin, kuinka monelle toisen asteen kou­lu­tuk­ses­ta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat muo­dos­tua kouluttautumisen esteeksi. Opiskelija voi keskeyttää opin­ton­sa monista syistä. Opiskelusta aiheutuvat välittömät kus­tan­nuk­set ovat keskeyttämisen ainoa syy vain harvoin. Kes­keyt­tä­mi­sen taustalla on yleensä myös muita henkilökohtaisia syitä. Sil­loin­kin kun opinnot keskeytyvät taloudellisista syistä, ei voida yk­si­se­lit­tei­ses­ti päätellä, onko kyseessä koulutuksesta välittömästi syn­ty­vis­tä kustannuksista johtuva taloudellinen tilanne vai esi­mer­kik­si perheen tai opiskelijan yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai taloudenhallinnan ongelmista.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli valtuustoaloitteen sisällöstä tämän hetkiseen valtakunnalliseen tavoiteenasetantaan ja käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin peilaten. Hyvinvointivalokunta totesi, että Pudasjärven kaupunki maksaa tällä hetkellä kaikille toisen asteen opiskelijoille opintoavustusta, jonka suuruus vuonna 2018 oli 379 euroa. Lisäksi ammattikoulun opiskelijoilla on mahdollisuus anoa OSEKilta erillistä avustusta oppimateriaaleihin ja välineisiin. 16.5.2019 Kela on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan pienituloisten perheiden opiskelijoille ryhdytään maksamaan opintorahan oppimateriaalilisää. Elokuusta 2019 alkaen ammatillista tai lukiokoulutusta opiskeleva nuori voi saada opintoran oppimateriaalilisää, jos vanhempien tulot ovat enintään 41 000 euroa vuodessa. Oppimateriaalilisä on 46,80 e/kk. Oppimateriaalilisää voi saada vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias ja muualla asuva alle 18-vuotias. Alle 17-vuotias opiskelija voi saada oppimateriaalilisää, vaikka hän ei voi saada muuta opintorahaa. Hyvinvointivaliokunta totesi, että tällä hetkellä opiskelijoilla on mahdollisuus saada taloudellista tukea opiskeluun ja  ottaa asiaan  uudelleen kantaa, kun valtakunnallinen tilanne on varmistunut.

  Puheenjohtaja saattoi valiokunnalle hoivahoidon yksikkö Lakkarin työntekijöiden toimittaman kirjelmän Lakkarin tilanteesta. Hyvinvointivaliokunta pyytää Oulunkaarelta tilannekatsauksen vanhuspalveluiden tilanteesta.

 • Vuoden alusta kaupungin tapahtumatuottajan tehtävää hoitanut Marjut Järvinen tiedotti hyvinvointivaliokunnalle käynnistetystä tapahtumatyöryhmästä, kaupungin sivuilla näkyvästä tapahtumakalenterista ja muista työalueeseensa liittyvistä päivänpolttavista asioista.

  Hyvinvointivaliokunta pohti lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) kotiintuloaikasuositusta. Vanhempien tehtävänä on lapsen edun nimissä sopia, päättää ja valvoa kotiintuloajat. Muut aikuiset voivat toiminnallaan olla tukemassa vanhempia tässä asiassa. Kotiintuloaikojen tarkoituksena on turvata lapselle riittävästi aikaa yhdessäoloon perheen kanssa, iltatoimiin sekä lepoon. Poliisit suosittelevat kotiintuloaikojen suositusten asettamista. Suuressa osassa Suomen kuntia kotiintuloajat on otettu käyttöön. Pudasjärven nuorisopalvelut on tehnyt esityksen Pudasjärvelle asetettavista suosituksista lasten ja nuorten kotiintuloajoiksi. Kotiintuloaikasuosituksen tiimoilta on kuultu Karhupajan nuoria ja Työllisyyden toimijat –ryhmän esityksiä. Hyvinvointivaliokunta keskusteli pitkään kotiintuloajoista ja päätyi ohjeistamaan kaupunginhallitusta suosittelemaan nuorisopalvelujen laatiman aikataulusuosituksen käyttöönottoa erityisesti koulujen toimintakauden aikana.

  Hyvinvointivaliokunta jatkoi keskustelua Kuntamaisema- raportin pohjalta Pudasjärven kaupungin koulujen tulevaisuudesta opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holapan selonteon pohjalta. Tarkastelussa oli lähinnä Sarakylän ja Syötteen koulujen tulevaisuus. Sarakylän koulu on kustannuksiltaan selvästi muita kaupungin kouluyksiköitä kalliimpi. Ero tulee vahvimmin esille huoneistokustannuksissa, mutta myös oppilaskohtaiset henkilöstökustannukset ovat vertailussa hyvin korkeat. Syötteen koulun, kustannustaso on kokoluokassaan keskitasoa edullisempi. Asemoitumista edesauttaa etenkin matalat huoneistokustannukset. Koulu toimii vuokratiloissa. Tällä hetkellä oppilasmäärä Sarakylän koulussa on 20 oppilasta ja Syötteen koulussa 12 oppilasta. Keskusteltuaan ko. koulujen tilanteesta hyvinvointivaliokunta päätyi ohjeistamaan kaupunginhallitusta seuraavasti: Syötteen koululle valmistellaan tuntikehysesitys, jossa koulu muuttuu yksiopettajaiseksi ja esitykseen sisältyy kuusi vuosiviikkotuntia erityisopettajaresurssia. Samalla hyvinvointivaliokunta edellyttää, että kaupunginhallitus käynnistää selvityksen Syötteen koulun lakkauttamisesta oppilaiden etuun, oppilaiden vähäiseen määrään ja taloudellisiin seikkoihin pohjautuen.

  Koulupsykologipalveluiden kehno tilanne huolestuttaa sekä hyvinvointivaliokuntaa, koulun oppilashuoltohenkilöstöä, vanhempia että lapsia ja nuoria. Koulupsykologin virka on ollut Oulunkaaren kuntayhtymällä avoinna useita kertoja, tuloksetta. Hakijoita ei ole ollut.

  Oppilashuoltohenkilöstö on esittänyt sivistystoimen hallinnolle koulupsyykkarin palkkaamista, jos koulupsykologin virkaa ei saada täytettyä. Hyvinvointivaliokunta pyytää Oulunkaarelta selvitystä koulupsykologin viran täyttöön liittyvistä seikoista ja mahdollisuutta hyödyntää koulupsyykkariresurssia koulupsykologin puutteen helpottamiseksi määräaikaisesti.

  Hyvinvointivaliokunta odottaa YLE:ltä vastausta kutsuunsa saada YLE kahville hyvinvointivaliokuntaan. Hyvinvointivaliokunta haluaa viestittää ja mainostaa Pudasjärven mainiota valiokuntatyöskentelyä kuntarajojen ulkopuolellekin.

 • Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 25.4. vs. kehittämisasiantuntija Ulla-Maija Paukkeri esitteli Pu­das­jär­ven kaupungin viestintäsuunnitelman luonnosta, jonka tarkoituksena on edistää asuk­kai­den, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tie­don saantia sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vies­tin­näl­lä pyritään lisäämään myös kaupungin tunnettavuutta ja vah­vis­ta­maan eri sidosryhmien toimintaedellytyksiä.

  Nuorisopalveluiden koordinaattori Auri Haataja sekä helmikuussa työn­sä aloittanut koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio kertoivat  nuoriso- ja etsivänuo­ri­so­työs­tä sekä koulunuorisotyöstä. Hyvinvointivaliokunta keskusteli nykyisestä nuorisotyön tilanteesta todeten  koulunuoristyön erittäin tärkeäksi lasten ja nuorten palveluksi, joka on saatava jatkuvaksi osaksi koulun ar­kea ja toimintaa.

  Kunnan on tarjottava ennaltaehkäisevää päihdetyötä kuntalaisille. En­nal­ta­eh­käi­se­vän päihdetyön vaikuttavuutta on kunnassa ar­vioi­ta­va. Pudasjärven kaupungin hallintosäännön nojalla hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta on asetettu seuraamaan kuntalaisten hyvinvointia sekä en­na­koi­maan ja määrittelemään toimenpiteitä kuntalaisten kai­ken­puo­li­sen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntien ennaltaehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tu­pak­ka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja on­gel­mal­lis­ta rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, so­si­aa­li­sia ja yhteiskunnallisia haittoja.

  Ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain mukaan kunnan tulee or­ga­ni­soi­da tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alu­eel­laan. Kunta voi nimetä kuntalain mukaisen toimielimen, monialainen työryhmän sekä asettaa vastuu- ja yhdyshenkilön. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti  hyvinvointikoordinaattoria val­mis­te­le­maan asian esittämiensä periaatteiden mukaisesti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päätettäväksi.

  Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa antoi ajan­koh­tais­kat­sauk­sen Pudasjärven kaupungin koulujen tulevaisuudesta Kun­ta­mai­se­ma- raportin pohjalta. Pudasjärven kouluverkko on yksikkömäärältään- ja kooltaan lä­hes keskitasoa vertailukuntiin nähden. Kouluverkossa on kui­ten­kin paljon (4) pientä alakoulua, joita tasapainottaa yksi isompi La­ka­rin koulu sekä Hirsikampus. Etäisyydet ovat pitkiä etenkin Sa­ra­ky­län, Kipinän ja Syötteen koulun osalta. Pudasjärvellä on kaksi hyvin pientä koulua. Sarakylän koulu on kus­tan­nuk­sil­taan selvästi muita kaupungin kouluyksiköitä kal­liim­pi. Ero tulee vahvimmin esille huoneistokustannuksissa, mutta myös oppilaskohtaiset henkilöstökustannukset ovat vertailussa korkeat. Toisen pienen koulun, Syötteen koulun kustannustaso on ko­ko­luo­kas­saan keskitasoa edullisempi. Asemoitumista edesauttaa eten­kin matalat huoneistokustannukset. Koulu toimii vuok­ra­ti­lois­sa. Hyvinvointivaliokunta keskusteli alustavasti kouluverkostoasiasta ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 • Pohjois- Pohjanmaan kunnat ovat pilotoineet viidessä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden  edistämisen eli hyte- kuntakorttia. Kortti olisi mahdollista liittää esim. hyvinvointikertomukseen. Tavoitteena on antaa kunnille mahdollisuus näyttäytyä erilaisina.

  Kuntien yhteisten tekijöiden  lisäksi kunnilla on omanlaisiaan haasteita ja vahvuuksia kuntalaistensa hyvinvoinnin suhteen. Hyte- kortit käsitellään kuntien hyvinvointiryhmissä. Hyvinvointikoordinaattori pyysi hyvinvointivaliokunnalta lausuntoa hyte- kortin käyttöönotosta. Hyvinvointivaliokunta suhtautuu varovaisen myönteisesti kuntakortin käyttöönottoon, edellyttäen että kuntakortin käyttämiseen hyte- käyntikorttina jää kunnalle täysi valinnanvapaus.

  Henkisen kasvun ja kehityksen koordinaattori Outi Nivakoski ja kansalaisopiston vs. suunnitteluopettaja Eeva Harju kävivät kertomassa hyvinvointivaliokunnalle kirjasto, kulttuuri- ja kansalaisopiston ajankohtaista asioista sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Vuoden 2018 aikana kirjastossa kävijämäärä yhteensä 51 086 henkilöä ja kokonaislainaus 111 022. Kansalaisopistolla järjestettiin 411 kurssia, joissa 2066 erillistä opiskelijaa. Tapahtumia vuoden 2018 aikana on järjestetty kansalaisopistolla 13, kirjastolla 52 ja kulttuuritoimen puolesta 56.                                      

  Tulevaisuuden linjauksia ovat lasten ja nuorten tavoittaminen pitkäjänteisesti, jalkautuminen sekä tapahtumien kehittäminen yhteistyössä tapahtumatuottajan kanssa. Toimenpiteiksi on suunniteltu kansalaisopiston kurssien järjestämistä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa, osallistuminen uuteen tapahtumayhteisöön, nuorten kesätyöllistäminen eri yksiköissä, lukudiblomin käyttöönotto ja jalkauttaminen alakouluissa, yläkouluissa ja 2. asteella sekä kotiseutuviikon ohjelman uudistaminen osittain. Vahvana osana toimintaa on kuntalaisten digitaalisen osaamisen vahvistaminen erilaisten kurssien, koulutusten ja opastuksen kautta sekä opiston kurssien etäosallistumismahdollisuuksien markkinointi.            

  Hyvinvointivaliokunta ohjeisti henkisen palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelman päivittämistä sekä kannustaa kirjastoauton monipuoliseen käyttöön. Valiokunta ohjeistaa kansalaisopistoa selvittämään, onko opiston mahdollista tarjota toisen asteen tutkintojen osasuorittamista kurssimuotoisena opetuksena. Kansalaisopistoa pyydetään myös selvittämään markkinoinnin lisäämisen mahdollisuutta sosiaalisen median kautta tavoiteltu kohderyhmä huomioiden.

  Kuntamaisemat Oy tarjoaa kuntien, kaupunkien ja yhteistoiminta-alueiden johtamisen tietotarpeisiin palveluratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Kuntamaisemavertailu tuo tietoa sekä asiakkaan sisäisestä toiminnasta että erityisesti siitä, miten se sijoittuu palvelujen kustannustehokuuden vertailussa muihin verrokkeihin nähden. Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi valiokunnan jäsenille alustavan raportin tuloksia sivistystoimen osalta.

  Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat aineistossa selvästi kesitasoa korkeammat. Kouluverkon haaste on pitkät etäisyydet. Mikäli kustannuksia tarkastellaan ilman kuljetuskustannuksia, Pudasjärvi asennoituu lähemmäs keskitasoa. Sekä tehostetun että erityisen tuen oppilaita on vähemmän kuin aineistossa keskimäärin, joten tukea tarvitsevien oppilaiden määrä ei selitä Pudasjärven kustannustasoa. Merkittävin kustannuksia nostava tekijä on luokkakoko. Lisäksi alakoulujen osalta tuntiresurssit ovat aineiston korkeimpia. Syötteen koulun tilanne on tulevaisuudessa entistä haastavampi, olettaen että oppilasmäärä jää 9-10 oppilaan tasolle Sarakylän koulun osalta oppilasmäärät ovat laskusuunnassa.

  Varhaiskasvatuksen kustannukset alle kouluikäistä lasta kohden ovat edulliset. Perhepäivähoidon lapsikohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Päiväkodin lapsikohtainen kustannus on korkea, mutta laskennallista lasta kohden keskitasoa. Asukaskohtaisesti liikuntapalveluihin panostetaan paljon. Väestöön nähden liikuntapaikkoja on määrällisesti runsaasti. Kustannuksia nostaa uimahalli, jonka asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa korkeammat.

  Pudasjärvellä panostetaan paljon nuorisopalveluihin (€/ nuori). Merkittävä osa tästä kustannuksesta on työpajatoiminnan kustannuksia. Kirjasto- ja kulttuuripalveluihin panostuksen ovat keskitasoa matalammat. Vapaaseen sivistystyöhön panostetaan Pudasjärvellä selvästi keskitasoa enemmän.                             

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli tietoonsa tuodusta kuntalaisten huolesta pankkipalveluiden tilanteesta Pudasjärvellä. Asia ohjeistetaan myös yhteisöllisyysvaliokunnan käsiteltäväksi.

  Sointu Veivo

  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Kokouksessaan 19.2.2019 hyvinvointivaliokunta määritteli kuluvan vuoden tehtäviensä päälinjat. Suurena osana valiokunnan työskentelyssä on vuoden 2019 aikana on kä­sit­te­lys­sä oleva sote- ja maku-uudistus. Ennaltaehkäisevien sote-maku-uudistuksiin liittyvät toiminnat ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen Pu­das­jär­vel­lä ovat valiokunnan painopistealueita. Valiokunnan tarkoituksena on perehtyä niin am­mat­ti­kou­lun kuin lukion opetukseen sekä kansalaisopiston kurs­si­tar­jon­taan korkeakouluopintojen osalta. Suomistartti-opetus se­kä Hirsikampuksella tarjottava valmistava opetus kiinnosti va­lio­kun­taa kehittämisen näkökulmasta. Hyvinvointivaliokunta pohti mahdollisuuksia paikallisen  koulutuksen avulla parantaa tiettyjä pal­ve­lu­alo­ja/muita aloja vaivaavaa työntekijäpulaa.

  Hyvinvointivaliokunta kertasi keskeisimpiä tehtäviään, joita ovat kuntalaisten ja eri väes­tö­ryh­mien hyvinvointitarpeiden ennakointi ja suunnittelu, kun­ta­lais­ten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen, kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen sekä oman toi­mi­alu­een­sa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden en­na­koin­ti. Pohdittiin mahdollisuudesta tehdä videoesitys valiokunnan toimintaan liittyen, valiokunnan jäsenten halukkuutta kirjoittaa  pai­kal­lis­leh­tiin tai sosiaaliseen mediaan valiokuntatyöskentelystä.  Muis­tu­tet­tiin myös kaupungin toimintaa ja valiokuntatyöskentelyä oh­jaa­vien asiakirjojen lukemista aika ajoin. Nämä asiakirjat löytyvät kau­pun­gin nettisivuilta sekä sähköisestä kokouspalvelusta.

  Hyvinvointivaliokunnan edellisessä kokouksessa keskusteltiin  ter­veys­kes­kuk­ses­sa tarjottavasta henkilökohtaista hoidon tarpeen kartoituksesta ei arvioinnista. Hyvinvointivaliokunnalta on pyydetty lausuntoa valtuustoaloitteeseen maksuttomista opis­ke­lu­vä­li­neis­tä toisen asteen opiskelijoille Pudasjärvellä. Opetus- ja sivistysjohtajan mukaan ennen asian käsittelyä on hy­vä tehdä kustannuslaskelmia sekä kartoittaa, mitä opis­ke­lu­vä­li­nei­tä aloitteen mukaan opiskelijoille on tarkoitus hankkia. Val­tuus­to­aloi­te otetaan valiokunnan käsittelyyn myöhemmissä ko­kouk­sis­sa.

 • Pudasjärven, Oulun ja Helsingin viimeaikaisten tapahtumien johdosta hyvinvointivaliokunta kuuli  Hirsikampuksen apulaisrehtori Juha Pätsin, erityisopettaja Sari Poroputaan, Lakarin koulun vs.rehtorin Hely Forsberg- Moilasen sekä nuorisopalveluiden – ja hyvinvointikoordinaattori Auri Haatajan tiedot.tapahtumien vaikutuksista kouluissa ja nuorten keskuudessa. Hirsikampuksen, Lakarin sekä nuorisotoimen osalta kuultiin, että nämä valitettavat tapahtumat eivät ole aiheuttaneet koululla tai nuorisotoimessa erityisiä toimia asian käsittelyyn. Lapsille ja nuorille on tarjottu keskustelumahdollisuutta terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja nuorisotyöntekijöiden toimesta.              

  Vierailijoiden esityksissä sekä hyvinvointivaliokunnan puheenvuoroissa nousi kuitenkin selkeästi esille, että seksualliseen häirintään puuttumisesta sekä siihen liittyvien ilmiöiden tiedottamiseen ja valistamiseen tulee panostaa. Moni nuori ei ymmärrä, missä seksuaalisen häirinnän raja menee, ja usein vanhempi ei ole edes tietoinen, minkälaisia yhteydenottoja lapsi tai nuori saa. Erityisopettaja Sari Poropudas esitteli hyvinvointivaliokunnalle kaungin oppilashuoltoryhmän laatiman suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi seksuaaliselta häirinnältä. Suunniltelma on käyty läpi kouluilla oppilaiden sekä vanhempaintoimikuntien kanssa.                             

  Koulujen edustajien huolena oli oppilashuoltotyön resurssien vajavuus  ja vaativuus. Kuraattoreilla ei ole mahdollisuutta osallistua oppilashuoltotyön kehittämiseen, koska akuutit yksilöasiakkaat vaativatja tarvitsevat kaiken käytettävissä olevan työajan. Koulupsykologin viran pikaista täyttämistä odotetaan kipeästi. Virka täytetään heti kun siihen löytyy työntekijä. Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi, etää koulunuorisotyöntekijän haastattelut ovat menossa ja pyrimyksenä on valita tehtävään henkilö, turvallinen aikuinen johon nuorella on helppo olla yhteydessä. Hyvinvointivaliokunta järjestää kevään aikana tilaisuuden, johon kutsutaan nettipoliisi Lauri Nikula puhumaan somessa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja some käyttäytymisestä. Tilaisuus toteutetaan koululaisille omana tapahtumana päivällä ja vanhemmille ja muille asiasta kiinnostuneille iltatilaisuutena kaupungintalolla.

  Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä on kuntalaisten ja eri väestöryhmienhyvinvointitarpeiden ennakointi ja suunnittelu, kuntalaisten hyvinnvoinnin seuraaminen ja kehittäminen, kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen, sekä oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi. Hyvinvointivaliokunta keskusteli asiasta tulevien muutosten näkökulmasta  huomioiden hyvinvointivaliokunnan erityisen uuden painopistealueen määrittämistarpeen.  Hyvinvointivaliokunta valitsi yhdeksi mahdolliseksi painopistealueeksi perheiden hyvinvoinnin. Painopistealueiden pohdintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa.

  Hyvinvointivaliokunnalle esiteltiin vuoden 2018 aikana tehdyt ohjausesitykset sekä niiden toteutumiset. Hyvinvointivaliokunta oli vuoden aikana tehnyt 12 ohjausesitystä, joista 5 oli saatettu loppuun. Suurimpina saavutuksina olivat varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto 1.1.2019, suuren osallistujamäärän saavuttanut Vanhuspalvelut tulevaisuudessa- seminaarin toteutuminen 13.12.2018, koulupsykologin viran perustaminen ja Kiusaamisen vastaisen- työryhmän esittämä koulunuorisotyöntekijän tehtävän perustaminen.         

  Hyvinvointivaliokuntaan tuotiin tieto yhteydenotosta terveyskeskuksessa tarjottavasta henkilökohtaisesta hoidontarpeen arvioinnista. ja siihen liittyvistä haasteista. Hyvinvointivaliokunta keskusteli ja tarkasteli asiaa erityisesti maakunnan ja kunnan yhteistön näkökulmasta sote-muutoksen jälkeisenä aikana.Hyvinvointivaliokunta totesi, että asian käsittely liittyy olennaisesti kunnan palveluiden ja palvelutarpeiden uudelleen määrittelyyn.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Hyvinvointivaliokunnan perustaman Kiusaamisen vastaisen- työryhmän puheenjohtaja Taina Vainio esitteli valiokunnalle työryhmän ideoimia toimintatapoja ja menetelmiä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Tärkeimmiksi tavoitteiksi lasten ja nuorten kiusaamisen ennaltaehkäisyyn työryhmä näki koulupsykologin viran täyttämisen sekä koulunuorisotyöntekijän toimen perustamisen. Koulunuorisotyöntekijän palkkaukseen on haettu hankerahaa. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kouluja pohtimaan, soveltamaan ja ottamaan käyttöön työryhmän esittämiä muita menetelmiä. Näitä ovat mm. Pudasjärven julistaminen Hyvien tyypien kaupungiksi, jossa positiivisen ilmapiirin ja kannustavan opiskeluympäristön edistäjät palkitaan vuosittain, Kaveripenkki-sivun luominen, jonka kautta voi tutustua toisiin oppilaisiin ja luoda positiivisia yhteyksiä koulun sisällä, käyntikortti, josta löytyy helposti erilaisia nettisivuja, josta oppilas saa keskusteluapua ongelmiin, luokkaretkien järjestäminen jo 7-8 luokalla yhteishengen luomiseksi sekä luottamuksen ilmapiirin luomisen koulun ja kodin yhteistyöhön.

  Isoimpina investointeina 2019 talousarviossa ovat Hyvinvointikeskus, jäähalli sekä Puikkarin korjaustyöt. Myös kansalaisopiston toiminnan siirtyminen pois vanhasta opistorakennuksesta Hirsikampukselle aiheuttaa kalusto- ja välineistö hankintoja. Kokonaisuutena hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toiminta-alueelle kohdistuvien investointiesitysten suuruus on 2,8 miljoonaa euroa.

  Hyvinvointivaliokunta järjestää to. 13.12.2018 klo 16.3018.30 kaupungintalolla vanhuspalveluihin liittyvän seminaarin teemalla Vanhuspalvelut tulevaisuudessa. Asia on tärkeä kuntalaisia läheltä koskettava kysymys. Seminaari/kyselymahdollisuus järjestetään kaikille kuntalaisille avoimena tilaisuutena, jossa kuntalaiset pääsevät kysymään ja kuulemaan ajankohtaista tietoa sote-maakunta valmisteluista sekä vanhuspalveluiden tulevaisuudesta. Asiantuntijoiksi tilaisuuteen tulevat Oulunkaarelta vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus, vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö sekä mahdollisesti sote-projektipäällikko Anu Vuorinen.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • VALPAS- hankkeen koordinaattori Sanna Laine ja työkykyvalmentaja Maarit Kokko kertoivat hankkeen kohteen suuntautuvan työn ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Hankkeeseen kuuluvissa kunnissa painitaan monien haasteiden kanssa: huumeet, päihteet, kodittomuus, työttömyys, yksinäisyys ja monet muut ongelmat. Hankkeessa aloittaneita asiakkaita oli elokuun 2018 loppuun mennessä 77 henkilöä, joista 32 oli naisia. Aloittaneista alle 25- vuotiaita oli 38%.

  Nuorten palveluiden koordinaattori Auri Haataja esitteli Pudasjärven kaupungin nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tehtäviä. Hyvinvointivaliokunta keskusteli mahdollisen koulunuorisotyöntekijän palkkaamisesta, jonka työpanos olisi hyödynnettävissä myös opilashuollollisessa työssä. Kaupungin hankkeista sekä niiden toiminnasta haluttiin saada enemmän tietoa. Hankkeiden tulee tuottaa toimintaa, joka jää elämään kaupungin normaaliin toimintaan.

  Pudasjärven Markkinoilla järjestettiin kysely, jossa tiedusteltiin kaupunkilaisten hyvinvointiin sekä koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn liittyviä mielipiteitä. Esityksiä ja toiveita kertyi kymmeniä. Eniten toivottiin kehittämistä lapsiperheiden, liiklunnan- ja nuorisotoimien, liikennejärjestelyiden, sivukylien palveluiden ja työpaikkojen järjestämiseen.                                                    

  Sote- projektipäällikkö Anu Vuorinen kertoi hyvinvointivaliokunnalle ajankohtaistilanteen maakunta- ja sote valmisteluista POPmaakunnassa. Maakunta- ja sote-uudistuksen lainvalmistelu jatkuu edelleen. Uudistuksen tarkoituksena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödeynnetään paremmin. Valtio vastaa enisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja ihmisten valinnan valinnanvapautta palveluissa listätään. Aiheeseen liittyviä sivustoja: www.popmaakunta.fi, www.alueuudistus.fi ja www.omamaakunta.fi.

  Kiusaamisen vastainen – työryhmän puheenjohtaja Taina Vainio kertoi hyvinvointivaliokunnalle kokouksien sisällöistä ja ajatuksista, joita työryhmällä oli noussut esille. Työryhmä oli koonnut esityksen siitä, millaisia toimenpiteitä tai tapahtumia tulee kehittää, jotta nuoret tulisivat kuulluksi ja että kiusaamisen ennaltaehkäisyä oikeasti toteutettaisiin niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. Myös nuorten tukemiseen ja kuulemiseen työryhmällä oli oivallisia esityksiä. Työryhmä valmistelee lopullisen esityksensä hyvinvointivaliokunnalle.

 • Vs. talous- ja hallintopäällikkö Pasi Kemppainen kertoi vuoden 2019 talousarvion lisäkustannuksien muodostuvan henkilöstökustannuksista, varhaiskasvatuksen palvelurakenteen muutoksista, liikuntapaikkojen lisäkustannuksista sekä kansalaisopiston tilakustannuksista.

  Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden koordinaattori Ismo Miettiselle esitetään tehtäväksi selvittää mahdollisuutta osallistavan budjetoinnin toteuttamisesta liikuntapaikkojen ylläpidossa.

  Hyvinvointivaliokunta kuuli raportin koulujen toiminnan itsearvioinnista lukuvuonna 2017-2018. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa rehtorikokouksessa selvittäväksi mahdollista opettajavaihtoa (benchmarking) Pudasjärvellä, muilla paikkakunnilla ja mahdollisesti jopa ulkomailla.                                           

  Tilojen tilanne -kartoituksessa hyvinvointivaliokunnalle kerrottiin kaikkien lastenhoitopaikkojen olevan täynnä. Tilannetta on helpottanut vuoden 2018 alussa aloittanut yksityinen perhepäiväkoti Naperolinna. Pudasjärven keskustassa on suunnitelmissa Touhula-päiväkodit -yrityksen toiminnan käynnistäminen elokuussa 2019. Kansalaisopistolle on vuokrattu toimintatilaa Teollisuustie 10:stä, jota tällä hetkellä remontoidaan vastaamaan opiston tarpeita. Kouluilla on kesän aikana tehty pieniä kunnostustöitä.Tällä hetkellä suurimmat työt tehdään Kipinän koululla laajennustöiden muodossa. Kirjaston on todettu tulleen käyttöikänsä päähän ja suunnitelmien mukaan kirjastolle osoitetaan tilat uudessa hyvinvointikeskuksessa. Puikkarin remontti valmistuu syyskuussa ja kunnostusta jatketaan ensi kesänä. Suojanlinnan tekonurmikentällä tehdään takuuseen kuuluvia töitä. Urakoitsija laittaa tenniskenttien suojaverkot kuntoon lokakuun loppuun mennessä.

  Hyvinvointivaliokunnan nimittämä työryhmää suunnittelee Kiusaamisen vastaisen seminaarin järjestämisen syksyllä 2018. Seminaari/tapahtuma sisältää päivällä koululaisille järjestettävän oman tilaisuuden sekä illalla kaikille kuntalaisille suunnatun osuuden.

  Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Hirsikampuksen yläkoulun ja lukion rehtoreita selvittämään koulun parlamenttikerhon perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen liittyvät seikat.

  Hyvinvointivaliokunnalle tulleen ehdotuksen mukaan aiemmin peruuntunut valtuuston ja nuorten yhteinen Korpipaneeli tulisi järjestää uudelleen. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa nuorisotoimea selvittämään paneelin järjestämismahdollisuus.

  Puheenjohtaja muistutti hyvinvointivaliokunnan jäseniä ma 17.9.2018 kaupungintalolla järjestettävästä kyselytunnista, jonka Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta järjestää kuntiensa luottamushenkilöille ja kaikille kuntalaisille.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt koulukiusaamiseen liittyviä ongelmia lapsilta, nuorilta, huoltajilta ja kasvatusalan asiantuntijoilta saamiensa haastattelu- ja luentotietojen pohjalta. Yksikin koulukiusattu on liikaa, vaikka valtakunnallisesti tarkasteltuna Pudasjärven tilanne on muuta maata parempi. Valiokunnan tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäisy ja riittävän varhainen puuttuminen. Hyvinvointivaliokunnan näkemyksen mukaan huoltajat tulisi saada osallistumaan koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä kiinnostumaan koulukiusaamiseen liittyvistä toimintatavoista. Hyvinvointivaliokunta jalkautuu Pudasjärven markkinoille 6.-7.7.2018, jossa valiokunnan jäsenet esittelevät valiokunnan toimintaa ja tekevät kyselyn liittyen koulukiusaamiseen. Samalla kerätään toiveita ja ideoita syksyllä järjestettävän kiusaamisteemaan liittyvän seminaarin luennoitsijasta/esiintyjästä.

  Hyvinvointivaliokunta perusti kokouksessaan Kiusaamisen vastaisen -työryhmän, jonka tarkoituksena on olla yhteys kuntalaisten ja valiokunnan välillä. Työryhmän jäsenet ovat:Taina Vainio (pj), Ruut Tuohimaa, Johannes Putula ja Raimo Tervonen. Työryhmän aloituskokouksen kutsuu koolle hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Sointu Veivo.

  Valtuustoseminaarissa keskusteltiin vanhusten palvelujen tilanteesta Pudasjärvellä. Puheenjohtaja Sointu Veivo ehdottamana hyvinvointivaliokunta päätti järjestää yhteistyössä Oulunkaaren kanssa vanhuspalveluihin liittyvän seminaarin syksyllä 2018. Hyvinvointivaliokunta keskusteli aloiteesta, jossa esitetään tarve rakentaa Rajamaan rantaan beach volley- kentät. Laidunalueella ja Hirsikampuksella on tällä hetkellä käytössä ko. kentät. Pietarilan lähiliikuntapuistoon on suunnitteilla vastaavan kentän rakentaminen. Aloitteeseen pyydetään elinympäristövaliokunnan kannanottoa..

  Puheenjohtaja kiittää aktiivisia hyvinvointivaliokunnan jäseniä kuluneen toimintavuoden työstä ja toivottaa rentouttavaa kesää.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 24.5.2018 terveyden edistämisen koordinaattori Ismo Miettinen esitteli terveyden edistämisen palvelukokonaisuuden toimintaa ja palveluita. Kokonaisuuteen kuuluu Puikkari, liikuntatoimi ja liikuntapaikat. Henkilöstöä on 11 henkilöä. Terveyden edistämisen palvelukokonaisuuden tehtävä on edistää liikuntamahdollisuuksia ja liikunnan harrastamista, järjestää terveyttä edistävää liikuntaa, ylläpitää liikuntapaikkoja, arvioida kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta, kansalais- ja seuratoiminnan tukeminen, terveysvalistus ja liikuntaneuvonta.

  Yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa järjestetään terveyspalvelujen asiakkaille henkilökohtaista terveysneuvontaa. Asiakkaat tulevat terveydenhuollon kautta. Hyvinvointivaliokunta pohti tällaisen palvelun järjestämisen mahdollisuutta tulevaisuudessa ennaltaehkäisevänä toimintana kaikille kuntalaisille.

  Kaupunkistrategiassa hyvinvointi on nostettu vahvasti esille, jota liikuntapalvelut toteuttaa vahvasti nykyisessä toiminnassaan. Ismo Miettinen kehotti hyvinvointivaliokuntaa pohtimaan palveluiden maksullisuuden vaihtoehtona palveluiden maksuttomuutta. Koordinaattori tutustuu käytännössä eri kuntien liikuntapalveluihin. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti häntä tekemään seikkaperäisen selvityksen tutustumismatkansa tuloksista valiokunnalle.

  Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kertoi valmistelussa olevasta palvelusetelistä, joka on eräänlainen "maksusitoumus", jolla kunta sitoutuu maksamaan yrittäjälle tietyn summan varhaiskasvatuspalvelun järjestämisestä. Asiakas maksaa tietyn osan palveluista. Palveluseteli voidaan myöntää vain varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Palveluseteli ei koske esiopetuspalveluja.

  Pudasjärvelle on laadittu Sitran mallia noudattava palvelusetelin sääntökirjamalli. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa palvelusetelin käyttöönoton valmistelun jatkamista ja valmiin palvelusetelin käyttöön ottamista. Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi kaikkien päivähoitopaikkojen olevan tällä hetkellä täynnä. Vuoden 2019 puolella hoitopaikkojen tarve lisääntyy ja lisähoitopaikkoja tarvitaan lisää n. 50 hoitopaikkaa.

  Hyvinvointivaliokunta esittää koulupsykologin viran perustamista

  Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 31.5.2018 Oulunkaaren perhepalvelujohtaja Mirva Salmela ja vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus kertoivat psykologipalvelujen ja johtavan lääkärin tilanteesta Pudasjärvellä. Terveyskeskuspsykologin perhevapaan viransijaista ei ole saatu rekrytoitua sijaisuuden lyhytaikaisuuden vuoksi. Perheneuvolan psykologi hoitaa n. 75 %:sesti koulupsykologin tehtäviä tehden lähinnä testejä ja tutkimuksia. Oppilasmääriin nähden psykologi resurssi on hyvin alimitoitettu tällä hetkellä. Jonotustilanne psykologin tutkimuksiin ei ole kaoottinen, koska psykologin työ painottuu tutkimuksiin. Yksilökohtaista oppilaan palvelutyötä psykologi ei pysty toteuttamaan, joten koulukuraattorit ja terveyden hoitajat ovat joutuneet tekemään tätä työtä. Psykologipalveluja on ollut mahdollisuus hankkia ostopalveluna.

  Koulupsykologiasia viedään Oulunkaaren ja Pudasjärven kuntaneuvotteluihin, jossa esitetään, että Pudasjärvelle perustetaan koulupsykologin vakanssi.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli oppilashuoltoryhmästä tullutta ongelmaa puheterapeutin puutteesta. Tiina Vuononvirran mukaan puheterapeutti ei ole yleinen ammattilainen kouluilla.

  Tulevaisuudessakaan ei luultavasti pystytä tarjoamaan nykyistä enempää puheterapiapalveluja kouluikäisille. Oulunkaarelle on saatu rekrytoitua puheterapeutteja vakinaisiin paikkoihin, joskin vaihtuvuus on suuri. Ostopalveluja on jouduttu lisäämään merkittävästi.

  Juha Auvinen valittiin Oulunkaaren johtavaksi lääkäriksi. Hyvinvointivaliokunnalle tuli kysymyksiä Pudasjärven oman johtavan lääkärin mahdollisuudesta. Vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus selvitti, että Oulunkaari on kuntien muodostama terveyskeskus ja lain mukaan terveyskeskuksella on yksi johtava lääkäri. Juha Auvinen toimii kaikkien Oulunkaaren kuntien terveysasemien johtavana lääkärinä. Kullakin terveysasemalla voi olla vastaava lääkäri. Matti Vähäkuopus selvitti hyvinvointivaliokunnalle myös johtavan lääkärin ja vastaavan lääkärin työtehtävien eroavaisuutta. Pudasjärven terveysasemalle vastaavaksi lääkäriksi on tulossa Aleksi Harju. Pudasjärven terveyskeskuksessa on ollut johtava lääkäri ennen kuin Pudasjärvi liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään. Osana Oulunkaaren kuntien muodostamaa terveyskeskusta Pudasjärvelle ei ole mahdollista saada omaa johtavaa lääkäriä, koska johtavan lääkärin virkaa ei enää ole.

  Hyvinvointivaliokunta päätti osallistua Pudasjärven Markkinoille 6.-7.7. esittelemään toimintaansa.

 • Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen selvitti Hyvän Olon keskuksen tämän vaiheen suunnitelmien sisältävän kirjasto- ja kulttuuritilat, näyttelytilat, nuorisotilan, etsivä nuorisotyön, keittiö/ruokasalin, ensiapu-, röntgen- ja laboratoritilat, auditorion, kokoustilat, vastaanottohuoneita, keilahallin sekä liiketiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsevat kuntoutus- ja hoito-osasto, sosiaalitoimi ja perhekeskus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja fysioterapia, henkilöstön kahvi- ja taukotilat, välinehuolto, arkisto sekä monitilatoimisto. Kaksikerroksista rakennusta suunnitellaan rakennettavan Kurenalan koulun tontille. Kurenalan koulu purettanee tämän kesän aikana ja meneillään on tarveselvitys, jossa on haastateltu käyttäjiä. Alustavan suunnitelman mukaan jäähallin paikka on Hyvän Olon keskuksen läheisyydessä erillisellä tontilla.         

  Opettajat Jukka Lehto, Hely Forsberg-Moilanen, Liisa Kytölä, Rauni Kääriä ja Sanna Kälkäjä kertoivat koulujen toimenpiteistä koulukiusaamisen vastaisessa toiminnassa. Koulukiusaamisen selvittelyissä noudatetaan KiVa-koulun periaatteita, joiden mukaisesti kiusaamista selvitetään mahdollisimman nopeasti. Kiusaamistapausta sovitellaan ja laaditaan seuranta-aikataulu. Kiusamiseen puuttumisen haasteina opettajat pitävät seuraavia asioita: oppilas ei kerro kiusaamisesta, oppilas kertoo eri tarinan kotona, kuin mitä koulussa on selvitetty, huoltajat eivät välttämättä usko asioita, joita koulussa on selvitetty yhteistyössä oppilaiden kanssa, vaan uskovat oman lapsen erilaisen tarinan. Rajan veto kouluajan ja vapaa-ajan välille sekä kotien vastuu vapaa-ajalla tapahtuvissa kiusaamistapauksissa aiheittavat pohdintaa.

  Hyvinvointivaliokunta yhtyi opettajien ehdotuksiin kiusaamisen poistamiseksi: Pudasjärvestä KiVa-kaupunki. Asenteet kiusaamisen vastaiseksi koko kaupungissa myös työpaikoilla. Aikuisten esimerkkinä toimiminen, sillä lapset oppivat aikuisten kielenkäytöstä ja toimintamalleista. Riittävästi koulutusta henkilökunnalle ja huoltajille. Koulukiusaamisen ennalta ehkäisy on jatkuva prosessi, jolle tulee nimetä vastuuhenkilöt. Opettajille riittävästi KiVa-tunteja. Ennalta ehkäisevään perheiden tukeen panostaminen tarjoamalla perheille esim. väliaikaista kotiapua vaikeissa elämäntilanteissa. Hyvinvointivaliokunnan jäsenet ovat kartoittaneet omista verkostoistaan kokemuksia koulukiusaamisesta, ideoita kiusaamiseen puuttumiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen. Raimo Tervonen kertoi omia kartoitusten tuloksiaan, jotka olivat yhteneväisiä opettajien kokemusten kanssa.

  Hyvinvointivaliokunta käsitteli Oulunkaaren kuntayhtymältä saaamaansa selvitystä Pudasjärven kotihoitopalvelun toteuttamisesta ja erityisesti autojen käytön periaatteista.

  Toisen asteen opiskelijoiden tukemiseksi ja tuen kehittämiseksi tehdyn kyselyn tulokset ja kehittämistoimenpiteet käsitellään hyvinvointivaliokunnan elokuun kokouksessa.

  Hyvinvointivaliokuntaan tuotua nuorimpien lasten koulukuljetuksiin liittyvää asiaa selvitetään tarkemmin syksyn aikana. OSAOn Pudasjärven yksikköön oli ensisijaisia hakijoita tänä vuonna vain 7 nuorta. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa asian tarkempaa selvitystä.

  Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kertoi, että alakoulujen oppilasmäärä tulee lisääntymään seuraavana lukuvuonna noin 40 oppilaalla verrattuna kuluvaan lukuvuoteen. Aikaisemmin oppilasmäärä on vähentynyt noin 35 oppilaan vuosivauhtia kymmenien vuosien ajan.               

  Hyvinvointivaliokunta suhtautui myönteisesti mahdollisuuteen jalkautua ja kuulla kuntalaisia Pudasjärvi markkinoilla 6.-7.7.2018. Karhupajan ja nuorisovaltuuston nuorten eduskuntavierailun yhtenä tuloksena on tavoite perustaa oppilaiden parlamenttikerhoja kouluille nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuritoimi sekä kotiseutumuseo. Koordinaattori Outi Nivakosken mukaan kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin voidaan jakaa kohdistumaan yksilöön tai yhteisöön.

  Yksilön kannalta hyvinvointivaikutuksia ovat kokemisen ja tekemisen mahdollistaminen, osallisuuden lisääntyminen, elämykset ja voimaantuminen. Yhteisön eli kaupungin kannalta katsottuna kulttuurin tuomia hyvinvointivaikutuksia ovat kaupungin elävöityminen, toiminnan monipuolisuus ja rohkeus kohdata uusia asioita. Kirjaston käyntien ja lainausten määrä on ollut usean vuoden ajan laskeva. Kirjastokäyntejä ja aineistojen lainauksia on ollut vuonna 2017 kuitenkin hieman enemmän kuin vuonna 2016. Kirjastolla järjestetään yleisötapahtumia kaikille ikäryhmille. Kirjaston tiloissa voi lainaamisen lisäksi lukea, leikkiä, opiskella, tehdä töitä tai pitää kokouksia. Näyttelyitä järjestetään jatkuvasti kirjaston tiloissa.

  Kulttuuritoimessa järjestettiin erilaisia tapahtumia viime vuoden aikana noin 70 kpl. Näitä ovat taidenäyttelyt, konsertit, näytelmät, elokuvanäytökset jne. Hakeutuvat kulttuuripalvelut tarkoittavat palveluiden tarjoamista siellä, missä asiakkaita ovat. Kulttuuriohjaajan tehtäviin kuuluu tärkeänä osana kolmannen sektorin tapahtumien toteutuksessa avustaminen. Vuonna 2017 kotiseutumuseolla kävi noin 1100 asiakasta. Kotiseutuviikon tapahtumat painottuvat museon alueelle. Tapahtuman kehittäminen ja nuorten osallistujien saaminen toimintaan mukaan on tulevaisuuden vahva tavoite.

  Kansalaisopiston koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen selvitti valiokunnalle kattavasti kansalaisopiston toimintaa. Vuosi 2017 oli Pudasjärven kansalaisopiston 50. toimintavuosi. Opetusta tarjottiin peräti 440 kurssilla, joista muodostui 11 011 opetustuntia. Opiskelijoita oli 2 066 eli noin 25% kunnan asukkaista. Kansalaisopisto järjestää kursseja ja toimintaa myös sivukylillä. Näin ollen kansalaisopisto on yksi tärkeä toimija kylien elävöittämisessä. Kansalaisopiston nykyiset, pääasialliset tilat sijaitsevat entisen lukion tiloissa. Lähivuosien aikana nykysten tilojen käyttö lakkautuu ja toimintaa siirretään mm. Hirsikampukselle. ”Kansalaisopistoon panostettu euro tuottaa opiskelijoille ja yhteiskunnalle n. 3-5 euron hyödyn”.

  Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa HYTE-työryhmää sisällyttämään hyvinvointikertomukseen kulttuurin positiiviset vaikukset hyvinvointiin.

  Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kiteytti kunnan tehtäviä tulevan sote-muutoksen myötä hyvinvoinnin edistämisessä. Näitä ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuraaminen väestöryhmittäin, raportointi hyvinvoinnista, terveydestä ja toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain, paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittäminen koulutuspalveluissa, varhaiskasvatuksessa, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa, työllisyydenhoidossa, kaavoituksessa ja liikennejärjestelyissä, hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ennakkoarviointi ja huomioonottaminen, kunnan palveluissa toteutettujen toimenpiteide seuraaminen, hyvinvoinnnin ja terveyden edistämisen vastuutahojen nimeäminen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät toimenpiteet.

  Koulupsykologipalvelujen tarkoituksena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Puheenjohtaja Sointu Veivo kertoi huoltajilta, opettajilta, terveydenhoitajilta, kuraattoreilta ja mielenterveystoimiston psykiatriselta sairaanhoitajalta saamastaan palautetteesta koulupsykologipalveluiden heikkoudesta. Rehtoreilta on saatu saman kaltaista palautetta kyseisestä palvelusta. Oppilaat, jotka ovat selkeästi psykologin palvelun tarpeessa, eivät saa palvelua riittävän nopeasti. Perhepalvelujohtaja Mirva Salmelan mukaan Pudasjärvellä on yksi koulupsykologi ja toisen koulupsykologin tarve on ilmeinen. Väliaikaisesti koulupsykologin palvelua voidaan Pudasjärvellä tuottaa osittain ostopalveluna.

  Hyvinvointivaliokunta totesi kouluikäisten mielenteveysongelmien olevan kasvava ongelma ja siihen on kiinnitettävä ennaltaehkäisevästi ja vakavasti huomiota. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Oulunkaarta antamaan selvityksen oppilashuollon palvelujen järjestämisestä myös koulupsykologipalvelujen osalta.

  Talous- ja hallintopäällikkö Mervi Niemi kertoi hyvinvointivaliokunnan toimeksiantamasta toisen asteen opiskelijoille tehtävästä opiskelijoiden asumiseen ja opiskelun tukemiseen liittyvästä kyselystä. Lukiolaisten kysely on toteutettu helmikuun aikana ja maaliskuussa toteutetaan kysely ammattiopiston opiskelijoille.

 • Kokouksen alussa puheenjohtaja kertoi 20.2.2018 Oulunkaaaren kuntien valtuutetuille järjestämästä sote-asioiden kyselytunnin annista. Tilaisuuksia tullaan järjestämään jatkossa ja ne koettiin tarpeelliseksi hyvinvointivaliokunnan jäsenten lisäksi kaikille muillekin valtuutetuille.

  Koulukuraattorit Jonna Puhakka ja Suvi Kipinä sekä kouluterveydenhoitajat Irja Luokkanen, Sari Nieminen ja Kristiina Tolonen kertoivat näkemyksiään koulukiusaamisesta Pudasjärvellä.      

  Asiantuntijoiden kokemusten ja terveyskyselyjen tilastojen perusteella todettiin, että Pudasjärvellä koulukiusaamista esiintyy valtakunnallista keskiarvoa vähemmän, mutta vastaavasti osa kiusaamistapauksista on todella vakavia ja pitkäkestoisia. Tyttöjen kiusaaminen alakoulussa on yleisempää kuin poikien ja liittyy useimmiten kaverisuhteisiin. KiVa-koulu -toimintamalli on käytössä eriasteisesti eri kouluilla. KiVa-tiimin tapaan toimivat kuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Yläkoulussa on käytössä sovittelu, joka vastaa pitkälti KiVa-koulun neuvottelumenetelmää. Huoltajien on tärkeä saada tietoa koulukiusaamisen ennaltaehkäisystä sekä koulukiusaamiseen liittyvistä toimintatavoista. Huoltajien rooli ja asenteet ovat tärkeitä kannustamisessa kertomaan kiusaamisesta kouluilla, jotta kiusaamiseen voidaan puuttua. Huoltajien on tärkeää osallistua tilaisuuksiin (vanhempainillat), joissa koulukiusaamisesta kerrotaan. Opettajille on hyvä tarjota työkaluja, keinoja ja mahdollisuuksia kiusaamiseen puuttumiseen ja selvittelyyn esimerkiksi koulutuksen, ajankäyttöjärjestelyn tai taloudellisen korvauksen avulla. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa opetus- ja sivistysjohtajaa selvittämään miten opettajia voidaan motivoida KiVa-koulu -toimintamallin pitkäjänteiseen käyttöönottoon ja KiVa-tiimin jäseniksi. Opetus- ja sivistysjohtajaa ohjeistettiin selvittämään opettajien näkemyksiä siitä, minkälainen koulutus tai muu tuki nähdään tarpeelliseksi koulukiusaamiseen puuttumisen, selvittelyn ja ennalta ehkäisyn näkökulmasta.             

  Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi vanhempien vetoomuksesta liittyen Hirsikampuksen oppilaiden siirtämiseen koulun sisällä eri tiloihin. Vanhemmat ovat huolissaan siitä, että pieniä oppilaitasiirretään isojen oppilaiden tiloihin. Vanhempien keskuudessa on aiheuttanut hämmennystä, kun asiasta on tiedotettu vanhempainillassa sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät ole olleet täysin selvillä siitä, mistä asiassa on kyse.Osa opettajista on tehnyt aloitteen, jossa ehdotetaan lukion siirtämistä alakoulun siipeen ja vastaavasti 5. ja 6. luokkien siirtämistä lukion tiloihin, yläkoulun siipeen. Esityksen taustalla on tavoite lukion profiloitumisesta erilliseksi oppilaitokseksi yläkoulusta. Asian valmistelu ja kuulemiset ovat kesken, eikä asiasta ole tehty päätöksiä. Koulujen luokkajärjestelyt ovat koulun sisäisesti päätettäviä asioita. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Hirsikampuksen rehtoritiimiä toteuttamaan tilamuutosta osallistamalla laajasti työntekijöitä, oppilaita ja huoltajia.          

  Hyvinvointivaliokunnassa käsiteltiin 19.10.2017 aloitetta Puikkarin kehittämisestä. Talous- ja hallintopäällikkö kertoi, että käsisuihkuja on mahdollista asentaa miesten puolelle kaksi ja naisten puolelle kolme kappaletta. Tilastojen ja työntekijäpalautteen mukaan Puikkarissa ei ole ruuhkaa. Hyvinvointivaliokuntaa on pyydetty selvittämään koirien ulkoiluttamisen mahdollisuuksia Kurenalan alueen laduilla. Talous- ja hallintopäällikkön selvitystyön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt päätökset 2.5.2005 ja 31.1.2006, joissa hiihtoharrastus koirien kanssa mahdollistetaan Pudasjärven taajaman ja Jyrkkäkosken kunnostetuilla laduilla ja kuntopoluilla edellyttäen, että koirat pidetään kytkettyinä ja asiasta tiedotetaan kyltillä.

  Talous- ja hallintopäällikkö on selvittänyt hyvinvointivaliokunnan pyynnöstä perhepäivähoitajien palkkausta tapauksissa, joissa osa tai kaikki hoidettavissa olevista lapsista on sairauslomalla. Selvityksen mukaan perhepäivähoitaja saa lasten sairausloman ajalta normaalipalkan. Mikäli poissaolo kestää pidempään työntekijä on mahdollista siirtää muihin työpisteisiin. Työntekijällä on mahdollisuus käyttää tällaisissa tilanteissa vuosilomia. Lomautusket ovat äärimmäisiä keinoja ja erittäin harvinaisia.

  Hyvinvointivaliokunnassa käsiteltiin kysymystä kodinhoitajien työautojen käyttöönotosta työajojen suorittamiseksi. Oulunkaaren hallituksessa asian on ollut usein esillä ja työautojen käytöön ottoon liittyvistä järjestelyistä on kerrottu Oulunkaaren kyselytunnilla. Selvityksen mukaan enää ei ole olemassa kodinhoitajien vakioreittejä, esimerkiksi Sarakylä tai Hirvaskosken reitit. Kodinhoitajan kierros voi alkaa periaatteesta mistä tahansa kaupungin alueelta ja voi joka kerta olla erilainen. Reitti optimoidaan käytössä olevalla tietokoneohjelmalla.

  Talous- ja hallintopäällikkö kertoi hyvinvointivaliokunnan ohjeistaman lukiolaisten asumisen ja opiskelun tukemiseen liittyvän kyselyn olevan kyselyn kohteilla vastattavana.

  Pentti Kortesalmi ehdotti paikallislehtien edustajien pyytämistä hyvinvointivaliokunnan kokoukseen. Tavoitteena tiedon jakaminen valiokunnan työskentelystä, käsittelyssä olevista, käsitellyistä ja käsittelyyn tulevista asioista.

 • Asumisneuvoja Teija Niemelä kertoi asumisneuvonnasta Pudasjärvellä, joka aloitettiin ARA:n rahoittama huhtikuussa 2017. Asumisneuvonnan tarkoituksena on auttaa eri asumismuodoissa asuvia asukkaita. Avustamisen kohteena ovat vuokrarästit, vuokranmaksuvaikeudet, mielenterveys- ja päihdeongelmista johtuvat asumiseen liittyvien asioiden hoidon heikentyminen, maksusuunnitelman laatiminen, tukien hakeminen tai asumisen ohjaus. Asiakkaita ovat nuoret, ikääntyvät henkilöt, lapsiperheet, yksinasuvat sekä muut asumisapua tarvitsevat.

  Yhteydenottoja on noin 250 kpl kuukaudessa. Asiakkuuksia vuoden 2017 aikana on ollut 85. Asiakkuus on alkanut yleisimmin asiakkaan omasta aloitteesta, mutta myös sosiaalityöntekijän, vuokranantajan tai läheisen aloitteesta. Suurin osa asiakkaista asuu vuokrataloyhtiöiden asunnoissa. Asiakkuuksien piiriin kuuluu lisäksi omistusasunnossa asuvia asiakkaita.

  Asumisneuvojan työn ansiosta suoria säästöjä on pystytty osoittamaan 35 000 euroa vuonna 2017. Säästöt ovat syntyneet siitä, että maksusuunnitelmilla on pystytty sopimaan vuokrarästeistä eikä perintä ole edennyt käräjäoikeuteen. Muut säästöt syntyvät epäsuoasti vaikuttaen lisäävästi yleiseen hyvinvointiin. Pudasjärven vuokrataloyhtiöt ja Pudasjärven kaupunki suunnitelevat palkkaavansa asumisneuvojan myös ensi vuodeksi. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta osallistumaan asumisneuvojan palkkaukseen työn suuren tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden takia sekä ennaltaehkäisevänä ja hyvinvointia parantavana toimintamuotona.

  Ruut Tuohimaa ja Johannes Putula kertoivat nimettöminä haastatteleviensa nuorten, huoltajien ja opettajien kokemuksia koulukiusaamisesta.Kiusaamista tapahtuu moneen suuntaan siten, että vahvemmat kiusaavat heikompia, heikommat kiusaavat vahvempia ja toisaalta vahvemmat ja heikommat kiusaavat toisiaan. Tarinoista voi päätellä, että lapset tarvitsevat keinoja koulukiusaamisen käsittelyyn, sen selvittelyyn sekä koulukiusaamisesta selviämiseen. Selvittelyn keinoksi perinteisten keskustelujen rinnalle voisi nostaa muita keinoja. Samankaltaisia kiusaamiseen liittyviä kokemuksia on paljon, jotka sisältävät syrjimistä ja nettikiusaamista. Kusaamisella on ollut surullisia vaikutuksia myöhempään elämään. Esimerkiksi masennus ja esiintymispelot vaivaavat monia. Kiusaaja ei aina ymmärrä kiusaavansa. Nuorille olisikin tärkeä opettaa itse- ja ihmistuntemusta.

  Hyvinvointivaliokunnan tavoitteena on pyrkimys kehittää koulukiusaamisen ennaltaehkäisyn tueksi välineitä opettajille, huoltajille, lapsille sekä hallinnolle. Hallinnollisella välineellä tarkoitetaan sitä taustatukea, jota työnantaja voi tarjota työntekijöille kiusaamiseen puuttumisen kynnyksen madaltamiseksi.

  Talous- ja hallintopäällikkö Mervi Niemi esitteli varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen sekä vapaa-aikapalvelujen käyttösuunnitelman tavoitteita. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti liittämään Koulutusmahdollisuuksien lisääminen- kohtaan lukion pohdittavaksi keinoja, joilla kannustetaan ja houkutellaan oppilaita entistä enemmän kaksoistutkinnon suorittajiksi. Perus- ja esiopetuksen sekä lukion käyttösuunnitelmiin hyvinvointivaliokunta esitti lisättäväksi tavoitteen osallistua yhteistyössä Karhupajan kanssa toteuttamaan mediaprojektina Pudasjärven joulukalenterin.                  

  Hyvinvointivaliokunta kuuli katsauksen Hirsikampuksen hallinnon tilanteesta.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli kuntalaiselta tulleesta ehdotuksesta vaikuttaa TE-toimiston ja verotoimiston aukioloaikoihin. Verotoimisto ja TE-toimisto ovat valtionvirastoja, joiden palvelujen tuottamiseen ei kunta osallistu. Kunnalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa valtion virastojen palvelujen tarjontaan tai aukioloaikoihin. Kunta toteuttaa yhteispalvelupisteen palvelut, joiden tavoitteena on auttaa kuntalaisia asioimaan etäyhteydellä valtion virastoihin.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vourinen kertoi ajankohtaisista asioista sotemuutoksessa sekä valinnanvapaudessa. Maakunta- ja sotemuutoksen tiekartta on valmistunut ja se on nähtävissä netissä (www.alueuudistus.fi). Pohjois-Pohjanmaan sotevalmistelua voi seurata nettisivuilta www.pohjois-pohjanmaa.fi/popster.

  Maakunta- ja sote-uudistuksen tiimoilta on vielä suuria kokonaisuuksia valmisteilla, joita ovat konsernirakenne, liikelaitokset sekä maakunnan yhteinen budjetti. Budjetin ennakoidaan olevan peräti 1,7 miljardia euroa (nettomenot 1,4 ME). Sotemuutoksen eli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua.Maakuntauudistuksen tavoitteena puolestaan on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä luoda tarkoituksenmukainen työnjako valtion, maakuntien ja kuntien välille. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan uudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä. Muutokseen liittyvien lakien odotetaan valmistuvan aikataulussaan eli kesään 2018 mennessä.

  Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella valinnanvapauden toteuttamissuunnitelmaan tuli joitakin muutoksia. Maakunnan sotekeskusten yhtiöittämispakko poistui, valinnanvapausjärjestelmä tulee voimaan vaiheittain vuodesta 2020 alkaen, sote-keskusten palveluvalikoimaa muutettiin sekä asiakassetelin sääntelyä ja myöntämistä tarkennettiin. Valinnan vapaus asiakkaalle tarkoittaa, että hän voi valita käyttämänsä julkisen tai yksityisen sote-keskuksen ja hammashoitolan. Valinnan voi tehdä 1.10.2020 alkaen. Jos asiakas ei itse valitse sote-keskusta, listataan hänet liikelaitoksen sote-keskuksen (eli julkinen sote-keskus) asiakkaaksi. Jos asiakas ei ole valinnut sote-keskusta 1.1.2023 mennessä, tulee hänestä parhaiten saavutettavissa olevan sote-keskuksen asiakas (julkinen tai yksityinen). Asiakas voi vaihtaa keskusta puolen vuoden välein näin halutessaan. Erityissairaanhoidon palvelut, sosiaalipalvelut, neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut tuotetaan ainoastaan julkisessa eli maakunnan liikelaitoksessa.Hyvinvointivaliokunta piti tärkeänä pyrkiä edistämään hyvää ymmärrystä maakunta- ja sotemuutoksesta, sillä valiokunnan rooli painottuu jatkossa ennalta ehkäisevien palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

  Hyvinvointikoordinaattori Ulla-Maija Paukkeri kertoi hyvinvointisetelin on suunnitellun sellaiseksi, että se luovutettaisiin vuosittain kaikille kuntalaisille ilman tarveharkintaa. Jokainen voi itse päättää, mihin palveluun tai hankintaan sen käyttää. Hyvinvointistelissä voisi olla esimerkiksi vastikkeeton osa ja vastikkeellinen osa. Vastikkeettomalla osalla tarkoitetaan sellaista seteliä, jossa ei ole omavastuuosuutta laisinkaan Vastikkeellisella osalla, jossa on ennalta määrätty omavastuu osuus, voisi puolestaan ostaa palveluja tai tavaroita paikallisilta yrityksiltä. Kyselyjen perusteella hyvinvointiseteliä käytettäisiin esimerkiksi lastenhoitopalveluihin, hierontaan tai virkistysretkeen.Toivottu arvo on vaihdellut keskimäärin 20 euron ja 200 euronvälillä. Karhupajan nuoret puolestaan ideoivat, että voisi olla kolmen tyyppistä seteliä, joissa on eri suuruiset omavastuuosuudet.

  Hyvinvointisetelin kustannukset on katettava, ainakin aluksi, verovaroin. Jatkossa on mahdollista, että hyvinvointiseteli nostaa kuntakohtaista hyte-kerrointa, jonka perusteella kunnille jaetaan valtion avustuksia. Hyvinvointivaliokunta totesi, että hyvinvointiseteli ja kuntalaisten aktiivisuus palvelujen kysynnälle voisi edistää sivukylien palveluntarjontaa. Hyvinvointisetelin tuomat kustannukset kunnallle olisivat huomattavat, joskin osa varoista tulee takaisin verotuloina jos seteliä käytetään paikallisiin palveluihin. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti hyvinvointisetelin kehittämistä omana kokonaisuutenaan yhtä aikaa sotemuutokseen valmistautumisen kanssa. Kaikki kuntalaiset eivät käytä nettiä, joten on tarpeellista mahdollistaa muunlainenkin käyttö ja yhteistyökumppaniksi ja/tai aloituskustannusten jakajaksi voisi kysellä jotain isompaa yhteisöä, esimerkiksi yliopistoa tai naapurikuntaa.

  Talous- ja hallintopäällikkö Mervi Niemen mukaan varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaiden valintamahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, saada uusia yrityksiä paikkakunnalle sekä varautua strategian mukaiseen asukasluvun kasvuun joustavasti. Varautumisen lisäksi varhaiskasvatuksen paikkojen lisääminen on tarpeen lähiaikoina, sillä tällä hetkellä paikkojen tarve on 250, kun normaalivuonna tarve on ollut keskimäärin noin 200. Tällä hetkellä varhaiskasvatusaste on Suomessa noin 70% ja Pudasjärvellä hieman yli 50%. Toisin sanoen, vaikka Pudasjärven asukasluku ei kasvaisikaan, tulisi entistä suurempi osa nykyisistä lapsista saada varhaiskasvatuksen piiriin ja tämä lisää hoitopaikkojen tarvetta. Hyvinvointivaliokunta totesi ohjausesityksenään, että varhaiskasvatuksen palveluseteli on eri asia kuin hyvinvointiseteli. Tästä syystä nämä kaksi palvelua on syytä valmistella erillisinä kokonaisuuksina. Varhaiskasvatuksen palveluseteli tulee viedä valmisteluun ja päätöksentekoon vuoden 2018 aikana.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Hyvinvointivaliokunnan yhtenä tärkeänä tavoitteena kuluvan toimikautensa aikana on selvittää koulukiusaamiseen liittyviä paikallisia ja muuallakin ilmeneviä kiusaamisen piirteitä ja rakentaa yhdessä lasten ja nuorten elämään kuuluvien ihmisten kanssa kiusaamista ehkäisevä ja vähentävä toimintamalli. Koulukiusaamiseen liittyvistä laaja-alaisista tekijöistä oli mahdollisuus saada tietoa torstaina 16.11.2017 Hirsikampuksella. Psykologian tohtori ja erityisasiantuntia Miia Sainio Turun yliopistosta jakoi vahvaa tutkimus- ja kokemustietoa koulukiusaamisesta.

  Kiusaamisen määritelmä on selkeä. Se on pahantahtoisesti, tahallisesti ja toistuvasti aiheutettua mielipahaa toiselle. Kiusaamista taas ei ole ystävällinen ja leikillinen kiusoittelu. Opettajien ja kasvattajien vaativana tehtävänä on erottaa nämä toisistaan. Huomion arvoinen seikka on sekin, että jokainen lapsi ja nuori tarvitsee välillä yksinoloa, mutta liialliseen yksinjäämiseen on aikuisen puututtava. Kiusatuksi joutuminen on yhteydessä moniin ongelmiin, jotka näyttäytyvät fyysisinä ja psyykkisinä oireiluna, ahdistuneisuutena, masennuksena, ärtyisyytenä, itsetuhoisuutena tai päihteisiin turvautumisena. Kiusaaminen aiheuttaa fyysisiä vaurioita muutoksina stressijärjestelmissä eli elimistön telomeerit ja kortisolitaso muuttuu. Tunneperäinen eli emotionaalinen kipu aiheuttaa vahvemmat ja pitempään muistissa pysyvät tunnekokemukset kuin fyysinen kipukokemus. Kiusatuksi joutuminen johtuu monista syistä, joita voivat olla näkyvät tai taustalla vaikuttavat erilaisuudet tai poikkeavuudet.

  Kiusaajalla on yleensä ratkaisemattomia ongelmia taustalla. Negatiivinen vanhemmuus eli lapsen hyväksikäyttö, kaltoin kohtelu, läheisten välinpitämättömyys, turvattomuus kotona tai rankaisevat kasvatuskäytännöt vaikuttavat kiusaajan käytökseen. Positiivinen vanhemmuus suojelee kiusaajaksi kehittymiseltä. Kotona vallitseva hyvä kommunikointi, lämmin tunneilmasto, tuki ja tekemisten oikeanlainen valvonta suojaavat kiusaajaksi kehittymiseltä. Kiusaamisessa on usein kysymys vallankäytöstä, tavasta hankkia ihailua ja asemaa ryhmässä. Kiusaamiseen osallistuvat tahtomattaan myös sellaiset ryhmän jäsenet, jotka vastustavat kiusaamista eivätkä haluaisi millään muotoa osallistua ikävään käyttäytymiseen. Sainio puhui tässä tapauksessa kognitiivisesta disonanssista. Ryhmäpaine, ryhmän normit ja joukkoharha (kuvitelma siitä, näin kuuluu toimia) ovat usein syynä siihen, että jäädään sivulle seuraamaan kiusaamista ja tällä tavalla vahvistetaan kiusaajan toimintavaltaa.

  Sainio pitää tärkeänä kasvattajien ja opettajien vaikuttamista tähän sivustakatsojaryhmään eikä pääasiassa kiusaajaan. Kun ryhmä ei anna kiusaamistilanteeseen jäämällä tukea kiusaajalle, kiusaaminen yleensä heikkenee tai loppuu.

  Sainio kertoi KIVA-koulun toimintamallin kehityksestä ja tuloksista muistuttaen, että kiusaamiseen puuttuminen on koko koulun henkilökunnan ja muidenkin asianosaisten yhteinen oikeus ja ennen kaikkea velvollisuus. Yhtenäinen ennaltaehkäisevä työ, tehokkaat ja johdonmukaiset kiusaamiseen puuttumiskeinot, toimivat KIVA -koulutyövälineet ja –ohjeet, aktiiviset, sitoutuneet opettajat sekä hyvin tärkeä rehtorin tuki ovat kärsivällisen KIVA- koulutoimintamallin toteutumisen perustukset.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Mervi Niemi esitteli keväällä 2017 tehdyn opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearviointien sekä kerhotoiminnan itsearviointien koosteen. Arviointien tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Arvioinnista on tarkoitus tehdä vuosittainen toimintatapa. Asian yhteydessä nousi esille hyvinvointivaliokunnan huoli lukutaidottomuuden lisääntymisestä ja luetun ymmärtämisen taidon heikkenemisestä. Lukutaidon edistämisessä koulun lisäksi kodeilla ja kirjastolla tärkeä rooli. Kokonaisuudessaan lukuharrastuneisuus vapaa-ajalla on vähentynyt ja tämä on osaltaan vaikuttanut lukutaidottomuuden lisääntymiseen. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa koulun kerhojen järjestämisen toteuteutusta osittain ostopalveluna yhdistyksiltä tai muilta toimijoilta osallistavan budjetoinnin menetelmä.

  Oppilashuollon koordinaattori Sari Poropudas kertoi koulukiusaamiseen liittyvistä tilastoista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamat 4.-5. ja 8.luokkalaisille suunnatut valtakunnalliset terveyskyselyt sekä Pudasjärven kaupungin oppilashuollon koostetilaston lukuvuodelta 2016-2017. Terveyskyselyn perusteella viikoittaista koulukiusaamista kokee 5,8% 4.-5.luokkalaisista vastaajista ja 1,3% 8.-9.luokkalaisista vastaajista. 4.-5. luokkalaisista vastaajista 71% kertoo, ettei häntä ole kiusattu laisinkaan koulussa lukuvuoden aikana. Vastaava lukema yläkouluikäisissä vastaajissa oli 76%. Terveyskyselyn tulosten mukaan 4.-5. luokkalaisista vastaajista 7,2% ovat nuuskanneet, tupakoineet tai käyttäneet sähkötupakkaa ainakin kerran elämässään. Sosiaalinen altistuminen huumeille viittaa kyselyssä siihen, että tunteeko vastaaja lapsia tai nuoria, jotka käyttävät huumeita tai onko vastaajalle itselleen tarjottu huumeita. Pudasjärven 4.-5. luokkalaisista vastaajista 9,1% vastasi kyllä tähän kysymykseen. Kyllä-vastausten lukumäärä oli hyvinvointivaliokunnan mielestä huolestuttava.Terveyskyselyn mukaan nuoremmista vastaajista 23,2% ja 8.-9. luokkalaisista vastaajista 41,9% ei syö aamupalaa joka arkiaamu. Koululla käytäntö on osoittanut, että kaikki nuoret eivät syö koululounasta. Jaksaminen on näin ollen haasteellista. Terveyskyselyn 8.-9. luokkalaisista vastaajista 9,6% on kokenut kohtalaista tai vaikeaa masentuneisuutta edellisen kahden viikon aikana.Tytöistä masentuneisuutta kokeneiden vastaajien osuus oli 16,2% ja pojista 2,8%. Erityisesti tyttöjen suuri osuus huolestutti hyvinvointivaliokunnan jäseniä, vaikka valtakunnallisesti mitattuna ollaan hieman keskiarvon alapuolella. Kyselyn perusteella nuorten osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon on keskimääräistä heikompaa Pudasjärvellä. Nettiriippuvuutta oli kartoitettu kysymällä onko vastaaja usein yrittänyt viettää vähemmän aikaa netissä, mutta ei ole siinä onnistunut. Pudasjärvellä 4.-5. luokkalaisista vastaajista 29,7% kertoi näin tapahtuneen. Kokonaisuudessaan tarkasteltuna Pudasjärven lasten ja nuorten terveys- ja elämäntilanne on valtakunnallisesti keskimääräistä parempi.

  Paula Soronen on tehnyt aloitteen Puikkarin kehittämisestä hyvinvointivaliokunnalle. Sorosen mukaan ruuhka-aikana iltaisin Puikkarissa on ahdasta. Aloitteessa ehdotetaan Puikkariin laajennusta esimerkiksi siten, että vesijuoksijoille rakennettaisiin oma tunneli, joka kiertäisi ulkokautta ison altaan syvästä päästä matalaan päähän. Tunnelin rakentamisesta hyvinvointivaliokunta totesi, että se tulisi olemaan kallis investointi. Lisäksi ehdotetaan suihkujen rinnalle käsisuihkuja ja toisen saunan muuttamista höyrysaunaksi. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Koordinaattori Ismo Miettistä selvittämään käsisuihkujen asennuksen kustannuksia sekä toisen saunan höyrysaunaksi muuttamisen kustannuksia. Lisäksi pyydetään kartoittamaan ruuhkan ajankohtaa sekä mahdollisuuksia säätää ruuhkahuippuja esimerkiksi aikatauluttamalla tai jakamalla vuoroja käyttäjäryhmille.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli liikuntatilojen ja -paikkojen ja kaupungintalon käyttömahdollisuuksien laajentamista suuremmalle yleisölle esimerkiksi lukituksia säätämällä. Samassa yhteydessä puhuttiin Suojalinnan kentän kesäaukioloajoista ja perheiden toiveesta päästä käyttämään kenttää silloin, kun siellä ei ole jaettuja vuoroja. Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa selvittää tilannetta.

  Kuntalaisilta on tullut esitys seniorikuntalaisten palvelusetelin käyttöönotosta, jolla voisi ostaa esimerkiksi siivousapua kotiin edesauttamaan mahdollisimman pitkää kotona asumista. Ulla-Maija Paukkeri on selvitellyt kaikille kuntalaisille suunnattua hyvinvointiseteliä ja hyvinvointi- ja sivistystoimisto on puolestaan selvitellyt varhaiskasvatuksen palvelusetelin sisältöä. Todettiin, että seteleitä on hyvä käsitellä samanaikaisesti niiden yhteneväisyyden vuoksi.

  Juha Holappa kertoi Hirsikampuksen johtamisjärjestelmästä ja rehtori Mikko Lumpeen siirtymisestä vakituiseksi viranhaltijaksi Taipalsaareen.

   

  Sointu Veivo

  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

   

 • Kesäkuun kokouksessaan hyvinvointivaliokunta määritteli yhdeksi toiminnan kehittämisen painopistealueeksi SOTE-muutokseen valmistautumisen pitkäjänteisenä prosessinomaisena työskentelynä. Valiokunnan jäsenten ja muiden asiasta kiinnostuneiden omatoimista tutustumista ajantasaiseen tietoon helpottavat alueuudistuksen ja PoPSTerin nettisivut. Etsitään aktiivisesti tietoa muualla toteutetuista ehkäisevistä  hyvinvointipalveluista ja digipalveluista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tule nähdä laajana käsitteenä sisältäen myös muita palveluita kuin perinteiset terveys- ja hoitopalvelut. Hyvinvointivaliokunta kuulee Oulunkaaren asiantuntijoita SOTE-muutokseen liittyvistä yleisistä asioista sekä Pudasjärven nykytilanteesta.

  Koulukiusaamisen ratkaisumalliin liittyvien taustatietojen kerääminen aloitetan pyytämällä Turun yliopistosta asiantuntijaluennoitsija (esim. Skypen kautta) kertomaan tutkittua tietoa koulukiusaamisesta ilmiönä.  Prosessin aikana valiokunnan jäsenet hyödyntävät verkostojaan ja etsivät tietoa hyvistä käytänteistä kiusaamisen ehkäisyssä muissa kunnissa. Lisäksi valiokunnan jäsenet haastattelevat mahdollisuuksien mukaan tuntemiaan oppilaita, muita nuoria ja opettajia. Tarkoituksena on selvittää nuorten ja opettajien kokemuksia kiusaamisesta, kiusaamiseen puuttumisesta, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä opettajasta  kiusaamisen kohteena.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli ja asetti itselleen talousarviotavoitteita vuodelle 2018, jotka ovat nähtävillä Sähköinen kokouspalvelu/Hyvinvointivaliokunta/Jaetut asiakirjat.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli varhaiskasvatuspalvelujen ruokavalion terveellisyydestä. Ohjeistetaan ruokapalvelupäällikköä tekemään selvitys terveellisen ruokavalion toteutumisesta varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa. Erityisesti tulee huomioida sokerin käyttö. Hyvinvointivaliokunnan tietoon tuotiin liikuntasalivuorojen jakamiseen liittyviä huomioitavia asioita, jotka koskivat sivukylien ja Kurenalan ryhmien vuorojen tasapuolista jakoa. Keskusteltiin tarpeesta perustaa suoraostopaikka poronlihalle. Kehittämistoimi selvittää ratkaisua asiaan. EU-lainsäädäntö on tähän asti ollut hidastavana tekijänä. Valiokunnan jäseniä ohjeistettiin tuomaan ideansa kirjallisesti valiokunnan tietoon, jonka jälkeen voidaan asiaan perehtyä myöhemmissä kokouksissa ja sopivalla aikataululla.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland