EN | RU | FI

Kaavoitus

 • Valtuusto on kokouksessaan 13.06.2019 hyväksynyt Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutoksen kortteleihin 12 ja 14 sekä  niihin liittyvään viheralueeseen.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 26.06.2019 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet (pdf)

 • Pudasjärven kaupungin vuokrataloyhtiö suunnittelee uusia hirsikerrostaloja Pudasjärven keskustaan, Kauppatien, Varsitien ja Oikopolun rajaamalle alueelle. Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta rakennusoikeuden, kerrosluvun ja Sivakkaojan puistoalueen osalta.

  Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 25.4. – 27.5.2019.

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 27.5.2019 klo 15:00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Aineisto Sweco Oy:n sivuilla

 • Valtuusto on kokouksessaan 14.03.2019 hyväksynyt seuraavat kaavat:

  1. Kurenalan osayleiskaava;
  2. Asemakaavan muutos Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteleihin 4, 4a, 6, 72, 73, 75, 75a, 199, Rimminkankaan asemakaavan kortteleihin 318, 334 sekä ja niihin liittyviin viher-, vesi-, maa- ja metsätalous-, erityis-, liikenne- ja katualueisiin.

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 19.03.2019 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

 • Kaavoituskatsaus vuodelle 2019 on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet

 • Asemakaavojen muutos koskee Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteleita 4, 4a, 6, 72, 73, 75, 75a ja 199, niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne-, erityis- sekä maa- ja metsätalousalueita, Rimminkankaan asemakaavan kortteleita 318 ja 334 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne- ja vesialueita. Muutosalue rajoittuu likimäärin Pilliahontiehen, Ouluntiehen, Tuotantotiehen, Tuulimyllyntiehen, Rimmintiehen, Varsitiehen, Kumputiehen, Kumpukujaan, Kauppatiehen, Jukolantiehen ja Naamangantiehen.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa tieverkkoa ja taajamarakennetta, ohjata keskustan laajeneminen kohti valtatietä ja linjata keskustaan johtava uusi tie niin, että keskustan sijainti palveluineen on helposti tavoitettavissa valtatieltä.

  Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 7.12.2018 – 7.1.2019.

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 7.1.2019 klo 15:00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Aineistot sweco Oy:n sivuilla

 • Kurenalan osayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä. Kaavoitettava alue ulottuu likimäärin etelässä Heteharjuun, lännessä Tuulijärveen, pohjoisessa Törrönjokeen, koillisessa Rissasenperään ja idässä Haapokariin.

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa 7.12.2018 – 7.1.2019 sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Nähtävänäoloaikana on kunnan jäsenillä ja osallisilla mahdollisuus tehdä kaavasta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 7.1.2019 klo 15.00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, PL 10 (Varsitie 7), 93101 Pudasjärvi, sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Liitteet (pdf)

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.6.2018 hyväksynyt Iso-Syötteen asemakaavan osittaisen muutoksen korttelissa 76.

  Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.

  Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 • Valtuusto on kokouksessaan 4.9.2018 hyväksynyt Huuhkasenkankaan ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 12.9.2018 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet

  Materiaali Sweco Oy:n verkkosivuilla

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.6.2018 hyväksynyt Iso-Syötteen asemakaavan osittaisen muutoksen korttelissa76.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 6.7.2018 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksissaan 21.5.2015 § 23 ja 1.10.2015 § 45 hyväksynyt Särkivaaran ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 22.12.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt kaavapäätöksistä tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu.

  Puutteellisen tiedottamisen johdosta kaavan voimaantulosta tiedotetaan uudelleen.

  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että ranta-asemakaava tulee voimaan 18.5.2018.

 • Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 13.4.2018 alkaen.

  Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteleita 4, 4a, 6, 72, 73, 75, 75a ja 199, niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne-, erityis- sekä maa- ja metsätalousalueita, Rimminkankaan asemakaavan kortteleita 318 ja 334 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne- ja vesialueita. Muutosalue rajoittuu likimäärin Pilliahontiehen, Ouluntiehen, Tuotantotiehen, Tuulimyllyntiehen, Rimmintiehen, Varsitiehen, Kumputiehen, Kumpukujaan, Kauppatiehen, Jukolantiehen ja Naamangantiehen.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa tieverkkoa ja taajamarakennetta, ohjata keskustan laajeneminen kohti valtatietä ja linjata keskustaan johtava uusi tie niin, että keskustan sijainti palveluineen on helposti tavoitettavissa valtatieltä.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi

  Liitteet

 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on edennyt tammikuussa 2016 vireille tulleen kolmannen vaihekaavan ehdotusvaiheen julkiseen kuulemiseen. Tämän vaihekaavan keskeiset teemat ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet sekä mineraalipotentiaali ja kaivosalueet. Kaava-aineistoon on lisätty myös vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavan mukaiset, 1. ja 2. vaiheissa käsittelemättömät merkinnät. Pohjois-Pohjanmaahan liitettyjen Vaalan ja Himangan alueiden merkinnät harmonisoidaan muun maakunnan kanssa. Tuulivoiman ja soiden osalta kaavakartalla esitetään teemoihin liittyvät muutokset suhteessa ensimmäiseen vaihemaakuntakaavaan. Kaavakartalle tehdään tarvittavat täydennykset alueiden toteutuneisuuden, laadittujen selvitysten ja käytyjen neuvotteluiden perusteella. Maakunnallisesti arvokkaiden harjualueiden sekä pohjavesi- ja kiviainesalueiden osalta kolmannen vaihekaavan ratkaisu perustuu valtakunnallisen POSKI-hankkeen tietoihin. Mineraalivaranto- ja kaivosalueista laadittiin taustaselvitys yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Päällekkäisten aluevarausten tarkistamisessa maakuntakaavakartalle määrittävänä on ollut alueelle ominaisin tai suojeluarvoltaan vahvin merkintä. Tuulivoiman, suoalueiden, POSKI-kokonaisuuden ja poronhoidon kokonaistilanne maakunnan alueella näytetään erillisillä teemakartoilla, jotka eivät juridisia kaavakarttoja.

  Maakuntakaavan uudistaminen käynnistyi syyskuussa 2010, työssä käsitellään kattavasti koko maakunnan alueidenkäyttöä. Maakuntakaavan uudistamistyön pohjaksi laaditut, valtakunnallisiin tavoitteisiin perustuvat maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa 2011, poikkileikkaavana teemana uudistamistyössä ovat ilmasto ja energia. Maakuntahallitus päätti kesäkuussa 2012 vaiheistaa kokonaismaakuntakaavan uudistamistyön kolmeen osaan. Vaihemaakuntakaavat jakautuvat selkeiksi asiakokonaisuuksiksi, mutta eri vaiheitten käsittely on limittynyt aikataulullisesti toisiinsa. Toinen vaihemaakuntakaava saatiin lainvoimaiseksi helmikuussa 2017, kuukautta ennen ensimmäistä vaihetta, joka kävi läpi vahvistamis- ja valitusmenettelyt. Uudistamistyön päätyttyä voimaan jää neljä maakuntakaavaa nykyisen kahdeksan sijaan, kun suunnittelualueella kumoutuvat Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava vuodelta 2005 sekä kaavaprosessin aikana maakuntaan liitettyjen Himangan ja Vaalan alueiden maakuntakaavat. Vaihekaavojen lisäksi jää voimaan Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava, joka täydentyy uusien teemojen mukaisilla merkinnöillä.

  Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus on nähtävillä 28.3. – 27.4.2018 kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa sekä maakuntaliiton virastossa (Sepänkatu 20, 4. kerros, 90100 OULU). Jäsenkuntiin on toimitettu nähtäville asetettavaksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3. vaihekaavan virallinen kaavaehdotuskartta (osat 1-3, mittakaava 1:250 000), kaavamerkintöjen selitykset ja määräykset sekä kaavaselostus liitteineen. Näiden lisäksi liiton verkkosivuilla on tutustuttavissa koko vaihekaavaprosessin valmisteluaineisto taustaselvityksineen. Verkkosivuilta löytyvät myös jo voimassa olevat 1. ja 2. vaihemaakuntakaava. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta kuulemisaikana. Mahdolliset muistutukset tulee osoittaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitukselle sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Lisätietoja maakuntakaavaehdotuksesta antavat: kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi (p. 040 6854 015, mari.kuukasjarvi(at)pohjois-pohjanmaa.fi) sekä kaavan valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivuilta kohdasta Maakuntakaavoitus.

 • Pudasjärven kaupunki ja Sweco Finland Oy ovat pyytäneet yleisöltä ideoita Ranuantien varteen suunniteltavan Nivankankaan uuden kehittämiseksi. Kysely on saanut kiinnostuneet vastaanoton ja palautetta on tullutkin runsaasti. Aiheen tiimoilta järjestettiin myös tilaisuus kaupungintalolla 26.2.2018.

  Ideoitten pohjalta on piirretty puhtaaksi oheinen kartta (pdf).

  Kysely on avoinna 4.3.2018 saakka osoitteessa https://player.myzef.com/sweco/ajax/?q=126-H8nKIWKb

 • Valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 hyväksynyt seuraavat kaavat:

  1. Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava
  2. Iso-Syötteen asemakaavan muutos kortteleissa 55a ja 55b sekä niihin liittyvällä puistoalueella

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 20.12.2017 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet (pdf)

 • Vuoden 2017 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.  
  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet

  Pudasjärvellä 18.12.2017
  Kaupunginhallitus

 • Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2017 hyväksynyt Pudasjärven rakennusjärjestyksen.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 1.12.2017 alkaen kaupungin rakennusvalvontatoimistossa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Pytkynharjun asemakaavan kortteliin 20 sekä siihen liittyvälle virkistysalueelle.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 17.11.2017 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen asemakaavan kortteleita 55a ja 55b sekä niihin liittyvää puistoaluetta. Muutosalue sijaitsee valtion maalla, Iso-Syötteen laskettelukeskuksessa, Romekievarintien, Tupasvillantien, Pärjänkievarintien ja Syötetien rajoittamalla alueella. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- la liikuntapaikkarakentamista Iso-Syötteen matkailukeskuksessa.

  Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 18.10.2017 alkaen. Kaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 18.10.- 1.11.2017.

  Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Varsitie 7 (PL 10), 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Liitteet

 • Pudasjärven kaupunki laatii Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Pudasjärven Kurenalta n. 30 km itään kantatie 78:n ja Puhosjärven välissä sijaitsevalla Tolpanvaaran alueella. Kaavoitettavan alueen koko on noin 22 km2. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen alueelle.

  Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää tuulivoimalaitoksen rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavoitus perustuu Pudasjärven kaupungin ja Metsähallituksen väliseen maankäyttösopimukseen.

  Yleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 13.10. - 13.11.2017. Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi .

  Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

  Yleiskaavoituksesta antavat lisätietoja Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400 389 972, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Ramboll Finland Oy:ssä Juha-Matti Märijärvi, puh. 040 825 6260 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

  Liitteet

 • Maanomistajille ja muille osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa valmisteltaessa. Yleiskaavaluonnos pidetään nähtävänä 26.4. – 29.5.2017 Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Varsitie 7 Pudasjärvi, sekä internetissä, osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus järjestetään Pudasjärven kaupungintalolla tiistaina 2.5.2017 klo 18:00.

  Mahdolliset yleiskaavaa koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax (08) 823 453, sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389 972, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Ramboll Finland Oy:ssä Juha-Matti Märijärvi, puh.040-825 6260 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

  Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland