EN | RU | FI

Kaavoitus

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2011 hyväksynyt Iso-Syötteen asemakaavan muutoksen korttelissa 55.

  Päätös on nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä tästä linkistä.

  Liitteet (pdf)

 • Mursunsaari on Pudasjärven taajaman keskustaan kiinteästi liittyvä asuinalue. Se on yksi Pudasjärven vanhimmista pysyvän asutuksen saaneista alueista, ja sen hyvä sijainti ja luonnonläheisyys tekevät siitä hyvin haluttavan asuinpaikan. Saaren maisema on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana rakentamisen lisäännyttyä ja entisen maalaismaiseman muututtua esikaupunkimaiseksi asuinalueeksi. Muutos on ollut osittain negatiivista, sillä nopean kehityksen myötä saaren alkuperäinen identiteetti on hukkunut, eikä hallitsemattomalta tuntuva muutos ole pystynyt muodostamaan uutta eheää kokonaisuutta. Näistä lähtökohdista on arkkitehtiylioppilas Tiina Komulainen laatinut diplomityönä kehittämissuunnitelman Mursunsaaren alueelle.

  Liitteet

 • Ilmoitus Livojoen rantayleiskaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta sekä mahdollisuudesta osallistua yleiskaavan valmisteluun.

  Pudasjärven kaupunginhallitus on 15.06.2010 § 226 päättänyt ryhtyä laatimaan rantayleiskaavaa Livojoen ranta-alueelle, Iijoelta Posion rajalle. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaupunginhallitus on samalla päättänyt periä yleiskaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista puolet alueen maanomistajilta heidän kaavoituksesta saamansa hyödyn suhteessa. Maksun perimisajasta ja –tavasta päätetään erikseen.

  Yleiskaavoituksen valmisteluun liittyen järjestetään asukas- ja maanomistajatilaisuus Perjantaina 18.11 2011 klo 18:00 Livon koululla, osoite Kirsiojantie 31, 93220 LIVO. kaavoitukseen liittyvään perusselvitysmateriaaliin voi tutustua samasta ajankohdasta alkaen Pudasjärven kaupungin kotisivuilla www.pudasjarvi.fi.

  Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 18.11.2011 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

  Liitteet (pdf)

 • Pudasjärven kaupunginhallitus on 15.06.2010 § 225 päättänyt ryhtyä laatimaan rantayleiskaavaa Iijoen ranta-alueille välille Yli-Iin raja, Taivalkosken raja. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaupunginhallitus on samalla päättänyt periä yleiskaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista puolet alueen maanomistajilta, heidän kaavoituksesta saamansa hyödyn suhteessa. Maksun perimisajasta ja –tavasta päätetään erikseen.

  Yleiskaavoituksen valmisteluun liittyen järjestetään asukas- ja maanomistajatilaisuus tiistaina 21.6.2011 klo 18:00 Kansalaisopiston salissa (vanha lukio), osoite Lukiontie 4, 93100 Pudasjärvi. Tilaisuudessa järjestettävään kyselyyn voi vastata myös internetissä 21.6.2011 alkaen osoitteessa www.pudasjarvi.fi. Kyselyyn voi vastata 1.8.2011 saakka (aikaa jatkettu).

  Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 20.6.2011 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekäinternetissä www.pudasjarvi.fi. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

  Pudasjärvellä 08.06.2011
  Kaupunginhallitus

  Liitteet

  Linkki suunnitteluaineistoon

  http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/pudasjarvi/proha/etusivu/iijokivarsi.html

 • Valtuusto on kokouksessaan 17.3.2011 hyväksynyt Jaurakkajärven ranta-asemakaavan tilalle Valola RN:o 5:22.

  Asemakaava tulee voimaan 19.5.2011.

  Päätös on asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvi 16.5.2011
  Kaupunginhallitus

  Liitteet (pdf)

 • Vuoden 2010 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvellä 27.12.2010
  Kaupunginhallitus

  Tutustu kaavoituskatsaukseen tästä (pdf)

 • Valtuusto on kokouksessaan 29.4.2010 hyväksynyt Haapokarin asemakaavan, Luokkavaaran asemakaavan laajennuksen, Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutoksen korttelissa 52, Iso-Syötteen asemakaavan muutoksen korttelissa 1 ja Pytkynharjun asemakaavan muutoksen korttelissa 29.

  Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Kaavoituskatsaus on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

 • Pudasjärven kaupunki laatii Törrönkankaan yleiskaavaa. Pudasjärven rannan osalle yleiskaava laaditaan MRL 72 §:n mukaisena sellaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. MRA 30 §:n mukaisesti alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

  Pudasjärven rannan osalle on valmistunut yleiskaavaluonnos, jota esitellään maanomistajille ja muille osallisille kaupungintalolla torstaina 12.11.2009 klo 18.00.

  . Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland