EN | RU | FI

Koulut

 • Koululaisten kaupunginmestaruusuinnit uitiin 24.4.2019 Puikkarissa. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat yhteistyössä koulut ja liikuntapalvelut.

  Tarkastele tuloslistaa tästä (pdf)

 • Syyslukukausi 8.8.-20.12.2019

  • syysloma 21.-25.10.2019 (vko 43)
  • itsenäisyyspäivä 6.12.2019
  • joululoma 21.12.2019-6.1.2020

  Kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020

  • talviloma 2.-6.3.2020 (vko 10)
  • pääsiäinen 10.-13.4.2020
  • vapunpäivä 1.5.2020
  • helatorstai 21.5.2020

  Työpäiviä yhteensä 187

 • Koululaisten Koillismaan mestaruushiihdot pidettiin Jyrkkäkoskella torstaina 28.3.2019.

  Tutustus tuloksiin tästä (pdf)

 • Koululaisten hiihdon kaupunginmestaruus ratkottiin keskiviikkona 20.3.2019 Jyrkkäkosken maastossa. Sarjojensa parhaat edustavat Pudasjärveä koululaisten Koillismaanmestaruuskisoissa Jyrkkäkoskella torstaina 28.3.

 • Pudasjärven, Oulun ja Helsingin viimeaikaisten tapahtumien johdosta hyvinvointivaliokunta kuuli  Hirsikampuksen apulaisrehtori Juha Pätsin, erityisopettaja Sari Poroputaan, Lakarin koulun vs.rehtorin Hely Forsberg- Moilasen sekä nuorisopalveluiden – ja hyvinvointikoordinaattori Auri Haatajan tiedot.tapahtumien vaikutuksista kouluissa ja nuorten keskuudessa. Hirsikampuksen, Lakarin sekä nuorisotoimen osalta kuultiin, että nämä valitettavat tapahtumat eivät ole aiheuttaneet koululla tai nuorisotoimessa erityisiä toimia asian käsittelyyn. Lapsille ja nuorille on tarjottu keskustelumahdollisuutta terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja nuorisotyöntekijöiden toimesta.              

  Vierailijoiden esityksissä sekä hyvinvointivaliokunnan puheenvuoroissa nousi kuitenkin selkeästi esille, että seksualliseen häirintään puuttumisesta sekä siihen liittyvien ilmiöiden tiedottamiseen ja valistamiseen tulee panostaa. Moni nuori ei ymmärrä, missä seksuaalisen häirinnän raja menee, ja usein vanhempi ei ole edes tietoinen, minkälaisia yhteydenottoja lapsi tai nuori saa. Erityisopettaja Sari Poropudas esitteli hyvinvointivaliokunnalle kaungin oppilashuoltoryhmän laatiman suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi seksuaaliselta häirinnältä. Suunniltelma on käyty läpi kouluilla oppilaiden sekä vanhempaintoimikuntien kanssa.                             

  Koulujen edustajien huolena oli oppilashuoltotyön resurssien vajavuus  ja vaativuus. Kuraattoreilla ei ole mahdollisuutta osallistua oppilashuoltotyön kehittämiseen, koska akuutit yksilöasiakkaat vaativatja tarvitsevat kaiken käytettävissä olevan työajan. Koulupsykologin viran pikaista täyttämistä odotetaan kipeästi. Virka täytetään heti kun siihen löytyy työntekijä. Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi, etää koulunuorisotyöntekijän haastattelut ovat menossa ja pyrimyksenä on valita tehtävään henkilö, turvallinen aikuinen johon nuorella on helppo olla yhteydessä. Hyvinvointivaliokunta järjestää kevään aikana tilaisuuden, johon kutsutaan nettipoliisi Lauri Nikula puhumaan somessa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja some käyttäytymisestä. Tilaisuus toteutetaan koululaisille omana tapahtumana päivällä ja vanhemmille ja muille asiasta kiinnostuneille iltatilaisuutena kaupungintalolla.

  Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä on kuntalaisten ja eri väestöryhmienhyvinvointitarpeiden ennakointi ja suunnittelu, kuntalaisten hyvinnvoinnin seuraaminen ja kehittäminen, kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen, sekä oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi. Hyvinvointivaliokunta keskusteli asiasta tulevien muutosten näkökulmasta  huomioiden hyvinvointivaliokunnan erityisen uuden painopistealueen määrittämistarpeen.  Hyvinvointivaliokunta valitsi yhdeksi mahdolliseksi painopistealueeksi perheiden hyvinvoinnin. Painopistealueiden pohdintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa.

  Hyvinvointivaliokunnalle esiteltiin vuoden 2018 aikana tehdyt ohjausesitykset sekä niiden toteutumiset. Hyvinvointivaliokunta oli vuoden aikana tehnyt 12 ohjausesitystä, joista 5 oli saatettu loppuun. Suurimpina saavutuksina olivat varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto 1.1.2019, suuren osallistujamäärän saavuttanut Vanhuspalvelut tulevaisuudessa- seminaarin toteutuminen 13.12.2018, koulupsykologin viran perustaminen ja Kiusaamisen vastaisen- työryhmän esittämä koulunuorisotyöntekijän tehtävän perustaminen.         

  Hyvinvointivaliokuntaan tuotiin tieto yhteydenotosta terveyskeskuksessa tarjottavasta henkilökohtaisesta hoidontarpeen arvioinnista. ja siihen liittyvistä haasteista. Hyvinvointivaliokunta keskusteli ja tarkasteli asiaa erityisesti maakunnan ja kunnan yhteistön näkökulmasta sote-muutoksen jälkeisenä aikana.Hyvinvointivaliokunta totesi, että asian käsittely liittyy olennaisesti kunnan palveluiden ja palvelutarpeiden uudelleen määrittelyyn.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Lue muistio tästä (pdf)

 • Hyvinvointivaliokunnan perustaman Kiusaamisen vastaisen- työryhmän puheenjohtaja Taina Vainio esitteli valiokunnalle työryhmän ideoimia toimintatapoja ja menetelmiä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Tärkeimmiksi tavoitteiksi lasten ja nuorten kiusaamisen ennaltaehkäisyyn työryhmä näki koulupsykologin viran täyttämisen sekä koulunuorisotyöntekijän toimen perustamisen. Koulunuorisotyöntekijän palkkaukseen on haettu hankerahaa. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kouluja pohtimaan, soveltamaan ja ottamaan käyttöön työryhmän esittämiä muita menetelmiä. Näitä ovat mm. Pudasjärven julistaminen Hyvien tyypien kaupungiksi, jossa positiivisen ilmapiirin ja kannustavan opiskeluympäristön edistäjät palkitaan vuosittain, Kaveripenkki-sivun luominen, jonka kautta voi tutustua toisiin oppilaisiin ja luoda positiivisia yhteyksiä koulun sisällä, käyntikortti, josta löytyy helposti erilaisia nettisivuja, josta oppilas saa keskusteluapua ongelmiin, luokkaretkien järjestäminen jo 7-8 luokalla yhteishengen luomiseksi sekä luottamuksen ilmapiirin luomisen koulun ja kodin yhteistyöhön.

  Isoimpina investointeina 2019 talousarviossa ovat Hyvinvointikeskus, jäähalli sekä Puikkarin korjaustyöt. Myös kansalaisopiston toiminnan siirtyminen pois vanhasta opistorakennuksesta Hirsikampukselle aiheuttaa kalusto- ja välineistö hankintoja. Kokonaisuutena hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toiminta-alueelle kohdistuvien investointiesitysten suuruus on 2,8 miljoonaa euroa.

  Hyvinvointivaliokunta järjestää to. 13.12.2018 klo 16.3018.30 kaupungintalolla vanhuspalveluihin liittyvän seminaarin teemalla Vanhuspalvelut tulevaisuudessa. Asia on tärkeä kuntalaisia läheltä koskettava kysymys. Seminaari/kyselymahdollisuus järjestetään kaikille kuntalaisille avoimena tilaisuutena, jossa kuntalaiset pääsevät kysymään ja kuulemaan ajankohtaista tietoa sote-maakunta valmisteluista sekä vanhuspalveluiden tulevaisuudesta. Asiantuntijoiksi tilaisuuteen tulevat Oulunkaarelta vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus, vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö sekä mahdollisesti sote-projektipäällikko Anu Vuorinen.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Pudasjärven lukion opinto-opas on julkaistu! Voit ladata sen itsellesi alla olevasta linkista:

  Pudasjärven lukion opinto-opas 2018-2019 (pdf)

 • Lue vuosikertomus tästä (pdf)

 • Lue muistio tästä (pdf)

 • 6-luokkalaisten Hyvispäivää vietettiin torstaina 1.2. Tuomas Sammelvuo -salin ympäristössä. Tapahtumaan otti osaa kaikkien koulujen kuutosluokkalaiset opettajineen. Päivän ideana oli, että hyvinvointiin liittyvien työpajojen lomassa oppilaat pääsevät samalla tutustumaan tuleviin yläkoulun luokkakavereihin ja rinnakkaisluokkalaisiin. Päivän aikana kaikkiaan neljässä eri työpajassa käsiteltiin hyvinvoinnin eri osa-alueita toiminnallisesti, keskustellen ja draamankin keinoin! Toteutuksesta vastasi hyvin moniammatillinen työryhmä, jossa mukana oli opettajia, kaupungin ja seurakunnan nuorisotyöntekijöitä, koulukuraattorit, terveydenhoitajia ja Kivapuhe-hanke.

 • Hyvinvointivaliokunnan yhtenä tärkeänä tavoitteena kuluvan toimikautensa aikana on selvittää koulukiusaamiseen liittyviä paikallisia ja muuallakin ilmeneviä kiusaamisen piirteitä ja rakentaa yhdessä lasten ja nuorten elämään kuuluvien ihmisten kanssa kiusaamista ehkäisevä ja vähentävä toimintamalli. Koulukiusaamiseen liittyvistä laaja-alaisista tekijöistä oli mahdollisuus saada tietoa torstaina 16.11.2017 Hirsikampuksella. Psykologian tohtori ja erityisasiantuntia Miia Sainio Turun yliopistosta jakoi vahvaa tutkimus- ja kokemustietoa koulukiusaamisesta.

  Kiusaamisen määritelmä on selkeä. Se on pahantahtoisesti, tahallisesti ja toistuvasti aiheutettua mielipahaa toiselle. Kiusaamista taas ei ole ystävällinen ja leikillinen kiusoittelu. Opettajien ja kasvattajien vaativana tehtävänä on erottaa nämä toisistaan. Huomion arvoinen seikka on sekin, että jokainen lapsi ja nuori tarvitsee välillä yksinoloa, mutta liialliseen yksinjäämiseen on aikuisen puututtava. Kiusatuksi joutuminen on yhteydessä moniin ongelmiin, jotka näyttäytyvät fyysisinä ja psyykkisinä oireiluna, ahdistuneisuutena, masennuksena, ärtyisyytenä, itsetuhoisuutena tai päihteisiin turvautumisena. Kiusaaminen aiheuttaa fyysisiä vaurioita muutoksina stressijärjestelmissä eli elimistön telomeerit ja kortisolitaso muuttuu. Tunneperäinen eli emotionaalinen kipu aiheuttaa vahvemmat ja pitempään muistissa pysyvät tunnekokemukset kuin fyysinen kipukokemus. Kiusatuksi joutuminen johtuu monista syistä, joita voivat olla näkyvät tai taustalla vaikuttavat erilaisuudet tai poikkeavuudet.

  Kiusaajalla on yleensä ratkaisemattomia ongelmia taustalla. Negatiivinen vanhemmuus eli lapsen hyväksikäyttö, kaltoin kohtelu, läheisten välinpitämättömyys, turvattomuus kotona tai rankaisevat kasvatuskäytännöt vaikuttavat kiusaajan käytökseen. Positiivinen vanhemmuus suojelee kiusaajaksi kehittymiseltä. Kotona vallitseva hyvä kommunikointi, lämmin tunneilmasto, tuki ja tekemisten oikeanlainen valvonta suojaavat kiusaajaksi kehittymiseltä. Kiusaamisessa on usein kysymys vallankäytöstä, tavasta hankkia ihailua ja asemaa ryhmässä. Kiusaamiseen osallistuvat tahtomattaan myös sellaiset ryhmän jäsenet, jotka vastustavat kiusaamista eivätkä haluaisi millään muotoa osallistua ikävään käyttäytymiseen. Sainio puhui tässä tapauksessa kognitiivisesta disonanssista. Ryhmäpaine, ryhmän normit ja joukkoharha (kuvitelma siitä, näin kuuluu toimia) ovat usein syynä siihen, että jäädään sivulle seuraamaan kiusaamista ja tällä tavalla vahvistetaan kiusaajan toimintavaltaa.

  Sainio pitää tärkeänä kasvattajien ja opettajien vaikuttamista tähän sivustakatsojaryhmään eikä pääasiassa kiusaajaan. Kun ryhmä ei anna kiusaamistilanteeseen jäämällä tukea kiusaajalle, kiusaaminen yleensä heikkenee tai loppuu.

  Sainio kertoi KIVA-koulun toimintamallin kehityksestä ja tuloksista muistuttaen, että kiusaamiseen puuttuminen on koko koulun henkilökunnan ja muidenkin asianosaisten yhteinen oikeus ja ennen kaikkea velvollisuus. Yhtenäinen ennaltaehkäisevä työ, tehokkaat ja johdonmukaiset kiusaamiseen puuttumiskeinot, toimivat KIVA -koulutyövälineet ja –ohjeet, aktiiviset, sitoutuneet opettajat sekä hyvin tärkeä rehtorin tuki ovat kärsivällisen KIVA- koulutoimintamallin toteutumisen perustukset.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Mervi Niemi esitteli keväällä 2017 tehdyn opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearviointien sekä kerhotoiminnan itsearviointien koosteen. Arviointien tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Arvioinnista on tarkoitus tehdä vuosittainen toimintatapa. Asian yhteydessä nousi esille hyvinvointivaliokunnan huoli lukutaidottomuuden lisääntymisestä ja luetun ymmärtämisen taidon heikkenemisestä. Lukutaidon edistämisessä koulun lisäksi kodeilla ja kirjastolla tärkeä rooli. Kokonaisuudessaan lukuharrastuneisuus vapaa-ajalla on vähentynyt ja tämä on osaltaan vaikuttanut lukutaidottomuuden lisääntymiseen. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa koulun kerhojen järjestämisen toteuteutusta osittain ostopalveluna yhdistyksiltä tai muilta toimijoilta osallistavan budjetoinnin menetelmä.

  Oppilashuollon koordinaattori Sari Poropudas kertoi koulukiusaamiseen liittyvistä tilastoista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamat 4.-5. ja 8.luokkalaisille suunnatut valtakunnalliset terveyskyselyt sekä Pudasjärven kaupungin oppilashuollon koostetilaston lukuvuodelta 2016-2017. Terveyskyselyn perusteella viikoittaista koulukiusaamista kokee 5,8% 4.-5.luokkalaisista vastaajista ja 1,3% 8.-9.luokkalaisista vastaajista. 4.-5. luokkalaisista vastaajista 71% kertoo, ettei häntä ole kiusattu laisinkaan koulussa lukuvuoden aikana. Vastaava lukema yläkouluikäisissä vastaajissa oli 76%. Terveyskyselyn tulosten mukaan 4.-5. luokkalaisista vastaajista 7,2% ovat nuuskanneet, tupakoineet tai käyttäneet sähkötupakkaa ainakin kerran elämässään. Sosiaalinen altistuminen huumeille viittaa kyselyssä siihen, että tunteeko vastaaja lapsia tai nuoria, jotka käyttävät huumeita tai onko vastaajalle itselleen tarjottu huumeita. Pudasjärven 4.-5. luokkalaisista vastaajista 9,1% vastasi kyllä tähän kysymykseen. Kyllä-vastausten lukumäärä oli hyvinvointivaliokunnan mielestä huolestuttava.Terveyskyselyn mukaan nuoremmista vastaajista 23,2% ja 8.-9. luokkalaisista vastaajista 41,9% ei syö aamupalaa joka arkiaamu. Koululla käytäntö on osoittanut, että kaikki nuoret eivät syö koululounasta. Jaksaminen on näin ollen haasteellista. Terveyskyselyn 8.-9. luokkalaisista vastaajista 9,6% on kokenut kohtalaista tai vaikeaa masentuneisuutta edellisen kahden viikon aikana.Tytöistä masentuneisuutta kokeneiden vastaajien osuus oli 16,2% ja pojista 2,8%. Erityisesti tyttöjen suuri osuus huolestutti hyvinvointivaliokunnan jäseniä, vaikka valtakunnallisesti mitattuna ollaan hieman keskiarvon alapuolella. Kyselyn perusteella nuorten osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon on keskimääräistä heikompaa Pudasjärvellä. Nettiriippuvuutta oli kartoitettu kysymällä onko vastaaja usein yrittänyt viettää vähemmän aikaa netissä, mutta ei ole siinä onnistunut. Pudasjärvellä 4.-5. luokkalaisista vastaajista 29,7% kertoi näin tapahtuneen. Kokonaisuudessaan tarkasteltuna Pudasjärven lasten ja nuorten terveys- ja elämäntilanne on valtakunnallisesti keskimääräistä parempi.

  Paula Soronen on tehnyt aloitteen Puikkarin kehittämisestä hyvinvointivaliokunnalle. Sorosen mukaan ruuhka-aikana iltaisin Puikkarissa on ahdasta. Aloitteessa ehdotetaan Puikkariin laajennusta esimerkiksi siten, että vesijuoksijoille rakennettaisiin oma tunneli, joka kiertäisi ulkokautta ison altaan syvästä päästä matalaan päähän. Tunnelin rakentamisesta hyvinvointivaliokunta totesi, että se tulisi olemaan kallis investointi. Lisäksi ehdotetaan suihkujen rinnalle käsisuihkuja ja toisen saunan muuttamista höyrysaunaksi. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Koordinaattori Ismo Miettistä selvittämään käsisuihkujen asennuksen kustannuksia sekä toisen saunan höyrysaunaksi muuttamisen kustannuksia. Lisäksi pyydetään kartoittamaan ruuhkan ajankohtaa sekä mahdollisuuksia säätää ruuhkahuippuja esimerkiksi aikatauluttamalla tai jakamalla vuoroja käyttäjäryhmille.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli liikuntatilojen ja -paikkojen ja kaupungintalon käyttömahdollisuuksien laajentamista suuremmalle yleisölle esimerkiksi lukituksia säätämällä. Samassa yhteydessä puhuttiin Suojalinnan kentän kesäaukioloajoista ja perheiden toiveesta päästä käyttämään kenttää silloin, kun siellä ei ole jaettuja vuoroja. Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa selvittää tilannetta.

  Kuntalaisilta on tullut esitys seniorikuntalaisten palvelusetelin käyttöönotosta, jolla voisi ostaa esimerkiksi siivousapua kotiin edesauttamaan mahdollisimman pitkää kotona asumista. Ulla-Maija Paukkeri on selvitellyt kaikille kuntalaisille suunnattua hyvinvointiseteliä ja hyvinvointi- ja sivistystoimisto on puolestaan selvitellyt varhaiskasvatuksen palvelusetelin sisältöä. Todettiin, että seteleitä on hyvä käsitellä samanaikaisesti niiden yhteneväisyyden vuoksi.

  Juha Holappa kertoi Hirsikampuksen johtamisjärjestelmästä ja rehtori Mikko Lumpeen siirtymisestä vakituiseksi viranhaltijaksi Taipalsaareen.

   

  Sointu Veivo

  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

   

 • Kesäkuun kokouksessaan hyvinvointivaliokunta määritteli yhdeksi toiminnan kehittämisen painopistealueeksi SOTE-muutokseen valmistautumisen pitkäjänteisenä prosessinomaisena työskentelynä. Valiokunnan jäsenten ja muiden asiasta kiinnostuneiden omatoimista tutustumista ajantasaiseen tietoon helpottavat alueuudistuksen ja PoPSTerin nettisivut. Etsitään aktiivisesti tietoa muualla toteutetuista ehkäisevistä  hyvinvointipalveluista ja digipalveluista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tule nähdä laajana käsitteenä sisältäen myös muita palveluita kuin perinteiset terveys- ja hoitopalvelut. Hyvinvointivaliokunta kuulee Oulunkaaren asiantuntijoita SOTE-muutokseen liittyvistä yleisistä asioista sekä Pudasjärven nykytilanteesta.

  Koulukiusaamisen ratkaisumalliin liittyvien taustatietojen kerääminen aloitetan pyytämällä Turun yliopistosta asiantuntijaluennoitsija (esim. Skypen kautta) kertomaan tutkittua tietoa koulukiusaamisesta ilmiönä.  Prosessin aikana valiokunnan jäsenet hyödyntävät verkostojaan ja etsivät tietoa hyvistä käytänteistä kiusaamisen ehkäisyssä muissa kunnissa. Lisäksi valiokunnan jäsenet haastattelevat mahdollisuuksien mukaan tuntemiaan oppilaita, muita nuoria ja opettajia. Tarkoituksena on selvittää nuorten ja opettajien kokemuksia kiusaamisesta, kiusaamiseen puuttumisesta, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä opettajasta  kiusaamisen kohteena.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli ja asetti itselleen talousarviotavoitteita vuodelle 2018, jotka ovat nähtävillä Sähköinen kokouspalvelu/Hyvinvointivaliokunta/Jaetut asiakirjat.

  Hyvinvointivaliokunta keskusteli varhaiskasvatuspalvelujen ruokavalion terveellisyydestä. Ohjeistetaan ruokapalvelupäällikköä tekemään selvitys terveellisen ruokavalion toteutumisesta varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa. Erityisesti tulee huomioida sokerin käyttö. Hyvinvointivaliokunnan tietoon tuotiin liikuntasalivuorojen jakamiseen liittyviä huomioitavia asioita, jotka koskivat sivukylien ja Kurenalan ryhmien vuorojen tasapuolista jakoa. Keskusteltiin tarpeesta perustaa suoraostopaikka poronlihalle. Kehittämistoimi selvittää ratkaisua asiaan. EU-lainsäädäntö on tähän asti ollut hidastavana tekijänä. Valiokunnan jäseniä ohjeistettiin tuomaan ideansa kirjallisesti valiokunnan tietoon, jonka jälkeen voidaan asiaan perehtyä myöhemmissä kokouksissa ja sopivalla aikataululla.

  Sointu Veivo
  Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

 • Perjantai 13. päivä ei muodostunut huonon onnen päiväksi ainakaan Hirsikampuksen, Lakarin ja Kipinän kouluille, joiden oppilaiden käyttöön hankittiin Liikkuva koulu -hankkeen avustumana peräti 60 Helkama Jopo -polkupyörää.

 • Avoimia joukkoliikennelinjoja koulumatkoillaan käyttävät Pudasjärven peruskoulun kuljetusoppilaat siirtyvät matkakortin käyttöön. Matkakortteina käytettävät älykortit luovutetaan oppilaille lukuvuoden ensimmäisen koulupäivän aikana 10.8.2016.

 • Pudasjärven kaupungin liikuntapalveluiden Liikuntaa kaikille -hanke on toteuttanut alakoululaisille suunnatun liikuntaoppaan. Oppaan tarkoituksena on lisätä koululaisten fyysistä aktiivisuutta käytännönläheisin tavoin.

 • Osoite: PL 10, Postimiehentie 1
  93100 Pudasjärvi
  Rehtori: Hely Forsberg-Moilanen, 0400 698551
  Kanslia: Lea Holappa, 040 8266442

 • Oppivelvollisuuden edellyttämästä perusopetuksesta Pudasjärvellä huolehtivat kaupungin ylläpitämät peruskoulut. Alakouluja on yhteensä kuusi, joista neljä toimii sivukylillä ja kaksi keskustassa.

  Peruskoulun jälkeisiä opiskelupaikkoja tarjoavat Pudasjärven lukioOulunseudun Ammattiopiston Pudasjärven yksikkö ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy.

  Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

  PL 10, Varsitie 7
  93101 Pudasjärvi

  Henkilöstön yhteystietohaku
  Wilma

 • Elokuussa 2016 se tapahtui: Pudasjärven lukio ja yhtenäiskoulu aloittivat toimintansa uudessa koulukeskuksessa! Tuolloin Hirsikampus täyttyi niin pudasjärvisistä lapsista ja nuorista kuin kaupungin ulkopuolelta oppilaiksi hakeutuvista.

  Maailman suurin hirsikoulu tarjoaa modernin oppimisympäristön, jossa on hyvät puitteet opiskeluun ja yhteistoimintaan. Tilat on suunniteltu turvallisiksi, terveellisiksi, viihtyisiksi ja moneen käyttöön muuntuviksi. 

  Toivotamme sinut tervetulleeksi tutustumaan hirsiseen ylpeydenaiheeseemme!

  Pudasjärven Hirsikampus

  PL 10, Nyynäjäntie 5
  93101 Pudasjärvi

  Henkilöstön yhteystiedot

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland