EN | RU | FI

Kurenalus

 • Valtuusto on kokouksessaan 13.06.2019 hyväksynyt Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutoksen kortteleihin 12 ja 14 sekä  niihin liittyvään viheralueeseen.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 26.06.2019 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet (pdf)

 • Aloitamme osoitteessa Oikopolku 2 ja 6, sijaitsevien kiinteistöjen purkutyöt 11.6.2019. Purku aloitetaan kevyillä purkutöillä viikolla 24, jonka jälkeen aloitamme raskaspurun viikolla 25. Purkutyöt valmistuvat viimeistään 31.7.2019 mennessä.

  Lisätietoja:

  Purkupiha Oy
  Olli-Pekka Karvonen
  0504542737
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Kuljetuspudas Oy on aloittanut kaivuutyöt 2019 toukokuussa Pietarilan alueen kaavateillä. Loput Pietarilantiestä Nesteelle päin ja Peltotie kaivetaan kesä- ja heinäkuussa. Kesäkuussa tulee multaus tienlaitaan. Elokuussa tulee asfaltti.

  Kuljetuspudas Oy kiittää alueen asukkaita kärsivällisyydestä ja yhteisymmärryksestä Pietarilan kaavatiet -hankkeen toteutumisessa kuluneen kesän ja syksyn aikana.

  Lähialueen asukkaiden tiedotusta tarkennetaan kesällä 2019 Pietarilan alueella töiden edetessä.

  Kuljetuspudas Oy toivottaa hyvää kesää!

  Lisätietoja tarvittaessa:

  Veli-Pekka Salmela
  Kuljetuspäällikkö
  puh. 0400 184 843
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Pudasjärven kaupungin vuokrataloyhtiö suunnittelee uusia hirsikerrostaloja Pudasjärven keskustaan, Kauppatien, Varsitien ja Oikopolun rajaamalle alueelle. Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta rakennusoikeuden, kerrosluvun ja Sivakkaojan puistoalueen osalta.

  Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 25.4. – 27.5.2019.

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 27.5.2019 klo 15:00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Aineisto Sweco Oy:n sivuilla

 • Kaupunkistrategiansa mukaisesti Pudasjärvi luo edellytyksiä uusille työpaikoille ja asukasmäärän kasvulle. Keskustan alueen viihtyvyyden ja palvelujen kehittäminen on yksi keino lisätä sekä asukastyytyväisyyttä että paikkakunnan vetovoimaisuutta.

  Pudasjärven omaa vetovoimaa tulee lisätä ostovoiman vuodon vähentämiseksi

  Kaupan alan selvitys toteutettiin helmikuun aikana ja samalla toteutettiin otantaan perustuva haastattelututkimus yrittäjien keskuudessa. Selvitystyön taustalla on kaavamuutos, joka uudistaa sekä keskustan alueen tieverkkoa että taajamarakennetta. Selvityksen teetti Pudasjärven Kehitys Oy ja raportin laati FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

  Kaupan alan selvityksen perusteella Pudasjärvellä on monipuolinen ja kattava päivittäiskaupan palveluverkko. Ostovoiman negatiivista siirtymää on kuitenkin erikoiskaupan alalla, autokaupassa ja huoltamotoiminnassa eli kysyntää suuntautuu muille paikkakunnille. Kaupungin tavoitteena tulisi olla jatkossa ostovoiman vuodon vähentäminen. Kaupan alan selvityksen mukaan Pudasjärven kaupallisen vetovoiman vahvistaminen edellyttää sekä ydinkeskustan että valtatien varren kehittämistä.

  Keskustassa sijaitseville liiketonteille on tarvetta

  Kurenalla sijaitsee vielä osittain tyhjiä tai nykyään vajaakäytössä olevia liiketontteja, jotka vaikuttavat keskustan yleisnäkymään ja toisaalta sijaintinsa puolesta kiinnostavat mahdollisia uusia kaupan alan ja muita toimijoita. Kaupan toiminta- ja kehitysedellytysten kannalta on tärkeää, että mahdollistetaan myymälätilojen uudistuminen ja laajentuminen sekä uuden liiketilan rakentaminen paikkakunnalle. Selvityksen mukaan laskennallinen lisätarve vuoteen 2040 mennessä on tilaa vaativassa erikoiskaupassa noin 1 700 k-m2, muussa erikoiskaupassa jopa 4 200 k-m2 ja autokaupassa ja huoltamotoiminnassa noin 2 300 k-m2.

  Sijaintivaihtoehtoina uusille kaupan alan toimijoille tarkasteltiin Kuusamontien vartta ja ydinkeskustan pääväylän vartta. Molemmissa vaihtoehdoissa kaupan palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Valtatien varren vahvuutena on kaupan alan toimijan kannalta erityisesti näkyvä sijainti. Ydinkeskustassa on puolestaan enemmän lähiasukkaita ja työpaikkoja sekä muita palveluja. Uuden kaupan alan toimijan sijoittuminen ydinkeskustaan säilyttäisi palvelurakenteen tiiviinä.

  Toimijoiden omista tarpeista riippuen eri kokoisille ja erilaisille liiketonteille on kysyntää. Käytännössä haasteena on, että uusille kaupan alan toimijoille ei ole vapaana isoja tontteja ydinkeskustan pääväylän varrelta, mutta Kuusamontien varressa tilaa on toistaiseksi enemmän käytettävissä. Selvityksen mukaan erikoiskaupassa kysyntä mahdollistaa uuden liiketilan rakentamisen Pudasjärvelle ja molemmat sijaintivaihtoehdot vahvistavat kaupungin keskustan vetovoimaa kaupan sijaintipaikkana.

  Yrittäjät toivovat keskustan yleisilmeen kehittämistä

  Haastatteluissa nousi nykyisten yrittäjien luonnollisena huolena esille, että uuden kaupan alan toimijan sijoittuminen paikkakunnalle vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Vastaajien mukaan uusien toimijoiden toivotaan sijoittuvan mieluummin ydinkeskustaan kuin Kuusamontien varteen. Uusien toimijoiden toivotaan monipuolistavan valikoimaa eli tuovan paikkakunnalle uudenlaista tarjontaa sellaisista palveluista ja tuotteista, joita ei tällä hetkellä ole saatavilla.

  Selvityksessä nousi vahvasti esille yrittäjien yleisenä toiveena, että kaupungin keskustan yleisilmettä ja yleistä viihtyisyyttä kehitettäisiin. Ydinkeskustan liikerakennukset ja liikkeiden näyteikkunat vaatisivat vastaajien mukaan uudistamista. Osa ydinkeskustan kiinteistöistä on kaupungin ja osa muiden tahojen omistamia. Ydinkeskustan uudistuminen on siis laajasti pudasjärvisten ja Kurenalla kiinteistöjä omistavien yhteinen asia. Uudistukset vaativat investointeja kaikilta osapuolilta. Yrittäjien mukaan keskustaan halutaan uusia houkuttelevia kivijalkaliikkeitä, lisää viheralueita sekä viihtyisiä kohtaamispaikkoja keskustan ja torin alueelle.

  Pudasjärven kaupunki pyrkii luomaan edellytyksiä uusille työpaikoille ja asukasmäärän kasvulle. Keskustan tieverkon uudelleenlinjaus ja uudet julkiset ja yksityiset rakennushankkeet muuttavat keskustan aluetta ja sen yleisilmettä positiiviseen suuntaan. Kaupunki kehittää osaltaan myös yleisiä alueita ja viheralueita pääväylän liikennejärjestelyjen uudistuksen yhteydessä.

  Pudasjärven Kehitys Oy kokoaa liiketonttien markkinointia tukevaa materiaalia nettisivuilleen, jotta tietoa vapaista liiketonteista olisi entistä helpommin saatavissa. Keskustan palveluvalikoiman toivotaan lähivuosina lisääntyvän ja monipuolistuvan entisestään. Se vahvistaa Pudasjärven keskustan kaupallista vetovoimaa sekä asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden että matkailijoiden näkökulmasta.

  Liitteet

  Lisätiedot

  Tomi Timonen
  kaupunginjohtaja, Pudasjärven kaupunki
  050 454 8230

  Sari Turtiainen
  toimitusjohtaja, Pudasjärven Kehitys Oy
  040 487 2429

 • Asemakaavojen muutos koskee Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteleita 4, 4a, 6, 72, 73, 75, 75a ja 199, niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne-, erityis- sekä maa- ja metsätalousalueita, Rimminkankaan asemakaavan kortteleita 318 ja 334 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne- ja vesialueita. Muutosalue rajoittuu likimäärin Pilliahontiehen, Ouluntiehen, Tuotantotiehen, Tuulimyllyntiehen, Rimmintiehen, Varsitiehen, Kumputiehen, Kumpukujaan, Kauppatiehen, Jukolantiehen ja Naamangantiehen.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa tieverkkoa ja taajamarakennetta, ohjata keskustan laajeneminen kohti valtatietä ja linjata keskustaan johtava uusi tie niin, että keskustan sijainti palveluineen on helposti tavoitettavissa valtatieltä.

  Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 7.12.2018 – 7.1.2019.

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 7.1.2019 klo 15:00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Aineistot sweco Oy:n sivuilla

 • Kurenalan osayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä. Kaavoitettava alue ulottuu likimäärin etelässä Heteharjuun, lännessä Tuulijärveen, pohjoisessa Törrönjokeen, koillisessa Rissasenperään ja idässä Haapokariin.

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa 7.12.2018 – 7.1.2019 sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Nähtävänäoloaikana on kunnan jäsenillä ja osallisilla mahdollisuus tehdä kaavasta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 7.1.2019 klo 15.00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, PL 10 (Varsitie 7), 93101 Pudasjärvi, sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Liitteet (pdf)

 • Kesä tulee ja Kurenalus loistaa kohtaa kukista. Laitetaan yhdessä paljon näyttäviä kukkalaatikoita Varsitien, Kauppatien ja Kuusamontien varteen kaikkien kuntalaisten ja matkailijoiden iloksi. Kukkalaatikot sijoitetaan ryhminä alueille missä ne näkyvät sekä tiellä kulkijoille että asiakkaille. Esimerkiksi P-alueiden reunamille (kaupat, huoltoasemat, Keskuskoulu, tori). Toiveita paikosta saa esittää. Hoidon vuoksi kukkia ei voi laittaa tiealueelle eikä nurmikolle.

 • Valtuusto on kokouksessaan 12.05.2016 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleihin 1,1,3,12-14, 16-22 ja 28 sekä niihin liittyviin viher-, vesi-, erityis-, liikenne- ja katualueisiin.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 25.05.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.3.2015 hyväksynyt Kurenalan eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittaisen muutoksen jalankulku ja pyöräteiden alueilla, tulevan Jussinahon alikulkutunnelin kohdalla.

  Asemakaavan muutos tulee voimaan 13.5.2015.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.03.2015 hyväksynyt Kurenalan eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittaisen muutoksen, jolla jalankulku- ja pyörätietä on muutettu valtatien liikennealueeksi tulevan Jussinahon alikulkutunnelin kohdalla.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 01.04.2015 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Maankäyttöinsinööri on päätöksellään 12.12.2014 § 19 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteliin 172. Tonttijaon muutoksella on rakennuspaikka 3 jaettu rakennuspaikoiksi 3 ja 4.

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 12.12.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Pudasjärvi 12.12.2014

  Markku Mattinen
  maankäyttöinsinööri

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 § 58 hyväksynyt Kurenalan eteläisen ja pohjoisen osan sekä Rimminkankaan asemakaavojen osittaiset muutokset.

  Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan eteläisen osan asemakaavan korttelia 3 sekä siihen liittyviä katu- ja liikennealueita, Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan asemakaavan korttelia 316 sekä siihen liittyviä viher-, vesi- ja liikennealueita.

  Muutokset tulevat voimaan 13.8.2014.

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtäville kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

  Pudasjärvi 7.8.2014
  Kaupunginhallitus

 • Valtuusto on kokouksessaan 22.05.2014 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Rimminkankaan asemakaavan korttelissa 316.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 04.06.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Kurenalan pohjoisen osan asemakaava-alue (Pietarila)

  Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 5.3.2014 alkaen.

  Muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 1,3 ja 16 -19 sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita. Muutosalue sijaitsee Pietarilassa, Ritolantien ja Iijoen välisellä alueella sekä Varstatien, Pietarilantien, Tähkätien ja Valiontien ympäristöissä.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää alueen asuntorakentamista sekä katu- ja viheralueitta.

  Kaavoituksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään pitämällä suunnittelukokous keskiviikkona 12.3.2013 klo 18.00 Pudasjärven kaupungintalolla.
  Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt seuraavat asemakaavat:

  Kurenalan pohjoisen osan, eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittainen muutos (Poropudas ja Jussinaho)

  Haukijärven ja Pienen Haukijärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus

  Korpijoen ranta-asemakaava

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 3.1.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvi 31.12.2013

 • Mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asemakaavojen muutoksia valmisteltaessa.

  Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 1,3,5 ja 8, niihin liittyviä viher- ja katualueita sekä Rimminkankaan asemakaavan kortteliin 316 liittyvää viheraluetta. Muutosalueet sijaitsevat pohjoisella alueella Ritolantien ja Iijoen välissä Pietarilassa ja eteläisellä alueella Tuulimyllyntien, Iijoen ja Kuusamontien välisellä alueella.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on valmistella rakennuspaikka uudelle Kurenalan koulukeskukselle tekemällä edullisuusvertailu kahden valitun sijaintipaikan välillä. Pietarilan alueen kortteleihin 1 ja 3 suunnitellaan lisäksi asuntotuotantoa.

  Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavojen muutoksia valmisteltaessa. Luonnokset pidetään nähtävänä 24.4.-10.5.2013 Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Varsitie 7 Pudasjärvi, sekä kaavan laatijan, AirIx Ympäristö Oy:n toimistolla, os. Mäkelininkatu 17 A Oulu sekä internetissä, osoitteissa www.pudasjarvi.fi.

  Yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidetään Rimminkankaan koulun juhlasalissa tiistaina 23.4.2013 klo 18.00, osoite Rimmintie 15 Pudasjärvi.

  Mahdolliset asemakaavojen muutoksia koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax (08) 823 453, sähköposti kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi.

  Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389972 (lomalla 22.4.-1.5.2013) ja AirIX Ympäristö Oy:ssä Riitta Yrjänheikki 010 2414 620 (lomalla 29.4.-3.5.) sekä Elina Marjakangas, puh. 010 2414 626.

  Liitteet

  Pudasjärvellä 15.4.2013
  Kaupunginhallitus

 • Valtuusto on kokouksessaan 14.6.2012 hyväksynyt seuraavat asemakaavojen muutokset:

  1. Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutos korttelissa 58 sekä siihen rajoittuvalla puistoalueella ja
  2. Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muutos kortteleissa 1-13 ja 32-42 sekä niihin rajoittuvilla virkistys-,  katu- ja maa- ja metsätalousalueilla.

  Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

  Kortteli 58

  Hulhavanaho, Luokkavaara, Iso-Syöte

 • Mursunsaari on Pudasjärven taajaman keskustaan kiinteästi liittyvä asuinalue. Se on yksi Pudasjärven vanhimmista pysyvän asutuksen saaneista alueista, ja sen hyvä sijainti ja luonnonläheisyys tekevät siitä hyvin haluttavan asuinpaikan. Saaren maisema on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana rakentamisen lisäännyttyä ja entisen maalaismaiseman muututtua esikaupunkimaiseksi asuinalueeksi. Muutos on ollut osittain negatiivista, sillä nopean kehityksen myötä saaren alkuperäinen identiteetti on hukkunut, eikä hallitsemattomalta tuntuva muutos ole pystynyt muodostamaan uutta eheää kokonaisuutta. Näistä lähtökohdista on arkkitehtiylioppilas Tiina Komulainen laatinut diplomityönä kehittämissuunnitelman Mursunsaaren alueelle.

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 29.4.2010 hyväksynyt Haapokarin asemakaavan, Luokkavaaran asemakaavan laajennuksen, Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutoksen korttelissa 52, Iso-Syötteen asemakaavan muutoksen korttelissa 1 ja Pytkynharjun asemakaavan muutoksen korttelissa 29.

  Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland