EN | RU | FI

Tekninen- ja ympäristötoiminta

 • Pudasjärven kaupunginhallitus on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Koskienergia Koskivoima Oy:n esityksestä perustanut Pintamojärven kehittämisen seurantaryhmän vuonna 2018.

  Seurantaryhmä on kokoontunut 23.1.2019. Palautetta järven tilasta ja toimenpide-ehdotuksia voi esittää mm.Pudasjärven kaupungin internetsivujen palautelomakkeen kautta, sekä seurantaryhmän edustajatahojen välityksellä.

  Seurantaryhmässä on edustettuna Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Koskienergia Koskivoima Oy, Pintamojärvi-yhdistys ry, Pintamon yhteisen kalaveden osakaskunta, Pintamon kyläseura ry, Oulunkaaren ympäristöpalvelut ja Pudasjärven kaupunki.

 • Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.12.2018 vahvistanut ruokapalvelujen hinnaston 1.1.2019 alkaen.

  Taksat ja hinnasto ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla sekä kaupungin asiakaspalvelupisteessä.

  Liitteet

 • Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.12.2018 vahvistanut jätetaksat 1.1.2019 alkaen.

  Taksat ja hinnasto ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla sekä kaupungin asiakaspalvelupisteessä.

  Liitteet

 • Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.11.2018 vahvistanut Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksat 1.1.2019 alkaen.

  Taksat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla www.pudasjarvi.fi sekä kaupungin asiakaspalvelupisteessä.

  Liitteet

 • Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 13.4.2018 alkaen.

  Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteleita 4, 4a, 6, 72, 73, 75, 75a ja 199, niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne-, erityis- sekä maa- ja metsätalousalueita, Rimminkankaan asemakaavan kortteleita 318 ja 334 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne- ja vesialueita. Muutosalue rajoittuu likimäärin Pilliahontiehen, Ouluntiehen, Tuotantotiehen, Tuulimyllyntiehen, Rimmintiehen, Varsitiehen, Kumputiehen, Kumpukujaan, Kauppatiehen, Jukolantiehen ja Naamangantiehen.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa tieverkkoa ja taajamarakennetta, ohjata keskustan laajeneminen kohti valtatietä ja linjata keskustaan johtava uusi tie niin, että keskustan sijainti palveluineen on helposti tavoitettavissa valtatieltä.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi

  Liitteet

 • Pudasjärven kaupunki ja Sweco Finland Oy ovat pyytäneet yleisöltä ideoita Ranuantien varteen suunniteltavan Nivankankaan uuden kehittämiseksi. Kysely on saanut kiinnostuneet vastaanoton ja palautetta on tullutkin runsaasti. Aiheen tiimoilta järjestettiin myös tilaisuus kaupungintalolla 26.2.2018.

  Ideoitten pohjalta on piirretty puhtaaksi oheinen kartta (pdf).

  Kysely on avoinna 4.3.2018 saakka osoitteessa https://player.myzef.com/sweco/ajax/?q=126-H8nKIWKb

 • Pudasjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.11.2017 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen.

  Maksut ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla ja kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä.

 • Valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 hyväksynyt seuraavat kaavat:

  1. Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava
  2. Iso-Syötteen asemakaavan muutos kortteleissa 55a ja 55b sekä niihin liittyvällä puistoalueella

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 20.12.2017 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet (pdf)

 • Vuoden 2017 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.  
  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet

  Pudasjärvellä 18.12.2017
  Kaupunginhallitus

 • Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2017 hyväksynyt Pudasjärven rakennusjärjestyksen.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 1.12.2017 alkaen kaupungin rakennusvalvontatoimistossa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Pytkynharjun asemakaavan kortteliin 20 sekä siihen liittyvälle virkistysalueelle.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 17.11.2017 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen asemakaavan kortteleita 55a ja 55b sekä niihin liittyvää puistoaluetta. Muutosalue sijaitsee valtion maalla, Iso-Syötteen laskettelukeskuksessa, Romekievarintien, Tupasvillantien, Pärjänkievarintien ja Syötetien rajoittamalla alueella. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- la liikuntapaikkarakentamista Iso-Syötteen matkailukeskuksessa.

  Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 18.10.2017 alkaen. Kaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 18.10.- 1.11.2017.

  Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Varsitie 7 (PL 10), 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Liitteet

 • Pudasjärven kaupunki laatii Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Pudasjärven Kurenalta n. 30 km itään kantatie 78:n ja Puhosjärven välissä sijaitsevalla Tolpanvaaran alueella. Kaavoitettavan alueen koko on noin 22 km2. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen alueelle.

  Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää tuulivoimalaitoksen rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavoitus perustuu Pudasjärven kaupungin ja Metsähallituksen väliseen maankäyttösopimukseen.

  Yleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 13.10. - 13.11.2017. Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi .

  Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

  Yleiskaavoituksesta antavat lisätietoja Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400 389 972, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Ramboll Finland Oy:ssä Juha-Matti Märijärvi, puh. 040 825 6260 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

  Liitteet

 • Maanomistajille ja muille osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa valmisteltaessa. Yleiskaavaluonnos pidetään nähtävänä 26.4. – 29.5.2017 Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Varsitie 7 Pudasjärvi, sekä internetissä, osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus järjestetään Pudasjärven kaupungintalolla tiistaina 2.5.2017 klo 18:00.

  Mahdolliset yleiskaavaa koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax (08) 823 453, sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389 972, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Ramboll Finland Oy:ssä Juha-Matti Märijärvi, puh.040-825 6260 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

  Liitteet

 • Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Uudistamisen kolmas vaihe koskee pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun liikenne- ja maan­käyttöratkaisuja sekä Vaalan ja Himangan alueiden maakuntakaavamerkintöjen tarkistuksia. Kaava-aineistoon on lisätty myös vuoden 2005 kokonaismaakuntakaa­van mukaiset, 1. ja 2. vaiheissa käsittelemättömät merkinnät.

 • Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Pudasjärven kaupunginvaltuuston Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä koskevat päätökset. Metsähallitus on tehnyt Pudasjärven kaupungille uuden kaavoitusaloitteen tuulivoimapuiston yleiskaavoituksen käynnistämiseksi.

 • Valtuusto on kokouksessaan 5.9.2013 § 41 hyväksynyt Iijokivarren rantaosayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 9.11.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt kaavasta tehdyn valituksen.

  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että osayleiskaava tulee voimaan 25.11.2016

 • tonttijaon muutoksen Iso-Syötteen asemakaavan kortteliin 38. Tonttijaon muutoksella on rakennuspaikka 1 jaettu rakennuspaikoiksi 1-5. Rakennuspaikka 2 on muutettu rakennuspaikaksi 6.

  Päätös tulee MRL 202 §:n mukaisesti voimaan välittömästi.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 21.10.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet (pdf)

 • Valtuusto on kokouksessaan 21.6.2016 § 17 hyväksynyt Törrönkangas-Riekinkangas-Kirkonseutu -osayleiskaavan. Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.

  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että osayleiskaava tulee voimaan 14.10.2016.

 • Valtuusto on kokouksessaan 21.06.2016 hyväksynyt Törrönkangas, Riekinkangas, Kirkonseutu -osayleiskaavan.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 03.08.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland