EN | RU | FI

Tekninen- ja ympäristötoiminta

 • Kurenalan pohjoisen osan asemakaava-alue (Pietarila)

  Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 5.3.2014 alkaen.

  Muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 1,3 ja 16 -19 sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita. Muutosalue sijaitsee Pietarilassa, Ritolantien ja Iijoen välisellä alueella sekä Varstatien, Pietarilantien, Tähkätien ja Valiontien ympäristöissä.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää alueen asuntorakentamista sekä katu- ja viheralueitta.

  Kaavoituksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään pitämällä suunnittelukokous keskiviikkona 12.3.2013 klo 18.00 Pudasjärven kaupungintalolla.
  Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt seuraavat asemakaavat:

  Haukijärven ja Pienen Haukijärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus

  Korpijoen ranta-asemakaava

  Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvi 5.2.2014

 • Vuoden 2013 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet

 • Maanomistajat ovat toimittaneet Pudasjärven kaupungille käsiteltäväksi Tuulijärven ranta-asemakaavoitusta koskevat asiakirjat. Kaavoitettava alue sijaitsee Tuulijärven etelärannalla, Tuhnukankaalla. Kaavoitus koskee tiloja Pappila 5:62 ja Tuhnula 1:1. Kaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueelle omarantaista loma-asutusta.

  Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 7.1.2014 alkaen. Ranta-asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 7.1. - 7.2.2014.

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Mielipiteet on toimitettava nähtävänäolon aikana kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt seuraavat asemakaavat:

  Kurenalan pohjoisen osan, eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittainen muutos (Poropudas ja Jussinaho)

  Haukijärven ja Pienen Haukijärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus

  Korpijoen ranta-asemakaava

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 3.1.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvi 31.12.2013

 • Pudasjärven kaupunki laatii Tolpanvaaran – Jylhänvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Pudasjärven Kurenalta n. 30 km itään kantatie 78:n ja Puhosjärven välissä sijaitsevalle Tolpanvaara-Jylhävaaran alueelle. Kaavoitettavan alueen koko on noin 22 km2. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen alueelle.

  Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää tuulivoimalaitoksen rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavoitus perustuu Pudasjärven kaupungin ja Metsähallituksen väliseen maankäyttösopimukseen.

  Yleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 27.11. - 30.12.2013. Yleiskaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidetään Nokipannussa torstaina 12.12.2013 klo 18.00, osoite Puolangantie 1148 (entinen Ervastin koulu).

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi . Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi . Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

  Yleiskaavoituksesta antavat lisätietoja Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400 389 972, markku.mattinen(ät)pudasjarvi.fi ja Pöyry Oy:ssä Juha-Matti Märijärvi, puh.010 334 1117 juha-matti.marijarvi(ät)poyry.com.

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 5.9.2013 hyväksynyt Iijoen rantayleiskaavan.

  Päätös on nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvi 11.9.2013
  Kaupunginhallitus

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 17.3.2011 hyväksynyt Jaurakkajärven ranta-asemakaavan tilalle Valola RN:o 5:22.

  Asemakaava tulee voimaan 19.5.2011.

  Päätös on asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvi 16.5.2011
  Kaupunginhallitus

  Liitteet (pdf)

 • Maanomistajille ja muille osallisilla varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen Tolpanvaaran – Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa valmisteltaessa. Yleiskaavaluonnos pidetään nähtävänä 29.5. – 28.6.2013 Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Varsitie 7 Pudasjärvi, sekä internetissä, osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Kaavan laatija on henkilökohtaisesti tavattavissa Pudasjärven kaupungintalolla keskiviikkona 5.6.2013 klo 12.00-18.00.

  Mahdolliset yleiskaavaa koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax (08) 823 453, sähköposti kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi.

  Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389972, markku.mattinen(ät)pudasjarvi.fi ja Pöyry Oy:ssä Juha-Matti Märijärvi, puh.010 33 41117 juha-matti.marijarvi(ät)poyry.com .

  Pudasjärvellä 24.5.2013
  Kaupunginhallitus

  Liitteet (pdf)

 • Mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asemakaavojen muutoksia valmisteltaessa.

  Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 1,3,5 ja 8, niihin liittyviä viher- ja katualueita sekä Rimminkankaan asemakaavan kortteliin 316 liittyvää viheraluetta. Muutosalueet sijaitsevat pohjoisella alueella Ritolantien ja Iijoen välissä Pietarilassa ja eteläisellä alueella Tuulimyllyntien, Iijoen ja Kuusamontien välisellä alueella.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on valmistella rakennuspaikka uudelle Kurenalan koulukeskukselle tekemällä edullisuusvertailu kahden valitun sijaintipaikan välillä. Pietarilan alueen kortteleihin 1 ja 3 suunnitellaan lisäksi asuntotuotantoa.

  Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavojen muutoksia valmisteltaessa. Luonnokset pidetään nähtävänä 24.4.-10.5.2013 Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Varsitie 7 Pudasjärvi, sekä kaavan laatijan, AirIx Ympäristö Oy:n toimistolla, os. Mäkelininkatu 17 A Oulu sekä internetissä, osoitteissa www.pudasjarvi.fi.

  Yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidetään Rimminkankaan koulun juhlasalissa tiistaina 23.4.2013 klo 18.00, osoite Rimmintie 15 Pudasjärvi.

  Mahdolliset asemakaavojen muutoksia koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax (08) 823 453, sähköposti kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi.

  Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389972 (lomalla 22.4.-1.5.2013) ja AirIX Ympäristö Oy:ssä Riitta Yrjänheikki 010 2414 620 (lomalla 29.4.-3.5.) sekä Elina Marjakangas, puh. 010 2414 626.

  Liitteet

  Pudasjärvellä 15.4.2013
  Kaupunginhallitus

 • Vuoden 2012 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet

 • Ilmoitus yleiskaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä pidosta.

  Pudasjärven kaupunginhallitus on 19.06.2012 §226 päättänyt ryhtyä laatimaan Tolpanvaaran- Jylhänvaaran tuulivoimapuiston yleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Puhoksen-Siivikon alueella, paikallistien 8390 pohjoispuolella. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan tuulivoimalan rakennuslupaan oikeuttavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.

  Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 17.12.2012 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.  Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

  Kaavoitustyön suunniteltu aikataulu ja vaiheet: Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto asetetaan mielipiteen kuulemista varten nähtäville alkuvuodesta 2013. Tämän jälkeen laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville ja josta pyydetään viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn loppukesästä 2013.

  Liitteet

 • Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389972, markku.mattinen(ät)pudasjarvi.fi ja FCG Oy:ssä Kuisma Reinikainen, puh. 050-3905741 kuisma.reinikainen(ät)fcg.fi.

  Liitteet (pdf)

  Perusselvitysaineisto

  Kaavaluonnos ja kaavaselostus

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 • Valtuusto on kokouksessaan 14.6.2012 hyväksynyt seuraavat asemakaavojen muutokset:

  1. Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutos korttelissa 58 sekä siihen rajoittuvalla puistoalueella ja
  2. Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muutos kortteleissa 1-13 ja 32-42 sekä niihin rajoittuvilla virkistys-,  katu- ja maa- ja metsätalousalueilla.

  Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

  Kortteli 58

  Hulhavanaho, Luokkavaara, Iso-Syöte

 • Vuoden 2011 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvellä 28.12.2011
  Kaupunginhallitus

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2011 hyväksynyt Iso-Syötteen asemakaavan muutoksen korttelissa 55.

  Päätös on nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä tästä linkistä.

  Liitteet (pdf)

 • Mursunsaari on Pudasjärven taajaman keskustaan kiinteästi liittyvä asuinalue. Se on yksi Pudasjärven vanhimmista pysyvän asutuksen saaneista alueista, ja sen hyvä sijainti ja luonnonläheisyys tekevät siitä hyvin haluttavan asuinpaikan. Saaren maisema on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana rakentamisen lisäännyttyä ja entisen maalaismaiseman muututtua esikaupunkimaiseksi asuinalueeksi. Muutos on ollut osittain negatiivista, sillä nopean kehityksen myötä saaren alkuperäinen identiteetti on hukkunut, eikä hallitsemattomalta tuntuva muutos ole pystynyt muodostamaan uutta eheää kokonaisuutta. Näistä lähtökohdista on arkkitehtiylioppilas Tiina Komulainen laatinut diplomityönä kehittämissuunnitelman Mursunsaaren alueelle.

  Liitteet

 • Ilmoitus Livojoen rantayleiskaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta sekä mahdollisuudesta osallistua yleiskaavan valmisteluun.

  Pudasjärven kaupunginhallitus on 15.06.2010 § 226 päättänyt ryhtyä laatimaan rantayleiskaavaa Livojoen ranta-alueelle, Iijoelta Posion rajalle. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaupunginhallitus on samalla päättänyt periä yleiskaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista puolet alueen maanomistajilta heidän kaavoituksesta saamansa hyödyn suhteessa. Maksun perimisajasta ja –tavasta päätetään erikseen.

  Yleiskaavoituksen valmisteluun liittyen järjestetään asukas- ja maanomistajatilaisuus Perjantaina 18.11 2011 klo 18:00 Livon koululla, osoite Kirsiojantie 31, 93220 LIVO. kaavoitukseen liittyvään perusselvitysmateriaaliin voi tutustua samasta ajankohdasta alkaen Pudasjärven kaupungin kotisivuilla www.pudasjarvi.fi.

  Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 18.11.2011 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

  Liitteet (pdf)

 • Pudasjärven kaupunginhallitus on 15.06.2010 § 225 päättänyt ryhtyä laatimaan rantayleiskaavaa Iijoen ranta-alueille välille Yli-Iin raja, Taivalkosken raja. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaupunginhallitus on samalla päättänyt periä yleiskaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista puolet alueen maanomistajilta, heidän kaavoituksesta saamansa hyödyn suhteessa. Maksun perimisajasta ja –tavasta päätetään erikseen.

  Yleiskaavoituksen valmisteluun liittyen järjestetään asukas- ja maanomistajatilaisuus tiistaina 21.6.2011 klo 18:00 Kansalaisopiston salissa (vanha lukio), osoite Lukiontie 4, 93100 Pudasjärvi. Tilaisuudessa järjestettävään kyselyyn voi vastata myös internetissä 21.6.2011 alkaen osoitteessa www.pudasjarvi.fi. Kyselyyn voi vastata 1.8.2011 saakka (aikaa jatkettu).

  Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 20.6.2011 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekäinternetissä www.pudasjarvi.fi. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

  Pudasjärvellä 08.06.2011
  Kaupunginhallitus

  Liitteet

  Linkki suunnitteluaineistoon

  http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/pudasjarvi/proha/etusivu/iijokivarsi.html

 • Valtuusto on kokouksessaan 17.3.2011 hyväksynyt Jaurakkajärven ranta-asemakaavan tilalle Valola RN:o 5:22.

  Asemakaava tulee voimaan 19.5.2011.

  Päätös on asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvi 16.5.2011
  Kaupunginhallitus

  Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland