EN | RU | FI

Työllistämispalvelut

 • Oulun kaupunginteatterille kokoontui tiistaina 23.1.2018 suuri määrä nuoria Työ elämään -tapahtumaan saamaan tietoa ja opastusta koulutuspaikoista, kesäyrittäjyydestä ja työpaikoista. Nuorilla oli mahdollisuus kysellä mieltä painavista opiskelupaikkaan, työnhakuun ja ammatinvalintaan liittyvistä asioista koulutuspaikkojen, työpaikkojen, Ammattikaista-hankkeen ym. esittelijöiltä sekä monien ammattien edustajilta Ammattikirjaston avulla. Urakahvilassa saatiin henkilökohtaisesti neuvoja ja ohjausta ammatinvalintaan, opintojen suunnitteluun, työhakemuksen laatimiseen ja ulkomailla työskentelyyn. Kesätyötreffipaikassa työnantajat kertoivat kesätyöpaikkaan hakemisen kuvioista. Mielenkiintoiset ja selkeät työnäytökset tarjosivat kiinnostuneille silmillä nähtävän ja käsinkin koettavan kokemuksen siitä mitä tietty koulutus tuo tullessaan työelämässä.

  Alle 25-vuotiaiden nuorten, joilla ei ole ammatillista tutkintoa tulee hakea meneillään olevassa yhteishaussa vähintään kahteen koulutuspaikkaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Koulutuksiin, oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen muutoksiin saa tietoja TE-toimistosta ja koulutuksia järjestävistä opiskelupaikoista.

 • Laavu-hanke on luonut Pudasjärvelle uusia työllistämisen malleja, joilla on pitkistä välimatkoista huolimatta onnistuttu vastaamaan myös sivukylien tarpeisiin. Kyläyhdistysten aktiivinen rooli ryhmätyöllistämisessä ja osallistuvassa budjetoinnissa ovat saavuttaneet myös valtakunnallista huomiota. Jatkoajalla panostetaan ryhmätyöllistämisen mallin käynnistämiseen eri yhdistyksissä, jatketaan asiakkaiden yksilöllistä tukemista syrjäytymisen ehkäisyssä ja työllistymisen polulla sekä juurrutetaan osallistuvan budjetoinnin mallia kaupungin toimintoihin.

  Laavu-hankkeen kansallisestikin huomioidut tulokset on saatu aikaan hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä paikallistoimijoiden kesken. Livon kyläyhdistyksen Livokas ry:n hallinnoima Pudasjärven ME-toimisto –hanke on tästä äärettömän hyvä esimerkki.

  - Parasta on, kun Laavu-hankeen aloittama työ yhdistysten yhteistyön ja työllistämisen edistämisessä jatkuu paikallisesti kehitettyjen toimintamallien hyödyntämisenä kylillä, iloitsevat hankkeen työntekijät Tiina Tauriainen ja Aili Jussila.

  Jatkoajalla panostetaan kansallisestikin kiitosta saaneiden työllistämismallien juurruttamiseen Pudasjärvellä. Ryhmätyöllistämistä käynnistetään laajemmin yhdistyksissä. Pudasjärven kaupungille järjestetään koulutusta osallistuvan budjetoinnin käytöstä kaupungin toiminnoissa ja budjettisuunnittelussa. Asiakkaille kohdennetaan muun muassa erilaisia koulutuksia sekä hyvinvointia edistävää toimintaa.

  Laavu-hankkeessa on ollut asiakkaina jo yli 130 pudasjärveläistä työtä etsivää. Yli 90 heistä on löytänyt työtä ja näistä yhdistykset ovat työllistäneet 50 henkeä. Laavu on Pudasjärven kaupungin hallinnoima Euroopan sosiaalirahaston hanke, rahoittajana toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pudasjärven kaupunki.

  THL:n Sokra-hankkeen pitchauskisassa voitettu videoproduktio ryhmätyöllistämisen mallista, joka kuvattiin Jongun kylätalolla:

.be">

Lisätietoja

Tiina Tauriainen
projektipäällikkö
Laavu-hanke
040 826 6627

 • Ryhmätyöllistäminen on uusi keino työllistää sivukylien asukkaita. Mallissa ratkaisut löydetään paikallisesti. Kyläläisten resurssit saadaan tehokkaammin kylän käyttöön, ja pitkään työttömänä olleet pääsevät näyttämään, että heillä on kylälle annettavaa.

  Työttömyyden hoitaminen on haastavaa, kun etäisyydet ovat pitkiä eikä palveluita ja julkisia kulkuyhteyksiä ole. Pudasjärven kaupunki ja kyläyhdistykset tarttuivat tähän haasteeseen. Tuloksena syntyi ryhmätyöllistämisen malli pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi.

  Ryhmätyöllistämisen malli on otettu käyttöön myös Jongun kylässä. Kyläyhdistys etsii töitä ja työllistää kyläläisiä erilaisiin tehtäviin. Tähän mennessä on löytynyt tarvetta muun muassa maalaamiseen sekä erilaisiin raivaus-, huolto- ja kunnostustöihin. Mallin avulla paikalliset palvelut lisääntyvät ja kylillä voi asua pidempään. Pitkään työttömänä olleet pääsevät näyttämään, että heillä on kylälle paljon annettavaa. Lisäksi ryhmä tarjoaa toisilleen vertaistukea ja työkyky edistyy, kun kannustetaan tarpeen mukaan toinen toistaan. Myös työstä saatu positiivinen palaute kannustaa eteenpäin.

  - Ei ihmisellä tarvi aina olla päihteiden tai alkoholismin kanssa mitään tekemistä, mutta ihminen voi tavalla tai toisella olla jämähtänyt paikallensa. Ja kun tarpeeksi kauan työttömänä, niin tehdään tavallaan vahinkoa jo sille ihmiselle itselleen, että ei osaakaan pyrkiä eteenpäin. Ja se on hirveän iso asia, että on sellainen matalan kynnyksen työpaikka, toteaa kylätyöntekijä Satu.

  Ryhmätyöllistämisen malli edesauttaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvua kylillä. Jongussa kunnostetusta kylätalosta on tullut kyläläisille yhteinen kokoontumispaikka. Ryhmätyöllistettävät puolestaan pääsevät osaksi sosiaalista verkostoa ja näyttämään oman osaamisensa muille. He kokevat olevansa tärkeitä yhteisön jäseniä.

  - Joka tapauksessa meidän täytyy ottaa jokainen itse omasta itsestämme vastuu. Kannamme omat reput ja kuljemme omat polut, mutta me voimme mahdollistaa toisen ihmisen polun kehittymisen, toteaa Jongun kyläseuran puheenjohtaja Onerva Ronkainen.

  Laavu-hanke voitti ryhmätyöllistämisen mallilla THL:n Sokra-hankkeen pitchauskisan helmikuussa 2017. Sen palkintona oli videoproduktio, joka kuvattiin Jongun kylätalolla. 

  Video on toteutettu yhteistyössä Laavu-hanke (ESR), Pudasjärven kaupunki ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra (ESR). Hankkeet ovat osa Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

  www.pudasjarvi.fi/kaupunki-info/projektit-ja-hankkeet/laavu
  www.thl.fi/sokra

  Videotuotanto: Mutant Koala Pictures

  Lisätietoja

  Onerva Ronkainen
  puheenjohtaja, Jongun kyläseura
  p. 040 829 6999

  Tiina Tauriainen
  projektipäällikkö, Laavu-hanke
  p. 040 826 6627

 • Avaa tiedosto tästä (pdf)

 • Kehittämistoimen osastosihteeri Sinikka Mosorin esitteli elinvoimavaliokunnalle kehittämis- ja toimintatukien hakukriteerit ja painopisteet vuodelle 2017.Kehittämistoimi jakaa vuosittain kehittämis- ja toimintatukia yhdistyksille ja yksittäisille henkilöille. Vuodelle 2017 talousarvioon on varattu 150 000 € jaettavaksi kehittämis- ja toimintatukiin.. Avustusten myöntämisperusteet ovat lähtökohtaisesti samat kuin vuonna 2016. Uusina avustusperusteina painotetaan laajaa osallistuvan budjetoinnin näkökulmaa työllistämistä edistävänä toimenpiteenä sekä kesämatkailun kehittämistä.

 • Ansioluettelon eli CV:n ja työpaikkahakemuksen laatiminen ei ole asiaan perehtymättömälle kovin yksinkertainen asia. Pelkät käsitteetkin voivat olla kummallisuuksia. Karhupajan nuoret saivat asiantuntevaa apua ja ohjeistusta näiden tärkeiden papereiden laadintaan työhönvalmentaja Outi Karjalaiselta.

 • Elinvoimavaliokunta vieraili Kehittämistoimen tiimitilassa, jossa Kehittämistoimen henkilöstö esitteli toimenkuvansa. EU-hankekauden ripeän käynnistymisen ja työllistämiseen liittyvien tehostamistoimien ansiosta Kehittämistoimeen on palkattu uusia henkilöitä. Käynnissä olevien hankkeiden työntekijät selvittivät hankkeidensa sisällöt ja tavoitteet.

 • Kehittämisasiantuntija Tuomi-Tuulia Ervasti esitteli osakoulutusten edistämistä yhteistyössäTaitava-hankkeen kanssa. Hankkeessa ovat mukana OSAO ja neljä muuta koulutusalan tahoa ympäri Suomea. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY. Hanke kestää 31.8.2018 saakka. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.124.717,00 euroa.Hankkeen kohderyhmänä ovat opettajat ja opetushenkilöstö sekä 16-25 vuotiaat syrjäytymisuhan alla olevat eli opintonsa keskeyttäneet tai ilman tutkintoa olevat nuoret. Lähiaikojen toimenpiteinä hankkeessa on kehittäjäopettajien valinta, sisältöjen kehittäminen sekä ohjauksellinen opettajuus-koulutuksen kilpailuttaminen.

 • Pudasjärven kaupungin johtoryhmä valmistelee kuntastrategiaa ja viestintästrategiaa, joihin valiokunnilla on ollut mahdollisuus antaa kommenttinsa. Elinvoimavaliokunnan ohjeistuksena kuntastrategiaan tuli tavoite asukasmäärän kasvattamisesta 10 000 asukkaan määrään vuoteen 2026 mennessä, Pudasjärvi - Maailman hirsipääkaupunki, vahva tavoite vapaa-aika-asuntojen muuttamismahdollisuudesta vakinaiseen käyttöön sekä rakennuslupakäytännön ja kaavoittamisen suunnitteleminen rakentamista kannustavaksi.

 • Laavu-hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen ja projektikoordinaattori Aili Jussila kertoivat,että Laavu-hankkeessa on lähdetty tekemään osallistavaan budjettiin kuuluvaa sopimuksellistaostopalvelua. Tällä hetkellä osallistavaan budjetointiin liittyvät sopimukset on tehty Livon, Paukkerinharjun ja Korpisen kyläyhdistyksille. Valmistelussa ovaaat Kipinä-Hetekylä- ja Kurenalan alueet. Syötekylä, Siurua ja Sarakylä ovat tulossa suunnitteluun.

 • Pudasjärven monipuolinen elinkeinoelämä tarjoaa hyviä tilaisuuksia työhön - myös yrittäjänä! Alueen pääelinkeinot ovat matkailu, puunjalostus, bioenergia- ja turveala, kone- ja kuljetusala sekä alkutuotanto.

  Pudasjärvellä toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kärkiyrityksiä, kuten puutuotealan yritykset Kontiotuote Oy ja Profin Oy. Pudasjärvellä sijaitsee myös Apetit Oyj -konsernin Apetit Ruoka Oy:n tuotantoyksikkö, joka on Suomen suurin pakastepizzojen valmistaja. Matkailualan veturina toimii Syötteen tunturialue, joka säteilee vetovoimaansa lähes koko kaupungin alueelle.

  Toimivat yhteydet

  Pudasjärvi sijaitsee neljän lentokentän risteyksessä: etäisyyttä Ouluun on 100 km, Kuusamoon 130 km, Rovaniemelle 160 km ja Kajaaniin 180 km. Pudasjärvi on laaja, luonnonmukainen ja maaseutumainen kylien kaupunki. Viidentoista pudasjärveläisen pääkylän joukosta on löytynyt myös Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2018 kylä, Jonku. Valokuituverkko kattaa koko kaupungin sekä mahdollistaa toimivat yhteydet yrityksille ja etätyömahdollisuudet niin kylillä kuin tunturissakin.

  Pudasjärven kehitys Oy

  Pudasjärven elinvoimapalveluita tuottaa Pudasjärven Kehitys Oy. Sen tehtävänä on alueen markkinointi sekä sen yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittäminen. Olitpa sitten suunnittelemassa tai kehittämässä yritystoimintaasi tai sijoittumassa Pudasjärvelle, Pudasjärven Kehitys tarjoaa yksilöllistä, luottamuksellista ja joustavaa palvelua.

 • pudasjarvi  Lapland - The North of Finland