Eduskuntavaalit 2023

20.2.2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys on ajalla 22.-28.3.2023.

Äänioikeutettu eduskuntavaalissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Digi- ja väestövirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävästä ilmoituskortista löytyy maininta oman vaalipiirin alu-eella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2022 § 427 perusteella vaalipäivän äänestyspaikat ja ennakkoäänestyksen äänestyspaikat sekä -ajat ovat seuraavat:

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Ervasti-Jaurakka-Puhos
Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391

Hetekylä-Kipinä
Kipinän koulu, Syväojantie 280 B

Kurenala
Hyvän olon keskus Pirtti, Varsitie 1

Sarakylä
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426

Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski
Hirvaskosken koulu, Jussintie 10 a

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023.

Hyvän olon keskus Pirtti, os. Varsitie 1, Pudasjärvi
22.-24.3.2023 klo 10:00 – 18:00
25.-26.3.2023 klo 10:00 – 14:00
27.-28.3.2023 klo 10:00 – 18:00

Kipinän koulu, Syväojantie 280 B, Kipinä
22.3.2023 klo 10:00 – 12:00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
23.3.2023 klo 9:00 – 11:00

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
23.3.2023 klo 13:00 – 15:00

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
24.3.2023 klo 10:00 – 12:00

Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
27.3.2023 klo 10:00 – 12:00

Laitos- ja kotiäänestys

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (Pudasjärven hoito-osasto, Kurenkartano, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella. Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 22.-28.3.2023 kuuluvana päivänä kello
9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven keskusvaalilautakunta,
PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040 740 2550 tai 040 532 2185) viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta. Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Moilanen, puh. 040 740 2550 tai palvelusihteeri Tiina Turves, puh. 040 532 2185.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Mainonta

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 15.3.2023.

Pudasjärvi 25.1.2023
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

Last modified: 13.3.2023

Comments are closed.