Hulhavanahon asemakaavaehdotus nähtävänä

20.2.2023

Asemakaavan muutos koskee Hulhavanahon asemakaavan korttelia 41 ja 42 sekä siihen liittyviä liikenne-, katu- ja virkistysalueita. Kaavoitettava alue sijaitsee Erkinkujalla. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajien välisiin maankäyttösopimuksiin.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- ja matkailupalvelurakentamista Iso-Syötteen matkailukeskuksessa.

Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 01.03.2023 – 03.04.2023.

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä internetissä www.pudasjarvi.fi sekä Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Karhukunnaantie 6. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 03.04.2023 klo 15:00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi .

Pudasjärvellä 14.02.2023
Kaupunginhallitus

Liitteet

Last modified: 20.2.2023

Comments are closed.