Hulhavanahon asemakaavan osittainen muutos

21.12.2022

Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta, mahdollisuudesta lausua mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta.

Asemakaavan muutos koskee Hulhavanahon asemakaavan korttelia 41 ja 42 sekä siihen liittyviä liikenne-, katu- ja virkistysalueita. Kaavoitettava alue sijaitsee Erkinkujalla. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajien välisiin maankäyttösopimuksiin.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- ja matkailupalvelurakentamista Iso-Syötteen matkailukeskuksessa.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta, asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi ja varataan osallisille MRA 30 §:n mukaisesti tilaisuus esittää mielipiteensä asemakaavaa laadittaessa. 

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä internetissä www.pudasjarvi.fi ja Pudasjärven teknisellä osastolla 21.12.2022 – 21.01.2023. Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Karhukunnaantie 6 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, tekninen toimisto, Karhukunnaantie 6 (PL 10), 93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972

Pudasjärvellä 14.12.2022
Kaupunginhallitus

Liitteet

Last modified: 15.12.2022

Comments are closed.