Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan alueella käynnistetään osallisuuteen ja kuulemiseen perustuva yhteisöllinen prosessi

1.9.2023

Pudasjärven kaupungin taloustilanne edellyttää kaikkien sellaisten käytettävissä olevia vaihtoehtojen tarkastelua, joiden perusteella voidaan alentaa palveluiden järjestämisen pitkäaikaisia kustannuksia sekä menojen leikkaamista tai tulojen lisäämistä, jotta kaupungin talous saadaan kestävälle pohjalle.

Yhtenä toimenpiteenä kaupungilla on aloitettu yhteistoimintamenettely, jonka tavoitteena on organisaatiorakenteen ja palvelujen järjestämisen uudistaminen. Uudistukset tarkoittavat myös henkilöstövähennyksiä. Yhteistoimintamenettely tehdään osana talousarvion 2024, sisältäen suunnitteluvuodet 2025 – 2026, valmistelua. Yhteistoimintamenettelyn ajanjakso on elokuusta marraskuun loppuun 2023.

Pudasjärven kaupungilla hyvinvointi- ja sivistystoiminnan alueella käynnistetään syyskuussa osallisuuteen ja kuulemiseen perustuva yhteisöllinen prosessi, jossa tulevaisuuden näkymiä, tavoitteiden perusteita ja edellytyksiä niiden saavuttamiseksi sekä kuntalaisten kytkeytymistä muutosprosesseihin käsitellään toiminta-alueen henkilökuntien, kuntalaisten ja päättäjien kanssa.  Yhteisöllinen ja dialogisiin vuoropuhelumenetelmiin perustuvalla prosessilla tavoitellaan seuraavia asioita:

  1. Ymmärryksen lisääminen, kuulluksi tuleminen ja tietoisuuden kasvattaminen
  2. Kuntalaisten, toiminta-alueen henkilökuntien ja päättäjien kuuleminen ja osallistaminen Pudasjärven hyvinvointi- ja sivistystoiminnan hyvän tulevaisuuskuvan rakentamiseen
  3. Tuottaa hyvinvointi- ja sivistystoiminnan tulevaisuuden palvelutuotantomalli, joka perustuu talous- ja tilastotiedon lisäksi arvo- ja kokemustietoon

Koulujen henkilökuntien kuulemistilaisuuksissa pohditaan tarkemmin, miten kunkin koulun henkilökunta näkee perusopetuksen kehittyvän tulevaisuudessa ja miltä Pudasjärvellä näyttävät oppimisen ja opetuksen tulevaisuudennäkymät. Kouluilla on illalla tilaisuus kuntalaisille ja oppilaiden vanhemmille. Tilaisuuksiin tulee erilliset kutsut kaupungin toimesta.

Kaiken kaikkiaan tilaisuuksia on 14 työyksikössä, joissa ne on suunniteltu pidettäväksi syys-lokakuun aikana.

Tilastokeskus on julkaissut lokakuussa 2019 viimeisimmät kuntakohtaiset ennusteet väestön kehityksestä vuosina 2020-2040. Pudasjärven kaupungin osalta ennusteet ovat sellaiset, että ne on syytä ottaa huomioon päätöksenteossa ja palveluiden suunnittelussa. Erityisesti huomionarvoista ennusteissa on työikäisten ja lapsien määrän väheneminen ja vanhusväestön määrän kasvu. Vaikkakin tähän asti on Pudasjärvellä lapsien määrä pysynyt samalla tasolla varsin pitkään, huolimatta ennusteista, on kuitenkin huomioitava, että valtion tasolla väestöennusteet ennakoivat väestön ikääntymistä eikä Pudasjärvi ole valtakunnallisessa väestökehityksessä poikkeus.  Tämä voi tarkoittaa niin rakenteellisia uudistuksia kuin entistä tiiviimmin toiminnan kehittämistä. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehtävät, huolella ennakoidut, päätökset mahdollistavat laadukkaan palvelujen järjestämisen alueella pidemmälle tulevaisuuteen. Asiantuntijapalveluiden tuottamalle palvelutuotantomallille ei ole ennalta-asetettua lähtökohtaa vaan malli muodostuu yhteisöllisen ja dialogisen vuoropuhelumenetelmien kautta, huomioiden kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne sekä talous- ja tilastotieto.

Last modified: 1.9.2023

Comments are closed.