EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa valmistaudutaan SOTE-uudistuksen kuvioihin

Kesäkuun kokouksessaan hyvinvointivaliokunta määritteli yhdeksi toiminnan kehittämisen painopistealueeksi SOTE-muutokseen valmistautumisen pitkäjänteisenä prosessinomaisena työskentelynä. Valiokunnan jäsenten ja muiden asiasta kiinnostuneiden omatoimista tutustumista ajantasaiseen tietoon helpottavat alueuudistuksen ja PoPSTerin nettisivut. Etsitään aktiivisesti tietoa muualla toteutetuista ehkäisevistä  hyvinvointipalveluista ja digipalveluista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tule nähdä laajana käsitteenä sisältäen myös muita palveluita kuin perinteiset terveys- ja hoitopalvelut. Hyvinvointivaliokunta kuulee Oulunkaaren asiantuntijoita SOTE-muutokseen liittyvistä yleisistä asioista sekä Pudasjärven nykytilanteesta.

Koulukiusaamisen ratkaisumalliin liittyvien taustatietojen kerääminen aloitetan pyytämällä Turun yliopistosta asiantuntijaluennoitsija (esim. Skypen kautta) kertomaan tutkittua tietoa koulukiusaamisesta ilmiönä.  Prosessin aikana valiokunnan jäsenet hyödyntävät verkostojaan ja etsivät tietoa hyvistä käytänteistä kiusaamisen ehkäisyssä muissa kunnissa. Lisäksi valiokunnan jäsenet haastattelevat mahdollisuuksien mukaan tuntemiaan oppilaita, muita nuoria ja opettajia. Tarkoituksena on selvittää nuorten ja opettajien kokemuksia kiusaamisesta, kiusaamiseen puuttumisesta, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä opettajasta  kiusaamisen kohteena.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli ja asetti itselleen talousarviotavoitteita vuodelle 2018, jotka ovat nähtävillä Sähköinen kokouspalvelu/Hyvinvointivaliokunta/Jaetut asiakirjat.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli varhaiskasvatuspalvelujen ruokavalion terveellisyydestä. Ohjeistetaan ruokapalvelupäällikköä tekemään selvitys terveellisen ruokavalion toteutumisesta varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa. Erityisesti tulee huomioida sokerin käyttö. Hyvinvointivaliokunnan tietoon tuotiin liikuntasalivuorojen jakamiseen liittyviä huomioitavia asioita, jotka koskivat sivukylien ja Kurenalan ryhmien vuorojen tasapuolista jakoa. Keskusteltiin tarpeesta perustaa suoraostopaikka poronlihalle. Kehittämistoimi selvittää ratkaisua asiaan. EU-lainsäädäntö on tähän asti ollut hidastavana tekijänä. Valiokunnan jäseniä ohjeistettiin tuomaan ideansa kirjallisesti valiokunnan tietoon, jonka jälkeen voidaan asiaan perehtyä myöhemmissä kokouksissa ja sopivalla aikataululla.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland