Hyvinvointivaliokunnassa kuultiin koulukuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia

Kokouksen alussa puheenjohtaja kertoi 20.2.2018 Oulunkaaaren kuntien valtuutetuille järjestämästä sote-asioiden kyselytunnin annista. Tilaisuuksia tullaan järjestämään jatkossa ja ne koettiin tarpeelliseksi hyvinvointivaliokunnan jäsenten lisäksi kaikille muillekin valtuutetuille.

Koulukuraattorit Jonna Puhakka ja Suvi Kipinä sekä kouluterveydenhoitajat Irja Luokkanen, Sari Nieminen ja Kristiina Tolonen kertoivat näkemyksiään koulukiusaamisesta Pudasjärvellä.      

Asiantuntijoiden kokemusten ja terveyskyselyjen tilastojen perusteella todettiin, että Pudasjärvellä koulukiusaamista esiintyy valtakunnallista keskiarvoa vähemmän, mutta vastaavasti osa kiusaamistapauksista on todella vakavia ja pitkäkestoisia. Tyttöjen kiusaaminen alakoulussa on yleisempää kuin poikien ja liittyy useimmiten kaverisuhteisiin. KiVa-koulu -toimintamalli on käytössä eriasteisesti eri kouluilla. KiVa-tiimin tapaan toimivat kuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Yläkoulussa on käytössä sovittelu, joka vastaa pitkälti KiVa-koulun neuvottelumenetelmää. Huoltajien on tärkeä saada tietoa koulukiusaamisen ennaltaehkäisystä sekä koulukiusaamiseen liittyvistä toimintatavoista. Huoltajien rooli ja asenteet ovat tärkeitä kannustamisessa kertomaan kiusaamisesta kouluilla, jotta kiusaamiseen voidaan puuttua. Huoltajien on tärkeää osallistua tilaisuuksiin (vanhempainillat), joissa koulukiusaamisesta kerrotaan. Opettajille on hyvä tarjota työkaluja, keinoja ja mahdollisuuksia kiusaamiseen puuttumiseen ja selvittelyyn esimerkiksi koulutuksen, ajankäyttöjärjestelyn tai taloudellisen korvauksen avulla. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa opetus- ja sivistysjohtajaa selvittämään miten opettajia voidaan motivoida KiVa-koulu -toimintamallin pitkäjänteiseen käyttöönottoon ja KiVa-tiimin jäseniksi. Opetus- ja sivistysjohtajaa ohjeistettiin selvittämään opettajien näkemyksiä siitä, minkälainen koulutus tai muu tuki nähdään tarpeelliseksi koulukiusaamiseen puuttumisen, selvittelyn ja ennalta ehkäisyn näkökulmasta.             

Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi vanhempien vetoomuksesta liittyen Hirsikampuksen oppilaiden siirtämiseen koulun sisällä eri tiloihin. Vanhemmat ovat huolissaan siitä, että pieniä oppilaitasiirretään isojen oppilaiden tiloihin. Vanhempien keskuudessa on aiheuttanut hämmennystä, kun asiasta on tiedotettu vanhempainillassa sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät ole olleet täysin selvillä siitä, mistä asiassa on kyse.Osa opettajista on tehnyt aloitteen, jossa ehdotetaan lukion siirtämistä alakoulun siipeen ja vastaavasti 5. ja 6. luokkien siirtämistä lukion tiloihin, yläkoulun siipeen. Esityksen taustalla on tavoite lukion profiloitumisesta erilliseksi oppilaitokseksi yläkoulusta. Asian valmistelu ja kuulemiset ovat kesken, eikä asiasta ole tehty päätöksiä. Koulujen luokkajärjestelyt ovat koulun sisäisesti päätettäviä asioita. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Hirsikampuksen rehtoritiimiä toteuttamaan tilamuutosta osallistamalla laajasti työntekijöitä, oppilaita ja huoltajia.          

Hyvinvointivaliokunnassa käsiteltiin 19.10.2017 aloitetta Puikkarin kehittämisestä. Talous- ja hallintopäällikkö kertoi, että käsisuihkuja on mahdollista asentaa miesten puolelle kaksi ja naisten puolelle kolme kappaletta. Tilastojen ja työntekijäpalautteen mukaan Puikkarissa ei ole ruuhkaa. Hyvinvointivaliokuntaa on pyydetty selvittämään koirien ulkoiluttamisen mahdollisuuksia Kurenalan alueen laduilla. Talous- ja hallintopäällikkön selvitystyön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt päätökset 2.5.2005 ja 31.1.2006, joissa hiihtoharrastus koirien kanssa mahdollistetaan Pudasjärven taajaman ja Jyrkkäkosken kunnostetuilla laduilla ja kuntopoluilla edellyttäen, että koirat pidetään kytkettyinä ja asiasta tiedotetaan kyltillä.

Talous- ja hallintopäällikkö on selvittänyt hyvinvointivaliokunnan pyynnöstä perhepäivähoitajien palkkausta tapauksissa, joissa osa tai kaikki hoidettavissa olevista lapsista on sairauslomalla. Selvityksen mukaan perhepäivähoitaja saa lasten sairausloman ajalta normaalipalkan. Mikäli poissaolo kestää pidempään työntekijä on mahdollista siirtää muihin työpisteisiin. Työntekijällä on mahdollisuus käyttää tällaisissa tilanteissa vuosilomia. Lomautusket ovat äärimmäisiä keinoja ja erittäin harvinaisia.

Hyvinvointivaliokunnassa käsiteltiin kysymystä kodinhoitajien työautojen käyttöönotosta työajojen suorittamiseksi. Oulunkaaren hallituksessa asian on ollut usein esillä ja työautojen käytöön ottoon liittyvistä järjestelyistä on kerrottu Oulunkaaren kyselytunnilla. Selvityksen mukaan enää ei ole olemassa kodinhoitajien vakioreittejä, esimerkiksi Sarakylä tai Hirvaskosken reitit. Kodinhoitajan kierros voi alkaa periaatteesta mistä tahansa kaupungin alueelta ja voi joka kerta olla erilainen. Reitti optimoidaan käytössä olevalla tietokoneohjelmalla.

Talous- ja hallintopäällikkö kertoi hyvinvointivaliokunnan ohjeistaman lukiolaisten asumisen ja opiskelun tukemiseen liittyvän kyselyn olevan kyselyn kohteilla vastattavana.

Pentti Kortesalmi ehdotti paikallislehtien edustajien pyytämistä hyvinvointivaliokunnan kokoukseen. Tavoitteena tiedon jakaminen valiokunnan työskentelystä, käsittelyssä olevista, käsitellyistä ja käsittelyyn tulevista asioista.