EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa tiedon saantia ja ohjeistusten antoa

Henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuritoimi sekä kotiseutumuseo. Koordinaattori Outi Nivakosken mukaan kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin voidaan jakaa kohdistumaan yksilöön tai yhteisöön.

Yksilön kannalta hyvinvointivaikutuksia ovat kokemisen ja tekemisen mahdollistaminen, osallisuuden lisääntyminen, elämykset ja voimaantuminen. Yhteisön eli kaupungin kannalta katsottuna kulttuurin tuomia hyvinvointivaikutuksia ovat kaupungin elävöityminen, toiminnan monipuolisuus ja rohkeus kohdata uusia asioita. Kirjaston käyntien ja lainausten määrä on ollut usean vuoden ajan laskeva. Kirjastokäyntejä ja aineistojen lainauksia on ollut vuonna 2017 kuitenkin hieman enemmän kuin vuonna 2016. Kirjastolla järjestetään yleisötapahtumia kaikille ikäryhmille. Kirjaston tiloissa voi lainaamisen lisäksi lukea, leikkiä, opiskella, tehdä töitä tai pitää kokouksia. Näyttelyitä järjestetään jatkuvasti kirjaston tiloissa.

Kulttuuritoimessa järjestettiin erilaisia tapahtumia viime vuoden aikana noin 70 kpl. Näitä ovat taidenäyttelyt, konsertit, näytelmät, elokuvanäytökset jne. Hakeutuvat kulttuuripalvelut tarkoittavat palveluiden tarjoamista siellä, missä asiakkaita ovat. Kulttuuriohjaajan tehtäviin kuuluu tärkeänä osana kolmannen sektorin tapahtumien toteutuksessa avustaminen. Vuonna 2017 kotiseutumuseolla kävi noin 1100 asiakasta. Kotiseutuviikon tapahtumat painottuvat museon alueelle. Tapahtuman kehittäminen ja nuorten osallistujien saaminen toimintaan mukaan on tulevaisuuden vahva tavoite.

Kansalaisopiston koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen selvitti valiokunnalle kattavasti kansalaisopiston toimintaa. Vuosi 2017 oli Pudasjärven kansalaisopiston 50. toimintavuosi. Opetusta tarjottiin peräti 440 kurssilla, joista muodostui 11 011 opetustuntia. Opiskelijoita oli 2 066 eli noin 25% kunnan asukkaista. Kansalaisopisto järjestää kursseja ja toimintaa myös sivukylillä. Näin ollen kansalaisopisto on yksi tärkeä toimija kylien elävöittämisessä. Kansalaisopiston nykyiset, pääasialliset tilat sijaitsevat entisen lukion tiloissa. Lähivuosien aikana nykysten tilojen käyttö lakkautuu ja toimintaa siirretään mm. Hirsikampukselle. ”Kansalaisopistoon panostettu euro tuottaa opiskelijoille ja yhteiskunnalle n. 3-5 euron hyödyn”.

Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa HYTE-työryhmää sisällyttämään hyvinvointikertomukseen kulttuurin positiiviset vaikukset hyvinvointiin.

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kiteytti kunnan tehtäviä tulevan sote-muutoksen myötä hyvinvoinnin edistämisessä. Näitä ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuraaminen väestöryhmittäin, raportointi hyvinvoinnista, terveydestä ja toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain, paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittäminen koulutuspalveluissa, varhaiskasvatuksessa, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa, työllisyydenhoidossa, kaavoituksessa ja liikennejärjestelyissä, hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ennakkoarviointi ja huomioonottaminen, kunnan palveluissa toteutettujen toimenpiteide seuraaminen, hyvinvoinnnin ja terveyden edistämisen vastuutahojen nimeäminen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät toimenpiteet.

Koulupsykologipalvelujen tarkoituksena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Puheenjohtaja Sointu Veivo kertoi huoltajilta, opettajilta, terveydenhoitajilta, kuraattoreilta ja mielenterveystoimiston psykiatriselta sairaanhoitajalta saamastaan palautetteesta koulupsykologipalveluiden heikkoudesta. Rehtoreilta on saatu saman kaltaista palautetta kyseisestä palvelusta. Oppilaat, jotka ovat selkeästi psykologin palvelun tarpeessa, eivät saa palvelua riittävän nopeasti. Perhepalvelujohtaja Mirva Salmelan mukaan Pudasjärvellä on yksi koulupsykologi ja toisen koulupsykologin tarve on ilmeinen. Väliaikaisesti koulupsykologin palvelua voidaan Pudasjärvellä tuottaa osittain ostopalveluna.

Hyvinvointivaliokunta totesi kouluikäisten mielenteveysongelmien olevan kasvava ongelma ja siihen on kiinnitettävä ennaltaehkäisevästi ja vakavasti huomiota. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Oulunkaarta antamaan selvityksen oppilashuollon palvelujen järjestämisestä myös koulupsykologipalvelujen osalta.

Talous- ja hallintopäällikkö Mervi Niemi kertoi hyvinvointivaliokunnan toimeksiantamasta toisen asteen opiskelijoille tehtävästä opiskelijoiden asumiseen ja opiskelun tukemiseen liittyvästä kyselystä. Lukiolaisten kysely on toteutettu helmikuun aikana ja maaliskuussa toteutetaan kysely ammattiopiston opiskelijoille.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland