EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa esillä terveyden edistäminen, palvelusetelit ja koulupsykologi

Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 24.5.2018 terveyden edistämisen koordinaattori Ismo Miettinen esitteli terveyden edistämisen palvelukokonaisuuden toimintaa ja palveluita. Kokonaisuuteen kuuluu Puikkari, liikuntatoimi ja liikuntapaikat. Henkilöstöä on 11 henkilöä. Terveyden edistämisen palvelukokonaisuuden tehtävä on edistää liikuntamahdollisuuksia ja liikunnan harrastamista, järjestää terveyttä edistävää liikuntaa, ylläpitää liikuntapaikkoja, arvioida kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta, kansalais- ja seuratoiminnan tukeminen, terveysvalistus ja liikuntaneuvonta.

Yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa järjestetään terveyspalvelujen asiakkaille henkilökohtaista terveysneuvontaa. Asiakkaat tulevat terveydenhuollon kautta. Hyvinvointivaliokunta pohti tällaisen palvelun järjestämisen mahdollisuutta tulevaisuudessa ennaltaehkäisevänä toimintana kaikille kuntalaisille.

Kaupunkistrategiassa hyvinvointi on nostettu vahvasti esille, jota liikuntapalvelut toteuttaa vahvasti nykyisessä toiminnassaan. Ismo Miettinen kehotti hyvinvointivaliokuntaa pohtimaan palveluiden maksullisuuden vaihtoehtona palveluiden maksuttomuutta. Koordinaattori tutustuu käytännössä eri kuntien liikuntapalveluihin. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti häntä tekemään seikkaperäisen selvityksen tutustumismatkansa tuloksista valiokunnalle.

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kertoi valmistelussa olevasta palvelusetelistä, joka on eräänlainen "maksusitoumus", jolla kunta sitoutuu maksamaan yrittäjälle tietyn summan varhaiskasvatuspalvelun järjestämisestä. Asiakas maksaa tietyn osan palveluista. Palveluseteli voidaan myöntää vain varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Palveluseteli ei koske esiopetuspalveluja.

Pudasjärvelle on laadittu Sitran mallia noudattava palvelusetelin sääntökirjamalli. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa palvelusetelin käyttöönoton valmistelun jatkamista ja valmiin palvelusetelin käyttöön ottamista. Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi kaikkien päivähoitopaikkojen olevan tällä hetkellä täynnä. Vuoden 2019 puolella hoitopaikkojen tarve lisääntyy ja lisähoitopaikkoja tarvitaan lisää n. 50 hoitopaikkaa.

Hyvinvointivaliokunta esittää koulupsykologin viran perustamista

Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 31.5.2018 Oulunkaaren perhepalvelujohtaja Mirva Salmela ja vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus kertoivat psykologipalvelujen ja johtavan lääkärin tilanteesta Pudasjärvellä. Terveyskeskuspsykologin perhevapaan viransijaista ei ole saatu rekrytoitua sijaisuuden lyhytaikaisuuden vuoksi. Perheneuvolan psykologi hoitaa n. 75 %:sesti koulupsykologin tehtäviä tehden lähinnä testejä ja tutkimuksia. Oppilasmääriin nähden psykologi resurssi on hyvin alimitoitettu tällä hetkellä. Jonotustilanne psykologin tutkimuksiin ei ole kaoottinen, koska psykologin työ painottuu tutkimuksiin. Yksilökohtaista oppilaan palvelutyötä psykologi ei pysty toteuttamaan, joten koulukuraattorit ja terveyden hoitajat ovat joutuneet tekemään tätä työtä. Psykologipalveluja on ollut mahdollisuus hankkia ostopalveluna.

Koulupsykologiasia viedään Oulunkaaren ja Pudasjärven kuntaneuvotteluihin, jossa esitetään, että Pudasjärvelle perustetaan koulupsykologin vakanssi.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli oppilashuoltoryhmästä tullutta ongelmaa puheterapeutin puutteesta. Tiina Vuononvirran mukaan puheterapeutti ei ole yleinen ammattilainen kouluilla.

Tulevaisuudessakaan ei luultavasti pystytä tarjoamaan nykyistä enempää puheterapiapalveluja kouluikäisille. Oulunkaarelle on saatu rekrytoitua puheterapeutteja vakinaisiin paikkoihin, joskin vaihtuvuus on suuri. Ostopalveluja on jouduttu lisäämään merkittävästi.

Juha Auvinen valittiin Oulunkaaren johtavaksi lääkäriksi. Hyvinvointivaliokunnalle tuli kysymyksiä Pudasjärven oman johtavan lääkärin mahdollisuudesta. Vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus selvitti, että Oulunkaari on kuntien muodostama terveyskeskus ja lain mukaan terveyskeskuksella on yksi johtava lääkäri. Juha Auvinen toimii kaikkien Oulunkaaren kuntien terveysasemien johtavana lääkärinä. Kullakin terveysasemalla voi olla vastaava lääkäri. Matti Vähäkuopus selvitti hyvinvointivaliokunnalle myös johtavan lääkärin ja vastaavan lääkärin työtehtävien eroavaisuutta. Pudasjärven terveysasemalle vastaavaksi lääkäriksi on tulossa Aleksi Harju. Pudasjärven terveyskeskuksessa on ollut johtava lääkäri ennen kuin Pudasjärvi liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään. Osana Oulunkaaren kuntien muodostamaa terveyskeskusta Pudasjärvelle ei ole mahdollista saada omaa johtavaa lääkäriä, koska johtavan lääkärin virkaa ei enää ole.

Hyvinvointivaliokunta päätti osallistua Pudasjärven Markkinoille 6.-7.7. esittelemään toimintaansa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland