EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa tarkasteltiin nykypäivää, tulevaa ja mennyttä

Pudasjärven, Oulun ja Helsingin viimeaikaisten tapahtumien johdosta hyvinvointivaliokunta kuuli  Hirsikampuksen apulaisrehtori Juha Pätsin, erityisopettaja Sari Poroputaan, Lakarin koulun vs.rehtorin Hely Forsberg- Moilasen sekä nuorisopalveluiden – ja hyvinvointikoordinaattori Auri Haatajan tiedot.tapahtumien vaikutuksista kouluissa ja nuorten keskuudessa. Hirsikampuksen, Lakarin sekä nuorisotoimen osalta kuultiin, että nämä valitettavat tapahtumat eivät ole aiheuttaneet koululla tai nuorisotoimessa erityisiä toimia asian käsittelyyn. Lapsille ja nuorille on tarjottu keskustelumahdollisuutta terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja nuorisotyöntekijöiden toimesta.              

Vierailijoiden esityksissä sekä hyvinvointivaliokunnan puheenvuoroissa nousi kuitenkin selkeästi esille, että seksualliseen häirintään puuttumisesta sekä siihen liittyvien ilmiöiden tiedottamiseen ja valistamiseen tulee panostaa. Moni nuori ei ymmärrä, missä seksuaalisen häirinnän raja menee, ja usein vanhempi ei ole edes tietoinen, minkälaisia yhteydenottoja lapsi tai nuori saa. Erityisopettaja Sari Poropudas esitteli hyvinvointivaliokunnalle kaungin oppilashuoltoryhmän laatiman suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi seksuaaliselta häirinnältä. Suunniltelma on käyty läpi kouluilla oppilaiden sekä vanhempaintoimikuntien kanssa.                             

Koulujen edustajien huolena oli oppilashuoltotyön resurssien vajavuus  ja vaativuus. Kuraattoreilla ei ole mahdollisuutta osallistua oppilashuoltotyön kehittämiseen, koska akuutit yksilöasiakkaat vaativatja tarvitsevat kaiken käytettävissä olevan työajan. Koulupsykologin viran pikaista täyttämistä odotetaan kipeästi. Virka täytetään heti kun siihen löytyy työntekijä. Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi, etää koulunuorisotyöntekijän haastattelut ovat menossa ja pyrimyksenä on valita tehtävään henkilö, turvallinen aikuinen johon nuorella on helppo olla yhteydessä. Hyvinvointivaliokunta järjestää kevään aikana tilaisuuden, johon kutsutaan nettipoliisi Lauri Nikula puhumaan somessa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja some käyttäytymisestä. Tilaisuus toteutetaan koululaisille omana tapahtumana päivällä ja vanhemmille ja muille asiasta kiinnostuneille iltatilaisuutena kaupungintalolla.

Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä on kuntalaisten ja eri väestöryhmienhyvinvointitarpeiden ennakointi ja suunnittelu, kuntalaisten hyvinnvoinnin seuraaminen ja kehittäminen, kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen, sekä oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi. Hyvinvointivaliokunta keskusteli asiasta tulevien muutosten näkökulmasta  huomioiden hyvinvointivaliokunnan erityisen uuden painopistealueen määrittämistarpeen.  Hyvinvointivaliokunta valitsi yhdeksi mahdolliseksi painopistealueeksi perheiden hyvinvoinnin. Painopistealueiden pohdintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Hyvinvointivaliokunnalle esiteltiin vuoden 2018 aikana tehdyt ohjausesitykset sekä niiden toteutumiset. Hyvinvointivaliokunta oli vuoden aikana tehnyt 12 ohjausesitystä, joista 5 oli saatettu loppuun. Suurimpina saavutuksina olivat varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto 1.1.2019, suuren osallistujamäärän saavuttanut Vanhuspalvelut tulevaisuudessa- seminaarin toteutuminen 13.12.2018, koulupsykologin viran perustaminen ja Kiusaamisen vastaisen- työryhmän esittämä koulunuorisotyöntekijän tehtävän perustaminen.         

Hyvinvointivaliokuntaan tuotiin tieto yhteydenotosta terveyskeskuksessa tarjottavasta henkilökohtaisesta hoidontarpeen arvioinnista. ja siihen liittyvistä haasteista. Hyvinvointivaliokunta keskusteli ja tarkasteli asiaa erityisesti maakunnan ja kunnan yhteistön näkökulmasta sote-muutoksen jälkeisenä aikana.Hyvinvointivaliokunta totesi, että asian käsittely liittyy olennaisesti kunnan palveluiden ja palvelutarpeiden uudelleen määrittelyyn.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland