EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta suunnitteli tulevaa

Kokouksessaan 19.2.2019 hyvinvointivaliokunta määritteli kuluvan vuoden tehtäviensä päälinjat. Suurena osana valiokunnan työskentelyssä on vuoden 2019 aikana on kä­sit­te­lys­sä oleva sote- ja maku-uudistus. Ennaltaehkäisevien sote-maku-uudistuksiin liittyvät toiminnat ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen Pu­das­jär­vel­lä ovat valiokunnan painopistealueita. Valiokunnan tarkoituksena on perehtyä niin am­mat­ti­kou­lun kuin lukion opetukseen sekä kansalaisopiston kurs­si­tar­jon­taan korkeakouluopintojen osalta. Suomistartti-opetus se­kä Hirsikampuksella tarjottava valmistava opetus kiinnosti va­lio­kun­taa kehittämisen näkökulmasta. Hyvinvointivaliokunta pohti mahdollisuuksia paikallisen  koulutuksen avulla parantaa tiettyjä pal­ve­lu­alo­ja/muita aloja vaivaavaa työntekijäpulaa.

Hyvinvointivaliokunta kertasi keskeisimpiä tehtäviään, joita ovat kuntalaisten ja eri väes­tö­ryh­mien hyvinvointitarpeiden ennakointi ja suunnittelu, kun­ta­lais­ten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen, kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen sekä oman toi­mi­alu­een­sa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden en­na­koin­ti. Pohdittiin mahdollisuudesta tehdä videoesitys valiokunnan toimintaan liittyen, valiokunnan jäsenten halukkuutta kirjoittaa  pai­kal­lis­leh­tiin tai sosiaaliseen mediaan valiokuntatyöskentelystä.  Muis­tu­tet­tiin myös kaupungin toimintaa ja valiokuntatyöskentelyä oh­jaa­vien asiakirjojen lukemista aika ajoin. Nämä asiakirjat löytyvät kau­pun­gin nettisivuilta sekä sähköisestä kokouspalvelusta.

Hyvinvointivaliokunnan edellisessä kokouksessa keskusteltiin  ter­veys­kes­kuk­ses­sa tarjottavasta henkilökohtaista hoidon tarpeen kartoituksesta ei arvioinnista. Hyvinvointivaliokunnalta on pyydetty lausuntoa valtuustoaloitteeseen maksuttomista opis­ke­lu­vä­li­neis­tä toisen asteen opiskelijoille Pudasjärvellä. Opetus- ja sivistysjohtajan mukaan ennen asian käsittelyä on hy­vä tehdä kustannuslaskelmia sekä kartoittaa, mitä opis­ke­lu­vä­li­nei­tä aloitteen mukaan opiskelijoille on tarkoitus hankkia. Val­tuus­to­aloi­te otetaan valiokunnan käsittelyyn myöhemmissä ko­kouk­sis­sa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland