EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa esillä kuntakortti ja tietoa hyvinvointipalveluista

Pohjois- Pohjanmaan kunnat ovat pilotoineet viidessä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden  edistämisen eli hyte- kuntakorttia. Kortti olisi mahdollista liittää esim. hyvinvointikertomukseen. Tavoitteena on antaa kunnille mahdollisuus näyttäytyä erilaisina.

Kuntien yhteisten tekijöiden  lisäksi kunnilla on omanlaisiaan haasteita ja vahvuuksia kuntalaistensa hyvinvoinnin suhteen. Hyte- kortit käsitellään kuntien hyvinvointiryhmissä. Hyvinvointikoordinaattori pyysi hyvinvointivaliokunnalta lausuntoa hyte- kortin käyttöönotosta. Hyvinvointivaliokunta suhtautuu varovaisen myönteisesti kuntakortin käyttöönottoon, edellyttäen että kuntakortin käyttämiseen hyte- käyntikorttina jää kunnalle täysi valinnanvapaus.

Henkisen kasvun ja kehityksen koordinaattori Outi Nivakoski ja kansalaisopiston vs. suunnitteluopettaja Eeva Harju kävivät kertomassa hyvinvointivaliokunnalle kirjasto, kulttuuri- ja kansalaisopiston ajankohtaista asioista sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Vuoden 2018 aikana kirjastossa kävijämäärä yhteensä 51 086 henkilöä ja kokonaislainaus 111 022. Kansalaisopistolla järjestettiin 411 kurssia, joissa 2066 erillistä opiskelijaa. Tapahtumia vuoden 2018 aikana on järjestetty kansalaisopistolla 13, kirjastolla 52 ja kulttuuritoimen puolesta 56.                                      

Tulevaisuuden linjauksia ovat lasten ja nuorten tavoittaminen pitkäjänteisesti, jalkautuminen sekä tapahtumien kehittäminen yhteistyössä tapahtumatuottajan kanssa. Toimenpiteiksi on suunniteltu kansalaisopiston kurssien järjestämistä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa, osallistuminen uuteen tapahtumayhteisöön, nuorten kesätyöllistäminen eri yksiköissä, lukudiblomin käyttöönotto ja jalkauttaminen alakouluissa, yläkouluissa ja 2. asteella sekä kotiseutuviikon ohjelman uudistaminen osittain. Vahvana osana toimintaa on kuntalaisten digitaalisen osaamisen vahvistaminen erilaisten kurssien, koulutusten ja opastuksen kautta sekä opiston kurssien etäosallistumismahdollisuuksien markkinointi.            

Hyvinvointivaliokunta ohjeisti henkisen palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelman päivittämistä sekä kannustaa kirjastoauton monipuoliseen käyttöön. Valiokunta ohjeistaa kansalaisopistoa selvittämään, onko opiston mahdollista tarjota toisen asteen tutkintojen osasuorittamista kurssimuotoisena opetuksena. Kansalaisopistoa pyydetään myös selvittämään markkinoinnin lisäämisen mahdollisuutta sosiaalisen median kautta tavoiteltu kohderyhmä huomioiden.

Kuntamaisemat Oy tarjoaa kuntien, kaupunkien ja yhteistoiminta-alueiden johtamisen tietotarpeisiin palveluratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Kuntamaisemavertailu tuo tietoa sekä asiakkaan sisäisestä toiminnasta että erityisesti siitä, miten se sijoittuu palvelujen kustannustehokuuden vertailussa muihin verrokkeihin nähden. Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi valiokunnan jäsenille alustavan raportin tuloksia sivistystoimen osalta.

Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat aineistossa selvästi kesitasoa korkeammat. Kouluverkon haaste on pitkät etäisyydet. Mikäli kustannuksia tarkastellaan ilman kuljetuskustannuksia, Pudasjärvi asennoituu lähemmäs keskitasoa. Sekä tehostetun että erityisen tuen oppilaita on vähemmän kuin aineistossa keskimäärin, joten tukea tarvitsevien oppilaiden määrä ei selitä Pudasjärven kustannustasoa. Merkittävin kustannuksia nostava tekijä on luokkakoko. Lisäksi alakoulujen osalta tuntiresurssit ovat aineiston korkeimpia. Syötteen koulun tilanne on tulevaisuudessa entistä haastavampi, olettaen että oppilasmäärä jää 9-10 oppilaan tasolle Sarakylän koulun osalta oppilasmäärät ovat laskusuunnassa.

Varhaiskasvatuksen kustannukset alle kouluikäistä lasta kohden ovat edulliset. Perhepäivähoidon lapsikohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Päiväkodin lapsikohtainen kustannus on korkea, mutta laskennallista lasta kohden keskitasoa. Asukaskohtaisesti liikuntapalveluihin panostetaan paljon. Väestöön nähden liikuntapaikkoja on määrällisesti runsaasti. Kustannuksia nostaa uimahalli, jonka asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa korkeammat.

Pudasjärvellä panostetaan paljon nuorisopalveluihin (€/ nuori). Merkittävä osa tästä kustannuksesta on työpajatoiminnan kustannuksia. Kirjasto- ja kulttuuripalveluihin panostuksen ovat keskitasoa matalammat. Vapaaseen sivistystyöhön panostetaan Pudasjärvellä selvästi keskitasoa enemmän.                             

Hyvinvointivaliokunta keskusteli tietoonsa tuodusta kuntalaisten huolesta pankkipalveluiden tilanteesta Pudasjärvellä. Asia ohjeistetaan myös yhteisöllisyysvaliokunnan käsiteltäväksi.

Sointu Veivo

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland