EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa viestintäsuunnitelma, nuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö ja kouluverkosto

Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 25.4. vs. kehittämisasiantuntija Ulla-Maija Paukkeri esitteli Pu­das­jär­ven kaupungin viestintäsuunnitelman luonnosta, jonka tarkoituksena on edistää asuk­kai­den, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tie­don saantia sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vies­tin­näl­lä pyritään lisäämään myös kaupungin tunnettavuutta ja vah­vis­ta­maan eri sidosryhmien toimintaedellytyksiä.

Nuorisopalveluiden koordinaattori Auri Haataja sekä helmikuussa työn­sä aloittanut koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio kertoivat  nuoriso- ja etsivänuo­ri­so­työs­tä sekä koulunuorisotyöstä. Hyvinvointivaliokunta keskusteli nykyisestä nuorisotyön tilanteesta todeten  koulunuoristyön erittäin tärkeäksi lasten ja nuorten palveluksi, joka on saatava jatkuvaksi osaksi koulun ar­kea ja toimintaa.

Kunnan on tarjottava ennaltaehkäisevää päihdetyötä kuntalaisille. En­nal­ta­eh­käi­se­vän päihdetyön vaikuttavuutta on kunnassa ar­vioi­ta­va. Pudasjärven kaupungin hallintosäännön nojalla hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta on asetettu seuraamaan kuntalaisten hyvinvointia sekä en­na­koi­maan ja määrittelemään toimenpiteitä kuntalaisten kai­ken­puo­li­sen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntien ennaltaehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tu­pak­ka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja on­gel­mal­lis­ta rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, so­si­aa­li­sia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain mukaan kunnan tulee or­ga­ni­soi­da tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alu­eel­laan. Kunta voi nimetä kuntalain mukaisen toimielimen, monialainen työryhmän sekä asettaa vastuu- ja yhdyshenkilön. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti  hyvinvointikoordinaattoria val­mis­te­le­maan asian esittämiensä periaatteiden mukaisesti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päätettäväksi.

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa antoi ajan­koh­tais­kat­sauk­sen Pudasjärven kaupungin koulujen tulevaisuudesta Kun­ta­mai­se­ma- raportin pohjalta. Pudasjärven kouluverkko on yksikkömäärältään- ja kooltaan lä­hes keskitasoa vertailukuntiin nähden. Kouluverkossa on kui­ten­kin paljon (4) pientä alakoulua, joita tasapainottaa yksi isompi La­ka­rin koulu sekä Hirsikampus. Etäisyydet ovat pitkiä etenkin Sa­ra­ky­län, Kipinän ja Syötteen koulun osalta. Pudasjärvellä on kaksi hyvin pientä koulua. Sarakylän koulu on kus­tan­nuk­sil­taan selvästi muita kaupungin kouluyksiköitä kal­liim­pi. Ero tulee vahvimmin esille huoneistokustannuksissa, mutta myös oppilaskohtaiset henkilöstökustannukset ovat vertailussa korkeat. Toisen pienen koulun, Syötteen koulun kustannustaso on ko­ko­luo­kas­saan keskitasoa edullisempi. Asemoitumista edesauttaa eten­kin matalat huoneistokustannukset. Koulu toimii vuok­ra­ti­lois­sa. Hyvinvointivaliokunta keskusteli alustavasti kouluverkostoasiasta ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland