EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa rakennushankkeet ja valtuustoaloite

Kokouksessaan 8.5. hyvinvointivaliokunta sai tekninen johtaja Eero Talalalta tilannekatsauksen
Pudasjärven kaupungin rakennushankkeista. Kaupungissa on tällä hetkellä menossa suuria
rakennus- ja tiehankkeita, jotka tulevat vaikuttamaan suuresti Pudasjärven keskustan näkymään, viihtyvyyteen sekä VT20 liikenteen sujuvuuteen. Iso- Syötteen kehityshankkeet esiteltiin kokouksessa. Hyvinvointivaliokunta keskusteli suurten hankkeiden merkityksestä hyvinvoinnin, elinvoiman ja kuntastrategian tavoitteiden näkökulmasta. Hankkeiden kustannusten laajuus ja niiden hoitaminen huolestutti hyvinvointivaliokuntaa suuresti. Osan hankkeiden aikatauluttamista on tarpeellista tarkastella lisää.

Hyvinvointivaliokunta käsitteli Pudasjärven sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitetta mak­sut­to­mis­ta opiskeluvälineistä toisen asteen opiskelijoille Pu­das­jär­vel­lä. 

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä sel­vit­tä­nyt valtakunnallisesti lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta ai­heu­tu­via kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen. Osana selvitystä on laadittu myös arvio niistä opis­ke­li­jois­ta, joille koulutuskustannukset ovat muodostuneet tai voivat muo­dos­tua kouluttautumisen esteeksi. Selvityksessä arvioitiin, kuinka monelle toisen asteen kou­lu­tuk­ses­ta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat muo­dos­tua kouluttautumisen esteeksi. Opiskelija voi keskeyttää opin­ton­sa monista syistä. Opiskelusta aiheutuvat välittömät kus­tan­nuk­set ovat keskeyttämisen ainoa syy vain harvoin. Kes­keyt­tä­mi­sen taustalla on yleensä myös muita henkilökohtaisia syitä. Sil­loin­kin kun opinnot keskeytyvät taloudellisista syistä, ei voida yk­si­se­lit­tei­ses­ti päätellä, onko kyseessä koulutuksesta välittömästi syn­ty­vis­tä kustannuksista johtuva taloudellinen tilanne vai esi­mer­kik­si perheen tai opiskelijan yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai taloudenhallinnan ongelmista.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli valtuustoaloitteen sisällöstä tämän hetkiseen valtakunnalliseen tavoiteenasetantaan ja käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin peilaten. Hyvinvointivalokunta totesi, että Pudasjärven kaupunki maksaa tällä hetkellä kaikille toisen asteen opiskelijoille opintoavustusta, jonka suuruus vuonna 2018 oli 379 euroa. Lisäksi ammattikoulun opiskelijoilla on mahdollisuus anoa OSEKilta erillistä avustusta oppimateriaaleihin ja välineisiin. 16.5.2019 Kela on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan pienituloisten perheiden opiskelijoille ryhdytään maksamaan opintorahan oppimateriaalilisää. Elokuusta 2019 alkaen ammatillista tai lukiokoulutusta opiskeleva nuori voi saada opintoran oppimateriaalilisää, jos vanhempien tulot ovat enintään 41 000 euroa vuodessa. Oppimateriaalilisä on 46,80 e/kk. Oppimateriaalilisää voi saada vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias ja muualla asuva alle 18-vuotias. Alle 17-vuotias opiskelija voi saada oppimateriaalilisää, vaikka hän ei voi saada muuta opintorahaa. Hyvinvointivaliokunta totesi, että tällä hetkellä opiskelijoilla on mahdollisuus saada taloudellista tukea opiskeluun ja  ottaa asiaan  uudelleen kantaa, kun valtakunnallinen tilanne on varmistunut.

Puheenjohtaja saattoi valiokunnalle hoivahoidon yksikkö Lakkarin työntekijöiden toimittaman kirjelmän Lakkarin tilanteesta. Hyvinvointivaliokunta pyytää Oulunkaarelta tilannekatsauksen vanhuspalveluiden tilanteesta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland