Hyvinvointivaliokunnassa kuultiin ja keskustelitiin monista asioista

Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 17.6. esiteltiin paikalla olleet uudet valiokunnan
jäsenet ja kerrattiin valiokunnan tehtävät ja työskentelytavat. Pudasjärven kaupungin
uusi henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki esittäytyi ja kertoi omista työtehtävistään, joita
ovat mm. kuntamarkkinointi, viestintä, maahanmuuttotyö ja hankkeet.

OSAO Pudasjärven yksikön johtaja Keijo Kaukko päivitti hyvinvointivaliokunnalleyksikön tilannetta. Kevään yhteishaussa Pudasjärvelle oli haussa sähkö- ja puualan tut­kin­toon johtava koulutus sekä lähihoitajakoulutus. Myöhemmin al­ka­via tutkintoja ovat mat­kai­lu­pal­ve­lun sekä kasvatus – ja ohjausalan ammattitutkinto. VALMA- am­ma­til­li­seen koulutukseen valmentavaan koulutukseen voi ha­keu­tua heinäkuun puoleen väliin saakka. Toisen asteen yhteishaussa Pu­das­jär­ven OSAOn yksikköön haki ensisijaisesti 11 opiskelijaa. Tällä hetkellä Pudasjärven OSAOn yksikössä opiskelee 155 opis­ke­li­jaa ja syksyllä aloittavien tutkintojen myötä oppilasmäärä nou­see noin 185.Taloudellisesti vuosi on tappiollinen hevospuolen lakkauttamisen ta­kia. Keijo Kaukko toi esille yhteistyön li­sää­mi­sen lukion ja kan­sa­lais­opis­ton kanssa. Kaukko kannusti pohtimaan mahdollisuutta hyödyntää ammattiopiston asun­to­la­ti­lo­jen hyödyntämistä lukio- opiskelijoiden käyttöön. Näin helpotettaisiin opiskelijoille järjestettävää vapaa-ajantoimintaa.

Oppivelvollisuusiän nostamista koskemaan kaikkia alle 18-vuo­ti­ai­ta pidetään OSAON kannalta positiivisena ajatuksena. Toteutuessaan muutos lisää resurssitarvetta oppilaan oh­jauk­seen ja tukeen. Ongelmana tällä hetkellä on se, että vaik­ka 95 prosenttia nuorista siirtyy toisen asteen kou­lu­tuk­seen, silti joka neljäs oppilas ei valmistu. Ammattiopistojen ra­hoi­tus määräytyy suoritettujen tutkintojen mukaan. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kansalaisopistoa selvittämään mah­dol­lis­ta yhteistyötä OSAOn yksikön kanssa sekä liikuntasuunnittelijaa sel­vit­tä­mään mahdollisuutta järjestää koulupäivän jälkeistä toimintaa ammattiopiston sekä lu­kion opiskelijoille.                  

Pudasjärven kaupunginhallitus on antanut hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­nal­le tehtäväksi selvittää miten varhaiskasvatuksessa on mahdollista toteuttaa laadunarviointia. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaakin varhaiskasvatusta selvittämään ny­kyi­sin käytössä olevan laadunarvioinnin sopivuutta nykyisiin sää­dök­siin, työntekijöiden itsearviointiin sekä asiakkailta saatuun pa­laut­teeseen peilaten. 

Vs. talous - ja hallintopäällikkö esitteli valiokunnalle vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä kertoi vuoden 2020 talousarvion val­mis­te­lus­ta.

Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen on kutsunut eri tahoja Pudasjärvi-markkinoille Penkkikahvilaan keskustelemaan kuntalaisten kanssa Pudasjärven kehittämisestä. Puheenjohtaja kannusti hyvinvointivaliokunnan jäseniä osallistumaan Penkkikahvilaan.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli kylille/kyläseuroille hankittavista defibrilaattoreista. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kyliä/ kyläseuroja selvittämään on­ko esim. kaupungin maksamaa toimintatukea mahdollista käyttää lait­teen hankintaan. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kau­pun­gin johtoryhmää selvittämään laitteen hankintaa kaupungin jul­ki­siin kiinteistöihin.

Hyvinvointivaliokunnan jäsenille saatettiin tiedoksi huoltajien yh­tey­den­ot­to, jonka aiheena oli päiväkodin lasten suojaaminen lii­al­ta uv- säteilyltä ulkoiluaikoina. Hyvinvointivaliokunta totesi päivähoidon ohjeistaneen van­hem­pia asianmukaisesti asiassa.