EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa varhaiskasvatusta ja säästötavoitteita

Pudasjärvellä on vuoden 2019 alusta otettu käyttöön var­hais­kas­va­tuk­sen palveluseteli. Pudasjärvellä toimii tällä hetkellä kaksi yk­si­tyis­tä päiväkotia, joihin kuntalaisilla on mahdollista hakea lap­sel­leen hoitopaikkaa palvelusetelin avulla.Touhulan hirsinen päiväkoti sijaitsee aivan Pudasjärven keskustas­sa. Päiväkoti on seikkailu- ja kielipainotteinen. Naperolinnan ryhmiksessä lapselle tarjotaan kodinomaista var­hais­kas­va­tus­ta. Päiväkodin toimintaan kuuluu viikoittaiset retket luon­toon, uimahallikäynnit, elämysten tarjoaminen lapsille po­ro­aje­lui­lla ja eläinpuistokäynneillä, maatilavierailut ym.

Pudasjärven kaupungissa toimii tällä hetkellä neljä päivähoidon yk­sik­köä, joita ovat Pikku-Paavalin päiväkoti, Kipinän ryhmäperhepäiväkoti, Koivutien ryhmäperhepäiväkoti ja Syötteen perhepäivähoitoyksiköt. Lisäksi päivähoitoa tarjoaa seitsemän perhepäivähoitajaa, jotka hoitavat lapsia omassa kodis­saan ja kaksi perhepäivähoitajaa toimii lasten kodeissa. Elokuussa 2019 kunnallisessa päivähoidossa oli 193 las­ta.Yksityisen palvelun piirissä oli 40 lasta, sekä kolme lasta muilta kun­nil­ta ostetuissa palveluissa.

17.6.2019 kokouksessaan hyvinvointivaliokunta ohjeisti var­hais­kas­va­tus­ta selvittämään nykyisin käytössä olevan laadunarvioinnin so­pi­vuut­ta nykyisiin säädöksiin, työntekijöiden itsearviointiin sekä asiak­kail­ta saatuun palautteeseen peilaten. Pikku- Paavalissa on toteutettu kysely vanhemmille toukokuussa 2019.  Yleisarvosanaksi toiminalle an­net­tiin 4,6 (asteikko 1-5). Erityisen hyvänä arvioitiin päiväkodin oh­ja­tun toiminnan määrää ja toiminnan monipuolisuutta. Avoi­mis­sa kysymyksissä erityistä kiitosta sai henkilökunta työstään sekä hy­väs­tä ilmapiiristä. Sähköiset palvelut ja lasten erityistarpeiden huo­mioi­mi­nen sai suurta kiitosta.  Kyselyn perusteella myös kehitettäviä asioita nousi esille kuten van­hem­pien osallistaminen.   

Alijäämäisestä tuloksesta johtuen vuoden 2020 talousarvion laa­din­taan on kaupunginhallitus asettanut 1,3% säästötavoitteen. Hy­vin­voin­ti- ja sivistystoimessa tämä tarkoittaa 250 000 €:n sääs­tö­jä. Toiminnan ja talouden haasteita tulevaisuudessa ovat var­hais­kas­va­tuk­sen puolella hoitopaikkatarpeen lisääntyminen, ti­la­päis­ryh­mät ja Syötteen alue, perusopetuksen oppilasmäärät, toisen as­teen koulutuksen mahdolliset muutokset, liikuntapaikkojen mää­rä ja laatu sekä tilamuutokset sivistyspalveluissa.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli asetetusta säästötavoitteesta. Esil­le nostettiin säästötavoitteina mahdollisen jäähallin rakentaminen ja sen kus­tan­nuk­set nyt ja tulevaisuudessa. Tyhjilään olevan maneesin käyttömahdollisuus tähän tarkoitukseen oli pohdinnan aiheena. Henkilöstöresurssit, Syötteen koulun tilanne sekä lii­kun­ta­paik­ko­jen ylläpitokustannukset esitettiin tarkasteltavaksi mahdollisia sääs­tö­toi­mia pohtiessa. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti hyvinvointi- ja sivistystoimen viranhaltijoita ottamaan huomioon esi­te­tyt mahdolliset säästötoimenpiteet talousarviota suun­ni­tel­taessa. Tavoitteena on, että toiminta-alueilta haetaan säästöjä, jot­ka ei­vät "lamauta" toimintaa. Unohtamatta ennaltaehkäisevän toi­min­nan merkitystä.

Peruskoululaisia, eskarit mukaan luettuna, aloitti yhteensä 938 oppilasta. Esiopetuksessa kouluilla aloittaa 69 eskaria ja Pikku- Paavalin päiväkodissa 12. Ekaluokkalaisia aloittaa 93. Pudasjärven lukiossa aloittaa tänä vuonna 40 ensimmäisen vuoden opiskelijaa, mikä on 15 opiskelijaa vähemmän kuin viime syksynä. Lukion opiskelijamäärä on 125. OSAO:lla on 168 oppilasta. Kuluvana syksynä aloiti 44 uutta opiskelijaa. Uudet rehtorit aloittivat toimintansa, Kipinässä Anne Punkeri, Sarakylässä Elina Jylhänlehto ja Lakarilla Jussi Kolu. Syötteen koulun tulevaisuuden selvittelyä jatketaan syksyllä.

Hyvinvointivaliokunnan keksustelussa nousi esille koulunuorisotyöntekijän toimen tulevaisuus. Koulunuorisotyöntekijän toiminta on saanut runsaasti positiivista palautetta ja on erittäin toivottavaa, että tätä toimintaa voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä koulunuorisotyöntekijän palkkauksen mahdollistaa siihen myönnetty hankerahoitus.

Sointu Veivo
hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland