EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta kokoontui Kipinän koululla

Koulunjohtaja Anne Punkeri esitteli hyvinvointivaliokunnalle Kipinän koulun laajennusta ja peruskorjausta. Koulun uu­des­sa laajennusosassa toimii kaksi luokkatilaa, ruokasali, opet­ta­jainhuo­ne, jakelukeittiö sekä sosiaalitiloja. Vanhaan osaan on laa­jen­nuk­sella  saatu tilat ryhmäperhepäiväkodille. Uusien ti­lo­jen myötä vanhojen tilojen käyttötarkoitusta on muutettu ja kaikki 43 oppilasta pääsevät käyt­tä­mään uusia luok­ka­huo­nei­ta. Pudasjärven kaupungin peruskouluissa on toteutettu op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen uudistamista vuosien 2018 ja 2019 aikana. Oppimisympäristöjen modernisointiin on myönnetty in­ves­toin­ti­ra­haa vuosille 2018-2020. Vuosisumma on 100 000€. Vuoden 2020 mää­rä­ra­ha on siirrettyvuodelle 2021. Kahden vuoden aikana koulut ovat hankkineet varatuilla mää­rä­ra­hoil­la uusia, perinteisistä luokkakalusteita poikkeavia kalusteita, älytauluja- ja tykkejä, tabletteja, tietokoneita sekä pienten kou­lu­jen yhteisen kiertävän tvt- salkkun. Oppimisympäristöjen modernisointiin varatulla määrärahalla ei ole tarkoituksena hankkia ainoastaan digilaitteita, vaan mo­der­ni­soin­ti käsittää uusien liikunta, käsityö- ja musiikin opetukseen tar­vit­ta­vat laitteistot ja välineet.

13.6.2019 päivätyllä valtuustoaloitteella esitetään, että Pu­das­jär­ven kaupunki maksaa ylimääräistä lapsirahaa. Lapsirahan arvo on vuosittain 500 euroa/ syntynyt lapsi seuraavat kymmenen vuot­ta. Aloitteessa esitetään, että lapsiraha korvaisi tällä hetkellä mak­set­ta­van vauvarahan. Aloitteen mukaan kunnan lapsilisä viisi tuhatta euroa maksetaan kymmenen vuo­den aikana, viisisataa euroa vuosi. Lapsilisä myönnetään ha­ke­mus­ten perusteella, lapsen asuinkunnan ja henkikirjoituskunnan pe­rus­teel­la. Lapsiraha annettaisi palveluseteleinä/ ostokortteina pai­kal­li­siin liikkeisiin.

Talous- ja hallintopäällikkö esitteli hyvinvointivaliokunnalle las­kel­man vauvarahan kustannuksista sekä esitteli poiminnan eri kun­tien kokemuksista vauvarahasta. THL:n arvioin mukaan vauvaraha ei vaikuta syntyvyyteen, eikä sil­lä ole vaikutusta kunnan vetovoimaan. Tutkimuksista on to­det­tu, että lapsiperheiden kuntaan sijoittumiseen vaikuttavat olen­nai­ses­ti palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Esityksessään talous- ja hallintopäällikkö esitti aloitteen tekijöille seu­raa­vat kysymykset: miten vauvarahan kustannukset ovat perusteltavissa kaupungin talouden näkökulmasta, miten ja millä perusteilla vauvarahan odotetaan vaikuttavan asukasmäärään ja veronmaksajien määrään, miten vauvarahan odotetaan vaikuttavan kaupunkimme vetovoimaan ja elinvoimaisuuteen, miten vauvaraha vaikuttaa palvelurakenteen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen esim.  neuvolapalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, millaisia vaikutuksia vauvarahalla voi olla lasten hyvinvointiin mo­ni­lap­si­sis­sa perheissä ja millaisia vaikutuksia vauvarahalla voi olla lasten vanhempien kou­lu­tus- ja työuraan?

Keskustelun jälkeen hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kahta muutakin valiokuntaa antamaan lausuntonsa Vauvaraha-aloitteeseen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta ottaa asian uudelleen käsittelyyn lausuntokierroksen jäl­keen vuoden 2020 alussa. Hyvinvointivaliokunnan ohjeistuksesta opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa on keskustellut Ou­lun­kaa­ren sosiaali- ja perhepalveluidenjohtaja Mirva Salmelan kans­sa Pudasjärvelle palkattavasta  koulupsyykkarista. Salmelan mukaan Oulunkaari on hakemassa ra­hoi­tus­ta Mietu-toimintoon, jonka avulla nuorille voitaisiin tarjota mie­len­ter­vey­den ja hyvinvoinnin edistämiseen suunnattua palvelua. Hanke on suunnattu alle 18- vuotiaille va­ka­vas­ti oirehtiville nuorille. Palvelu on kehitetty ja toteutettu tiiviisti yh­teis­työs­sä sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken. Toi­min­ta­ mallissa työskentelevät sosiaaliohjaaja ja psy­kiat­ri­nen sairaanhoitaja. Tällä hetkellä odotetaan hankerahoituksen päätöstä.  Koulunuorisotyöntekijän tehtävää on jatkettu kesäkuun 2020 loppuun saakka ja mah­dol­lis­ta jatkoa selvitellään.

Hyvinvointivaliokunnan ohjausesitys Syötteen koulun lak­kaut­ta­mi­seen tähtäävän selvityksen käynnistämisestä on aloitettu. Se sisältää lapsivaikutusten ar­vioin­nin, tarkastelun taloudellisista vaikutuksista, pedagogisten vai­ku­tus­ten arvioinnin, elinkeinovaikutusten arvioinnin ja so­si­aa­lis­ten vaikutusten tarkastelun. Selvitys toteutetaan syksyn 2019 ai­ka­na siten, että mahdollisesta lakkauttamispäätöksessä voi­daan huomioida koulun tilojen vuokrasopimuksen ir­ti­sa­no­mis­ai­ka. Selvitys menee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt hyvinvointivaliokuntaa ottamaan sel­vi­tet­tä­väk­seen, miten kodin ja koulun välistä yhteistyötä voi­daan parantaa. Asiaa valmistellaan ja otetaan myöhemmin käsittelyyn.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland