EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa vuosikello, lapsiraha-aloite ja työryhmän perustaminen

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa 16.1.2020 hyvinvointivaliokunta määritteli tulevan vuoden toimintansa päälinjat asettaen ne vuosikelloonsa, jonka voi nähdä sähköisestä kokouspalvelusta. Valiokuntien puheenjohtajiston yhteisessä tapaamisessa 9.1.2020 sovittiin, että kaikki valiokunnat ottavat omien pai­no­pis­te­aluei­den lisäksi vuosikellon suunnittelussa huomioon kau­pun­gin stra­te­gian valmistelun sekä talousohjelman. Laaja hy­vin­voin­ti­ker­to­mus tulee valiokuntien kommentoitavaksi kevään ai­ka­na.

Hyvinvointivaliokunta totesi, että lapsirahavaltuustoaloitteen käsittely päät­tyy oman ja toisten valiokuntien lausuntoihin perustuen. Hyvinvointivaliokunta ei esitä kaupunginhallitukselle val­tuus­to­aloit­teen mukaista lapsirahaa käyttöön otettavaksi.       Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa henkilöstö- ja tukipalveluja järjestämään  Maaseudun sivistysliiton hen­ki­lös­tön kanssa kumppanuussopimuukseen nojautuen pudasjärveläisille lapsiperheille kuulemisen, jossa lapsiperheet voivat itse antaa kehittämisehdotuksia lapsiperheiden arjen helpottamiseksi. Yh­tei­söl­li­syys­va­lio­kun­nan ohjeistuksen mukaisesti tulokset ovat käytettävissä Osal­li­suus- valtuustoseminaarissa.

Hyvinvointivaliokunta perusti työryhmän, jonka teh­tä­vä­nä on ideoida, miten kuulemistilaisuudet vanhuspalvelujen työntekijöille, esimiehille sekä yhteenvetotilaisuuden järjestäminen Ou­lun­kaa­ren johdolle toteutetaan. Työryhmällä on mahdollisuus käyttää apuna eri alojen asiantuntijoita työskentelynsä toteutuksessa. Työ­ryh­män kokoontumisista laaditaan muistio. Suunnitellut vierailut vanhuspalveluyksiköissä ovat työ­ryh­män pohdittavana. Työryhmään valittiin Outi Lehtimäki, Paula Soronen sekä Raimo Ter­vo­nen, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Hyvinvointivaliokunnan jäsenen Outi Lehtimäen mukaan Jyrk­kä­kos­ken maneesia ylläpitää Jyrkkäkosken hevosharrastajat ry. Ma­nee­si on hevos- ja koiraharrastajien yhteiskäytössä.Tilalle on ollut tarvetta ja käyttäjiä on runsaasti.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland