Hyvinvointivaliokunnassa lukio- ja hyvinvointikertomusasiaa

Hyvinvointivaliokunnantyöskentelyn yhtenä painopistealueena on toisen asteen koulutus Pudasjärvellä. Hirsikampuksen vs. rehtori Janne Salmela ja apulaisrehtori Eeva Harju kertoivat jaetun johtamisen mallin toimivan Hirsikampuksella mallikkaasti. Lukion uusi opetussuunnitelma on valmistumassa kaupunginhallitukselle esitettäväksi. Lukioa, sen houkuttavuutta ja oppilaiden rekrytointia aletaan markkinoida ja käynnistää lukion oppilaiden kanssa jo alakouluikäisille. Pudasjärven lukion etuja ovat pienet ryhmäkoot, houkutteleva kurssitarjotin, kattavat palvelut opiskelijoille ja joustava yhteistyö muiden lukioiden ja oppilaitosten kanssa. OSAOn kanssa tehtävää yhteistyötä kaksoistutkintojen ja muun opiskelun tiimoilta kehitetään ja vahvistetaan entisestään. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti rehtori Salmelaa neuvottelemaan Osaon ja lukion yhteisistä keinoista, jotka innostaisivat nuoria suuntautumaan näihin koulutuspaikkoihin opiskelemaan.

Hyvinvointipäällikkö Outi Nivakoski esittäytyi valiokunnalle ja selvitti laajan hyvinvointikertomuksen valmistelutilannetta ja esiin nousseita asioita. Kohentamista vaativia kysymyksiä ovat kaupunkimme tulojen ja menojen epäsuhta, eri väestöryhmissä lisääntyneet palvelutarpeet ja lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi. Hyviksi asioiksi nousevat monialaisten työryhmien kehitystyö, lastensuojeluun liittyvien resurssien lisäys Oulunkaarella, ikäihmisten kaatumisloukkantumisten vähentyminen ja palvelujen saatavuuden parantuminen. Tulevaisuuden kehityslinjoiksi on määritelty kuntalaisten osallisuuden lisääminen, ennaltaehkäisevään työhön panostaminen sekä tiedon määrän kasvattamista lisäävien indikaattoreiden käyttöönotto eri väestöryhmiä koskien. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kahta muuta valiokuntaa kommentoimaan valmisteilla olevaa laajaa hyvinvointikertomusta. Hyvinvointivaliokunta keskusteli vakavasti toiminta-alueeseensa liittyvästä talousarvion laatimishaasteesta. Kaupunginhallituksen nimeämän laajan poliittisen ohjausryhmän määrittämä kaupungin oman toiminnan toimintakatteen leikkaustavoite 2,5 miljoonaa euroa vuosille 2021-2023 veti valiokunnan jäsenten pohdinnat vakaviksi, miltei järkyttyneiksi.

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa toi 16.9. pidetyn nuorisovaltuuston kokouksen terveiset hyvinvointivaliokunnalle. Nuorisovaltuuston toiminnan merkittävyydestä keskusteltiin ponnekkaasti. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa osallistumaan hyvinvointivaliokunnan kokouksiin silloin kun kokouksessa käsitellään nuorten ja nuorisovaltuuston toiminta-alueeseen liittyviä asioita.