EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa hanke- ja strategia-asiaa

Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 25.2.2021 kuultiin Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osahankkeen asiantuntija Katja Vähäkuopuksen esittely POPsote- hankeen hyte-osahankeesta. Hankkeen tarkoituksena on tukea hyvinvointijohtamisen hyvinvointityön kehittämistä Tulevaisuuden sote- hankkeen kehittämisohjelmissa ja hankealueen kunnissa.

Hankkeen tarkoituksena on edistää palvelujen ihmislähtöisyyttä, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa. Samalla vahvistetaan toiminta-alueiden monialaista verkostoyhteistyötä sekä järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeen asiantuntijoiden ja alueellisten kehittäjien tehtävänä on edistää yhteistyötä siten, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa avun, tuen ja palvelun mahdollisimman varhain,helposti ja nopeasti. Sovittamalla maakunnallisella tasolla yhteen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää toimintaa, palveluja johtamista he auttavat yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa sekä osallistuvat hyvinvointijohtamiseen liittyvien asiakirjojen valmisteluun.

Kuntalainen hyötyy hankkeesta siten, että heillä on paremmat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa sote- keskusten palveluihin ja niiden kehittämiseen. Kuntalaisella on käytössä sote- keskus, jossa ymmärretään nykyistä paremmin hänen koko elämäntilanteensa. Mahdollisuus nopeaan tukeen, apuun ja palveluun varhaisemmin, helpommin ja nopeammin.

Vanhustyöryhmän puheenjohtaja Paula Soronen kertoi työryhmän kokoontuvan maaliskuun aikana suunnittelemaan tulevaa työskentelyä. Tärkeää on koronapandemian aikana antaa työskentelyrauha vanhustyöntekijöille. Hyvinvointivaliokunnan keskustelussa nousi vahvasti esille vanhusten hyvä asuminen ja miten sitä voitaisiin tukea nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvinvointivaliokunta painotti kuntastrategian päivityksessä huomion kiinnittämistä asiakirjan luettavuuteen. Asiat tulee esittää selkokielellä ja ymmärrettävästi. Valiokunta nosti esille Pudasjärven vahvuudet: luonto ja sen tuomat mahdollisuudet harrastaa ja liikkua Pudasjärvellä, ystävälliset ihmiset, yrittäjäystävällisyys sekä vakituisen ja vapaa-ajan rakentamiseen tarjottavat puitteet. Etätyöskentelymahdollisuuksien ja kakkosasumisen kehittäminen on huomioitava kuntastrategiassa. Numeraalisten tavoiitteiden sijasta on otettava käyttöön laadulliset tavoitteet. Perusajatuksena valiokunnalla on, että Pudasjärvi pitää huolta ihmisistä vauvasta vaariin. Hyvinvointivaliokunta jatkaa asian käsittelyä vielä maaliskuun kokouksessa.

Tammikuun hyvinvointivaliokunnan kokouksessa tuotiin esille Kurenkartanon tilanne, jossa tilanpuutteen takia oli vanhuksia sijoitettu väliaikaisesti väestösuojaan. Asia vietiin heti Oulunkaaren kuntapalveluiden tietoon. Tapahtuneeseen saatiin selvitys ja tilanne on korjattu. Väestösuoja ei ole enää asiakaskäytössä.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland