EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa harrastushanke-, strategia- ja koulutuspolkuasioita

Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 18.3.2021 Lakarin koulun rehtori sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaan suunnatun hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Kolu esitteli hankkeen hyvinointivaliokunnalle. Pudasjärven kaupunki on saanut hankkeeseen 60 000 euroa. Tuen on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen.                  

Hankeen enismmäisessä vaiheessa Pudasjärvellä mukana ovat Hirsikampus ja Lakarin koulu. Vuosiluokkien 1.-9 sekä lisäopetuksen oppilaille järjestetään vähintään yksi maksuton ja mieluisa harrastus koulupäivän yhteyteen kevätlukukaudelle 2021. Harrastukset on valittu vastaamalla OKM:n syksyllä 2020 toteuttamasta koululaiskyselystä saatuja toiveita. Harrastusten ohjaajien valinnassa hyödynnetään laaja paikallista yhdysverkostoa, koulujen sekä kansalaisopiston opettajia.                                                  

Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveissa, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Hankkeen harrastusmahdollisuuksiin kuuluvat liikunnan ja urheilun lisäksi taide ja kulttuuri, nuorisolala, tiede, luonto ja kädentaidot. Tämä mahdollistaa entistä laajemman kerhotarjonnan suunnittelemisen. Harrastuksen järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat ja muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, jolla on osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä. Hankeavustus kohdistuu pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä materiaalikuluihin. Hankkeessa toimii koordinaattori, jonka tehtävänä on organisoida harrastustoiminta mahdolliseksi kaikille.

Tämän hetkiset kokemukset hankkeesta ovat vain postiivisia. Rahoitus on kunnossa ja uusia kerhoja on saatu aloitettua mm: liikunta- ja kokkikerho, lego-kerho, uintikerho, bändikerho sekä parkour-kerho. Lisää kerhoja olisi mahdollista aloittaa, mutta kerho-ohjaajista on tällä hetkellä puute. Kerho-ohjaajille maksetaan ohjaustyöstä korvaus ja yhdistykset sekä yhteisöt voivat laskuttaa hanketta omasta palvelustaan. Vuodelle 2021-2022 on avautumassa uusi rahoitushaku. Pudasjärven kaupunki osallistuu tähän hakuun. Rahoituksen käyttötarkoitusta on muutettu siten, että sitä voidaan käyttää myös kuljetuskustannuksiin. Pudasjärvellä tämä mahdollistaa sen, että mukaan pääsevät kaikki koulut. Hyvinvointivaliokunnan ohjeistuksen mukaan paikallisilta yrittäjiltä tiedustellaan kiinnostusta lähtä mukaan kerhotoiminnan kehittämiseen ja tuomaan omaa osamista kerhojen ohjaamiseen.

Hyvinvointivaliokunnan ohjeistuksissa kuntastrategian päivityksessä tulee huomioida asiakirjan luettavuus ja ymmärettävä selkokielisyys. Strategiassa tulee painottaa Pudasjärven vahvuudet kuten luonto ja sen tuomat mahdollisuudet harrastaa ja liikkua, ystävälliset ihmiset, yrittäjämyönteisyys, vakituisen- ja vapaa-ajan rakentamiseen tarjottavat puitteet, kakkosasumisen mahdollisuudet sekä etätyöskentelyyn mahdollistavat nykyaikaiset tarjottavat yhteydet. Strategian tulee tuoda esille numeraalisten tavoitteiden sijasta/lisäksi laadullisia tavoitteita. Perusajatuksena valiokunnalla on, että Pudasjärvi pitää huolta kaikista ihmisistä vauvasta vaariin.

Hyvinvointivaliokunnan keskustelussa koulutuspolun rakentamiselle asetettiin tavoitteeksi herättää lasten ja nuorten kiinnostus paikkakunnan työmahdollisuuksia kohtaan sekä koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen Pudasjärvellä paikallista työllistymistä silmälläpitäen.Tavoitteena on saada nuorille realistinen tieto koulutuksista ja sen tarjoamista työllistymismahdollisuuksista Pudasjärvellä sekä huomioida heidän omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Työskentelyn etenemiseksi järjestetään kyselyitä ja haastatteluita. Koettiin tarpeelliseksi perustaa työryhmä, jotta eri toimijat saadaan saman neuvotteupyödän ympärille pohtimaan näitä asioita.

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä on esittänyt perustettavaksi oppilaitosyhtetityötä pohtivan työryhmän. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kahden esitetyn työryhmään yhdistämistä. Työryhmään pyydetään eri tahoja nimeämään oma edustajansa. Työryhmä kootaan  paikallisten yrittäjien, kaupungin, OSAO:n, Pudasjärven Kehitys Oy:n sekä perusopetuksen ja lukion edustajista. Tarvittaessa mukaan pyydetään korkeakoulun ja yliopiston edustajia sekä muita toimijoita. Työryhmässä on mukana hyvinvointivaliokunnan nimeämä edustaja.

Hyvinvointvaliokunnan 19.11.2020 kokouksessa esille tuoma kaikille kuntalaisille suunnattu kävelykamppanja on julkaistu. Kävelykamppanja järjestetään ajalla 1.4.-31.5.2021. Lisätietoja sekä osallistumisohjeet löytyvät Pudasjärven kaupungin www-sivuilta sekä paikallislehdestä.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland