EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa lukio- ja hankeasioita

Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 21.4.2021 lukion rehtori Janne Salmela kertoi lukion opetussuunnitelman uudistukseen liittyvistä muutoksista. Työ on kestänyt vuoden ja 360-sivuinen suunnitelma on valmistunut ja tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn kesäkuussa. Uudistuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, antaa heille nykyistä kattavammat jatko- opinto- ja työelämävalmiudet sekä tukea yksilöllisiä tarpeita ja oppimista.

Olennaisimmat muutokset ovat: laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet, valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina paikallisesti luotaville opintojaksoille. Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden yhteisiä. Lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyiden 75 kurssin sijaan ja opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville. Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteystyö painottuvat entistä enemmän. Pudasjärven lukio tekee vahvaa yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Pudasjärven OSAO:n kanssa. Ilmailulinjan suunnittelu toteeutetaan Ilmailukerhon ja Porin Ilmailuopiston kanssa yhteistyössä. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa viemään lukion ja eri oppilaitosten kuten kansalaisopiston välistä yhteistyötä käytäntöön opetussuunnitelman sallimissa rajoissa mahdollisimman laajasti.

Hyvinvointivaliokunta käsitteli Pudasjärven Perussuomalaisten 12.12.2020 päivättyä valtuustoaloitetta, jossa esitetään muutosta varhaiskasvatuksen maksuttoman kuukauden ajankohtaan. Aloitteessa esitetään, että Pudasjärvellä otetaan käyttöön maksuvapaa kuukausi, joka olisi joko kesä- heinäkuu tai kesä- heinäkuun ajalla neljä peräkkäistä viikkoa. Varhaiskasvatuksen aluejohtajat Jaana Rajala ja Merja Kemppainen esittelivät hyvinvointivaliokunnalle maksuttoman kuukauden perusteet. 

Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2020 alkaen on määritelty siten, että maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä maksuttomalle kuukaudelle on, että varhaiskasvatus on alkanut viimeistään elokuusta ja kestänyt koko toimintavuoden niin, että lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa peräkkäisina 12 kuukautena heinäkuun loppuun mennessä. Jos lapsi on hoidossa kaikkina toimintavuoden kuukausina, eikä ilmoitettuja lomia ole vähintään ¾ hoitopäivien määrästä (kokopäivähoidossa 15 päivää), maksu peritään 12 kuukaudelta.

Asiakkaan kannalta siinä, onko maksuton kuukausi kesä- vai heinäkuu ei ole muuta eroa kuin, että maksuton kesäkuu tarkoittaa sitä, että asiakas ei saa laskua heinäkuun aikana, vaan lasku heinäkuusta tulee elokuussa. Hyvinvointivaliokunta keskusteli valtuustoaloitteesta ja pitkän keskustelun tuloksena valiokunta ohjeistaa varhaiskasvatustoimistoa selvittämään aiheutuuko maksuttoman kuukauden siirrosta lisäkustannuksia kaupungille.

Valtuutettu Marko Koivulan 14.3.2019 päivätyllä valtuustoaloitteelssa esitetään, että Pudasjärven kaupunki tarjoaisi jokaiselle kuntamme oppilaalle mahdollisuuden käydä oppilaitoksen kanssa kerran vuodessa laskettelemassa Syötteellä. Opetus- ja sivistysjohtaja esitteli valiokunnan jäsenille laskelman kustannukset, jotka pohjautuvat keväällä 2021 pyydettyyn tarjoukseen Syötepäivästä Pikku- Syötteellä. Kuljetuksista ei tässä vaiheessa saatu virallista tarjousta, mutta laskelmassa on käytetty maksimihinta- arviota/ oppilas. Pikku- Syötteen tarjous on laskettu kaikille 1-9 luokan oppilaille. Laskelmassa ei ole huomioitu Syötteen koulun oppiaita, koska heillä laskettelumahdollisuus on olemassa. Kokonaiskustannusarvio on 800 oppilaalle, jossa on huomioitu kuljetus, lounas, hissilippu ja välineet (tai muu aktiviteetti) sekä täysi välinepaketti.

Syötepäivän vuotuiset kokonaiskustannukset riippuen lounaskustannusten mukanaolosta ovat 23 060 -27 060 euroa. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kouluja edelleen oman talousarvion puitteissa hyödyntämään Syötteen alueen erilaisia liikuntapalveluita. Valiokunta ei katso aloitteen jatkokäsittelyä tarpeelliseksi.

Koulutuspolkutyöryhmään pyydettävien tahojen edustajille on lähetetty nimeämispyynnöt, mutta vastauksia ei vielä ole saatu,  joten asian käsittelyä jatketaan tulevissa kokouksissa.

Hyvinvontivaliokutaan on tullut  valiokunnan jäsenen kautta tiedoksi  huoltajien ja oppilailden huoli Hirsikampuksen kouluruokailun ja välipalatarjoilun järjestämisessä esiintyneistä ongelmista. Ongelmia on ollut lounaan riittävyydessä, tarjoilussa sekä välipalan laadussa. Opetus- ja sivistysjohtaja on keskustellut kaupungin ruokapalvelupäällikkö Heidi Timosen kanssa saadusta palautteesta. Saadun tiedon mukaan ongelma on tiedostettu ja toimenpiteitä on aloitettu. Timosen kertoman mukaan ongelmat ovat johtuneet siitä, että keskuskeittöllä on vaihtunut useita työntekijöitä ja toimintatapojen ohjeistamisessa uusien työntekijöiden osalta on ollut tietokatkoksia. Hyvinvointivaliokunta kiittää, että asiaan on kiinnitetty huomioita ja toivoo, että sille tulee jatkossa tieto, jos tilanne ei korjaannu.

Hyvinvointvaliokunnan 19.11.2020 kokouksessa esille tuoma kaikille kuntalaisille suunnattu kävelykamppanja on julkaistu kaupungin tiedotus- ja markkinointivastaavien toimesta. Kävelykamppanja järjestetään ajalla 1.4.-31.5.2021. Lisätietoja sekä osallistumisohjeet löytyvät Pudasjärven kaupungin www-sivuilta sekä paikallislehdestä.

Eletään antoisaa kevättä suurella kävelyinnolla kasvattaen kuntoa ja terveyttä!

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland