EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa asumis-, varhaiskasvatus ja oppivelvollisuusasioita

Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 20.5.2021 tekninen johtaja Janne Karhu esitteli asumiseen liittyviä selvitystarpeita sekä asumisen politiikan mahdollisuuksia Pudasjärvellä. Pudasjärven kaupungissa on suunnitteilla ja käynnistymässä asumiseen liittyviä merkittäviä asemakaavoitushankkeita niin Kurenalan keskustaajamaan kuin myös muille alueille. Hankkeet toteuttavat yleiskaavaa ja Pudasjärven maapoliittista ohjelmaa. Pudasjärven vuokrataloyhtiöillä on käynnissä- sekä suunnitteilla olevia mittavia rakennushankkeita. Yksityisen asuntotuotannon osalta toisaalla rakennuskanta vanhenee ja toisaalla on ilmeinen tarve uudistuotannolle. Kuntalaisten ikärakenne muuttuu. Monipaikkaisen asumisen mahdollisuus ja etätyö luovat uusia tarpeita. Samaan aikaan pohditaan kaupungin sisäisen liikkumisen ja kevyen liikenteen kehittämisen mahdollisuuksia. Kaikki nämä maankäytölliset, liikkumiseen sekä asuntorakentamiseen liittyvät kysymykset ovat yksittäin merkittäviä mutta muodostavat yhdessä vielä isomman kokonaisuuden ja vaikuttavat pitkäaikaisesti Pudasjärven asumisen edellytyksiin. Asumisen edellytyksiä tuleekin käsitellä kokonaisuutena jossa eri osat tukevat toisiaan ja tähtäävät yhteiseen tavoitteeseen, elämänlaadun parantamiseen. Ohjausesityksenään hyvinvointivaliokunta kannustaa asumisen politiikan valmistelutyön jatkamista painottaen sen merkitystä kaupungin vetovoiman lisäämisessä. Muutoin hyvinvointivaliokunta oli elinvoimavaliokunnan ohjausesityksen kannalla.

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Jaana Rajala esitteli hyvinvointivaliokunnalle ajankohtaiskatsauksen varhaiskasvatuksenpalveluista Pudasjärvellä. Kaikissa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, yksityisessä päiväkodissa ja perhepäivähoitajilla on ollut koronatilanteesta riippumatta riittävä määrä lapsia. ja toiminta on ollut sujuvaa. Pikku-Paavalin päiväkodin ja perhepäivähoidossa olevin lasten huoltajille tehdyn laatutekijöitä kartoittavan asiakaskyselynarvioinnin tulokset ovat olleet hyviä ja kiitettäviä. Huoltajat olivat toivoneet eläinten vierailuja päivähoitopaikkoihin. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa varhaiskasvatuksen tahoja ottamaan eläinvierailujen mahdollisuuden huomioon toiminnassaan varhaiskasvatuksen pedagogiikan näkökulmasta.

Pudasjärven Perussuomalaisten 12.12.2020 päivätyllä valtuustoaloitteella esitetään muutosta varhaiskasvatuksen maksuttoman kuukauden ajankohtaan. Asiaa on käsitelty edellisessä hyvinvointivaliokunnan kokouksessa jolloin varhaiskasvatukselle annettiin tehtäväksi selvittää maksuttomasta kuukaudesta mahdollisesti kaupungille aiheutuvat kustannukset. Rajalan selvityksen mukaan kustannuksia aiheutuisi lisätyövoiman palkkauksen takia. Hyvinvointivaliokunta totesi, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Äkillisen hoidon tarpeen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa Rajala totesi, että kaupungin varhaiskasvatuspalveluita sekä yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita palvelusetelillä on haettava kahta kuukautta ennen hoidon alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, voidaan hoitopaikka myöntää heti ja viimeistään kahden viikon kuluessa hakemisesta. Mikäli jompikumpi lapsen vanhemmista/ huoltajista on työtön, on päivähoitoa haettava neljä kuukautta ennen hoidon alkua.

Vanhustyöryhmän puheenjohtaja Paula Soronen antoi hyvinvointivaliokunnalle vanhustyöryhmän tilannekatsauksen. Vallitseva erityistilanne esti työryhmän täysipainoisen työskentelyn etenemisen, joten työn loppuun saattaminen siirtyy uuden hyvinvointivaliokunnan tehtäväksi

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa selvitti hyvinvointivaliokunnalle oppivelvollisuuslain laajenemiseen liittyviä seikkoja. Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Laajennettu oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisveloitetta koskevat säännökset ovat tulleet voimaan jo 1.1.2021. Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Jatkossa perusopetus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Hyvinvointivaliokunnalle tullutta kysymystä digitukipalvelujen saatavuudesta pohdittiin valiokunnassa ja ohjeistettiin kaupungin johtoryhmää selvittämään digituen antamista kuntalaisille hankerahoituksen kautta.

Hyvinvointivaliokunnalle saatettiin tiedoksi, että Pudasjärvelle on saatu hyvinvointivaliokunnan esittämä mielen tukihenkilö Kirsi Särkelä palvelemaan koulujen lapsia ja nuoria.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland